schiedam Ruzietussen bestuur en wethouder GBS SCHIEDAM r zeemans- Leven wsBisaeBfl 95 Rotterdams Dagblad *3Schiedammer niet v r zotevreden *y over eigen stad ^IviDEOAUDI D0NDERDAG EN VRIJDAG K00PAV0ND Dirigent en Componist worden opgeleverd Theater a.d. Schie heeft vernieuwde website Zie onze 4 weken Habermehl eist opstappen bestuur GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT JUNGERHANS advertentie Burgemeester meest bekend Elke woensdag braderie Vragen over TPG Post Servicepunt WONEN IN HET LLOYDKWARTIER .m Z*y(. (h\ch*4sj, Oplage 38.000 Totale oplage 621.385 18 mei 2005 12e Jaargang nr 20 Win een autoreis naar... I KLEVE Maasstad Reizen! WNY sport* i ban««'n"„«-nuvoo. SCHIEDAM - 'Die Habermehl moest even tot de orde worden geroepen', volgens een bestuurslid. En: 'Het lijkt me beter als dat bestuurslid opstapt', zegt de tegenpartij. De sfeer bij Ge- meente Belangen Schiedam (GBS) is om te snijden. Verwij- ten, bedreigingen en ruzie. Twee kampen zijn er: wethouder Habermehl en de fractieleden Groenewegen en Willems. Daar lijnrecht tegenover: het bestuur van de plaatselijke politieke partij. De oplossing moet komen van een speciale ledenverga- dering. Wie wint en wie moet opstappen? LENTE KORTINGSDAGEN! Op al uw aankopen tot 50,00 10% korting tot 100,00 tot 200,00 vanaf 200,00 15% korting 20% korting 25% korting SURF OOK NAAR WWW.FOTOKLEIN.IML VAKANTIEPAKKET! Terras knikarmscherm 300 cm breed met elektrische motor nu voor 670,- (alle maten mogelijk) alleen bij: www.maritiemiviuseum.nl -J TOT 21.00UUR OPEN V; ak 180 postbus 1685 3000 br rotterdam Gratis afhalen Of bel gratis 0800 - 0642 De enige echte krant van Rotterdam m Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) Schiedam weekbladen TTO Kijk snel op pagina 6 bij boer Timmers die uit zijn schuur in Kethel moest wegens de bouwval- ligheid van het schepsel. Volgens wethouder Habermehl op zijn We blog heeft hij die zaak opgelost. Nee, zeggen de bestuursleden van GBS, wij hebben gelobbyd om die boer zijn vee te laten behouden. De angel zit hem erin dat 'die Haber mehl' niet namens de partij spreekt maar het altijd over 'ik' heeft. „Hij moet niet zo opscheppen en meer aan het partijbelang denken", al- dus het eensgezinde bestuur. De pochende wethouder heeft wel Geldig van 18 t/m 26 mei 2005 426 84 92 ABC parkeergarage op loopafstand Broersvest 135 Schiedam 010 door Frank Willemse Aanleiding is de gepensioneerde snel hiema zijn persoonlijk com- mentaar van het internet gehaald. De bestuursleden -voorzitter Den Brinker en lid De Kok- waren zo boos dat zij het hele verhaal in de openbaarheid gooiden. Met uitspraken als 'Die Habermehl heeft een schop onder zijn kont no- dig' en Ze denken meer aan eigen belang dan aan burgerbelangen' werd de zaak op scherp gezet. Waarbij ook de twee raadsleden (Groenewegen en Willems) onder vuur kwamen te liggen. Die wer- den door bestuurslid Vlek neerge- zet als 'welwillende amateurs' en als 'ja-knikkers' die nooit van hun leven hadden kunnen dromen in de politiek terecht te komen. De zaak, die begon begin mei, dreigt nu volledig uit de hand te lo- pen. Inmiddels heeft ook bestuurs lid Strik zich in de discussie ge- mengd. Zij rept van 'de eigenge- reide houding' van de fractie. Zij verwijt de fractie slecht te luisteren naar de kritiek; 'hoe kunnen deze mensen dan wel luisteren naar de burgers?' In een nijdige reactie stelt Habermehl op zijn weblog dat de maat nu vol is. „GBS-bestuurs- leden kunnen maar beter hun func- tie beschikbaar stellen", zegt hij. Zoniet, dan dreigt Habermehl ze tijdens de ledenvergadering met een motie van wantrouwen. Afgelopen maandag is er weer een stevig gesprek geweest tussen de vijf bestuursleden maar daarover willen ze niet meer kwijt dan dat er een speciaal uitgeschreven Alge- mene Bestuursvergadering komt. Berusten die nare berichten wel op de waarheid? Daar kan het bestuur, onder aanvoering van Den Brin ker, volmondig 'Ja' op zeggen. Verder willen ze geen commentaar geven. Dus de weblog van de he- ren blijven volgen. STJJL. KEUS van koken tot tafalen (Bovengenoemde kortingen gelden alleen bij