CDA wil de 'onnodig dure'ONS verkopen SCHIEDAM HOnanD- amerixa Lun ZONDAG 29 MEI GEOPEND Wolter Kroes maakt er een feestje van in Groenoord-Midden Rotterdams Dagblad Festival schiedam Plantage in voor Hermitage Vernieuwde Koemarkt- brug komt eraan OPHEFFINGS- UITVERKOOP Vlietland Ziekenhuis bereidt zich voor op acties huisartsen Knuppel in het politieke hoenderhok GEMEENTEBERICHTEN WEKEUJKSIN DEZE KRANT Wg ®i Parkeren met mobieltje Controle op dragen gordel 180 postbus 1685 3000 br rotterdam Officiele opening Dirigent en Componist Gemeente sluit aanvullende verzekering af Armoede- bestrijding ouderen PvdA op pad in De Woudhoek Actiedag drollenvrije Plantage Thuiswedstrijden Sparta nacom SPARTA - HELM0ND SPORT SPARTA - DE GRAAFSCHAP SPARTA-F.C.ZW0LLE 4 weken Of be! gratis 0800 - 0642 De enige echte krant van Rotterdam Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) Schiedam Dunya Oplage 38.000 Totale oplage 621.385 25 mei 2005 12e Jaargang nr 21 maRiTiEm musEum www.maritiemmuseum.nl ta Gratis afhalen Bij deze adressen: Woon+ Vaienussbaat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam ZATERDAG 28 MEI QUATTRO KEUKEN EN BAD SCHIEDAM - Wat heeft Schiedam eraan dat zij eigenaar is van de ONS? Dat is de hamvraag volgens fractievoorzitter Martijn Vroom van het CDA. Wat het CDA betreft kan het Openbare Nutsbedrijf beter verkocht worden. De opbrengst van enkele tientallen miljoenen gaat dan in een potje zodat met de rente 'goede dingen voor de stad gedaan kunnen worden'. Niet alleen het geld, maar de scheiding van eigenaarschap en opdrachtgever is de reden voor dit plan. Opmerkelijk, omdat politiek Schiedam al sinds het najaar heftig discussieert en ver- deeld is over de taken van ONS. Win een 5-daagse autoreis naar... Maasstad Reizen! SCHIEDAM - Diddl, het mulsje met de grote voeten, heeft menig kinderhart gestolen. Vooral melsjes in de leeftijd van vijf tot tien jaar verzamelen er op los. Kladblokken, etuis, poppen en zelfs prullenbakken worden ervan verkocht. Het leuke aan de blaadjes is dat je ze in een verzamelmap kunt bewaren en de dubbele kaarten en blaadjes, klein en groot, met elkaar kan ruilen. Dat gebeurt al een hele tijd op de basisschool, maar kon nu ook afgelopen week in wiikentrum De Erker waar sen speciale Diddl-ruilbeurs en aansluitend een Diddl-knutselmiddag was georganiseerd. De middag, die vooral bezocht werd door meiden en meisjes, bleek een groot succes. Foto R°9er van der Kraan SCHIEDAM - Na een ingrij- pende metamorfose konden afgelopen week de projecten 'De Dirigent' en 'De Compo nist' officieel worden opgele- verd. Verouderde flats aan het Albert van Raalteplein en het Bart Verhallenplein wa ren hiervoor gestript tot aan het skelet en vervolgens weer opgebouwd tot moderne ap- partementen. Niemand min der dan volkszanger Wolter Kroes was uitgenodigd de feestvreugde compleet te ma ken bij de oplevering van de ze mijlpaal in wijkvernieu- wing. Zie onze Sparta-pagina elders in de krant. H Ik wil een proefabonnement op Rotterdams Dagblad van 4 weken en betaal slechts 9,951 wee TENTOONSTELLING DIE LEEST ALS EEN AVONTURENROMAN i ROTTERDam BERGWEG EN CEINTUURBAAN k b I a d mi Stadserf 1 Van Loenen Decokav Oam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenptan 7 Mar NMenstaan460 Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hofvan Spaland6 Tabakshop Parkweq Part«wg404 Schiedam-Oost BoeftiaveJaan 79 Droa-it Lange Kerkstraat 86 BARENDRECHT OPEN VAN 10:00 TOT 15:00 door Frank Willemse Sinds enige tijd is 'de verloedering van de Openbare Weg' een hot is sue. Volgens de coalitiepartijen (CDA, WD en Leefbaar) is de ho- ge rekening en het matige onder- houd reden tot klagen. En daarom vooral vo6r bezuinigingen op het budget van dit vroegere 'stadsbe- drijfKern van het probleem is, volgens Vroom, dat de gemeente eigenaar is van het Nutsbedrijf maar tevens ook