schiedam Burgemeester Scheeres stapt volgend jaar op SCHIEDAM PAPERINO C Erica Terpstra opent nieuwe basis Alliantie 95 Rotterdams Dagblad i j Kleur geeft ernst aan bij EHBO stad Schatkist leeg: geen geld voor nieuw beleid DONDERDAG EN VRIJDAG K00PAV0ND Via referendum nieuwe kandidaat kiezen In het restaurant en bij afhalenelkedag alle pizza's en pasta's Schiedamse binnenstad is beschermd stadsgezicht Streep door Monopole GEMEENTEBERICHTEN WEKEUJKS IN DEZE KRANT maass Tram rijdt pas eind oktober Bus door Oost komt terug 4 weken Of bel gratis 0800 - 0642 De enige echte krant van Rotterdam Oplage 38.000 Totale oplage 621.385 8 juni 2005 12e Jaargang nr 23 ita<|\ Gratis afhalen Win een schitterende 7-daagse Maasstad Reizen! SCHIEDAM - Burgemeester Reinier Scheeres stapt op. Niet onmiddellijk, maar per februari 2006 gaat de burgemeester met de YUT. In augustus zal hij zijn ontslag aan de Commissa- ris van de Koningin bekend maken zodat deze samen met de gemeenteraad ruim de tijd krijgt naar een geschikte opvolger uit te kijken. De 61-jarige burgemeester staat bekend als 'een der langst in een stad zittende burgemeesters' van Nederland. Daar komt nu een eind aan, na 21 jaar lang de ambtsketting van Schiedam gedragen te hebben. Schiedamseweg 41D - 3121 JD Schiedam Tel. 010 - 470 72 14 Fax 010 - 449 04 60 3ak 180 postbus 1685 3000 br rotterdam SCHIEDAM - Nog vorig jaar konden het Filmhuis en Jeugdtheater De Teerstoof opgelucht ademhalen. Het aangekochte Monopole-thea- ter op de Hoogstraat zou voor een slordige twee miljoen eu ro worden opgeknapt. Een nieuw Cultureel Centrum pal tegenover het Stedelijk Mu seum; een knooppunt voor film, dans, theater met een gezellige foyer annex grand cafe. Redding voor het Film huis Schiedam en het Jeugd theater van de dienst Ge meente Educatie. Nu wordt een dikke streep door deze plannen gehaald. De schat kist van Schiedam blijkt leeg en er zal een nieuwe bestem ming voor de oude jeugdbio- scoop moeten worden ge- zocht. Verkoop met verlies wordt niet uitgesloten. TOT 21.00 UUR OPEN Zo'n laag irritant zonnetje dat het interieur doet verbleken, laten wij als sneeuw voor de zon verdwijnen. Kijk maar op onze website of loop even binnen bij: in -«as" Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) Schiedam weekbladen idt "Hi w 0 e k b Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstrast 3 Tabakshoa Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokav Dam 3745 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Tabakshoa Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Hof van Spaland 6 Tabakshoa Parkweq ParVweg 404 Schiedam-Oost Boertiavelaan 79 Drop-it Lange Kerkstraat 86 Kijk snel op pagina 6 bij door Frank Willemse Het afscheid van Scheeres komt toch nog als een verrassing. On- danks dat hij al eerder aangaf er medio 2006 mee op te willen hou- den. Met die datum immers zou de gekozen burgmeester er komen. Maar dat D66-kroonjuweel werd door de PvdA Eerste kamerfractie in het voorjaar afgeschoten. Zelf is Reinier Scheeres een verklaard voorstander van het kiezen van een burgervader. Nu ziet hij toch de kans dat Schiedam, via een refe rendum in maart 2006, een nieuwe burgemeester kan kiezen. Net als in Vlaardingen ruim twee jaar ge- leden zal ook in Schiedam uit twee, door de raad aangewezen, kandidaten worden gekozen. In Vlaardingen won Tjerk Bruinsma destijds de strijd. Scheeres kon al eerder met de VUT. Maar hij ging door omdat hij van Schiedam houdt. Ik blijf hier ook zeker wonen." Zelfs de altijd kritische politiek had (nog) geen genoeg van de als beminnelijk be