E schiedam Bij inval stroom betalen en een huisuitzetting SCHIEDAM ZONDAG 17 APRIL GEOPEND Mi Kinderen uit Wales beschilderen klompen 95 Rotterdams Dagblad Familie ontploft Het abstract expressionisme van Herman Seij stad tegel winkel de gorzen Is het kunst... of kitsch? Project overbewoning werpt vruchten af Moderne kunst straks in het oudste stadspark SPARTA-AGOW mm Strengere aanpak van huis-henneptelers GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT maasstadl Kwekerij van hennep ontmanteld Grootscheepse controle op alcoholgebruik aktie42%kortingt/m juni Vrijdag a.s. om 20.00 uur Zie onze Sparta-pagina elders in de krant. Weer een fietstochtvoor 55-plussers Reserveren via Internet Bezoek uit Den Haag 4 weken Of bel gratis 0800 - 0042 De enlgs 6cht# Oplage 38.000 Totale oplage 621.385 13 april 2005 12e Jaargang nr 15 Gratis afhalen Win een 4-daagse 4-sterren... IVlaasstad Reizen! SCHIEDAM - Mensen die in een huurhuis illegaal hennep verbouwen moeten rekenen op een strengere aanpak door de gemeente Schiedam. In samenwerking met politie, woning- corporatie, ONS, belastingdienst en uitkeringsinstanties, zul- len overtreders bij een inval meteen uit de woning worden uit- gezet. Schiedam ziet voordelen in deze integrate, gezamenlij- ke aanpak maar twijfelt over de sociale gevolgen voor bijvoor- beeld huisgenoten. !ak 180 postbus 1685 3000 br rotterdam Bij afname van 30m2 tegels. hoofdvloerverwarming incl. nwe dekvloer J ARM 'jtt KU£tMP0UP£-P-PUei Nl siA ££Wa££NS &'J 51" II PAT H(£f2. P£ M££ST£ f ll£S VAN NOmANP STAAw pAea'JKs mm Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) Schiedam weekbladen w»»kblad»n Mil Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan S3 Gemeente Schiedam Stedserf 1 Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplsin 7 Ptusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hof van Spaland 6 Tabakshop Parkweq Parkweg 404 Bewonorsvereniaina Schiodam-Oost Boertiavelaan 79 Drop-it Lange Kerkstraat 86 VAN 12.00 UUR TOT 17.00 UURJ BERGWEG EN CEINTUURBAAN Kijk snel op pagina 6 bij door Frank Willemse In Schiedam zijn vorig jaar 65 hen- nenplantages opgerold. Een groot aantal, volgens burgemeester Scheeres die de post Veiligheid en Politie in zijn portefeuille heeft. „Daar hebben omwonenden veel last van en controleurs veel werk aan." Zolang de prijzen voor wiet, hasjiesj en marihuana zo hoog blij- ven, is het voor particulieren aan- trekkelijk om op zolders, in kelders en in woningen wietplanten te kweken. Deze huisteelt gaat gepaard met grote overlast voor de buurtbewo- ners. Stankklachten zijn er maar ook veel onveibgheid want de in- stallaties met lampen en afzuiging blijken gemakkelijk in de fik te vliegen. Ook waterlekkages ko- men vaak voor. Het zijn vooral de oudere wijken als Oost en West waar al veel thuisplantages zijn op gerold. „Toch moeten we niet de illusie hebben dat we ze allemaal kunnen oppakken," aldus de bur gemeester. De gemeente gaat met de andere instanties bekijken of de zoge- naamde Utrechtse aanpak ook hier in Schiedam is toe te passen. In Utrecht, maar ook elders in Neder- land, worden betrapte huurders di rect het huis uitgezet en ook wor den eventuele uitkeringen stopge- zet. De ervaring leert immers dat er achter de wietteelt vaak professio- nele bendes zitten. En dat deze plantenteelt samen gaat met andere criminaliteit als diefstal(stroom), fraude (uitkering) en corruptie. Het probleem van de 'Utrechtse' me- thode is dat deze methode pas sinds kort in werking is waardoor de resultaten nog niet ten voile be- kend zijn. „Een bijkomend pro- SCHIEDAM - De politie heeft in de nacht van zondag op maandag rond 02.00 uur een hennepkweke- rij ontmanteld in een woning aan de Van Swindenstraat. In de kel- derruimte werd een kwekerij be- staande uit driehonderd planten aangetroffen. De 60-jarige bewo- ner en eigenaar werd op grond van de Opiumwet