schiedam Centrum onaantrekkelijk voor mensen uit Noord SCHIEDAM Li OPEN DAG Groene Uitwijzer wijst weg naar activiteiten in de regio 95 Rotterdams Dagblad ■r Motorschepen verdienen plek ..Sin Nieuwe Haven DONDERDAG EN VRIJDAG K00PAV0ND yveroldr&z-hvrant in ccn wcrolcKfsA ZATERDAG 30 JULI m 4 weken ps 'in - Tweedeling Schiedam dreigt maass Strips GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT Van 8.- voor 5.50 Wie heeft de groenste vingers? Moordlustig duo Liduina Basiliek voortaan elke eerste zaterdag open Getuigen gezochtvan beroving Inbraak in zwembad Oproepjes via ZOS- Radio Oproep- centrale Of bel gratis 0800 - 0642 \.";5 TT Oplage 38.000 Totale oplage 621.385 27 juli 2005 12e Jaargang nr 30 Gratis afhalen PueemuutM Gemeente Canelle a/d IJssel Riwsw#g 111 Plusmarkt van Driel door Frank Willemse SCHIEDAM - 'De kooporientatie op de binnenstad van Schie dam is in vier jaar tijd wel erg fors gedaald. Daarbij komt dat de doorsnee consument in de binnenstad minder koopkrachtig is dan de gemiddelde Schiedammer. Vooral de bewoners van Schiedam-Noord laten zich naar verhouding weinig in de bin nenstad zien. Juist onder hen zijn de hogere inkomensgroepen goed vertegenwoordigd. Zij kiezen er echter nog al eens voor om in een andere stad te gaan winkelen'. Dat is een van de (harde) conclusies uit het Omnibusonderzoek 2004 naar koop- gedrag en het imago van het centrum. .00 UUR 1/2 Kip uit de Rotisserie met verse rozemarijn en huisgemaakte frites. La Place, 3e etage V&D, Hoogstraat 185, Rotterdam Centrum 13.00 -17.30 uur: Programma op het voorplein 18.45 -19.00 uur: Spelerspresentatie op het veld 19.00 uur: Sparta - La Louviere Seizoenkaarthouders gratis toe gang, overige kaarten 5,-- ROTTERDAM - Op zoek naar een leuk daguitje in de zomervakantie? Geen nood, want daar zijn gemakkelijk suggesties voor te vinden. Zesmaal per jaar verschijnt in de regio Rijnmond de 'Groe ne Uitwijzer', met tal van mogelijkheden voor wande- lingen en excursies. Ook nu ligt er weer een nieuwe Groe ne Uitwijzer klaar, met tips voor juli en augustus en zelfs al een vooruitblik naar Sep tember. te Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) Schiedam wee we a k b I Bij deze adressen: Bruna PWmpwFPCT Gemeentehuis Bibliotheek Canelle a/d IJssel 11 ftotptefl 1® SCHIEDAM - In Bibliotheek Stadserf zijn momenteel kunstwer- ken van de Schiedamse beeldend kunstenares Tineke Weber (1965) te zien. In deze serie werken heeft zij voor het eerst de autonome kunst met de 'toegepaste' stripte- kening gecombineerd. Het gaat om tien stripverhalen die allemaal be- staan uit een enkele afbeelding. De gebruikte techniek is marker op papier. De expositie is tot 2 augus- tus te bezoeken. BERGWEG EN CEINTUURBAAN Steeds meer Schiedammers laten de binnenstad links liggen. Zo luidt een van de conclusies van het gemeentelijk Onderzoek Statis- tiek bureau. Ruim 1200 stadsgeno- ten namen vorig jaar de moeite hun mening te geven over de stad. Dat is een groot aantal zodat het onder zoek significante resultaten ople- vert die veelbetekend zijn en statis- tisch 'hard' te bewijzen zijn. Vooral de branches kleding en schoenen in het centrum lopen flink terug in belangstelling. Op- vallend, zo stelt het rapport, want kleding en schoenen zijn juist de smaakmakers in een winkelcen- trum. Deze modespullen vervullen doorgaans een belangrijke trek- kersrol. Dit geldt ook voor luxe goederen. Voor meubels tot com puter, tv- of filmapparatuur en van wasmachines, koelkasten tot aan andere non-food