SCHIEDAM ZONDAG 5JUNI GEOPEND AlediaQ/Markt Rotterdams Dagblad schiedam 'Take it or leave it'- aanbod eigen grond siSEis Nr.l in prijs en keuze elders in deze krant! 0PHEFFINGS- UITVERK00P 'Wonen en Trouwen' in Schiedam Interieurveranderen, maar hoe dan? Dierenpark DrieMaasStede viert 10-jarig jubileum VluchtelingenWerkviert 25-jarig bestaan Weer pech voor Kinder- monument Beukenhof rnai GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT 4 weken Q95 Oude man bestolen ■ga, Of be! gratis 0800 - 0642 De enige echte krant van Rotterdam Prijs voor Opstan- dingskerk Nieuwe kansen voor Houthaven II Jenever- wordt Borrelmuseum Verkoop grond helft goedkoper indridaJpn Win een autoreis naar... het Italiaanse toscane Maasstad Reizen! Gratis afhalen DO. 2 T/M ZA. 6 JUNI QUATTRO KEUKEN EN BAD Oplage 38.000 Totale oplage 621.385 1 juni 2005 12e Jaargang nr 22 Rockport Bootschoen SCHIEDAM De gemeente gaat diep", stelt wethouder Van Tilborg. „Door een scherp aanbod te doen, moet het aankopen van grond voor meer woningbezitters aantrekkelijk worden." De gemeente gaat haar aanbod met veertig tot vijftig procent verlagen. Tot dusver heeft slechts zes procent van de huizen- bezitters de erfpachtgrond gekocht van de gemeente en dat is veel te weinig. Reden was de hoge verkoopprijs die gevraagd werd en de arrogantie -'een ultimatum' volgens huizenbezit- ters- van de gemeente. Belang Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) A R N A LI) U,JK weekbladen Kijk snel op pagina 6 bij wmkbUdsnJl Bij deze adressen: Woont Vateriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan53 Stadsarf 1 Van Loenen Decokav Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Mgr Nol«nslaan460 Lange Katkstraal 26 Hot van Spaland 6 Tabakshop Parkweg Parkwag 404 Bewonersvereniqino Schiedam-Oost Boarbavelaan 79 Drop-It y Langa Kwtetraat 86 VAN 12.00 UUR TOT 17.00 UUR BERGWEG EN CEINTUURBAAN Zie onze advertentie LCD PLASMA TV DVD HIFI WITGOED COMPUTER FOTO CD TELECOM SCHIEDAM - Een alleenstaande man van 86 jaar is afgelopen zater- dag in zijn woning aan de De Meesterstraat van enkele honder- den euro's bestolen. Twee vrou- wen belden bij de man aan en vroegen hem om een glaasje water. De man liet de vrouwen binnen, waarna 66n van hen met de man naar de keuken ging voor een glas water. In de tussentijd werd door de andere vrouw vermoedelijk de woning doorzocht. Nadat beide vrouwen waren vertrokken miste de man zijn bankpas en een enve- loppe met geld. BARENDRECHT OPEN VAN 10:00 TOT 17:00 'Smartengeld voor vuile lucfat' Rotterdam c Ik wll een proefabonnement op Rotterdams Dagblad van 4 weken en betaal slechts 9,951 Naam:M/Y Adres: Huisnr.: Postcode: Woonplaats: E-mail: Geboortedatum; Telefoon: (i.v.m. controle bezorging) Stuur deze bon In een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, t.a.v. LezersServlce, Antwoordnummer 92100, 3009 XB Rotterdam 4 Schiedam SCHIEDAM - De Opstan- dingskerk, die genomineerd was voor de Nationale Reno- vatieprijs, categorie Herbe- stemming, heeft deze eervol- le prijs ook inderdaad ge- kregen. De prijs werd uitgereikt bij de opening van de Vakbeurs Renovatie en Onderhoud op 25 mei in Den Bosch. Op- drachtgever was de Ver- nieuwde Stad Schiedam, de architect GelukTreurniet Architecten uit Vlaardingen en de aannemer Bouwbe- drijf Bakker uit Arkel. Het project, op de grens van Schiedam-West met Nieuw- land, werd door een afstu- deeratelier van studenten uit Eindhoven ook als win- naar uitgekozen in de ge- combineerde categorieen Herbestemming en Utili- teitsbouw. SCHIEDAM - De Gemeente Schiedam, Provincie Zuid- Holland en projectontwik- kelaar BAM Vastgoed bv zien in de toekomstige