schiedam Burgemeester blijft zeker tot 1 mei aan SCHIEDAM fl Dating aantal aangiften zet door bij gelijkblijvend aantal verdachten Interculturele leeskring De Erker Maasstad onderdeel PCM Lokale Media ZONDAG 4 SEPTEMBER GE0PEND September in Schiedam Bukken voor de buizerd Zondag open 4 September Gemeenteraad: geen zin in vervanger GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT maassta Gratis afhalen Cursus tegen verlegenheid Arrangement Strike Sate 19,95 p.p. (min. 4 pers.) stad Politie tevreden Vrouw overleden door brand Gemeenten openen Steunpunt Huiselijk Geweld Koemarktbrug voor een dag gesloten Controle bij oversteek- plaats Kinderen op pad voor Kinderzegels Renovatie Kleinpolder- plein Vier boxsprings: nu speciale actieprijzeri! Oplage 38.000 Totale oplage 621.385 31 augustus 2005 12e Jaargang nr 35 SCHIEDAM - De gemeenteraad heeft burgemeester Scheeres gevraagd enkele maanden langer aan te blijven dan aanvanke- lijk in de planning lag. In plaats van 1 februari blijft Scheeres nu zeker tot 1 mei 2006 aan. De raad gaf aan geen zin te heb- ben in een tijdelijke vervanger. De burgemeester heeft met het verzoek ingestemd. www.zwmtehjind.nl LUXOR THEATER ROTTERDAM lak 180 postbus 1685 3000 br rotterdam BOUMAN 1 Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) Schiedam weekbladen wsekblade Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokay Dam 37-45 Plus Woudhock Geuzenplein 7 Plus C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Wijkpebouw De Erker Jan van Avennestraat Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hof van Spaland 6 Tabakshop Parkweg Parkweg 404 Bewonersvereniqinp Schiedam-Oost Boerhavelaan 79 Drop-it y Lange Kerkstraat 86 wo 19 t/m zo 23 oktober 14.00 19.30 uur Reserveren: (010) 484 33 33 of www.luxorlfieiiter.nl BERGWEG EN CEINTUURBAAN Zoals bekend heeft burgemeester Scheeres op 3 juni van dit jaar aan- gekondigd begin volgend jaar zijn functie neer te leggen. Hij ver- wachtte in augustus zijn formele ontslagaanvraag in te dienen en ging er op dat moment vanuit dat waarschijnlijk 1 februari 2006 de datum van vertrek zou worden. In de planning voor de benoeming van een nieuwe burgemeester van Schiedam staat als streefdatum voor het aantreden 1 mei 2006 op- genomen. Vertrek per 1 februari zou beteke- nen dat de burgemeesterstaken ge- durende drie maanden door een lo- co-burgemeester (66n van de wet- houders) of een waarnemend bur gemeester moeten worden uitge- voerd. Dat vindt het presidium van de gemeenteraad niet wenselijk. Juist in die periode krijgt de stad te maken met verkiezingsstrijd, ver- kiezingen en een referendum, het afscheid van de oude raad en de in- stallatie van een nieuwe raad en de vorming van een nieuw college, terwijl ook de gewone bestuurlijke activiteiten gewoon doorgaan. De raad vindt het niet wenselijk om een loco-burgemeester, die als politicus ook zelf een actieve rol zal willen spelen tijdens en na de verkiezingen, met al deze taken te belasten. Beter is het om dan nog REGIO - Riagg Rijnmond start maandagavond 19 September de cursus 'Omgaan met Verlegen heid' voor jongeren tussen de acht- tien en dertig jaar. Er is nog een aantal plekken vrij. Zie je er tegen- op om binnen te komen op een ver- jaardagsfeest en iedereen een hand te geven? Durf je het niet te zeggen als je iets niet begrijpt? Vind je het moeilijk een gesprekje te voeren, maak je je zorgen over wat ande- ren van je denken en voel je je on- zeker? Misschien kan deze cursus dan goede handvatten bieden. De cursus 'Omgaan met verlegen heid' is er vooral op gericht meer plezier te krijgen in het contact met anderen. Het is geen gespreks- groep of therapie