RUTMT! Wegversmallingen en drempels op Burgemeester Knappertlaan Rotterdams Dagblad mm J schiedam Museum krijgt alvast subsidie voor depot Twee keer eerste paal in Schiedam €*r j Niet Netjes: erotiek met een knipoog Trailer pop Leen van Es Juwelier SUJQtch Woningen onder water 4 weken W SHII L Kadernota opstapje naar begroting 2006 Theater a.d Schie Honki Ponk verhuist JSSSSIKS- XSKS— SUMMER IN DE DRIE CORRECT PANDEN Thermen Holiday® De tweede persoon gratis naar de sauna! Win een 4-daagse autoreis... Maasstad Reizen! mm o Ik wil een proefabonnement op Rotterdams Dagblad van 4 weken en betaal slechts 9,95! Of bel gratis 0800 - 0042 De enlge echte krant van Rotterdam WEKELIJKS IN DEZE KRANT Oplage 38.000 Totale oplage 621.385 6 juli 2005 12e Jaargang nr 27 SCHIEDAM - Volgend jaar maart wordt het geheel opgeknap- te Stedelijk Museum feestelijk geopend. Het museum is voor miljoenen euro's, 'kanjersubsidie' opgeknapt. Die opknap- beurt werd overigend door overschrijdingen en extra eisen van het museum miljoenen euro's duurder. De pobtieke discussie over wie dat gaat betalen en hoe het museum moet gaan wer- ken duurt voorlopig nog voort. maassta Gratis afhalen Op COLLECTION Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) Tijdens de vakantie komen onuitgenodigde nachteliike bezoekers heel makkelijkbij u binnen... niet bij de buren, die hebben roQuiken gekocht bij Broersveld 127 3111 LG Schiedam 1/HQi Tel. 010-473 33 16 www.villeriiiszonwering.iil ZONWERINGEN SCHIEDAM - De gemeente gaat er kort na de zomervakantie voor zorgen dat kinderen weer veilig de Burgemeester Knap pertlaan kunnen oversteken. Ter hoogte van de oversteekplaatsen bij de Van Ostadelaan en Bos- boomlaan komen wegversmal lingen en verkeersdrempels die de snelheid van automobilisten flink moeten verlagen. Vertegenwoordigers van de ge meente Schiedam, de politie, wijk- bewoners, Bewonersvereniging Schiedam-West en twee basisscho- len hebben de afgelopen week overeenstemming bereikt over de aanpak van de onveilige oversteek van de Burgemeester Knappert laan, ter hoogte van de Bosboom- laan en de Van Ostadelaan. Als uit- gangspunt is gekozen voor het ver lagen van de snelheid van het ge- motoriseerd verkeer ter hoogte van de oversteek. Na een half jaar wordt het effect van de gekozen in- greep geevalueerd. Is het effect on- voldoende dan volgen verdergaan- de verkeersmaatregelen. Bewoners en scholen klagen al langer over de onveilige oversteek van de Burgemeester Knappert laan, waarvan dagelijks veel schoolkinderen van de Bernardus- school en basisschool De Kring gebruik maken. Vanuit de wijk werd bij de gemeente aangedron- Een wegversmalling en een verkeersdrempel moet de snelheid van het verkeer op de Burgemeester Knappertlaan ter hoogte van de oversteekplaats aanzienlijk verlagen. foto: Roger van der Kraan gen op de plaatsing van verkeers- lichten. Tijdens een bijeenkomst is de ver- keerssituatie nog eens uitgebreid besproken en onder de loep geno- men. Op basis daarvan konden de aanwezigen zich vinden in de ana lyse die eerder al door verkeers- wethouder Hans Meijer naar voren was gebracht dat verkeerslichten het probleem waarschijnlijk onvol- doende zullen oplossen. Meijer: „Het gevaar voor overstekende kinderen bij een eventuele aanrij- ding zal bij het negeren van de ver keerslichten namelijk niet worden weggenomen. Het terugdringen van de snelheid van het autover- keer kan het gevaar wel aanmerke- lijk verminderen. Bij een aanrij- ding is de kans op ernstig letsel im- mers groter naarmate de