kend staande burgervader. Daarom gaf de raad nog in 2002 haar goed- keuring aan een vierde periode van zes jaar. ,,2006 is een goed mo ment om er mee op te houden," al- dus Scheeres Zeker als de ge meenteraad en de Commissaris van de Koningin instemmen om gelijk met de raadsverkiezing een nieuwe burgemeester te kiezen." Met een nieuwe raad en een nieu we burgemeester krijgt bestuurlijk Schiedam de kans een frisse start te maken. Zijn beslissing om op te stappen heeft hij geleidelijk genomen, al- dus Scheeres. Maar wel na enkele vrienden in vertrouwen om raad te hebben gevraagd. „Als je dat be- sluit neemt kan je ook niet meer te- rug." Op dit moment heeft hij nog geen behoefte aan terugkijken want ko- 7 dagen per week OPEN van 16.00 tot 23.00 uur RISTORANTE PIZZERIA Bezorgtijden: van 16.00 tot 22.00 uur pikolinos's zomerschoen Nrmaal 100,-beze week mend half jaar moet er nog hard gewerkt worden. Aan Schieveste bijvoorbeeld, het ambitieuze plan om bij het station een groot woon- en kantorengebied te ontwikkelen. En ook het dagelijks werk gaat ge- woon door. Reinier Scheeres is geboren in Wassenaar, maar na al die jaren een 'echte' Schiedammer gewor- den. Hij kwam hier als student Economie in Rotterdam wonen omdat hij in Schiedam een huisje onder de huurwaarde kon huren. Spoedig erna werd hij lid van D66 maar stapte over op de PvdA. Om in 1974 raadslid te worden in Schiedam. Al binnen twee jaar werd hij gevraagd als wethouder Financien. Dat is hij negen jaar ge- weest. In 1985 werd hij, toen heel verrassend, als burgemeester van Schiedam in zijn eigen plaats be- noemd. Tijdens zijn flexibele VUT-rege- ling is hij niet van plan achter de geraniums te gaan zitten. Hij zal zijn bestuurlijke ervaring inzetten voor het Gedistilleerd Museum en de Molenstichting. Ook zijn hob by's, het opkalefateren van oude Citroens en de verzameling Olivier B Bommelalbums verdienen, net als zijn vrouw, meer aandacht. SCHIEDAM - Roos Versteeg, eindexamenkandidaat van de Rotterdamse Kunstacademie, heeft afgelopen donderdag de hele dag 'open huis' gehouden bij de muurschildering die zij maakte op de schutting langs het Land van Belofte. Versteeg maakte een ontwerp waarin ruimte is voor het overdrachtelijke Land van Beloftede plek waar dromen, verwachtingen en fantasieen leven. Met twee monumentale zelfgemaakte vleugels onder de arm stapte de kunstenares op de directe bewoners van de schutting afen nodigde hen uit hun eigen land van belofte te beschrijven. De teksten die ze van deze bewoners kreeg heeft ze verwerktin het definitieve ontwerp voor de schutting waarin contouren van vleugels zichtbaar zijn. In deze vleugels komen de teksten te staan; de woorden krijgen letterlijk vleugels. Zo ontstaat een zwerm vleugels die de aan hun toevertrouwde beloftes een nieuwe bestemming geven. Ook donderdag konden mensen met ideeen en dromen terecht bij de schutting. Ook kon je je laten fotograferen met vleugels. *>to Roger van der Kraan SCHIEDAM - De binnenstad van Schiedam is aangewezen als een van rijkswege beschermd stadsgezicht. Doel van de aanwijzing is de histori- sche stedenbouwkundige structuur en het historisch stadsbeeld zo goed mogelijk te beschermen. Het gaat bij een beschermd gezicht dus niet al- leen om de monumenten, maar om het totaalbeeld dat gevormd wordt door de gebouwen, straten, pleinen, havens, bruggen en bomen. Burge meester en wethouders zijn blij met de aanwijzing omdat deze de inspan- ningen voor een krachtige en fraaie binnenstad ondersteunt. De achter- grond voor de aanwijzing van een beschermd stadsgezicht Schiedam is