maar een cursus, die bestaat uit acht lessen van twee uur in een groepje van maximaal tien mensen. Door het doen van opdrachten en het uitwisselen van ervaringen leer je je verlegenheid beter aan te pakken. Frank (23) heeft de cursus al gevolgd: „Ik vond het altijd lastig om naar een veijaardag te gaan. Het binnenko- men, een hand geven, een praatje maken: doodeng vond ik dat. Vaak bleef ik maar thuis. In de cursus leerde ik hoe ik, heel praktisch, een gesprekje kan beginnen en op gang houden. Hiermee oefen ik nu veel." Andere onderwerpen die in de cur sus aan bod komen zijn het herken- nen en veranderen van negatieve gedachten over jezelf. In een ken- nismakingsgesprek krijgt elke be- langstellende meer informatie en wordt gekeken of de cursus bij je past. Het cursusgeld bedraagt ze- ventig euro. De cursus wordt, bij voldoende deelnemers, dit najaar in Vlaardingen en Rotterdam Cen trum gegeven door twee medewer- kers van Riagg Rijnmond. Voor meer informatie of aanmelding: af- deling Preventie, tel. 010 - 4453497. E-mailen kan ook: pre ventie @riagg-rnw.nl. 20.30 uur Binnenkomst gezelschap. U ontvangt 2 consumptie muncen p.p. Bij onze Live-Muziek (op zaterdag van 20.30-01.00uur) serveren wij een sate schotel met brood of frites. 22.00 uur 1 uur bowlen. 22.30 uur Wij serveren 4 warme/koude hapjes p.p. Al onze gerechten worden aan tafel geserveerd! Vraag geheel vrijbiijvcnd onze kleurendocumentatie aan of kijk op .palmpartynou.se.nl 078-6192388 Langeweg 350 Zsvijndrecht te kunnen beschikken over een burgemeester die niet deelneemt aan het politieke spel en voldoende aandacht kan besteden aan de da- gelijkse burgemeesterstaken. Een waarnemend burgemeester kent ook de plaatselijke situatie minder goed. Het presidium heeft daarom, na rondvraag onder de fractievoorzit- ters, namens de raad gevraagd aan Reinier Scheeres om in zijn ont slagaanvraag als datum van vertrek 1 mei 2006 op te nemen. Burge meester Scheeres heeft daarmee ingestemd. SCHIEDAM - Dat het verkeer rond kindercentrum Yggdrasil in Sveaparken vaak levensgevaarlijk is, kan niemand ontgaan. In de smalle Stockholm, waar het kindercentrum aan gelegen is, wordt soms onverantwoord hard gereden. De smalle ontsluitingsweg waar verkeer uit Sveaborg en Sveaholm samenkomt, zou iedereen die de veiligheid van de kinderen een beetje aan het hart gaat, het liefst gesloten zien. Maar goed. De gemeente zegt doordrongen te zijn van de gevaarlijke situatie op de Stockholm, maar doet er vervolgens zo goed als niets aan. Daarom vond de oudercommissie van Yggdrasil het een goed plan het jaarlijkse zomerfeest in het teken te stellen van Verkeer en Veiligheid: twee hot items. Het feest werd een daverend succes. De kinderen werden nu eens op zaterdag in Yggdrasil vermaakt en ook dat beviel ze buitengewoon goed. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - In juli bracht de po litie Rotterdam-Rijnmond door de gerichte aanpak van de speerpun- ten geweld, (drugs)overlast en jeugd, 1804 verdachten van mis- drijven ter vervolging naar het Openbaar Ministerie. Het aantal SCHIEDAM - Een 81-jarige Schiedamse is in de nacht van maandag op dinsdag overleden aan verwondingen die zij opliep bij een brand in haar woning aan het Schubertplein.Omstanders hoor- den de vrouw, maar konden door de enorme hitte en rookontwikke- ling de woning niet bereiken. De brandweer, die snel aanwezig was, heeft de toegang tot de woning ge- forceerd en de vrouw uit de wo ning gehaald. Zij was niet meer bij kennis en had ernstige brandwon- den. Onderweg naar het ziekenhuis bleek dat de vrouw aan haar ver wondingen al was overleden. Door de bluswerkzaamheden ont- stond waterschade