aangehouden. SCHIEDAM - In de Spaanse Pol der heeft de politie in de nacht van zaterdag op zondag een groot scheepse alcoholcontrole gehou- den. In totaal werden 1229 blaas- testen afgenomen. Vijftig personen werden overgebracht naar het poli- tiebureau voor een tweede blaas- test. Hiervan kregen er dertig een proces-verbaal omdat zij aantoon- baar teveel alcohol hadden genut- tigd. Van twee bestuurders werd het rijbewijs ingevorderd. daar vind u kwaliteitstegels! Vrij 12.00t/m 18.00uur Za.12.00t/m18.00uur Groenelaan 52,3114 CJ Schiedam-Zuid. Ma. t/m wo. en 'savondsoptei. afspraak. Tel. 010 - 4704640/gsm 06 - 13432526 www.tegelwinkeldegorzen.nl bleem kan zijn", aldus Scheeres, „Dat naaste familieleden de dupe worden van het gedrag van de hoofdhuurder." Daardoor worden bijvoorbeeld familieleden ook (on- terecht) gestraft wat kan leiden tot schooluitval, zwerfgedrag en onei- genlijk gebruik van noodopvang. Tegenwoordig worden er bij het zoeken naar wietplantages gebruik gemaakt van helikopters die met infrarode opsporingscamera's zijn uitgerust. Daarmee worden de ster- ke lampen en warmte gedetec- teerd. Maatregelen die volgens Scheeres hard nodig zijn om de veiligheid in de wijken te kunnen garanderen. Daarom overweegt Schiedam serieus om dit Utrechtse 'lik-op-stuk-beleid' na te volgen. Dit alles na schriftebjke vragen van het CDA in Schiedam. „Bin- nen twee maanden moet duidelijk zijn wat de gevolgen kunnen zijn van deze harde aanpak." SCHIEDAM - Het derde deelplan Sveaparken, de wijk Sveaborg, groeit gestaag. Nadat het oostelijk deel van de wijkal grotendeels voorzien was van de bekende Zweedse eengezinswoningen en wederom een schitterend flatgebouw, is nu het hart van de wijk aan de beurt. Het grootste appartementengebouw van de vier deelplannen, komt in Sveaborg te staan en herbergt de enige huurwoningen. De bouwer heeft er inmiddels al een paar lagen van aangelegd. Nog verder is de bouw van de woningen rond het zogenaamde U-blok. Onder- en bovenwoningen met ondergrondse garage en balkonnetjes aan het wa ter. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Kunst en Kitsch in het Stedelijk Museum. Zaterdag 9 april kon iedereen die ervan overtuigd was iets kostbaars in huis te hebben, dit gratis en voor niets laten vaststellen danwel ontkennen door deskundigen in het Stedelijk Museum, dat nog altijd tijdelijk gevestigd is in de Koren- beurs. De middag, die van 13.00 tot 17.00 uur duurde leverde aardig wat belangstellenden op en werd georganiseerd in het kader van het Open Mu- seumweekend. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - In Vlaanderen vindt sinds 1990 jaarlijks het evenement 'Dag van het Park' plaats. Iedereen die op die dag activiteiten wil orga- niseren in een park kan eraan mee- doen. In 2004 heeft de ANWB is samenwerking met de vereniging Stadswerk (hoofden van gemeen- tewerken en plantsoenen) het initi- atief genomen om op 29 mei dit evenement ook in een dertigtal parken in Nederland te organise- ren. Het gemeentebestuur heeft Schiedam aangemeld met de Plan- tage en de gelijknamige Belangen- en Bewonersvereniging gevraagd inhoud te geven aan deze dag. De dag start met een parkontbijt voor honderd Plantagebewoners en circa honderd bewoners uit de omgeving. Het ontbijt wordt als een performance door de kunste- naar Yvon Koopman uitgevoerd. Zo'n vijftig bewoners hebben zich aangemeld om achter twee of meer vensters van hun huis samen met een kunstenaar een minigalerie in te richten. De kunstwerken zullen van buiten af bekeken gaan wor den. Om het park in cultured opzicht permanent te versterken is het de bedoeling om in de komende jaren een behoorlijk aantal beelden in het park te plaatsen. De start wordt gemaakt tijdens de 'Dag van het Park' door tien beelden in het park te plaatsen. Het is de bedoeling dat drie van de beelden na deze dag blijven staan. Er zijn al verschil- lende