schiedam SCHIEDAM Schiedammers moeten's nachts voor spoedeisende hulp naar Vlaardingen Groeiendetevredenheid over politie Rotterdam-Rijnmond €%J, Rotterdams Dagblad Trends in wonen Gre Foot, 90-jarige vrijwilligster in het zonnetje gezet Oude Passage en winkels Broersvest samengevoegd tot een winkelpand riicwv wcr&ldrc^hvrant in een wercldzfad 4 weken A95 McDonald's sluit volgend jaar op Broersvest GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT Van 7.50 voor 5.50 stad Man vermist Man breekt ruitenwisser Verdachte heling Aanhouding mishandelen Oplage 38.000 Totale oplage 621.385 13 juli 2005 12e Jaargang nr 28 U houdt warmte en inbrekers buiten want- die lopen verder als ze zien dat u rolluiken heeft van Win een 8-daagse autoreis naar het.. Maasstad Reizen! IN DE DRIE CORRECT PANDEN maasstacfl Gratis afhalen SCHIEDAM - De oude 'Nieuwe Passage' gaat volgend jaar op de schop. Tenminste als de projectontwikkelaar een ver- gunning krijgt. Dan zullen de nu grotendeels leegstaande klei- ne winkelunits in de Oude Passage de ingang worden van een groot warenhuis. De drie winkelpanden ernaast aan de Broers vest (vroeger Modehuis Slot en Van Dalen Schoenen) zullen samen met de vertrekkende McDonald's tot een geheel wor den samengesmeed. Nog niet bekend is welk winkelbedrijf zich daar gaat vestigen. Na tien jaar in Schiedam gehuisvest te zijn geweest heeft McDonald's het huurcontract per 1 juni 2006 opgezegd omdat deze vestiging niet aan de verwachtin- gen van het concern voldoet. De Spoedeisende Hulp (SEH) van de Schiedamse vestiging van het Vlietland Ziekenhuis is sinds vorige week 's nachts gesloten. Schiedammers die tussen tien uur 's avonds en acht uur 's morgens spoedeisende hulp nodig hebben, dienen naar Vlaardingen uit te wijken. REGIO - De politieregio Rotterdam-Rijnmond komt positief uit de onlangs gehouden landelijke politiemonitor 2005. Na zo'n duizend telefonische interviews bleken de ondervraagden in deze regio minder negatief te staan tegenover de veilig- heidsontwikkeling dan in 2004. De politie concludeert hieruit dat de tevredenheid van de burgers duidelijk in de lift zit. „Het percentage (zeer) tevreden burgers bij het laatste contact met de politie stijgt van 59,1 in 2004 naar 60,6 in 2005." De politie Rotterdam-Rijnmond behoort met deze positieve uitslag tot de vier korpsen in den lande waar de publiekstevredenheid een stijging vertoont. Thaise noedelschotel met oosterse groente en kalkoenfilet. Zelfs samen te stellen, hot, mild of spice. La Place, 3e etage V&D, Hoogstraat 185, Rotterdam Centrum 3ak 180 postbus 1685 3000 br rotterdam Vrijhouden voor ambulance O Ik wil een proefabonnement op Rotterdams Dagblad van 4 weken en betaal slechts 9,95! Of bel gratis 0800 - 0642 De enige echte krant van Rotterdam V Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) Schiedam weekbladen 1 Broersveld 127 3111 LG Schiedam Vll ^VTiTUfj Tel. 010-473 33 16 www.villeriuszonweriiig.iil ZONWERINGEN Kijk snel op pagina 6 bij wtekbiidt Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokav Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meet Mgr. Nolenslaan460 Wijkgebouw De Erker Jan van Avennestraat Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hof van Spaland 6 Parkweg 404 Schiedam-Oost Boerhavelaan 79 Drop-H Lange Kerkstraat 86 Volgens centrummanager Frans Griffioen komt daarmee een einde aan een al jaren voortslepende zaak tussen de overheid en de pro jectontwikkelaar. Al jaren geleden wilde het elektronicaconcern BCC in de witte panden aan de Broers vest een witgoed warenhuis vesti gen. De eigenaar van de Njpuwe Passage, de grote internationale projectontwikkelaar Breevast, wil de hiervoor gaan verbouwen. Het plan was de winkels van oude Pas sage en die van de Broersvest sa men te trekken. Zo zou er een grote winkelruimte ontstaan, geschikt voor een of meerdere warenhui- zen. Het belang van Breevast is daarbij dat de historische Passage als ingang