artikelen toe gaat de Schiedamse klant steeds vaker naar Rotterdam. Maar ook voor minder dure of grote artikelen als kleding gaat de Schiedammer win kelen bij de grote buurman. Opvallend is dat Vlaardingen daar niet of weinig van profiteert. Al- leen .voor meubels en vloerbedek- king of gordijnen willen Schie dammers nog naar Vlaardingen gaan. In het Schiedamse centrum worden wel veel speelgoed en ju- weliersartikelen gekocht. Vooral doe-het-zelf-artikelen en fietsen worden door de meeste Schiedam mers dicht in de buurt gekocht. Als het even kan, komt men daar de wijk niet voor uit. Meest opvallend is de conclusie die dwars door het dikke rapport loopt dat er grote verschillen be- staan tussen het 'rijke' Noorden en het 'arme' Zuiden van Schiedam. Boven de spoorlijn lijken bijna an dere mensen te wonen dan er on der. Uit het bevolkingsprofiel blijkt dat 'Noordelingen' vaker een baan hebben, beter opgeleid zijn en in groot familieverband wonen. Veel kinderrijke gezinnen met ouders die meer geld kunnen uitgeven. De wijken Kethel, Woudhoek, Spa- land en Sveaparken zijn daarom niet gericht op de Schiedamse bin nenstad. Zeker niet voor dagelijkse boodschappen maar ook voor fun shopping of winkelen gaan zij minder paar het centrum toe. In de wijken beneden de spoorlijn wonen mensen die het minder ge- troffen hebben. Zij hebben vaker geen vaste baan hebben en minder geld te besteden. Hier wonen meer mensen alleen of met zijn tweeen. De wijk Groenoord is met veel ou- deren een uitzondering en lijkt meer op Schiedam Zuid. In de wij ken West, Oost, Nieuwland en Gorzen wonen dus meer mensen zonder dikke geldbuidel. Uitzon dering is het centrum waar juist meer yuppies wonen. Mensen van beneden de spoorlijn kopen wel hun dagelijkse en niet dagelijkse boodschappen in de binnenstad. Zij blijven het centrum als winkelplek trouw maar kopen even vaak bij postorderbedrijven. De conclusie kan luiden dat Schie dam in twee werelden uiteen dreigt te vallen. Met een scheidslijn die letterlijk en figuurlijk dwars door de stad loopt in de vorm van spoor lijn, rijksweg en Poldervaart met ertussen het Beatrix- en Harga- park. Alle stenen van de huizen boven de spoorlijn zijn nieuw of van na 1960 terwijl er ongeveer evenveel inwoners boven als onder wonen. 'De Schiedamse binnenstad heeft in enkele jaren flink terrein verlo- ren. Een fors aantal Schiedammers heeft in de afgelopen tijd de bin nenstad links laten liggen en is el ders gaan winkelen. Rotterdam heeft daar het meest van geprofi- teerd. Het verklaart overigens ook waarom in dezelfde periode de leegstand in de Schiedamse bin nenstad zo is toegenomen', aldus een van de conclusies uit dit rap port. Deze aanbieding is geldig van donderdag 28 juli t/m woensdag 3 augustus a.s. SCHIEDAM - Het zijn spannende tijden voor de bewoners van Tuin- dorp. Vandaag maakt een onafhan- kelijke commissie een rondje door de wijk voor de zogenaamde zo- merkeuring van de tuintjes. De zo- merkeuring volgt op de voorjaars- keuring en wordt verricht door een commissie 'van wijze tuinheren'. De bewoner met het meest begeer- lijke tuintje krijgt een cadeaubon die te besteden is bij tuincentrum Staelduinse Bos. Over het algemeen zijn de tuintjes in Tuindorp toch al goed onder- houden. De afgelopen maanden zijn de bewoners toch nog eens ex tra opgepord om hun tuinen nog meer te verfraaien. De tuinwed- strijd in deze unieke wijk met dorpse charme kwam er op initia- tief van de wijk- en bewonersver- eniging en Woonplus. Tijdens de