opdrachtgever. Gedwongen winkelnering en winst maken staan op gespannen voet met elkaar. Een spagaat, ook voor de gemeenteraad, die moet contro- leren, maar tevens het geld voor een veilige, schone en hele stad uitgeeft. De gemeente komt zo jaarlijks in een soort 'stoeirelatie' met de men- sen van ONS die tot enkele jaren geleden nog gemeenteambtenaar waren. „Door de aandelen te ver kopen kan de gemeente zich wel zakelijk en onafhankelijk opstel- len", meent Vroom bij de jaarlijk- se onderhandelingen over het schoonmaken van de stad. Bovendien is de winst van de ONS -zo'n vier ton- een schijntje. „Je krijgt meer geld als je het bedrag dat de ONS waard is, met rente op een bank zet", vindt Vroom. Pro bleem blijft volgens hem wel dat oud-wethouder Wiegman (PvdA) Gemeentewerken verkocht heeft SCHIEDAM - Het parkeergeld be- talen met de GSM kan binnenkort ook in Schiedam. Per 1 September kan met de mobiele telefoon naar de parkeerfirma gebeld worden waarna het parkeergeld van de ei- gen rekening wordt afgeschreven. Dit nieuwe betaalmiddel wordt ook in andere grote steden ge- bruikt. In Rotterdam is het al een jaar in gebruik en zijn de kinder- ziektes overwonnen. De automobi- list moet wel voor tien euro een abonnement bij de firma Parkline nemen. Daarmee krijgt de parkeer- der een blauwe parkeerkaart, die zo groot is als een bankpasje. Die kaart kan door parkeercontroleurs worden afgelezen. En zo wordt parkeren naast de chipknip -en munten- gemakkelijker. SCHIEDAM - De politie heeft de afgelopen week een verkeerscon- trole gehouden op de 's Grave- landseweg. Tussen 13.00 en 14.00 uur zijn elf mensen bekeurd voor het niet handsfree bellen tijdens het autorijden en het niet dragen van de autogordel. Kijk snel op pagina 6 bij met dure 'verplichtingen over een periode van 50 jaar' voor de amb- tenaren (salaris en pensioen). Hoe vuil of schoon is de stad? Dat is sinds de begrotingsbehandeling een belangrijkste politieke issue. Eerst bleek ex-wethouder De Swart niet bereid de rekening van de ONS 'zomaar' te betalen. Er was geen controle op het geleverde werk. Zodat Leefbaar Schiedam zich gechanteerd voelde door 'mo nopolist' ONS. Oppositiepartijen als PvdA, SP en GroenLinks ver- zetten zich tegen deze commercia- lisering van het voormalige over- heidsbedrijf. Terwijl de coalitie onder aanvoering van WD en CDA juist wel voor marktwerking is. „De ONS moet zijn eigen broek ophouden", aldus Vroom. Groenoord is in beweging. Dat is duidelijk. Al een aantal jaren wordt hier gewerkt om van de eens zo eenzijdige wijk een veelzijdige en moderne wijk te maken die aan de wensen van deze tijd kan voldoen. Dat betekent dat sommige delen helemaal gesloopt zijn of worden (onder andere in Groenoord-Zuid), dat er in bepaalde flats zaken opge- plust werden en dat andere delen gedeeltelijk gesloopt en weer op gebouwd zijn, zoals bij De Diri gent en De Componist. Het bijzon- dere aan deze projecten is dat het casco van de oude flats is blijven staan en dat van daaruit weer nieu we, ruimere appartementen zijn gecreeerd. Een deel ging in de ver- koop, een andere deel wordt ver- huurd. Idee achter het plan was onder an dere een hoop kosten te kunnen be- sparen, maar dat is Woonplus, die het project samen met de gemeente uit kon voeren, wel enigszins te- gengevallen. Omdat alles nog zo nieuw was, is de besparing in kos- Wolter Kroes mengde zich gezellig onder de mensen in Groenoord en zong eigenlijk samen met hen zijn grootste toppers. ten tegengevallen. Wel hoopt men met de know-how die er nu is, in de toekomst bij dergelijke projec ten wel kosten te kunnen besparen. De portefeuillehouder van onder andere Stedelijke Vernieuwing, wethouder Henk Jan Habermehl, toonde zich bij de opening van de projecten verheugd over het con crete resultaat: „In de wijkontwik- kelingsvisie Groenoord staat onder meer heel keurig geformuleerd