fungeert. De plannen konden oorspronkelijk geen voort- gang vinden omdat de oude Passa ge tot Rijksmonument werd uitge- roepen. Dat betekende dat niet zo- maar aan de oude winkelpuien (1930) verbouwd mocht worden. Hiervoer volgde een lang geschil met advocaten en architecten. De ze patstelling wordt nu verbroken omdat McDonald's heeft aangege- ven haar langlopende contract niet te willen verlengen. Dat was een extra kans voor meer vloeropper- vlak voor een warenhuis. Het 'Ei van Columbus' noemt ho- ge ambtenaar Griffioen het idee van een nieuwe architect om de oude Passage zodanig te verbou wen dat de monumentale orna- menten wel gehandhaafd blijven. In het nieuwe plan verhuizen de oude winkeltjes naar de overkant. Dus naar de kant van La Venezia. De ingang verhuist daarnaast naar de Bas van der Heijden-zijde.Hier wordt ruimte gemaakt wordt voor een forsere ingang. Op deze ma- nier wordt een nieuwe uitstekende winkelwand (een half ei) gecre- eerd bij de winkels die nu nog vaak tijdelijk worden verhuurd aan koopjeszaken en eurowinkels. Noh deze zomer wordt er een bouwaanvraag gedaan voor de grootscheepse verbouwing. Ook wordt de monumenten- en de wel- standcommissie om toestemming gevraagd om de plannen te realise- ren. Frans Griffioen verwacht geen grote bezwaren en denkt dat na cir ca vier maanden toestemming bin- nen zal zijn. „Volgend jaar zomer kan dan het eventuele warenhuis - maar geen supermarkt!- zich op deze A-lokatie gaan vestigen. Dat McDonald's Schiedam gaat verlaten is overigens een zeldzaam verschijnsel. Meestal komen er hamburgerzaken bij in plaats van dat er verdwijnen. De tegenvallen- de resultaten en de veranderde om- standigheden in het centrum maak- ten dat deze vestiging van de ham- burgerketen niet meer aan de ver- wachtingen voldoet. Frans Griffi oen denkt dat het succes van Bram Ladage hier mede voor verant- woordelijk is. De gemeente Schie dam en bewoners van het centrum zullen echter niet echt rouwig zijn om het vertrek van McDonald's. De enorme vrachtwagens van dit bedrijf hoeven zich dan namelijk ook niet langer een weg te banen door de nauwe winkelstraatjes ach- ter het gebouw. Frank Willemse De tweede avond van Zomerbeat in the City stond afgeiopen donderdag in het teken van 'Urban Style'. Nationaal bekende DJ-acts als Brace, JK, Casual. DJ Menace en DJ Rockwilder serveerden op het Stadserf een muziekstijl welke bmnen de huidige jongerencultuur bijzonder populair is. En dat was te merken want de binnenstad was tijdens Zomerbeat in the City afgeladen vol met danslustige jongelingen. Onze man terplaatse schatte dat erzeker 1500 liefhebbers op deze muziekavond waren afgekomen. Komende donderdag wordt het zomerse muziekfestival in hartje Schiedam voorgezet. Thema is dan 'Tropical Sunset'. Tussen 19.00 en 23.00 uur zijn er deze avond op het Stadserf optredens van de Kaapverdiaanse 'boyband' Quarto+ en de bekende en energieke beats van Soulvation, een band van de Rotterdamse DJ Ronald Molendijk. De heupen kunnen dus wederom massaal worden losgegooid! Foto Roger van der Kraan Opvallend resultaat van de enquete is daarnaast dat het aantal mensen dat zich 'wel eens' of 'vaak' on- veilig zegt te voelen behoorlijk is afgenomen. Ten opzichte van 2004 zeggen 12 procent minder mensen zich 'wel eens onveilig te voelen' en 15 procent minder men- sen zeggen op datzelfde punt 'vaak'. De goede resultaten zijn overigens geen verrassing voor de politiefunctionarissen. Eerder tij dens de Veiligheidsindex van de gemeente Rotterdam konden reeds dezelfde resultaten worden gepu- bliceerd. De oorzaak van het positieve on- derzoeksresultaat in de landelijke politiemonitor 2005 wordt gezocht in de resultaatgerichte aanpak en de speciale aandacht voor de korpsspeerpunten 'geweld', 'drugs' en 'jeugdproblematiek' „Onze aanpak werpt z'n vruchten afconcludeert de politie Rotter dam-Rijnmond. „De nieuwe resul taten liggen geheel in lijn met de successen die het korps