snelheid van de auto hoger ligt." Goede ervaringen met het terug dringen van de snelheid ter hoogte van oversteekplaatsen zijn in Schiedam eerder al opgedaan aan de Havendijk en de Slimme Wate ring. Het pakket van maatregelen dat nu wordt voorgesteld, bestaat uit een versmalling van de rijbaan. Hiermee wordt de oversteeklengte beperkt, worden overstekende voetgangers beter geattendeerd op de oversteek en krijgen zij goed zicht op het aankomend verkeer. Om het overzicht ter plaatse van de oversteek te verbeteren, worden de laatste parkeerplaatsen nabij de oversteek verwijderd. Met de aan- leg van een plateau wordt een ef- fectieve snelheidsremming bereikt. Het autoverkeer zal door opvallen- de bebording op de oversteek wor den geattendeerd. De eerste periode nadat de veran- deringen zijn aangebracht, zal er een verhoogd toezicht zijn. Na een half jaar wordt de situatie geevalu eerd, waarbij de vraag wordt be- antwoord of de maatregelen heb ben gewerkt of dat er nog meer moet gebeuren. De gemeente streeft ernaar om kort na de vakan- tieperiode met de werkzaamheden te beginnen. SCHIEDAM - Op twee locaties in Schiedam waren er donderdag 30 juni feestelijkheden ter gelegen- heid van het slaan van een eerste paal. Zowel voor 'Nieuwe Tuinen' als voor 'De Nieuwe Harg' werd officieel de eerste paal geslagen. Twee mijlpalen; deze twee nieuw- bouwprojecten moeten gaan zor gen voor een gevarieerder woon- aanbod in Schiedam. De eerste heipaal gaat voor De Nieuwe Harg ging donderdagmid- dag om twee uur de grond in. De realisatie van het project op de lo- catie van het vroegere zorgcen- trum in Schiedam-Noord werd daarmee goed zichtbaar. In De Nieuwe Harg komen huur- en koopappartementen in diverse stij- len. In het project staan de voorzie- ningen centraal, niet alleen in de woningen, maar ook daarbuiten. Voorbeelden zijn het winkelcen- trum en park naast de deur en de zorg- en welzijnsactiviteiten die in de bedrijfsruimte onderin het com plex plaats zullen vinden. In Nieuwland werd later die mid- dag voor 'Het Bordes' de eerste paal geslagen. Samen met Het Pri- SAUNA BEAUTYCENTER Genomineerd voor Rott€rdamM de Rotterdamse Ondernemersprijs! Informatie en Reserveringen 010 - 449 32 50 www.thermenholiday.nl Actie is geldig t/m 31 augustus 2005 en geldt alleen teaen inlevering van deze advertentie. Niet geldig in combinatie met andere aanbiedlngen en arrangementen SCHIEDAM - Na de hevige regenval in de nacht van maandag op dinsdag over het westelijke deel van Ne- derland heeft ook Schiedam te kampen gehad met water- overlast. Een aantal wonin gen in Schiedam-Oost kreeg te maken met wateroverlast. De problemen deden zich vooral voor in de Ooster- straat, de Oostsingel en de Villastraat. Hoewel de syste- men op zich goed en tijdig hebben gewerkt en de gema- len de hoeveelheid water goed konden afvoeren, kon het rioolstelsel plaatselijk de grote hoeveelheid water die in zeer korte tijd viel niet meer verwerken. Daardoor kwam een aantal woningen onder water te staan. De Brandweer en de ONS hebben bijstand verleend. In de loop van de ochtend was de waterafvoer via het riool stelsel weer op orde en ook het peil bij de gemalen was weer genormaliseerd. Bur gemeester Reinier Scheeres heeft zich in Schiedam-Oost op de hoogte laten stellen van de schade in de getrof- fen woningen. Kijk snel op pagina 6 bij Afgelopen donderdag ging de eerste paal voor de Nieuwe Harg de grond in. f°to: Roger van der Kraan eel, Het Gazon en Het Terras vormt dit project de groene woon- wijk 'Nieuwe Tuinen'. De