wets- wijziging met betrekking tot de zeehavennorm nieuwe kansen voor het nieuw- bouwproject Houthaven II. Het wetsvoorstel dat de mo- gelijkheden vergroot om woningen te bouwen bij be- staand woongebied ligt mo- menteel ter behandeling bij de Tweede Kamer. In janua- ri heeft de Raad van State besloten dat de ontwikkeling van Houthaven H voorals- nog geen doorgang kon vin- den. Breekpunt was de definitie van het begrip 'bestaand woongebied'. De wetswijzi- ging zai expiiciet ook gelden wanneer woningen worden gebouwd aansluitend aan het bestaande woongebied, zoals dat bij het project Houthaven II het geval is. Uitsiuitsel over de wetswijzi- ging wordt verwacht in het najaar van 2005. Alle partij- en hebben aangegeven zich ervoor in te willen zetten om zo snel mogelijk na de wets- wijziging het ontwikkelde plan, met 199 woningen en appartementen en zes ka- vels, ongewijzigd voort te zetten. In het ontwerp van dit plan en de iandschappelijke om- geving is van meet af aan re- kening gehouden met de ter plekke geldende condities. SCHIEDAM - In Verpleeg- re- activeringscentrum DrieMaasSte- de werd afgelopen donderdag een feestje gevierd. Dierenpark 'De Driespan', dat bij het centrum hoort, bestond die namelijk tien jaar. De verzorgers van de dieren, mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking, werden om 10.00 uur gehuldigd en kregen een bijzondere onderscheiding. Daarna werd de tuin opengesteld voor genodigden en gei'nteresseer- den. Uiteraard zorgen de Driespan- ners voor een prachtig versierde tuin en een hapje en drankje. Het dierenpark ontstond in 1995 uit een samenwerkingsverband tussen Zorggroep Waterweg Noord en Stichting Ipse. De clien- ten van Ipse nemen doordeweeks de verzorging van de dieren en het kleine onderhoud van de tuin op zich. Het werk is voornamelijk ge- relateerd aan het buitenleven; die ren en natuur. Zij zijn de dieren- verzorgers, zij voederen en knuffe- len de dieren, zij maken de dieren- verblijven schoon en in de tuin wordt geharkt en geveegd. De mensen komen naar eigen keuze of interesse, ongeacht hun vaardighe- den en ontwikkelingsniveau voor dagbesteding op het dierenpark. Per dag zijn er tussen de negen en twaalf verzorgers en twee begelei- ders op het dierenpark. De lunch wordt gebruikt in het. personeels- restaurant van DrieMaasStede. In weekenden en op feestdagen ver- zorgt een groep van zeven vrijwil- ligers van DrieMaasStede per toer- beurt de dieren. De Driespan is te vinden in de besloten binnentuin van DrieMaasStede. Zowel patien- ten en omwonenden kunnen hier heerlijk vertoeven bij de gezellige zitjes in de zon of de schaduw. Het dierenpark bestaat uit een stal met hokken en een flat voor konijnen en cavia's, een huisje waar gereed- schap en voeder ligt opgeslagen, er zijn katten, een kippenren met kip- pen, een weide met geiten, een vo- li&re met daarin kwartels, kanaries en vinken, een ren met konijnen en er lopen enkele ganzen en eenden rond op het terrein. Gespeeld wordt met de gedachte om ook heuse bambi's toe te voegen aan het dierenbestand. SCHIEDAM - Het zit het Kinder- monument, dat afgelopen zaterdag op Beukenhof onthuld zou worden door Maartje van Weegen, niet mee. Enkele maanden geleden werd het al door brand in het ate lier van het kunstenaarsduo Kap- tein/Roodnat verwoest, afgelopen vrijdag verongelukte het monu ment tijdens het transport van Am sterdam naar Schiedam. De ont- hulling van het monument, een bank die als een slakkenhuis naar binnen toe krult, moet hierdoor weer voor onbepaalde tijd worden uitgesteld. Het monument is opgericht ter her- denking van begraven of gecre- meerde prematuur geboren, dood- geboren of