^8|# Veelzijdig programma tijdens September in Schiedam Voor de jeugd, met de jeugd, door de jeugd www.schiedam.nl Alarm per mobieltje gemeente Schiedam i !jM5=RI_RRM Zaterdag 10 September 0pBn Open Monumentendag Buitenhavenweg tussen Nieuwsticht en Maasdijk afgesloten tot juni 2006 Week 35 Woensdag 31 augustus 2005 Bouwzaken Aanwijzinggehandicaptenparkeerplaatsen Wet bodembescherming ^oonee. SChlEAM 7 f Gemeenteberi Gei'nteresseerden kunnen over het onderstaande en voor inzage in (archief-)stukken nadere informade verkrijgen bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, Stadswinkel, Stadserf 1, maandag van 12.00 tot 16.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdag van 08.00 tot 20.00 uur, telefoon 2465565. Ingekomen aanvragen van 17 augustus 2005 t/m 25 augustus 2005: Bouwaanvragen: Burg. Honnerlage Gretepad 1 De Brauwweg 74 Jan Vermeerstraat 26 Korte Haven 10 C. Alblas Pix Rhenen B.V. C.J. Koppenhagen P.J.M. Vermeeren M.C. de Jong woning vergroten entree verbouwen dakkapel plaatsen Lange Haven 60 Laseurpad 53 Laseurpad 55 Voltastraat 4B Vriendschapsplein 3 Warande 197 Verleende bouwvergunningen: Verzonden 22 augustus 2005: Burg. Verveenstraat 1 Verzonden 23 augustus 2005: Poldervaart nabij 's-Gravelandseweg Schiekade 64 Zandooghof 6 Verzonden 25 augustus 2005: Vlasakker 126 Verzonden 26 augustus 2005: E.C.F. Hellendoornstraat 18 Kievitslaan 58 Vlasakker 3 H.R.S. Bisschop R.H. Vogelezang L. van Dalen M. Kossen K. Ince R.C. van der Moezel A.H.A. v.d. Bosch RET-DSP P. Jongeneel J. van Schaften H. van Vliet Aannemingsbedrijf F. Bijl Zn. B.V. Fam. Noordijk R.R. v.d. Zeeuw Fam. van Rijswijk voegwerk gedeeltelijk vernieuwen woning verbouwen dakkapel plaatsen (herziene aanvraag) dakkapel plaatsen dakkapel plaatsen werkplaats tot woning verbouwen garage bouwen gevelbeplating vervangen trambrug bouwen woonwagen plaatsen woning vergroten woning vergroten woning vergroten tuinmuur plaatsen woning vergroten dakkapel plaatsen Geweigerde beschikking bouwvergunning: Verzonden 23 augustus 2005: Karel Doormanweg 4-32 Facilicom Services Group reclamemast plaatsen N.B. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen een besluit (verleende/geweigerde bouw- en sloopvergunning of -melding) binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (schriftelijk) een gemotiveerd bezwaarschrift bij bur- gemeester en wethouders indienen. U wordt verzocht om tegelijkertijd met het indienen van het bezwaarschrift een afschrift van het bestreden besluit mee te zenden. Omdat het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet schorst, lean de belanghebbende, indien hij/zij van mening is dat de behandeling van zijn/haar bezwa- ren onverwijlde spoed vereist, verzoeken om een voorlopige voorziening (waardoor het besluit wel geschorst kan worden). Een verzoek om voorlopige voorziening dient te wor- den gericht aan de Rechtbank Rotterdam (sector Bestuursrecht), t.a.v. Voorzieningen- rechter, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan nadat een bezwaarschrift is ingediend. Burgemeester en wethouders van Schiedam maken bekend, gelet op het bepaalde in arti- kel 26 BABW, dat zij op 31 augustus 2005, op basis van artikel 12 BABW in het alge- meen belang van het verkeer hebben besloten: 1de onderstaande plaatsen aan te wijzen als een gehandicaptenparkeerplaats voor een bepaald voertuig, aan te geven door plaatsing van het bord model E6 bijlage I RVV met onderbord: a. Anthonie Muijsstraat voor pand nr. 48 Wij wijzen u erop dat u op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht tegen deze beslui- ten binnen zes weken na de dag van deze bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders kunt indienen. Indiening van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het bestreden besluit. Als u dat wilt bereiken, bestaat de mogelijkheid in geval van onverwijlde spoed en gelet op de betrokken belangen een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te die- nen bij de president van de Arrondissementsrechtbank, d.t.v. de sector Bestuursrecht, Postbus 3981, 3003 BB Rotterdam. Informade kan worden ingewonnen bij mw. B. Stad, tel.: (010) 2465642. Het besluit kan worden ingezien op het Gemeentelijk Informatiepunt in de Stadswinkel, Stadserf 1, gedurende een termijn van 6 weken na de dag van deze bekendmaking. Beschikking Onderwerp Op grond van artikel 28 in verbinding met artikel 39 van de Wet bodembescherming hebben burgemeester en wethouders van Schiedam een saneringsplan ontvangen voor de locatie Admiraal De Ruyterstraat 22 te Schiedam, kadastraal bekend onder sectie N, nummer 847. Burgemeester en wethouders van Schiedam maken bekend dat zij met het saneringsplan hebben ingestemd. Inzage U kunt de beschikking en de overige van belang zijnde stukken vanaf 31 augustus 2005 gedurende zes weken op de volgende plaatsen inzien: - bij de balie Bouwen Wonen en Milieu, Stadswinkel, Stadserf 1 maandag 12.00 uur tot 16.