Verbouwing Stedelijk twee miljoen duurder 1 UMm •1 SCHIEDAM AlediaQ/Markt GRANDO FORNUIS!MONTAGE irado zeemans- Leven 95 Rotterdams Dagblad 14 mei volgens Bonheur Kunst met een knipoog SPARTA-HERACLES MAANDAG TWEEDE PINKSTERDAG GE0PEND Liever minder keus? elders in deze krant! In de voetsporen van Schiedamse reuzen Dag van de Dialoog \7BBEBG3000 4 weken •■4 Vragen over 'debacle' maassta Vrijdag a.s. om 20.30 uur Zie onze Sparta-pagina elders in de krant. GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT De Wissel Erkereetgroep Schietpartijop metrostel C Keukens 3 Wijziging ophaaldag huisvuil door Pinksteren Hond en kat mee op vakantie Debat over politiek en kunst Of bel gratis 0800 - 0642 De enige echte krant van Rotterdam 1 J: Oplage 38.000 Totale oplage 621.385 11 mei 2005 12e Jaargang nr 19 door Frank Willemse SCHIEDAM - „Gedane zaken nemen geen keer", zegt de nieuwe wethouder Cor van Tilborg droog. Hij legt uit waarom de verbouwing en restauratie van het Stedelijk Museum niet op vier maar op zes miljoen uitkomt. Een overschrijding van maar liefst vijftig procent. De vraag is: wie gaat dat betalen? Of beter: waarvan gaan wij dat betalen? De reserves van de ge- meente zijn uitgeput en de laatste weken valt het ene na het an- dere (financiele) lijk uit de kast. De PvdA stelt nu schriftelijke vragen en noemt de verbouwing onder leiding van De Swart nu al een debacle. Win een autoreis naar. SERLIJN Maasstad Reizen! Gratis afhalen 4/?TAk V UIU!MWilW65mA www.maritiemmuseum.nl De buren zijn tevreden en hebben niet veel betaald voor de zonwering! Komt u ook bij ons langs? 0 Ik wil een proefabonnement op Rotterdams Dagblad van 4 weken en betaal slechts 9,95! Naam: -M/V ()iA Oi^^j Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) Schiedam H t k - i weekbfaden Kijk snel op pagina 6 bij n k blade Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokay Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Heer Mgr. Nolenslaan460 Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hof van Spaland 6 Tabakshop Parkweg Parkweg 404 Bewonersverenlainq Schiedam-Oost Boerhavelaan 79 Drop-it Lange Kerkstraat 86 De nieuwe VVD-wethouder Cor van Tilborg, die zo enthousiast werd onthaald door de politiek, wast zijn handen in onschuld. Hij heeft niets van doen met de ver bouwing; hij was toen directeur van de VNG in Den Haag. Boven- dien benadrukt hij dat in februari de raad al -via een 'situatierappor- tage'- op de hoogte was van de te- genvallers. Waaruit die tegenval- lers bestaan gaat de wethouder wel in. Het blijkt een complex van oor- zaken, maar vooral gesteggel met de Rijksdienst voor de Monumen- tenzorg (RdMz) die de vergunning moet geven voor het historische pand op de Hoogstraat. Kwestie is de entree annex kelder die op het binnenplein moet komen. Die en- treekelder (met trap, torentjes en lift) kreeg forse kritiek wegens 'aantasting van het monumentale plein' door RdMz. Een volgende tegenvaller bleek de hindering onder de aula. Die er wel was zodat ook de nieuwe lift- schachten met heipalen onder- steund moeten worden. Ruim een half miljoen aan extra kosten. Ook het museum kwam met nieu we wensen: de houten vloeren krij- gen een kunststof gietvloer en ze willen een keuken. Weer een half miljoen euro extra. Naast de extra 175/70TR13 VW Golt, Renoult Clio E3A 175/65TR14 xri Citroen ZX, Mitsubishi Carismo FordFocus-CitroenXsoi E3A 195/65HR15 E3A P.ug.ot 307 - VW Golf IV 1 95/60HR15 E3A Opel Astro, Toyota Avensis 215/55VR16 Primacy Saab 9-5 Alfa 166 Mededeling aan onze lezers en adverteerders Op tweede Pinksterdag (maandag 16 mei) zijn onze kantoren de gehele dag gesloten. Voor onze kranten die in de week na Pinksteren verschijnen geldt dat IM advertenties uiterlijk vrijdag 13 mei om 16.00 uur bij ons binnen moeten zijn. Daarnaast verzoeken wij u al uw advertentiemateriaal zo vroegtijdig mogelijk aan te leveren. Directie Maasstad weekbladen weekbladen kosten van beveiliging en brand- weereisen. Dan zijn er de 'tegen- vallers' tijdens de uitvoering zoals houtrot in het dak, de slechte kozij- nen en meer nieuwe pannen voor het dak. Daarnaast bleek de gegra- ven kelder vervuilde grond te be- vatten en kwam er asbest te voor- schijn. Samen met strenge brand- weereisen