pin-, chip- visacard- of kontante betalingen). Binnenwegplein 3-5, 3012 KA Rotterdam Tel. 010 - 411 75 00, fax 010 - 411 71 27 info@jungerhans.nl Geopend: ma. 12.30-17.30, di. t/m vrij. 10.00-17.30, zat. 10.00-17.00, zon. 12.00-17.00 Max. 1 PER KLAIUT! Met meer dan 20 vakzaken altijd bij u in de buurt! NIEUW FIUAALU! NU OOK IN ALPHEN A/D RUN! vil kki ZONWERINGEN Broersveld 127 3111LG Schiedam 3 Tel. 010-473 33 16 www.villeriuszonwering.nl 00K VOOR LANDR0TTEN maRiTiEmj musEumc BOTTERDaim NOG TE ZIEN TOT 4 SEPT. 2005 A A. 3Z'2 SCHIEDAM - Met de onthulling van houten silhouetten aan de kade bij het Gedistilleerd Museum werd afgelopen zaterdag het projectVan Kuipen tot Bottelenofficieel voltooid. Het project werd drie jaar geleden ter verlevendiging van het museum gestart en uitgevoerd door kunstenares Karien van Assendelft. De zes buitenbeelden bestaan uit mensfiguren die een bepaald ambacht uit hetjeneververleden verbeelden. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - De renovatieprojec- ten De Dirigent en De Componist in Groenoord-Midden worden vandaag, woensdag 18 mei, offici eel opgeleverd. Reden voor Woon- plus Schiedam, die beide flats een complete metamorfose gaf, een feestje te organiseren. De namen van de flats zijn afgeleid van de straatnamen: Albert van Raalte was een dirigent en Bart Verhallen, een componist. Bijzonder aan het project is dat de renovatie bijna niet van nieuw- bouw is te onderscheiden. Van de twee ongeveer veertig jaar oude flats, bleef alleen het skelet staan en daarbinnen realiseerde Woon- plus modeme woningen. Deze ver- nieuwing past binnen de wijkont- wikkelingsvisie voor Groenoord. De bewoners, gemeente Schiedam en Woonplus willen samen het woon- en leefklimaat in de wijk verder verbeteren. Een onderdeel daarvan is het streven naar een ge- varieerde wijk met eejt mix van huur- en koopwoningen. „We le- veren meer woningen die passen bij de specifteke wensen van de bewoners. Met een gevarieerder aanbod blijven ze langer in Groen oord wonen, waardoor er een soci- ale binding met de wijk ontstaat", zegt Eric van Staveren van Woon plus. De heer Van Beek, die een woning in De Dirigent kocht, is een goed voorbeeld: „Ik wilde eigenlijk niet weg uit de Jozef Oreliosingel. Maar, ik heb een bedrijf aan huis en daarvoor was die woning echt te krap. Toen ik erachter kwam dat er enkele straten verderop apparte- menten beschikbaar kwamen met woon- en werkraimte, was ik di rect verkocht. Dat alles gloed- nieuw is, is natuurlijk een ftjne bij- komstigheid." Ondertussen zijn alle huurwonin- gen verhuurd. Er zijn nog enkele woningen te koop en de modelwo- ning aan het Albert Van Raalte- plein 95 is tijdens het opleverings- feest te bezichtigen. De festiviteiten gaan om 16.00 uur van start in een feesttent aan het Albert van Raalteplein. Wolter Kroes komt het feest met zijn lie- deren opluisteren. De officiele op- levering wordt ingeluid door: Henk Jan Habermehl (onder ande- re Wethouder voor Stedelijke Ver- nieuwing), Willem van den Berge (Directeur Bedrijfsvoering van Woonplus Schiedam) en Luuk van Troost (Aanvoerder van het Ne- derlandse Cricketelftal en geboren en getogen Groenoorder). BERGWEG EN CEINTUURBAAN SCHIEDAM - Het Fortis Theater a.d Schie heeft een geheel ver nieuwde website. Vanaf nu is het ook mogelijk te reserveren voor het nieuwe theaterseizoen. Waar voorheen slechts een overzicht van de komende voorstellingen werd gegeven, is op de nieuwe site uit- gebreide informatie over de ver- schillende producties te vinden. Foto's van de voorstellingen, re- censies zo gauw de premieres zijn geweest en links naar de websites van de gezelschappen en produ- centen maken de informatiever- strekking compleet. Met ingang van het nieuwe theaterseizoen (medio September) zal het moge lijk zijn om bij een digitale bestel- ling kaarten direct toegewezen te krijgen. Tevens zal vanaf dan per creditcard betaald kunnen worden. Bij een bestelling via internet (niet in de voorverkoop) zullen geen ad- ministratiekosten meer worden be- rekend. De nieuwe website is te vinden onder: www.theaterad- schie.nl Ook voor de musical Pietje Bell kan via de nieuwe website worden gereserveerd. SCHIEDAM - Sportiviteit stond voorop, tijdens de strijd om de Speeldamcup in Schiedam-Oost. In de meivakantie streden verschillende teams, bestaande uit vier jeugdspelers (groep 6 tot en met 8), om die zo felbegeerde cup. Vrijdag 13 mei werd de finale gespeeld en werden er naast de cup ook prijzen uitgereikt voor het sportiefste team, de beste speelster en speier en zelfs het best geklede team. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Bij het omnibuson- derzoek (zie verder in deze krant) dat de gemeente Schiedam uit heeft laten voeren, is de Schiedam mer ook gevraagd naar de bekend- heid met lokale bestuurders en po litick Hieronder de uitkomsten. 1Burgermeester Reinier Scheeres (77 procent) 2. Wethouder Christine Lepidis CD A (18,9 procent) 3. Wethouder Ton De Swart WD (18,7 procent) 4. Wethouder Henk Jan Haber mehl GBS (17,4 procent) 5. Wethouder Hans Meijer Leef- baar Schiedam (6,6 procent) De top tien van raadsleden is: 1. Guus Klepke PvdA (7,6 pro- cent) 2. Wil van Wijk WD (6 procent) 3. Mari Dingenouts PvdA (5 pro- cent) 4. Yorick Haan SP (4,1 procent) 5. Marcel Houtkamp D66 (2,4 pro- cent) 6. Henk Groenewegen GBS (2,3 procent) 7. Hennie Hagen GroenLinks (1,9 procent) 8. Marijke Ruseler CDA (1,9 pro- cent) 9. Ada Valk CDA (1,8 procent) 10 Maarten Groene PvdA 1,7 pro- cent) SCHIEDAM - Gezelligheid is troef in het hart van de Schiedamse binnenstad. Sinds kort is er elke woens dag een gezellige koopjes- markt in het Broersveld. Ui- teraard hebben de winke- liers in deze straat en omge- ving zoals Hoogstraat en Broersvest ook hun deuren open staan, zodat het prettig shoppen is. Voor de kinderen zijn er speciale attracties in het Gat van Bolmers. De ouderwetse gezelligheid komt tot stand door aanwezigheid van vele kraampjes met alledaagse en niet alledaagse producten die tegen scherpe prijzen worden aangeboden.Van tijd tot tijd zal er ook live- muziek zijn. SCHIEDAM - PvdA-leden M. Dingenouts en J. de Haan-Klaassen hebben de gemeenteraad vragen ge- steld over het TPG Post Ser vicepunt in Schiedam-Zuid. Zij vinden dat de voorzie- ningen voor de bewoners in Schiedam Zuid steeds ver der worden beperkt. „Voor mensen die slecht ter been zijn en geen vervoermiddel hebben om naar elders te gaan leidt dat tot proble- men. Al eerder werden de voorzieningen voor bankza- ken in Zuid de nek omge- draaid, later werd de biblio- theekvoorziening tot een be- denkelijk niveau terugge- schroefd. De PvdA fractie heeft kennis genomen van de publikatie in de lokale media over sluiting van het postkantoor in de Groene- laan en de opening van een TPG Post Servicepunt op hetzelfde adres per 20 mei. Het komt erop neer dat de wijkbewoners voor geldza- ken naar de Lange Nieuw- straat mocten en afhanke- iijk zijn van de pinautomaat in de Groenelaan die regel- matig in storing is." De PvdA-leden vragen het col lege onder andere of zij het met de PvdA eens is dat de wijkvoorzieningen in Zuid problemen opieveren, voor- al voor mensen die slecht ter been zijn en wanneer het college door KPN op de hoogte gesteid was van de maatregel? Ook vragen ze of het college bereid is om zich, samen met de beheer- der van TPG Post Service punt en de Bewonersvereni- ging Zuid, hard te maken de serviceverlening weer op een voor de wijk aanvaard- baar peil terug te brengen. w«>kt)Ud«n| Bij deze adressen: Woon* Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Mgr. Nolenslaan460 Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Hof van Spaland 6 Tabakshop Parkweg Parkweg 404 Schiedam-Oost Boerhavelaan 79 Drop-it Lange Kerkstraat 86 WONEN OP Z'N ROTTERDAMST ZIE DE NIEUWSPAGINA IN DEZE KRANT -iSSSS 'Smart ptigrid voor voile udr o Ik wil een proefabonnement op Rotterdams Dagblad van 4 weken en betaal slechts 9,95! Naam: Adres: Huisnr.: Postcode:, Woonplaats: E-mail: Geboortedatum: Telefoon: (i.v.m. controle bezorging) Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, t.a.v. LezersServlce, Antwoordnummer 92100, 3009 XB Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2005 | | pagina 1