in de onderlig- gende woning. Andere woningen raakten beschadigd door rook en roet. De recherche stelt een onder- zoek in naar de oorzaak van de brand. verdachten in kantonzaken dat door de politie ter afdoening naar het Openbaar Ministerie werd ge- stuurd bedroeg 2494. Het totaal aantal verdachten vertoont een sta- biel patroon vergeleken met de- zelfde periode vorig jaar. Het aantal aangiften daalde met maar liefst 13 procent, van 8994 in juli 2004 naar 7576 in juli 2005. Dit onderschrijft het beeld dat het in de regio, in algemene zin, veili- ger is geworden. Het aantal verdachten van ge- weldsmisdrijven dat ter vervolging naar het Openbaar Ministerie werd gestuurd bleef gelijk. Vorige maand waren dat 624 verdachten. In juli 2005 werden 1096 aangiftes in verband met geweldsdelicten opgenomen, tegen 1024 in juli 2004. De stijging van het aantal aangiften kwam met name door een toename van het aantal binnen- gekomen aangiften van bedrei- ging. Dankzij diverse geweldspro- tocollen, met onder meer vervoers- en parkeerbedrijven, wordt er steeds meer aangifte van verbale bedreiging gedaan, waardoor op- sporing en vervolging mogelijk wordt. Ditzelfde geldt voor huise- lijk geweld.Naast een stijging van de aangiften geweldsdelicten is er een sterke daling van straatroof (10 procent) en overvallen (14 pro- cent).Ook is er een voortdurende daling van de veelvoorkomende criminaliteit. Dit dankzij de per- soons- en gebiedsgerichte aanpak van veelplegers. Het betreft een daling van het aantal aangiften van woninginbraken en diefstal uit/ vanaf auto's met 34 procent. Ook de diverse preventieprojecten droegen hier aan bij. In juni 2005 werden 1280 verdachten van drugs en overlast voorgeleid aan het Openbaar Ministerie. In juli 2005 werden 303 jeugdige verdachten Van misdrijven ter ver volging naar het Openbaar Minis terie gebracht. Dat is ruim 30 pro- cent meer dan in juli 2004. Het be- leid van het korps, gericht op de specifieke aanpak van jeugdige veelplegers bij onder meer ge weldsdelicten, draagt hieraan bij. In de aangewezen veiligheidsrisi- cogebieden Spangen/Nieuw Ma- thenesse, Beverwaard en Tarwe- wijk zijn in totaal 12 acties preven- tief fouilleren gehouden in de maand juli. Hierbij zijn 1605 men- sen op straat gefouilleerd, werden 541 auto's doorzocht en 7 horeca- gelegenheden bezocht. In totaal zijn 35 personen aangehouden waarvan 22 op grond van de Wet Wapens en Munitie. In beslag ge- nomen zijn 6 vuurwapens, 51 steekwapens, 11 slagwapens en vier overige wapens waaronder een busje CS-gas. SCHIEDAM - Het centrum van Schiedam is met de evenementen in September nog meer het bezoe- ken waard dan anders. Films op de zeilen bij DOEK!, 47 kunstenaars die hun atelier openzetten tijdens Open Ateliers en geloven beleven tijdens Open Monumentendag. De maand wordt traditiegetrouw afge- sloten met een wervelend pro- gramma bij de Brandersfeesten. Vrijdag 9 en zaterdag 10 Septem ber, toont DOEK! hoe films, sche- pen, kunst en stad op unieke wijze samenkomen in Schiedam. Ruim honderd films en video's worden geprojecteerd op de zeilen van an- tieke zeil- en motorschepen en ver- schillende binnen- en buitenloca- ties. Ditzelfde weekend ontvangen kunstenaars het publiek in hun ate liers en kan het publiek van Bloe- men Kunst op de Haven kennisma- ken met bloemschikken als kunst- vorm. Zaterdag 10 September houden de vele monumenten van Schiedam open huis tijdens Open Monumen tendag, die in het teken staat van Religieus erfgoed. Theaterensem- ble Els inc. speelt van 14 Septem ber tot en met 2 oktober 'Alles moet weg!' op locatie: een reality- klucht over een verzorgingsstaat in de uitverkoop en 18 September