de afgeio pen jaren bekend heeft kunnen ma- ken. Zo worden veel meer ver- dachten doorgeleid naar het Open- baar Ministerie en er is een daling van het totaal aantal aangiften. Het is zowel objectief als subjectief veiliger geworden in de regio." Uit politiemonitor vallen wel ook 'nieuwe' aandachtpunten af te lei- den. Zo blijkt het aantal gevallen van bedreiging en mishandeling nog altijd stijgende. Onderzoek naar dit verschijnsel heeft reeds uitgewezen dat een belangrijk deel van deze stijging is toe te schrijven aan het stringente beleid dat is op- gezet om 'geweld achter de voor- deur' aan te pakken en in kaart te brengen. „Vroeger werd er bij hui- selijke problemen meer bemid- deld, nu dringt de politie aan op het doen van aangifte. In de meeste ge vallen gebeurt dat nu ook!" Ook Deze aanbieding is geldig van donderdag 14 t/m woensdag 20 juli a s. toezichthouders, bijvoorbeeld werkzaam in het openbaar vervoer, zijn door middel van een getekend convenant doordrongen geraakt van het doen van aangifte bij onder meer bedreiging. Het nieuwe aangescherpte beleid heeft duidelijk geleid tot een stij ging van het aantal aangiften van bedreiging en mishandeling. Bij- komend effect is dat de politie meer inzicht heeft gekregen in de omvang van 'huiselijk geweld'. Dit blijkt absoluut een belangrijk maatschappelijk probleem dat de aandacht blijvend verdient. Andere aandachtspunten die uit de politiemonitor 2005 naar voren kwamen, zijn verkeer, geluids- overlast en vernieling. Er is een stijgend aantal gei'nterviewden dat overlast ondervindt van te hard rij- den en aanrijdingen. De stijging ten opzichte van 2004 betreft 11,2 procent met betrekking tot te hard rijden en 12,8 procent in relatie tot aanrijdingen. Daarnaast is het aan tal mensen dat te kampen heeft met geluidsoverlast met 27 procent ge- stegen en zeggen 14,3 procent meer mensen dat zij last hebben van vernieling van straatmeubilair. Een laatste punt dat uit de politie monitor blijkt, is de noodzaak van verhoging in de aangiftebereidheid bij de mensen. Hierop wordt in- middels landelijk ingesprongen. Half juni is een campagne gestart om mensen te stimuleren aangifte te doen als zij het slachtoffer zijn geworden van een strafbaar feit. Ook regionaal wordt aandacht voor deze campagne gevraagd. Problemen met de personele bezet- ting zijn, volgens divisiemanager Ineke den Butter, de oorzaak van de nachtsluiting. Volgens haar moesten er keuzes gemaakt wor den in de personele bezetting van de verschillende afdelingen. „De Spoedeisende Hulp van Schiedam en Vlaardingen werken al als een ploeg en zijn dus gewend te wer ken in Schiedam en Vlaardingen." Daarnaast koos het Vlietland Zie kenhuis volgens Butter voor het schrappen van een nachtopening omdat dat de minste last voor de gebruikers van de SEH zou ople- veren. Op de SEH in de twee zie- kenhuizen werken in totaal zo'n zestig mensen. Volgens Den Butter is het sowieso de bedoeling dat patienten zich eerst bij hun huisarts melden voor ze de SEH bezoeken. Als dat 's nachts niet gaat, is er de huisart- senpost om zich bij te vervoegen. Aangezien de huisartsenpost in Vlaardingen is, heeft het zieken huis er voor gekozen juist deze SEH 's nachts open te houden. De sluiting geldt in principe tot 4 Sep tember,' zo stelt Den Butter. Kort daarvoor wordt volgens de divisiemanager geevalueerd hoe de nachtsluiting is verlopen. Af- hankelijk van de vraag of er dan wel weer voldoende personeel is, want behalve de vakanties zijn ook ziektes en zwangerschappen van medewerkers de oorzaak van het personeelsgebrek, wordt dan ver der gekeken. „We zien de nachtsluiting ook als een soort pi lot", aldus Den Butter. Indien zich mensen met extreem zware verwondingen melden, die niet zelfstandig de weg naar Vlaar dingen kunnen maken, kan er vol gens de divisiemanager een uitzon- dering gemaakt worden op de nachtsluiting. „We hebben natuur- lijk een medische verplichting om mensen te helpen