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdag van 08.00 tot 20.00 uur, telefoon 2465565. Beroep Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt 6 weken. De termijn voor het indienen van een beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Krachtens artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan - als tegen dit besluit beroep wordt ingesteld - ingevolge artikel 8:81 van de algemene wet bestuursrecht, juncto hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer, juncto artikel 36 van de Wet op de Raad van State, bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Wij verzoeken u een kopie van dit verzoek om voorlopige voorziening toe te zenden aan burgemeester en wethouders van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer E. Korving van de afdeling Bouwen en Milieu, telefoon (010) 2465613. Wbb-code: DC060600258/B41 De binnenstad van Schiedam is het decor van de vele evenementen die plaats- vinden tijdens September in Schiedam. DOEK!, Open Ateliers, Open Monumentendag en Bloemen Kunst op de Haven zorgen voor een feestelijk weekend vanaf 9 September. Dan volgen Rondje in Schiedam, 'Alles moet weg* van Els inc. en het NK Tonnetje Steken en de maand wordt afgesloten met het wervelende programma van de Brandersfeesten. DOEK! toont op vrijdag 9 en zaterdag 10 September hoe films, schepen, kunst en stad op unieke wijze samenkomen in Schiedam. Ruim honderd fdms en video's worden geprojecteerd op de zeilen van antieke zeil- en motorschepen en verschillende binnen- en buitenlocaties. Het programma biedt Hollywoodproducties, documentaires, arthouse- en animatiefilms en kunstenaars presenteren video-installaties, lichtsculpturen en perfor mances op binnen- en buitenlocaties. Zodra het avondlicht het toelaat start een stroom van filmbeelden voor alle leeftijden. Open Ateliers en Monumentendag Op zaterdag 10 en zondag 11 September ontvangen 47 kunstenaars het publiek in hun ateliers djdens Open Ateliers. In Pand Paulus is van 2 tot en met 11 September de over- zichtstentoonstelling van Open Ateliers te bezichtigen. Van iedere aan Open Ateliers deelneraende kunstenaar is werk tentoongesteld en er is een plattegrond van Schiedam verkrijgbaar met daarop de adressen van de ateliers en expositieruimten. Op deze zater dag en zondag vindt ook Bloemen Kunst op de Haven plaats. In een achttiende-eeuws pand aan de Lange Haven 73 in Schiedam is werk te zien van studenten en oud- studenten van HollandAccent@Work. Tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 10 September staat dit jaar het religieuze erfgoed centraal. Nederland en daarmee ook Schiedam kent vele religieuze en spirituele stromingen. Er zijn dan ook heel wat plaatsen in de stad waar de Schiedammers bij elkaar komen om uiting te geven in hun geloof. Orgelmuziek, gospelzang, lezingen, rondleidingen en exposities maken deze Open Monumentendag een dag om geloven te beleven. De gemeente Schiedam wil jongeren actief stimuleren om ideeen en activiteiten aan te dragen, die jeugdparticipatie bevorderen of de contacten tussen oud en jong of autoch- toon - allochtoon. Daarvoor is dit jaar nog een beperkt bedrag beschikbaar en ook kan er ondersteuning geboden worden bij het uitwerken van ideeen. Dus: loop je al een tijdje met een briljant idee rond, maar weet je niet, hoe je dat moet betalen of in de praktijk moet brengen, dien dan nu een aanvraag in voor een eenmalige subsidie. Je moet wel snel zijn, want: op op Wat zijn de spelregels: de subsidie is eenmalig alleen jongeren uit Schiedam kunnen een verzoek indienen het initiatief moet gericht zijn op (het bevorderen van) jeugdparticipatie, dat wil zeg- gen meedoen, meedenken, meepraten, meebeslissen door jongeren, of op