kunstenaars die hun mede- werking aan deze dag hebben toe- gezegd, waaronder Frans Huis- man, Eric Ruygers, Sjef Hend ricks, Yvon Koopman en Frits Kloppers. Deze drie beelden moe ten speciaal voor deze dag zijn ont- worpen en passen binnen de tref- woorden 'ontmoeting, cultuur, ste delijk wonen'. Volgend jaar wor den er dan op dezelfde wijze weer opnieuw beelden aan het park toe- gevoegd. Vanuit alle windstreken staan er bijzondere bomen in De Plantage zoals een Oosterse plataan, Hemel- boom, Japanse Honingboom.Tij- dens de 'Dag van het Park' zal boomexpert en bewoner Huib Sneep twee bomen-rondleidingen verzorgen. Hij zal duidelijk maken welke cultuurwaarde de verzame- ling bomen in De Plantage heeft. In coproductie maken Huib Sneep en Franck Den Dulkvan het gelijk namige communicatiebureau en eveneens Tuinlaanbewoner een boekje over de bomen in het park. Tijdens deze dag zullen er allerlei activiteiten plaatsvinden want 'De dag van het Park' moet niet alleen een tentoonstelling worden. In de traditie van flaneren en ontmoeting zal een groep Rotterdamse schil- ders en tekenaars een tableau vi- vant inrichten van mensen in spe- ciale kleding, muzikanten en een fraai decor. Dit geheel wordt ter plaatse met verf en op papier vast- gelegd. Bezoekers kunnen deelne- men.Gedurende de dag zullen ter plaatse enkele kunstwerken wor den gemaakt. Tenminste een sa men met kinderen. De rijke historie van dit deel van Schiedam zal tijdens 'De dag van het Park' zichtbaar worden ge maakt in ruimten van de Muziek- school Op Maat die aan het park is gevestigd in een pand uit 1767. Hetzelfde jaar waarin het park werd aangelegd. SCHIEDAM - Naar aanleiding van klachten en signalen die vanuit de wijken en via diverse instanties binnenkomen worden iedere maand vijf tot tien panden bezocht in het kader van het project over bewoning. Veel klachten kunnen hierdoor worden weggenomen. Vorig jaar maakte wethouder Hans Meijer bekend dat hij naar aanlei ding van zijn eerste kennismaking met de wijken bijzondere aandacht wil besteden aan overbewoning. Hiervan is sprake als teveel men- sen in een woning wonen en daar door overlast veroorzaken, maar ook kan sprake zijn van andere vormen van overlast waartegen moet worden opgetreden. Bijvoor beeld wanneer panden worden ge- bruikt als wietplantages. Medewerkers van de gemeentelij- ke afdeling Veiligheid coordineren de acties tegen overbewoning en werken daarbij samen met andere diensten en met de politie. Iedere maand wordt op basis van klachten en signalen met een klein team een aantal woningen bezocht. Alleen al in de eerste drie maanden van dit jaar werd daarbij twee keer illegale onderverhuur geconsta- teerd en beeindigd, twee keer aan brandgevaarlijke situaties een ein- de gemaakt, een illegale winkel ge- sloten en iemand die gezocht werd aan de politie overgedragen. Een aantal klachten had betrekking op bewoning van panden door werk- nemers uit Oost-Europese landen. Meestal is daarbij geen sprake van overtredingen. Maar toch konden in sommige gevallen afspraken worden gemaakt met het uitzend- bureau waarvoor deze mensen werken. De gemeente zal dan ook doorgaan met het project overbe woning. Klachten die betrekking hebben op overbewoning kunnen worden doorgegeven aan het Wijkbe- heeroverleg of de bewonersvereni ging in de wijk of rechtstreeks aan de gemeentebjke afdeling Veilig heid, telefoonnummer: 246 58 14. SCHIEDAM - Zo'n 65 leerlingen, leerkrachten en begeleiders uit Wales zijn afgelopen donderdag gearriveerd in Schiedam. Ze waren een lang weekend in de stad in het kader van een uitwisseling met de openbare Daltonbasisschool De Klinker. De school organiseert de uitwisseling al bijna tien jaar. Een tegenbezoek zal dit schooljaar plaatsvinden van donderdag 26 mei tot en met maandag 30 mei. De organiserende commissie (leer krachten en ouders van groep 8) van de school had een interessant programma voor de vrijdag en za terdag voorbereid. Zo kregen de kinderen vrijdag gewoon les op school, maar dan wel in computers en techniek. Ook werd er aan de artistieke vaardigheden gewerkt, en daarbij kon het oer-hollandse Delfts Blauw natuurlijk niet ont- breken. Hier werden de eveneens oer-hollandse klompen mee be- schilderd. 