ruim tweehonderd woningen worden tussen 2005 en 2007 gebouwd op het terrein rond de voormalige Goeman Borgesiuslaan. Er komen met name eengezinswoningen met tuin, maar ook appartementen. Ook komen er vijftien 'Fokuswo- ningen', speciaal voor lichamelijk gehandicapten die zelfstandig wil- len wonen. Hiervoor kunnen zij zich nog steeds opgeven via Fo- kus, Gemeente Schiedam of Woonplus. Smart Httjeld voor vatte Itioht* gSg^ I Naam: M/V Adres: Huisnr.: Postcode: Woonplaats: E-mail: Geboortedatum: Telefoon: (i.v.m. controle bezorging) Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, ta.v. LezersServtce, Antwoordnummer 92100, 3009 XB Rotterdam Schiedam V weekbladen SCHIEDAM - Het Theater a.d. Schie heeft het theater- seizoen 2004/2005 afgesloten met een uitverkochte voor- stelling van Najib Amhali. Tot en met zondag 18 Sep tember worden er geen re- guliere voorstellingen meer gespeeld in het Theater a.d Schie. De kassa van het the ater is al sinds 11 juni geslo- ten, vanaf 9 juli is het hele theater gesloten. Dat bete- kent dat schriftelijke bestel- lingen van brochures, wijzi- gingen in reserveringen en overige informatieaanvra- gen niet eerder worden be- handeld dan 15 augustus. Dan zijn dp medewerkers van het theater weer aanwe- zig om alle lopende zaken te verwerken.Via de website www.theateradschie.nl kan gedurende de hele zomer di- gitaal gereserveerd worden voor het nieuwe theatersei- zoen. De losse verkoop voor 2005-2006 begint op dinsdag 30 augustus 2005. Op deze dag kunnen aan de kassa di rect losse kaarten gekocht worden voor alle (niet uit verkochte) voorstellingen. Zeker is dat dan ook hon- derd kaarten voor de Gol den Earring in de vrije ver koop komen. Deze zijn di rect aan de kassa te kopen (maximum van twee kaar ten per persoon). Vanaf woensdag 31 augustus kan er ook weer telefonisch gere serveerd worden. Wel staat vast dat het museum een bedrag van 135.000 euro krijgt voor het onderbrengen van de col- lectie in een depot. De huidige si tuatie op de Korte Haven is 'erbar- melijk' en dus wordt dat bedrag als noodzakelijk beschouwd. Dat is de enige toezegging die de raad deed na drie avonden vergaderen over de financiele situatie van Schie dam. „Ik heb een buitengewoon bizar gevoel bij een bijzonder bizarre avond", dat zei Marcel Houtkamp (D66) over de laatste vergadering voor de vakantie van dit jaar. Het leek wel of er alles nog even door- gejast moest worden volgens ande re raadsleden. De vergaderingen stonden allemaal in het teken van de (slechte) financiele situatie van Schiedam. Uitkomst van de drie overvolle vergadering was dat na de vakantie alle bezuinigingen, de nieuwe begroting en de reserves gewoon weer aan de orde komen. Weer speelde de opgestapte wet- houder De Swart op de achter- grond d^ hoofdrol. Want zijn be- leid zorgde voor miljoenenover- schrijdingen en een lege schatkist. De nieuwe wethouder Cor van Til- borg werd door de coalitie met feestgeschal binnengehaald en be- gon met puinruimen zodat nu al een pak papier van enkele centime ters op tafel lag. Verschillende raadsleden repten over een 'cijfer- brij' die vooral nodig is om de dreiging een 'artikel 12' gemeente te worden, moet keren. Maar ook een brij aan besluiten en bezuinigingen waar de raad geen raad mee wist. Feitelijk gevolg: uitstel van moeilijke beslissingen tot het najaar. Alle coalitiefracties stonden weer als edn man achter het college met lofuitingen voor de wethouder. Jammer dat sommige eenlingen als Erik de Jong geen commentaar hadden en niets zei- den. Naast