alles bij elkaar een half miljoen extra. Het laatste half miljoen wordt, vol gens de wethouder, veroorzaakt door 'aanzienlijke' extra advies- kosten (229.000) en andere pro- jectmanagementkosten als archi- tecten, constructeurs en managers die een percentage bedingen van de bouwkosten. Deze financiele tegenvallers bete- kenen dat het museum een jaar la ter de deuren kan openen. Op dit moment wordt met eigenaar van de Korenbeurs, Jan des Bouvrie, on- derhandeld om die ruimte langer te huren. „Je moet 'straight' zijn en realis- tisch begroten'zo besluit de nieu we wethouder. Niet verhullend dat in zijn ogen de nieuwe ingang -die lijkt op de piramide-ingang van het Louvre in Parijs- bijzonder ambiti- eus is. Maar smaken verschillen nu eenmaal, zegt hij weer droogjes. De PvdA-raadsleden Joke de Haan en Mari Dingenouts vragen zich ronduit af: Welke lessen trekt dit college uit dit debacle? Zij willen een onafhankelijk onderzoeksbu- reau laten uitzoeken hoe deze rui- me overschrijdingen konden ont- staan. Wat is precies de reden en wie is verantwoordelijk voor dit debacle? VAN 12.00 UUR TOT 17.00 UUR SCHIEDAM - Bevrijdingsdag in Schiedam. Drie parachutisten springen uit een klein vliegtuigje. Met zwierige wimpels en de Nederlandse vlag. Ze landen precies op een geel kruis neergelegd in het midden van de Plantage. Best gevaarlijk tussen al die bomen en struiken. Maar de drie zijn ervaren en landen veilig en wel op het gras. Hierna loopt het publiek, achter de Rijnmondband aan, naar de kop van het oudste stadspark van Nederland. Daar komen net dertien hardlopers aan die het bevrijdingsvuur uit Wageningen meenamen. De atleten - ambtenaren van de gemeente - hebben de 115 kilometer in estafette afgelegd in ruim tien uur. Burgemeester Scheeres ontsteekt onder de tonen van het Wilhelmus de vlam. Nederland is precies 60 jaar geleden bevrijd. Het zonnetje helpt mee om er een feestelijke vrije dag van te ma ken. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - De Wissel, het in loophuis van de kerken, die aange- sloten zijn bij de Wereldraad van kerken in Schiedam is geopend op dinsdag-, donderdag- en vrijdag- middag van 14.00 tot 16.00 uur. Het is de bedoeling om iedere even woensdag van de maand een broodmaaltijd aan te bieden vanaf 11.30 uur. Iedereen is zonder in- schrijving welkom aan het Broers- veld 123. Kosten: 1,50 euro. SCHIEDAM - In wijkcentrum De Erker gaat woensdag 18 mei de eetgroep weer van start. Het gaat hier om een heerlijke drie gangen maaltijd die genuttigd wordt tussen 17.00 en 18.00 uur. Het menu kost maar vier euro. Het belangrijkste is dat iedereen gezellig met elkaar aan tafel kan. Voor meer informa- tie of inschrijvingen kunnen be- langstellenden terecht bij wijkcen trum de Erker, tel. 426 77 67. SCHIEDAM - De recherche stelt een nader onderzoek in naar een schietpartij die maandagmiddag rond 14.00 uur heeft plaatsgevon- den op metrostation Troelstralaan. De vermoedelijke aanleiding is een onenigheid tussen een aantal per- sonen in de metro richting Spijke- nisse. Op het metrostation stapten twee mannen uit en losten een paar schoten in de richting van het me trostel. Niemand raakte hierbij ge- wond. De politie is nu een uitge- breid onderzoek gestart om de ver- dachten van de schietpartij te ach- terhalen. Zie onze advertentie LCD PLASMA TV DVD HIFI WITGOED COMPUTER FOTO CD TELECOM Hoogvliet Nieuwe Langeweg 41, tel: 010-4904470 Papendrecht Burg. Keijzerweg 22, tel: 078-6156811 Rotterdam Stadionweg 41, tel: 010-4793185 Spijkenisse Fermiweg 2, tel: 0181-648951 Actie is geldig t/m 31 mei 2005. Vraag naar de voorwaarden SCHIEDAM - Nationale Molen- dag wordt zaterdag 14 mei van 11.00-17.00 uur gevierd. De Schiedamse brandersmolens (de vijf grootste ter wereld) komen op de traditionele Molendag met een verrassend ander programma. Het accent ligt daarbij op de indruk- wekkende buitenkant van de mo- lens. Kunstenares Yvon Koopman geeft de vijf molens op deze dag speelse symbolen die verwijzen naar reu zen en vult dat aan met interactie voor de bezoekers. De route (reu- zenvoetsporen) gaat in het fraaie historische deel van Schiedam van molen naar molen met amusante onderbrekingen. Het laatste deel naar de vijfde molen en het even- eens