's Middags werd een bezoek ge- bracht aan zwembad Groenoord en aan het centrum van Schiedam. Zaterdag stond dierentuin Blijdorp op het programma. Maandagoch- tend zijn de gasten weer richting Wales vertrokken. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - De Stichting Oude- renwerk organiseert in samenwer king met de gemeenten en politie van Vlaardingen en Schiedam op donderdag 19 mei voor de zevende keer een regionale fietstocht voor 55-plussers. De fietstocht, die ongeveer dertig kilometer lang is, voert langs di verse locaties in Schiedam en Vlaardingen waaronder de dien- stencentra. Op deze locaties stopt men voor een kop koffie, lunch en een drankje. Het is een recreatieve tocht waarbij ook aandacht aan de veiligheid van ouderen in het verkeer geschonken wordt. Zo kan de fiets gecontro- leerd worden door een erkende rij- wielhersteller en wordt er informa- tie gegeven over verkeersregels en verkeersveiligheid. De ervaring leert dat de deelne- mers over een redelijke conditie moeten beschikken. Het is moge- lijk de route alleen of in kleine groepen te rijden. De fietstocht wordt dit jaar gehouden op don derdag 19 mei. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar donderdag 25 mei. De kosten voor deelname zijn vijf euro. Inschrijven kan tot en met 6 mei in de dienstencentra van de Stichting Ouderenwerk. Schiedam: DC Oost, Marconiweg 2, 473 14 96, DC de 4 Molens, Burg. H. Gretelaan 57, 470 55 00, DC de Woudhoek, Heijermans- plein 35, 470 95 55, Wijkpost Zuid, Oude Maasstraat 22, 473 57 64. SCHIEDAM - Leden van de Openbare Bibliotheek Schiedam kunnen sinds kort ook thuis via internet reser veren. Het is namelijk moge- lijk via Internet de catalogus van de Schiedamse biblio theek (boeken, cd-rom's, dvd's) te bekijken. Deze servi ce is 24 uur per dag en zeven dagen per week beschikbaar. Voor het plaatsen van een re- serveringsverzoek gelden de zelfde tarieven als in de bi bliotheek: titels reserveren uit de eigen collectie is gratis, titels van buiten Schiedam kosten een euro per titel.Wie er gebruik van wil maken of er meer van wil weten, kan te- recht op de website van de bi- bliotheekwww.bibliotheek.ni/ schiedam. SCHIEDAM - De Tweede Kamer Commissie voor Volkshuis vesting, Ruimtelij- ke Ordening en Milieu (VROM) heeft maandag 11 april een werkbezoek ge- bracht aan Woonplus. De Tweede Kamerleden lieten zich informeren over de vor- deringen die in Schiedam worden geboekt op het ge- bied van stedelijke vernieu- wing. Bij het stedelijke ver- nieuwingsproces zetten be woners, gemeente en Woon plus zich gezamenlijk in om het woon- en leefklimaat in Schiedam te verbeteren. Dit gebeurt door maatregelen te nemen op zowel het fysieke vlak (sloop, nieuwbouw en renovatie) als op het sociale vlak (Ieefbaarheidactivitei- ten in het kader van 'Schoon, Heel en Veilig'). Onderdeei van het bezoek was een rondgang langs en kele projecten van Woon plus. Daarbij werden niet al leen nieuwbouwlocaties be zocht, maar ook het Schut- tersveld, Van Heuven Goed- hartstraat en de Dr. Kuy- perlaan. Minister Sybilla Dekker van VROM brengt maandag 30 mei een bezoek aan Schiedam. SmartPtijpNd voor voile Incftf O Ik wil een proefabonnement op Rotterdams Dagblad van 4 weken en betaal slechts 9,951 Naam: .MA Adres: Huisnr.: Postcode: Woonplaats: E-mail: Geboortedatum: Telefdon: (l.v.m. controle bezorging) Stuur deze bon In een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, t.a.v. LezersService, Antwoordnummer 92100, 3009 XB Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2005 | | pagina 1