lof was er (milde) kri- tiek van WD en CDA op het werk van de nieuwe wethouder. Vroom (CDA) repte ervan dat de laatste tijd de gemeentekas was leegge- haald door een onoplettende raad. Maar ook omdat raadsleden geen weestand bieden aan nieuwe plan- nen en verlangens. En Mostert (WD) legde zich morrend neer te- gen 'niet haalbaar gebleken bezui nigingen'. Mordicus tegen de nieuwe bezui nigingen blijft de oppositie. Groe ne van de PvdA vroeg zich af of de financiele situatie van Schiedam zo slecht wel is als de wethouder voorstelt. Ook Anneke Meijer van GroenLinks vindt het 'te gemakke- lijk om je in een depressie te laten praten'. En Yorrick Haan van de SP stelde dat 'je eerst een idee moet hebben en dan pas geld erbij moet zoeken'. Dus niet bezuinigen om het bezuinigen. Wethouder Cor van Tilborg wil van de raad weten 'waar we ko- mende tijd heen moeten' Hij wil eerst orde op zaken stellen en een stevige reserve opbouwen. Van- daar dat hij van de raad wilde we ten waar de prioriteiten liggen. Bij de verbouwing van Monopole, verkoop ONS, aanleg van Polder- dwarsweg of asfaltering van Haar- enlaan??? „De zaken op scherp zetten en de raad onder druk te zet- ten, daar houd ik van"zo bekende hij. „Zo kom ik te weten wat de raad precies denkt over zaken als reserves, bezuinigingen en oplos- singen." Het vervolg is pas na de vakantie. SCHIEDAM - De buiten- schoolse opvang Honki Ponk is vorige week vrijdag ver- huisd naar een nieuw onder- komen in de Mgr. Nolenslaan 57. Onder politiebegeleiding gingen de kinderen in optocht aan de wandel van de oude lo- catie aan de Piersonstraat 33 naar het nieuwe pand aan de Mgr. Nolenslaan. Het was een drukte van belang. Buurtbe- woners, ouders, gemeente en iedereen die belangstelling had, kon onder het genot van een drankje en een hapje eens binnenkijken. De oude huis- artsenpraktijk is met behulp van velen omgetoverd in een heus kinderparadijs. Er is een chillruimte, een knutselhoek, een huiswerkkamer, een bouw- en poppenhoek, kort- om voor kinderen van vier tot twaalf jaar is er na schooltijd van alles te doen Het pand grenst aan het wijk- centrum aan het Dr. Willem Dreesplein. Met de manager van Wijkcentrum Dreesplein zijn goede afspraken gemaakt over het medegebruik van de buitenpeuterspeelplaats Daarnaast worden er bij het wijkcentrum activiteiten inge- kocht, zodat er voor elk kind dat gebruik maakt van de bui- ten-schoolse opvang iets leuks te beleven valt. w e e k b U d 8 Bij deze adressen: Woon+ Valerlusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan S3 Stadsert 1 Dam 3745 Geuzenpleln 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Wijkpebouw De Erker Jan van Avennestraat Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkatraat 26 Hof van Spaland 6 Tabakshop Parkwea Parkweg 404 Bewonersverenialnq Schiedam-Oost Boerhavelaan 79 Drop-it Lange Kerkatraat 86 f elk2epaar opruimingsschoenen, ontvangt u op het 2e paar reeds algeprijsde schoenen S-e^iubileumkottrng. Broersvest 135 Schiedam 010 - 426 84 92 ABC parkeergarage op loopafstand Hoogstraat 97 Schiedam Tel. 010-4263225 SCHIEDAM - Wie afgelopen zaterdag in de passage rondliep, werd ter hoogte van de kapsalon van Huib van der Kooy verrast door de klanken van doedelzakken en in traditionele kledij gestoken dansers. Schotten, denk je dan meteen maar dat was hier toch ten onrechte. Het ging om de groep Airinos da Terra, een zang- en dansgeoep uit het noorden van Spanje. foto: Roger van der Kraan

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2005 | | pagina 1