zomerkeuring die zoals gezegd vandaag plaatsvindt, wordt gelet op hoe schoon en onderhou- den de tuin is, welke zichtbare zorg er aan de min wordt besteed en hoe creatief en origineel het tuinont- werp is. De bewoner met de minst groene vingers krijgt 'De Teleur- steller van Tuindorp' uitgereikt; een gedegen tuinadvies en een in- formatiepakket over tuinieren. De prijswinnaars worden bekend gemaakt op vrijdag 26 augustus. "4 SCHIEDAM - De zomer heeft tot nu toe nog niet erg veel zon voor ons in petto. Wie deze vakantie bruinverbrand voor de dag wil komen moet of naar het buitenland gaan of een goed zonnecentrum opzoeken. Wie niet zoveel last hebben van een beetje minder weer, zijn de vakantievierende kinderen. Zelfs op dagen die meer regen- dan zonuren tellen zijn ze nog buiten te vinden. En altijd is er wel wat te doen. Foto R°9er van der Kraan door Dik Vuik De zomer is uitgebroken en dat roept om buitenactiviteiten. En nee: dat is niet alleen maar op een klapstoel met een biertje bij de bar becue zitten. Er is meer te ontdek- ken in de regio. Om zulke ontdek- kingstochten te vergemakkelijken geeft het Milieucentrum Rotter dam de Groene Uitwijzer uit. De Groene Uitwijzer werkt in feite als een agenda, met vermelding van uiteenlopende evenementen gedurende de komende twee maanden. En evenementen zijn er meer dan genoeg. Wie aan de 'nachtvlindernacht' had willen deelnemen is te laat, want die vond afgelopen vrijdagavond al plaats. Maar de Wetlandtocht door de Biesbosch, de Vroege Kanotocht door hetzelfde gebied (start: 6.45 uur!), de knotwilgentocht en ande re wandeltochten door bijvoor- beeld de Voornse duinen of polder De Esch bij Kralingen: het staat al- SCHIEDAM - De grondige res- tauratie van de Liduina Basi liek, zowel van binnen als van buiten, heeft vijf jaar geduurd. Nu staat het gebouw weer als een juweel te glanzen in het centrum van Schiedam. Daar om heeft het parochiebestuur nu besloten de kerk voor ieder- een ter bezichtiging open te stellen. Iedere eerste zaterdag van de maand gaat de kerk open van 10.30 tot 14.30 uur. Acht jaar geleden stond de basi liek op instorten. Door verla- ging van het grondwaterpeil was de houten hindering aan het wegrotten. De kerk begon te verzakken, muren gingen scheuren, stukken gewelf raak- ten los en het gebouw dreigde van zijn fundering te schuiven. Door een enorme krachtsin- spanning van het parochiebe stuur en inzet van de gemeente kwamen uiteindelijk rijksbij- dragen vrij. Aangevuld met gif- ten van parochianen en burgers van Schiedam, enkele bedrij- ven, het VSB-fonds en het bis- dom Rotterdam kon het unieke gebouw voor de poorten van de slopershamer van de ondergang worden gered. De kerk werd op een nieuwe fundering gezet, de buitenkant werd grondig onder handen genomen en de binnen- kant werd van top tot teen in oude luister hersteld. De gehele restauratie heeft vijf jaar ge duurd en kostte achttien mil- joen gulden. Tijdens de openstelling van de kerk staat een team vrijwilligers klaar om vragen te beantwoor- den en informatie te geven van 10.30 tot 14.30 uur. lemaal in de Uitwijzer. De agenda geeft informatie zoals data, starttijden, telefoonnummers voor meer informatie en eventuele kosten voor deelname. Vaak zijn er overigens geen kosten, maar is het wel noodzakelijk om zich tevo- ren voor bijvoorbeeld een georga- niseerde wandeling aan te melden. Er is voor elk wat wils, gelet op de speeltuinen, kinderactiviteiten, na- tuurcursussen en workshops die ook in de Uitwijzer staan vermeld. Elk