dat we ons gaan inzetten voor een ge- varieerd woningaanbod dat is af- gestemd op de woonwensen van de huidige en toekomstige bewo- ners. Vandaag zien we heel con- creet wat zo'n zin in een beleids- nota betekent." Ook Willem van den Berge, direc- teur bedrijfsvoering van Woon plus, toonde zich erg tevreden: „Bijzonder aan dit project is dat de veertig jaar oude flats na deze re- novatie bijna niet van nieuwbouw zijn te onderscheiden. Dit 'casco hergebruik project' heeft landelijk Foto Roger van der Kraan dan ook behoorlijk wat aandacht getrokken. Bovendien zijn we erin geslaagd om zeventig eenvoudige woningen van hetzelfde type te vervangen door bijna negentig rui- me, moderne appartementen van verschillende typen." Door diver se typen aan te bieden in zowel de huur- als de koopsector, wil Woonplus meer variatie in het woonaanbod binnen Groenoord aanbrengen. Daardoor hebben Groenoorders die een ander type woning zoeken, meer kans van sla- gen binnen hun eigen wijk, wat de sociale binding van de wijk ten goede komt. De woningcorporatie werkt al enige jaren nauw samen met de bewoners en de gemeente om dit te realiseren. Woonplus had Luuk van Troost, captain van het landelijke cricket team, uitgenodigd voor de ceremo- nie. De reden om Van Troost te vragen, is dat hij een geboren en getogen Groenoorder is. Samen met wethouder Habermehl, tevens opgegroeid in Groenoord, gaf hij het startschot voor een vuurwerk- spektakel waarmee de tekst 'Groenoord scoort' werd onthuld. Tot slot wist Wolter Kroes het pu- bliek nog te vermaken met beken- de nummers als 'Ik heb de hele nacht liggen dromen' en 'Lekker inm'nvel'. SCHIEDAM - Voor gehandicap- ten, ouderen en chronisch zieken heeft de gemeente Schiedam een voordelige aanvullende ziektekos- tenverzekering afgesloten. In de collectieve verzekering die bij ver- zekeraar DSW is afgesloten, wor den mensen met bij stand voordelig verzekerd. In het gezamenlijke pakket zijn zaken verzekerd als thuiszorg, psychotherapie maar ook brillen, hoorapparaten en steunzolen. De gemeente Schie dam betaalt een bedrag ter onder- steuning van mensen in de bij stand en aan diegenen die tot tien pro- cent boven de bijstandsnorm aan inkomen hebben. WATER WEG - Het Vlietland Zie kenhuis bereidt zich voor op de huisartsenacties op 25, 26 en 27 mei. Die acties zullen mogelijk ex tra drukte geven op de Spoed Ei- sende Hulp-afdelingen van het zie kenhuis. Het Vlietland Ziekenhuis neemt tijdens de actiedagen zijn verantwoordelijkheid door op deze afdelingen de hulp te verlenen die nodig is. Patienten die acute zorg nodig heb ben, worden zoals altijd uiteraard geholpen. Op de Spoedeisende Hulp-afdelingen zal een verpleeg- kundige triage plaatsvinden om de urgentie van de hulpvraag te be- oordelen. Bij toenemende drukte zullen patienten die zich bij de SEH meiden voor spoedeisende hulp en deze hulp niet acuut nodig hebben, waarschijnlijk iets langer op hun beurt moeten wachten of worden doorverwezen naar de Centrale Huisartsen Post die buiten kantoortijden wel bereikbaar is. Het Vlietland Ziekenhuis volgt hiermee de richtlijnen op die door de NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) zijn opgesteld naar aanleiding van de huisartsen acties. SCHIEDAM - Na maanden uit de roulatie te zijn geweest komt de vernieuwde Koemarktbrug dins- dag 31 mei weer terug op haar ou de vertrouwde plek in de binnen- stad. De uit 1926 daterende brug was na vele renovaties en noodre- paraties echt aan vernieuwing toe. Corrosie, metaalmoeheid en het houten dek waren daarbij de voor- naamste redenen. Van de huidige brug is dan ook niet heel veel overgebleven, maar op het oog is de vernieuwde brug nauwelijks anders. Dat komt om dat het ONS Ingenieursbureau in hun plan de karakteristieke, smeedijzeren leuningen heeft her- gebruikt. Ook zal op de nieuwe brug het originele logo van de fir ma Krupp