dat de Schiedamse binnenstad, ondanks verschillende, soms ingrijpende, stedenbouwkundige ingrepen sinds 1900, haar historische karakter in structuur en beeld in belangrijke mate heeft behouden. In totaal zijn er in Nederland meer dan driehonderd beschermde stads- en dorpsgezichten met een geschiedenis die teruggaat tot voor het jaar 1850. Geldig van 8 t/m 16 juni 2005 Broersvest 135 Schiedam 010 - 426 84 92 ABC parkeergarage op loopafstand SCHIEDAM - Op het moment dat de Nederlandse turntop op het EK in Debrecen furore maakte en uiteindelijk zelfs kon bogen op een gouden, zilveren en bronzen medaille, kwam NOC *NSF-voorvrouwe Erica Terp stra juist naar Schiedam om de eigen gymzaal van turnvereni- ging Alliantie te openen. Het boegbeeld van de Nederlandse sport had geen spijt van deze keuze. „Ik ben blij dat ik hier ben want het is juist mooi dat de ze twee gebeurtenissen samen- vallen", sprak Terpstra alvorens zij de nieuwe naam van de sport- hai mocht onthullen. „Topsport kan immers niet zonder breedtesport. Jonge talenten kun- nen zich ontwikkelen bij lokale verenigingen zoals Alliantie. Daar- uit onstaan de nieuwe toppers. Zelf ben ik als zwemmer ook afkomstig vanuit een kleine breedtesportver- eniging. Dergelijke clubs vormen echt de basis van de sport in Ne derland." Hoewel de regen met korte tussen- pozen op de aanwezigen neder- daalde, waren er veel belangstel- lenden op de openingshandeling van Terpstra afgekomen. „Moeten jullie ook maar geen oud-zwemster uitnodigen", putte Terpstra uit haar standaard grappen-arsenaal om de nat geregende kijkers een hart onder de riem te steken. Voor het oog van de menigte had de NOC*NSF-preses tot slot nog lo- vende woorden over voor de vrij- willigers van Alliantie. Erica Terp stra refereerde onder meer aan de niet aflatende inzet van Fred van der Vlugt die geldt als de drijvende kracht bij de verbouwing van de voormalig gemeentelijke gymzaal. Samen met het jongste en oudste lid van Alliantie trok Terpstra ver- volgens het laken van de op de gymzaal aangebrachte gevelletters. Zichtbaar werd de toepasselijke maar reeds via de media uitgelekte naam 'De Basis'. Erica Terpstra en de andere geno- digden zochten vervolgens snel de droge gymzaal op voor een de- monstratie van enkele jeugdleden. Voor de overige jeugd was er op dat moment een ballonnenwed- strijd en vervolgens kon rondom het Nijhoffplein aan een spelcircuit worden deelgenomen. Ook ging Alliantie zaterdag 's morgens en 's middags de omringende wijken in om in de buitenlucht gymnastiek- demonstraties te geven. Foto Roger van der Kraan Nieuwe wethouder Financien Cor van Tilborg komt elke week met vervelende verrassingen. Weer nieuwe financiele tegenvallers. Zijn boodschap is luid en duide- lijk: Schiedam zal de tering naar de nering moeten zetten. Wat bete- kent dat het heel moeilijk zal wor den voor 2006 een sluitende be- groting te krijgen. Waarmee de kans ook steeds groter lijkt te wor den dat Schiedam onder curatele van de Rijksoverheid (artikel 19 gemeente) wordt geplaatst. Dit jaar moet 4,3 miljoen euro worden bezuinigd en dat gaat de gemeente niet lukken. Volgend jaar moet 5,6 miljoen euro worden bespaard, maar nu al weet de wet houder dat ook dat niet gehaald zal worden. „We staan voorlopig vol gend jaar voor 5,8 miljoen euro ne- gatief. Harde maatregelen zijn noodzaak; daarom gaat de verbou wing van de Monopole niet door net als de restauratie van de Klok- kenluiderswoning van de Grote Kerk", aldus de nieuwe penning- meester van Schiedam, die als zui- nig en conservatief bekend staat. En dat allemaal