nummer wordt een 'groene tip' in de Uitwijzer vermeld. Deze zo mer is dat de natuurlijke speeltuin op de Ruige Plaat in Hoogvliet. Daar wordt onder leiding van de stichting Ark op 18 tot en met 21 augustus aan een huttendorp ge- bouwd. Deelnemers leren met tak- ken, leem en andere duurzame en natuurlijke materialen bouwen tij dens het 'Heerlijkheid van Hoog vliet festival' Met de Groene Uitwijzer valt er kortom genoeg te ontdekken in de eigen regio. Soms al binnen de stad, zoals in polder De Esch, vaak ook op korte afstand. Maar altijd in de Rijnmond, een regio die niet de naam heeft erg groen te zijn maar toch tal van verrassingen oplevert voor wie de moeite neemt ze te ontdekken. Barbecue en bier mo- gen dan op z'n tijd aantrekkelijk zijn, maar de natuur heeft ook in de Rijnmond veel meer te bieden dan grasveldjes. De Groene Uitwijzer is gratis ver- krijgbaar bij alle bibliotheken in Rotterdam en de regio, maar ook bij VVV, buurt- en clubhuizen, na tuur- en milieueducatiecentra en alle (deel)gemeentekantoren. Zie ook www.groeneagenda.nl en ww- w.milieucentrum.rotterdam.nl. Meer informatie over activiteiten is al te vinden op www.groene- maand.nl. SCHIEDAM - Een 16-jarige Schiedamse is dinsdagmor- gen rond 09.00 uur op de kruising van de Rotterdam- sedijk/Nieuw Mathenesser- straat door een negroi'de man beroofd van haar tas. De man had de vrouw van haar fiets getrokken en ge- probeerd haar tasje uit haar handen te trekken. Toen dit niet lukte gaf de man haar een klap in het gezicht waar- na de vrouw haar tas losliet. De man ging er vervolgens met de buit op een beige- kleurige scooter vandoor. Wie getuige is geweest van deze beroving of beschikt over andere informatie met betrekking tot dit misdrijf, wordt verzocht contact op te nemen met de recherche van district Waterweg/Schie- dam via telefoonnummer 0900-8844. SCHIEDAM - In een zwem bad aan de Prinses Beatrix- laan is vrijdagmorgen om- streeks 03.30 uur ingebro- ken. Onbekenden hadden met een baksteen een ruit in- gegooid, waarna diverse ruimtes werden doorzocht. Enkele computers en TFT- schermen werden gestolen. SCHIEDAM - Wie als fami- lielid of kennis wil dat ZOS- Radio door middel van een plaatje en een praatje speci- ale aandacht schenkt aan de verjaardag van een naaste of aan een huwelijksjubile- um of wie aan iemand de kerst- en nieuwjaarsgroeten wil doen kan dagelijks con tact opnemen met de redac- tie van ZOS-Radio, tel. 426 00 00 of e-mail: redactie zosradio.com. ZOS-Radio is in Schiedam te ontvangen via de kabel op 91.5 fm. SCHIEDAM - De Oproep- centrale is een vrijwilligers- organisatie opgezet voor in woners van Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Vrijwilligers zijn actief bij thuiswonende langdurig zieken en gehan- dicapten, dementerende ou- deren en ouderen met be- hoefte aan psychosociale on- dersteuning. Ze bieden soci- aal contact en nemen een paar uur per week de taak over van de vaste verzorger van deze clienten. Wie in aanmerking wil komen voor deze vorm van hulp of zich beschikbaar wil stellen als vrijwilliger kan bellen met nummer 427 81 77. 'SmartengeM vuor volte luchf HE o Ik wil een proefabonnement op Rotterdams Dagblad van 4 weken en betaal slechts 9,95! Naam: M/V Adres: Huisnr.: Postcode: E-mail: Woonplaats: Geboortedatum: Telefoon: (i.v.m. controle bezorging) Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, t.a.v. LezersService, Antwoordnummer 92100, 3009 XB Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2005 | | pagina 1