zeer jong gestorven kinderen. Soms kan in aantal ge- vallen geen beroep worden gedaan op een polis, bijvoorbeeld wanneer het gaat om prematuur of doodge- boren baby's. Tusen het Vlietland Ziekenhuis en Beukenhof zijn SCHIEDAM - Het nieuwe Jene- vermuseum tussen de Hoogstraat 92 en Lange Achterweg is van naam veranderd. Het bestuur heeft besloten om de naam te wijzigen in Borrelmuseum, om verwarring met het Gedistilleerd Museum aan de Lange Haven te voorkomen. De naam Borrelmuseum is gekozen, mede omdat het een klein en in- tiem museum is. daarom goede afspraken gemaakt om het afscheid toch een zo waar- dig en intiem mogelijk karakter te geven. Ook is de afspraak gemaakt dat de creamtie van kinderen waar- voor nog geen polis is, kostenloos is op Beukenhof. Het kindermonument wordt een plek om tot rust te komen, een plek om 66n te zijn met de herinnering. De plek zal bij plechtigheden een belangrijke rol gaan vervullen. Door Frank Willemse SCHIEDAM - Sinds 1990 vindt in Vlaanderen jaarlijks een 'Dag van het Park'plaats. ledereen die op die dag activiteiten wil organiseren in een park kan eraan meedoen. Vorig Jaar heeft deANWB het initiatief genomen om op 29 mei van dit jaar het evenement ook in een stuk of dertig parken in Nederland te organiseren. Het gemeentebestuur heeft Schiedam aangemeld -- - - d inhoud te geven aan de dag. De voor honderd Plantagebewoners i ongeveer honderd bewoners uit de omgeving. Het ontbijt werd als een performance door kunstenaar Yvon Koopman uitgevoerd. Foto R°9er van ('er Kraan Geldig van 1 t/m 9 juni 2005 Broersvest 135 Schiedam 010 - 426 84 92 ABC parkeergarage op loopafstand SCHIEDAM - De Co-operatie Woon- en Werkkunst organiseert workshops waarin een moodboard gemaakt wordt van het eigen inte- rieur. Een moodboard is een interi- eur sfeercollage die gemaakt wordt aan de hand van plaatjes, materia- len en kleuren. Onder deskundige leiding van Pernilla Cederbank (in- terieurontwerpster) worden deze collages samengesteld in de sfeer- volle omgeving van de Co-Opera- tie. Samen met een groep vrienden, collega's of alleen kan in ongeveer drie uur tijd, het interieur een nieu we of andere richting worden ge- geven en kunnen nieuwe ideeen worden gevormd. Dit voorjaar en deze zomer worden bij voldoende deelname iedere donderdagmiddag de 'moodboard workshops' georganiseerd. Opge- ven hiervoor kan in de Bibliotheek aan het Stadserf of in de Co-opera- tie zelf. De kosten bedragen inclu- sief begeleiding en materiaal 25 euro. Uiteraard kunnen ook alter- natieve data en tijdstippen worden aangeboden. Voor meer informatie kan binnen worden gestapt bij de Co-operatie in het oude stadshart van Schie dam, aan de Dam 10 d (naast de Korenbeurs). De Co-operatie is open op donderdag, vrijdag en za- terdagmiddag. Voor meer info: in fo co-operatie .nl SCHIEDAM - De stichting VluchtelingenWerk Schiedam bestond dins- dag 31 mei precies 25 jaar en daarom worden er in dit jubileumjaar ver- schillende activiteiten georganiseerd. Het jubileumjaar gaat van start met het (mini)filmfestival 'On the run' dat in samenwerking met het Filmhuis Schiedam wordt georganiseerd. Op donderdag 2 juni en vrijdag 3 juni is de film 'Turtles can fly' te zien. Op zaterdag 4 juni de film 'In this world' VluchtelingenWerk Schiedam, aan de Van Swindensingel 40, houdt zich bezig met de maatschappelijke en juridische begeleiding, de introductie en integratie en de belangenbehartiging in het algemeen van de asielzoekers en vluchtelingen die in Schiedam wonen. De eerste opvang van vluchtelingen in Schiedam begon in 1976. Een zo- genaamd basisteam, samengesteld uit leden van Amnesty International, de