ondanks het feit dat een bedrag van bijna zeven miljoen euro, dividend van het Rotterdamse waterleidingbedrijf, rechtstreeks in de Algemene reser ve wordt gepompt. Voor nieuw be leid is de volgende jaren slechts een miljoen euro over, terwijl voor nieuw beleid of prioriteiten een be drag van acht miljoen euro nodig is. „We kunnen dus niet alles uit ons reservepotje betalen, dat is bij na leeg," volgens Van Tilborg. Een fikse tegenvaller voor de vrij- willigers van het Filmhuis en de Jeugdtheaterschool. Die reageer- den furieus op de streep door de re- kening. Zeker omdat dit zonder enig overleg met hen is gebeurd. Zelfs met de afdeling Cultuur en Educatie van de gemeente is geen overleg gevoerd. „De afdeling Vastgoed heeft dit beslist", aldus Gerard Sparla van het filmhuis. Waar het filmhuis en jeugdtheater nu naar toe moeten is onduidelijk. Binnenkort moeten ze uit gebouw De Teerstoof in de Nieuwstraat. Zij hopen nog steeds op een seri- eus onderzoek, inclusief exploita- tiemodellen en externe financie- ringsbronnen. Daarom spraken zij de raadsleden maandag toe. In de hoop dat die met de plannen van de nieuwe wethouder niet akkoord gaan. Een uitgebreid commentaar van het Jeugdtheater is verderop in de ze krant te vinden. SCHIEDAM - Trams op de Schiedam- Vlaardingenlijn van de RET kunnen waar- schijnlijk pas op 31 oktober op het traject rijden. De eer der genoemde datum van 22 augustus blijkt dus niet haalbaar. Verschillende factoren zoals late leveranties, het stilleg- gen van het werk bij de pas sage A4 en het niet verkrij- gen van een vergunning voor nachtwerk in Kralin- gen-Crooswijk, veroorza- ken de vertraging. De projectorganisatie hoopt zo spoedig mogelijk per ge- bied aan te kunnen geven wat de verschuivingen in de planning zijn. SCHIEDAM - De RET zal naar verwachting vanaf no- vember overdag weer Schie- dam-Oost aandoen. De be- doeling is om buslijn 55 via de Boerhaavelaan te laten rijden in plaats van via de Broersvest. De komst van bus 55 naar Oost is het direct gevolg van constructief overleg tussen wethouder Hans Meijer en de RET. De wethouder kwam in actie toen hij in gesprekken met de wijk werd geconfron- teerd met opmerkingen over het beperkte openbaar ver- voer in Oost. Niet alleen het probleem rond het openbaar vervoer in Oost is naar tevredenheid van alle partijen opgelost. Belangrijk is ook dat buslijn 51 behouden blijft voor Schiedam. Vanaf de Vivaldilaan wordt de bus niet meer richting Vlaardingen geleid, maar via de Zwaluwlaan in Kethel en de Slimme Watering in Sveaparken naar de eind- halte Harreweg in de Woud hoek. Buslijn 54 (station Schiedam Centrum-De Gorzen) blijft ongewijzigd. De route van 53 (station Schiedam Cen- trum-S veaparkenAV oud- hoek) houdt dezelfde route, wel vervallen de avond- en weekenddiensten. Reizigers vanuit Sveapar ken kunnen dan gebruik maken van lijn 51. De lijnen 51 en 54 blijven wel 's avonds rijden. Daarnaast worden de fre- quenties van de buslijnen in Schiedam in de ochtendspits iets verlaagd tot eens per twintig minuten. Dit is ook de frequentie die overdag wordt aangehouden. Broersveld 127 3111 LG Schiedam Tel. 010-473 3316 www.villeriuszonwering.nl I'Sroartengeld voor voile iucht* HE Rotterdam I |- o Ik wil een proefabonnement op Rotterdams Dagblad van 4 weken en betaal slechts 9,95! Naam:MA Ad res: Huisnr.: Postcode: Woonplaats: E-mail: Geboortedatum: Telefoon: (i.v.m. contfole Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, t.a.v. LezersService, Antwoordnummer 92100, 3009 XB Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2005 | | pagina 1