die echt niet er- gens anders terechtkunnen." De arts-assistent, die normaliter op de SEH gestationeerd is, blijft tijdens de nachtsluiting in het ziekenhuis aanwezig ter beoordeling en be- handeling van dit soort ernstige pa tienten. „We zijn natuurlijk niet onver- deeld gelukkig met de nachtslui ting", stelt CDA-fractievoorzitter Martijn Vroom in een reactie. „Maar in alle redelijkheid is slui ting waarschijnlijk gewoon no- dig." Bovendien is het geen zaak nu hoog van de toren te blazen met kritiek, en sowieso heeft de volks- vertegenwoordiging weinig te ver- tellen over de gang van zaken in het Schiedamse ziekenhuis. „Als het nieuwe ziekenhuis naar Schie dam komt, komen de Vlaardingers in feite voor hetzelfde te staan als de Schiedammers nu." Dat de nachtsluiting voor problemen zal zorgen, is volgens Vroom on waar schijnlijk. „De gezondheidszorg is de sector met de meeste regels en toezichthoudende instanties Volgens Judit van Wolferen, hoofd van de SEH-afdelingen, heeft de sluiting afgeiopen week nog niet voor problemen gezorgd. „Er heb ben zich geen gekke dingen voor- gedaan." Volgens haar hebben zich nog geen patienten bij het zie- W kenhuis gemeld die dusdanige klachten hadden dat ze toch direct in Schiedam moesten worden ge- holpen. Mensen die via de zieken- auto naar het ziekenhuis komen, gaan nu al regelrecht door naar Vlaardingen. „De mensen die voor een dichte deur kwamen en uitge- legd kregen dat ze naar Vlaardin gen moesten, leken het te snap- pen", aldus Van Wolferen. Ted Konings VLAARDINGEN - De poli tie Rotterdam-Rijiuiiond, district Waterweg-Schie- dam is naarstig op zoek naar mensen die meer kun nen vertellen over de ver- missing van een 50-jarige Vlaardinger. Deze man heeft vrijdag 1 juli rond 16.30 uur zijn woning aan de Kethelweg verlaten, waarna hij niet meer is ge- zien. Hij droeg op dat mo ment een spijkerjasje, zwart shirt en spijkerbroek met daaronder witte sokken en camelkleurige schoenen. De man is 1.76 meter lang, kaal en loopt vaak voorzichtig, wankelend. Mensen die de man na vrij dag 1 juli 16.30 uur nog heb ben gezien, worden verzocht contact op te nemen met de recherche van district Wa- terweg-Schiedam. Dit kan via het telefoonnummer, 0900-8844. Hiervoor geldt het lokale tarief. SCHIEDAM - Een 22-jarige Rotterdammer werd maan- dagmorgen aangehouden voor vernieling van een auto in Schiedam. De vernieler had een ruitenwisser vande auto afgebroken. De man werd aangehouden en over- gebracht naar het bureau. Onderzoek wees uit dat de Rotterdammer illegaal ver- blijft in Nederland en is overgedragen aan de vreem- delingendienst. SCHIEDAM - Een 15-jarige jongen uit Schiedam is za- terdagmiddag op de Vlaar- dingerdijk aangehouden voor heling. Op het moment dat de politiemensen de jon gen staande hielden omdat hjj zonder helm en onverze- kerd op een scooter reed, bleek dat de scooter als ge- stolen gesignaleerd stond. Hierop werd de Schiedam- mer aangehouden en voor onderzoek meegenomen. SCHIEDAM - De politie van het district Schiedam heeft zaterdagavond een 35-jarige man uit Rotterdam aange houden na een mishandeling opde 's-Gravelandseweg. Omstreeks 19.00 uur had de man in een snackbar ruzie gekregen met een 33-jarige vrouw uit Spijkenisse. De vrouw was naar buiten ge- gaan en werd hier aan haar haren getrokken, geschopt en geslagen. Gealarmeerde politiemen sen namen de Rotterdam mer mee voor verhoor. Op het politiebureau is hij ver- volgens in verzekerde bewa ring gesteld. De aanleiding voor de mishandeling ligt in de relationele sfeer. De vrouw uit Spijkenisse is ter plaatse aan haar ver wondingen behandeld. Rotterdam*!OagkA m 'SmartengoM voor voile lueht' Naam: M/V Adres: Huisnr.: Postcode: Woonplaats: E-mail: Geboortedatum: Telefoon: (I.v.m. controle bezorging) Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, t.a.v. LezersService, Antwoordnummer 92100, 3009 XB Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2005 | | pagina 1