vindt het enige echte NK Tonnetje Steken plaats in Schiedam-Kethel. September in Schiedam wordt zo als gebruikelijk afgesloten met de Brandersfeesten. Voor jong en oud is er een wervelend programma met de Taptoe op vrij dagavond, drie dagen muziek met Schiedam Live! en de Gondelvaart op zater dag 24 September. Bijzonder is ook de Kinderopera van twee sprookjes van Hans Christian An dersen in de Korenbeurs en het Stoffen Spektakel waar iedereen op zaterdag 24 September terecht kan voor de nieuwste stoffencol- lecties. Het complete programma van Sep tember in Schiedam is te vinden op www.evenementeninschiedam.nl. REGIO - De gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis gaan zich samen sterk maken tegen hui selijk geweld. Op vrijdag 2 Sep tember is de officiele opening van het Steunpunt Huiselijk Geweld Nieuwe Waterweg Noord. Ook is er onlangs een voorlichtingscam- pagne van start gegaan onder het motto 'huiselijk geweld is niet nor- maal'. Bij huiselijk geweld denken veel mensen aan lichamelijk ge weld en mishandeling. Maar ook vernedering, verwaarlozing, sek- sueel misbruik en financiele uit- buiting zijn vormen van huiselijk geweld. Huiselijk geweld komt veel voor en is zeer ingrijpend. Het kan iedereen overkomen: vrouwen en mannen, kinderen en ouderen. Slachtoffers en plegers vinden het vaak moeilijk om er over te praten. Ze schamen zich, zijn bang of wil len hun familie niet in de proble- men brengen. Ze weten vaak ook niet waar ze hulp kunnen krijgen. Voor omstanders als buren, familie of vrienden is het vaak moeilijk om zich te mengen in andermans prive-situatie. Het Steunpunt Huiselijk Geweld is er voor slachtoffers, plegers en voor omstanders uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Ieder een met vragen over huiselijk ge weld en iedereen die op zoek is naar hulp of advies kan terecht bij het steunpunt. De medewerkers van het steunpunt zoeken samen met de hulpvrager naar een oplos- sing. Ook kunnen medewerkers slachtoffers, plegers of getuigen in contact brengen met andere hulp- verlenende instanties zoals de poli tie of het maatschappelijk werk. De medewerkers hebben geheim- houdingsplicht. Het Steunpunt Huiselijk Geweld NWN is geves- tigd aan de Van Swindensingel 40 in Schiedam en telefonisch bereik- baar op nummer 010 - 473 6565. iedereen kan hier terecht tijdens de spreekuren op maandag en vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur en op woensdag van 12.00 tot 16.00 uur. Meer informatie staat op Internet: ww w .huiselij kgeweldnwn.nl Hier kan ook digitaal een hulp- vraag worden ingediend. SCHIEDAM- Wie van lezen houdt en het ook leuk vindt om gelezen boeken te bespreken zou eens naar wijkcentrum De Erker moeten gaan. Op woensdag 7 September start daar een leeskring. Met elkaar wordt een boek gekozen uit een bepaalde cultuur, dat wordt gele zen en besproken. Er zijn geen kosten aan verbonden, iedereen moet wel zelf voor het boek zor gen. Het is mogelijk gezamenlijk een abonnement te nemen op de bibliotheek. Als vrouwen uit ande re culturen mee willen doen, dan zijn ze van harte welkom. De bijeenkomsten zijn telkens van 19.30 tot 21.00 uur. Voor aanmel- dingen of informatie kan worden gebeld met Cock Wijnhorst-Vrij- land, tel. 010-474 09 82. SCHIEDAM - De Koemarktbrug is maandag 5 September van 06.00 tot ongeveer 14.00 uur in principe voor alle verkeer afgesloten. Op die dag zullen restwerkzaamheden worden uitgevoerd waarbij het noodzakelijk is dat de brug meer- dere malen, voor langere tijd open staat (ongeveer 1,5 uur per keer). Fietsers en voetgangers kunnen tussentijds dan niet over de brug en worden verzocht om gebruik te maken van de