prijken. In de loop van maandag 30 mei zal het transport vanaf de Nieuwe Maas de voorhaven binnenvaren om via de Buitensluis en de Bui- tenhaven op de plek van bestem- ming te komen. Het transport zal een bezienswaardigheid zijn aan- gezien de brug rechtstandig zal worden vervoerd en daarbij een hoogte heeft van negentien meter- .Op dinsdag 31 mei 2005 zal de vernieuwde brug op haar definitie- ve plek worden gehesen. Doordat er diverse werkzaamhe- den op en rond de nieuwe brug zul len moeten worden uitgevoerd, zal het autoverkeer over de Koemarkt brug gestremd zijn van maandag 30 mei 05.00 uur tot en met vrijdag 17juni 18.00 uur. Zaterdag 18juni 2005 zal de nieuwe Koemarktbrug voor alle verkeer worden openge- steld. SCHIEDAM - Ouderen met alleen AOW weten vaak niet dat zij recht hebben op huur- subsidie, kwijtschelding OZB of recht hebben op bijzondere bij stand. Dit is een belangrijke conclusie uit de honderd huis- bezoeken die door de Stich- ting Ouderen werk zijn afge- legd. Volgens wethouder Le- pidis (CDA) vinden vooral mensen boven de 80 jaar het moeilijk, lastig of weten ze niet dat zij meer geld kunnen krijgen via de gemeente. Vaak leven deze oude en arme men- sen heel sober en zeggen ze rustig dat 'anderen het geld harder nodig hebben'. Bij de huisbezoeken hielp de ouder- werker bij het invullen van de papieren. Een ander onder- zoeksresultaat is dat veel ou deren met een minimuminko- men zich vaak eenzaam voe- len. Stichting Ouderwerk krijgt nu geld om de andere ouderen (met alleen AOW en die zelfstandig wonen), te gaan bezoeken. m SCHIEDAM - Fractie en be- stuur van de PvdA gaan za terdag 28 mei op pad in de Woudhoek. Diverse maat- schappelijke instellingen en bewonersorganisaties wor den bezocht. Op het Geu- zenplein wordt een markt- kraam ingericht. Tussen 10.00 en 15.00 uur gaan PvdA-raadsleden op bezoek bij de Vereniging van Huiseigenaren d'Am- bachten, Wijk- en Bewo- nersvereniging Midden-Del- fland en Bewonersvereni- ging Kastelenbuurt. Ook wordt een bezoek gebracht aan het project Groepswo- nen van Ouderen aan het Bospad en De Bruggen, een zorgcentrum voor mensen met een verstandelijke han dicap. Van 11.00 tot 15.00 uur is er een ontmoetingspunt inge richt op het Geuzenplein, waar bewoners terecht kun nen met vragen over hun wijk. Ook zal er zaterdag in- formatie beschikbaar zijn over het Referendum EU Grondwet dat woensdag 1 juni wordt gehouden. SCHIEDAM - De Plantage- bewoners komen zaterdag 28 mei in actie. Dan is het namelijk 'anti-drollendag'. Uitwerpselen van honden staan in de Irritatie-top 3. Poep vervuilt de paden en de grasveiden van het park. Daarnaast vormt het een ge- zondheidsgevaar voor spe- lende kinderen. Het speel- tuintje in het midden van het park is Verboden gebied voor honden, zelfs als ze zijn aangelijnd. Honden moeten sowieso al tijd aan de riem met uitzon- dering van speciaal aange- wezen losloopgebieden. De Plantage behoort hier met name niet toe. Overal in de stad, dus ook in de Plantage, geldt een zogenaamde op- ruimplicht met uitzondering van de losloopgebieden en hondentoiletten (onder an dere te vinden aan begin en einde van het park). Dit be tekent dat iedere hondenbe- zitter verplicht is de poep van zijn hond op te ruimen. Op ludieke wijze zullen de Plantagebewoners actie voe ren en werken aan een 'drol lenvrije' Plantage. Meer in- formatie voor hondenbezit- ters is verder te vinden via www.schiedam.nl. Woensdag 25 mei, aanvana 20.00 uur Vrijdag 3 juni, aanvang 20.00 uur Maandag 6 juni, aanvang 20.00 uur 'Smarttmgeld voor vul|| lueht' Naam:-■ r- M/V Adres; Huisnr.: Postcode: Woonplaats: E-mail: Geboortedatum; Telefoon: (i.v.m, controle bezorging) Stuur deze bon In een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, t.a.v. LezersServlee, Antwoordnummer 92100, 3009 XB Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2005 | | pagina 1