vredeswerkgroep, een gemeente-ambtenaar en een maatschappelijk werk- ster verzorgde de opvang van uitgenodigde vluchtelingen uit Chili. In 1979 startte een groep vrijwilligers de opvang van niet-uitgenodigde asiel zoekers. Om tijdelijke woonruimte te kunnen exploiteren richtte deze groep op 31 mei 1980 de stichting VluchtelingenWerk Schiedam op. In november 1987 stelde de gemeente zeven woningen beschikbaar voor 24 asielzoekers. Vanaf januari 1988 was er een kerngroep van vrijwilli gers intensief bezig met de begeleiding van deze asielzoekers. In 1991 be- sloot de gemeenteraad om 140 asielzoekers op te nemen en de immateriele zorg zoveel mogelijk over te laten aan het particulier initiatief. Op dit moment bestaat het clientenbestand van VluchtelingenWerk Schie dam uit ongeveer veertig nationaliteiten, waarvan asielzoekers en vluchte lingen uit China, Afghanistan, Iran Irak (vooral Koerden), Soedan, So malia, Sierra Leone, Angola en de Democratische Republiek Congo (Zai re) de grootste groepen vormen. Door het afzien van grondwaarde- stijging en het geven van een lan- gere bedenktijd, hoopt de nieuwe wethouder Financien de conversie weer los te trekken. Volgens hem is dat in het belang van de burger, maar Schiedam heeft het geld ook heel hard nodig. Schiedam was, met andere grote steden als Rotterdam 66n van de laatste steden met erfpacht. Geen eigen grond om speculatie tegen te gaan en het geld over de gemeen- schap her te verdelen. Sinds de PvdA in de oppositie zit, is deze 'melkkoe', volgens de WD en CDA, geslacht. Toch dreigt deze lokale revolutie dood te bloeden omdat er bijna geen ge- bruik van de aanbiedingen, die de gemeente eigenaren deed, is ge maakt. Er bleek geen of weinig be- langstelling van de Schiedamse huizenbezitters. De aanbiedingen waren immers veel te duur. Boven- dien waren veel erfpachters gei'rri- teerd door de houding van de amb- tenaren en de ondoorzichtige bere- kingswijze waardoor de afkoop- som per huis in een straat grote verschillen liet zien. Met het afzien van de grondwaar- destijging over langere tijd doet de gemeente Schiedam nu water bij de wijn. Daardoor wordt het aan bod een stuk aantrekkelijker. Toch blijft de gehanteerde berekenings- methode gecompliceerd. Maar op deze manier denkt Van Tilborg (WD) dat nu toch 'een scherp en indringend aanbod aan de burger' kan worden gedaan. Samen met de langere bedenktijd en de onafhankelijke hulp van de helpdesk van Stichting Eigen Huis moet het systeem nu w61 een suc- ces worden. Volgens een vast schema of routing, zullen eerst de bewoners van Schiedam-Noord (Woudhoek, Spaland en Kethel) een uitgewerkt, persoonlijk aan bod krijgen. Zo rond 2007 zal de rest van Schiedam aan de beurt zijn. De gemeente Schiedam 'laat dus een veer' volgens de nieuwe pen- ningmeester van Schiedam. Als dit plan tenminste goedkeuring krijgt van de gemeenteraad. „Waarbij opnieuw de politieke keuze moet worden gemaakt tussen het belang van de burger en het financiele be lang van de stad." Schiedam trekt uit erfpacht en grondverkoop jaarlijks 6,7 miljoen euro. „Noodzaak of substantieel, want die kas is slecht gevuld", al- dus de nieuwe wethouder die en kele flinke tegenvallers van voor- ganger De Swart (WD) kreeg te verwerken. Huizenbezitters die al eerder op de conversie zijn inge- gaan krijgen geld terug. De nieuwe aanbieding zal in de media uitgebreid aandacht krijgen. Want de klant moet nu 'goed en duidelijk' uitgelegd worden hoe het aanbod is berekend. Er is alleen geen arbitrage mogelijk; er geldt een eenmalig aanbod. „Het is 'take it or leave it'", aldus Cor van Til borg.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2005 | | pagina 1