deelnemende Gedistilleerd Museum gaat per veerdienst met een klein bootje. Op de route en bij elke molen zijn er toepasselijke sketches en vermakelijkheden door Apollo Toneel. Ook voor kinderen is het leuk op deze dag de Schiedamse molens eens met andere ogen te bekijken. Onder andere kan er via een reuze- nintercom gepraat worden met een molenreus, zijn reuzensnurkkus- sen uitgeprobeerd worden en reu- zenschoenen worden gepast. Muziek, molenlekkernijen, terras- jes en proeverijen van wereldbe- roemde en nieuwe Schiedamse drankjes maken deze zaterdag van het Pinksterweekend nog gezelli- ger. Een programmaboekje is on- geveer twee weken vooraf ver- krijgbaar, onder andere bij de VVV. Deelname en entrees gratis. SCHIEDAM - De derde Schiedamse Dag van de Dialoog vindt zaterdag 4 juni plaats verspreid over de stad. Er zijn een groot aantal tafelgesprekken: bijeenkomsten waarbij mensen met elkaar om de tafel schuiven voor een goedgesprek. Iedereen kan mee doen. Na een gesprek zal worden afgeslo- ten met een heerlijke maaltijd. De vragen die centraal staan zijn: 'Wat bindt mensen in de stad met elkaar?Waarin zijn ze anders? Maar nog be- langrijker: waarin komen mensen overeen met anderen? Aan ieder tafelgesprek kunnen maximaal acht personen deelnemen. Be- langstellenden kunnen contact opnemen via nummer 411 39 11. Meer in- formatie is ook te vinden opwww.schiedam.dagvandedialoog.nl. JM dtl"16'"5 (K 0 /f*srv fRLt«l Rondom de feestdagen verandert onze dienstvertening. Op maandag 16 mei, Pinksteren, wordt er geen huisvuil ingezameid en is het afvalbrengstation gesloten. De ophaaldag voor minicontainers wordt verplaatst naar zaterdag 14 mei; de inzameldag van huisvuil in zakken wordt verschoven naar donderdag 19 mei. Zorgt u ervoor dat uw huisvuil uiterlijk om 07.45 uur buiten staat. Dit i.v.m. eventuele routewijzigingen. Wij wensen u prettige Pinksterdagen. IRADO Telefoon (010) 262 1000 E-mail: info@irado.nl Onderdeel van de ONS Groep NOG TE ZIEN TOT 4 SEPT. 2005 Broersveld 127 v> -wM- 31II LG Schiedam Tel. 010-473 33 16 www.villeriuszonwering.nl ZONWERINGEN SCHIEDAM - Sinds juli van het vorige jaar zijn er nieu we regels voor het meene- men van een hond en kat op vakantie. Sinds twee weken zijn daar opnieuw verande- ringen in aangebracht door de Europese Commissie en Nederland. Dierenarts drs. J. Veltenaar van Dierenkli- niek Spaland heeft de nieu we regels eens op een rijtje gezet. De regels voor alle EU-lan- den plus Zwitserland zijn nu: - Een rabies-enting (honds- dolheid). Geldig na de eerste (primo) enting: na 3 weken(was een maand), na een herenting: meteen (nieuw, was een maand). Voor Engeland en Zweden gelden aanvullende eisen waaronder bloedonderzoek. - Identiflcatieplicht: een on- derhuids geplaatste chip of de aloude tatouage. - Een Europees paspoort. Verkrijgbaar bij de dieren- artspraktijk. Let op: mensen die vorig jaar om deze tijd geent heb ben, denken dat het roze- formulier nog geldig is. Niet dus. De dierenarts geeft ook een penning af. Deze heeft geen rechtskracht. De pen ning is ingesteld in 1978 toen Nederland een entingsplicht ingesteld had wegens een ra- biesuitbraak en is vervol- gens een eigen leven blijven leiden. Echter, sommige burge- meesters en campinghou- ders willen de penning nog wel eens eisen. SCHIEDAM - Naar aanlei ding van het project GoPoli- tics! in galerie 300procent zal ervrijdag 13 mei vanaf 20.00 uur een debat plaats- vinden over het onderwerp- politiek en kunst. Het debat vindt plaats in de Oud-Ka- tholieke Kerk aan de Dam30. Kunstenaars uit de regio Rotterdam discussieren over de vraag of politiek en kunst samen kunnen gaan. Gasten zijn onder andere de organistie Coolpolitics, Ka- mielVerschuren van Stich- ting BAD en Jonas Staal, be- kend van zijn GeertWilders werken. Gespreksleidster is de KRO-radiol presentatri- ceLiesbeth van der Kruit. Na afloop is er de gelegen- heid om onderlingverder te praten. Sinartpngeld voor rulle lucht 72' Wm Ymtrrs op Adres: Huisnr.: Postcode: Woonplaats: E-mail: Geboortedatum: Telefoon: (i.v.m. conWe bezorging) Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, t.a.v. LezersService. Antwoordnummer 92100,3009 XB Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2005 | | pagina 1