Appelmarktbrug. Gemotoriseerd verkeer wordt via borden omgeleid. SCHIEDAM - De politie heeft maandagmiddag een verkeerscon- trole gehouden op de Burgemees ter Knappertlaan, ter hoogte van de Bosboomlaan. Er werd gecontro- leerd op het niet voor laten gaan van voetgangers die gebruik wil- den maken van de voetgangers- oversteekplaats. Tussen 13.00 uur en 13.30 uur kregen zes automobi- listen hiervoor een boete. De con trole werd gehouden op verzoek van omwonenden. Zie onze advertentie elders in deze krant. meubelen Bourn an blijft bijzonder Zondag open, 4 September, 12.00 -17.00 uur IJsselmondselaan 175, Rotterdam, telefoon (010) 284 2111 U vindt ons aan de N210 Capelle a/d IJssel naast bedrijvenpark Rivium. Gratis parkeren. SCHIEDAM -111 de provin- cie Zuid-Holland gaan 45.297 kinderen van 910 ba- sisscholen vanaf woensdag 28 September op pad om be- stellingen van kinderpostze- gels en wenskaarten te ver- zamelen. Met de opbrengst van deze jaarlijkse actie steunt de Stichting Kinderpostzegels Nederland projecten voor kinderen in binnen- en bui- tenland. Landelijk hebben bijna 6.000 basisscholen zich inge- schreven voor de actie. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met die van vorig jaar. De actie bracht toen 8,3 miijoen euro op. In Zuid-HoUand werd 1.431.140 euro opge- haald. Het thema van dit jaar is 'Veilig en Wel'. Thuis, op school of op straat. Je beschermd en geborgen voelen. Dat is helaas niet voor elk kind even vanzelf- sprekend. SCHIEDAM - Rijkswater- staat start donderdag 1 Sep tember met de renovatie van het Kleinpolderplein. Hier bij gaat het om werkzaam- heden aan de constructie van 56 pijlers onder de fly over en viaducten van dit knooppunt. Deze ingrijpende renovatie duurt acht maanden en wordt in april volledig afge- rond. Weggebruikers on- der vinden weinig hinder. Daarnaast worden ook de voegovergangen van het Kleinpolderplein gereno- veerd. Deze werkzaamhe- den worden van 26 Septem ber tot en met 24 oktober uitgevoerd. In deze periode zijn delen van het plein afge sloten voor verkeer. Wegge bruikers worden nader ge- informeerd over de omlei- dingsroutes. Het Kleinpolderplein is in gebruik genomen in 1972 en inmiddeis toe aan een gron- dige opknapbeurt. Sinds die tijd is het verkeer en het ge- wicht van de voertuigen enorm toegenomen. Het Kleinpolderplein moet meer en zwaarder verkeer ver- werken dan toen was ver- wacht. Om het plein ook in de toekomst geschikt te hou den voor de alsmaar stijgen- de verkeersbelasting is reno vatie noodzakelijk. Het plein wordt volgens de nieuwste inzichten en tech- nieken aangepast. Dit houdt in dat bij 56 pijlers onder de fly-over en de viaducten, ter versteviging stalen construc- ties worden aangebracht. SCHIEDAM - Rond natuurcentrum De Boshoek wordt zondag 4 Septem ber veel gefladder verwacht. Tussen 11.00 en 16.30 uur geven Ruben en zijn vrouw Eva op verschillende tijdstippen demonstraties. Het belooft een spectaculaire roofvogelshow te worden. Ze brengen veel roofvogels mee die in De Boshoek te bewonderen zijn waaronder kerkuilen, oehoe's, buizerds, gieren, valken en een zeearend. Aan de bezoekers, zowel kinderen als volwassenen, zal gevraagd worden of ze willen assisteren bij de vliegshows. Tussendoor kunnen er vragen gesteld worden over de vogels. Binnen in het natuurcentrum is er ook nog van alles te zien zoals de tentoonstelling 'Natuurhistorische Magie' van kunstenaar Leo Man in't Veld en buiten worden de zelfgekweekte natuur- planten verkocht. Natuurcentrum De Boshoek is te vinden aan het Bospad 1 en de toegang tot de roofvogelshow is gratis. v

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2005 | | pagina 1