het verbete- ren van de contacten tussen verschillende groepen (jong/oud, allochtoon/autochtoon) de aanvraag moet een duidelijke omschrijving van jouw of jullie plan, de startdatum en de looptijd, alsmede een raming van de inkomsten en uitgaven omvatten de kosten van eten en drinken komen niet voor subsidie in aanmerking maximaal kan een bedrag van 1.500 worden toegekend de aanvraag moet je richten aan burgemeester en wethouders van Schiedam, t.a.v de afdeling Welzijn, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Als je hiervoor in aanmerking denkt te komen, stuur dan voor 1 oktober 2005 een aanvraag in. Heb je nog vragen, neem dan even contact op met de afdeling Welzijn van de gemeente: Mevrouw M. van der Ven, telefoon (010) 2465610, e-mail m.vd.ven@schiedam.nl of de heer F. de Clercq, telefoon (010) 2465614, e-mail fcam.d.clercq@schiedam.nl Als de sirene gaat <V_ Direct weten (hit het mis is! 5NS* nw postcode en het unoril 'afin' n«uir 5108 en ontutinii cjrtitis op uw uobiel de aliirin- berichten u<in de overheid. ■*>K= Wat moet u doen om voortaan per SMS te worden gealarmeerd? U meldt u een keer aan met uw postcode. Door uw postcode en 'aan' te sturen naar 5100 of via www.alarmbericht.nl. U ontvangt een bevestigings-SMS, dat een kwartje kost. De alarmberichten zijn gratis voor de ontvanger. Als u niet alleen thuis, maar ook op uw werk, op school, bij familie of ergens anders wilt worden getipt, geeft u ook daarvan de postcode door. Voor deze postcode(s) betaalt u per aanmelding jaarlijks 0,40 eurocent. Bij een calamiteit gaan de sirenes in Rijnmond. Zo bent u dat gewend en dat blijft zo. Maar u kunt ook persoon- lijk worden gewaarschuwd wanneer u gevaar loopt. Een SMS op uw mobiele telefoon werkt onmiddellijk en trefzeker. U weet meteen wat u te doen staat: Ga naar binnen, sluit ramen en deuren en Luister naar Radio Rijnmond. Voor nadere informatie stemt u uw radio of televisie af op RTV Rijnmond of op tekstpagina 112. Waarom een SMS naast de sirenes? Omdat 85% van alle Rijnmonders een mobiele telefoon heeft en lang niet iedereen altijd de sirene hoort. Els inc., Rondje in Schiedam en de Brandersfeesten Theaterensemble Els inc. speelt van 14 September tot en met 2 oktober 'Alles moet weg!' op locatie: een reality-klucht over een verzorgingsstaat in de uitverkoop. Op de zaterdag van het derde weekend van September presenteren de Schiedamse instellingen zich tijdens Rondje in Schiedam en op zondag 18 September vindt het enige echte NK Tonnetje Steken plaats in Schiedam-Kethel. September in Schiedam wordt afgesloten met de Brandersfeesten. Voor jong en oud is er een wervelend programma met de Taptoe op vrijdagavond, drie dagen muziek tijdens Schiedam Live! en de Gondelvaart op zaterdag 24 September. Bijzonder is ook de Kinderopera van twee sprookjes van Hans Christian Andersen in de Korenbeurs en het Stoffen Spektakel waar iedereen op zaterdag 24 September terecht kan voor de nieuwste stoffencollecties. Het hele progfamma van September in Schiedam is te vinden op www.evenementeninschiedam.nl. DOEK! Fotografie: Niek Michel Monumentendag Rond het thema "Geloven beleven - Religieus erfgoed" valt er tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 10 September van alles te beleven in Schiedam. Gospelzang, lithurgisch bloemschikken, orgelspel, rondleidingen, lezingen en vele open- gestelde kerken en andere monumenten. Een kleine greep uit het programma: Uitreiking ereschildjes Historische Vereniging Inmiddels uitgegroeid tot een traditie: de Historische Vereniging reikt jaarlijks tijdens de Open Monumentendag ereschildjes uit aan eigenaren van met zorg gerestaureerde pan- den. Dit jaar valt de eer te beurt aan de St. Jacobuskerk aan de Kerkweg 53, waarvan de eigenaar de Parochie H.H. Jacobus en Martinus is. Ook de boerderij van de familie A. Hoogendijk aan de Kerkweg 107 wordt geeerd met een Scyedam-schildje. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om 10.00 uur aanwezig te zijn bij de opening van Open Monumentendag in de H. Hartkerk aan de Lekstraat in Schiedam-Zuid, die direct gevolgd zal worden door de uitreiking van de oorkonden behorende bij de schildjes. Daarna vertrekt een afvaardiging van de Historische Vereniging Schiedam naar Kethel, alwaar Siem Rosman, erevoorzitter van de vereniging, de beide schildjes aan de betreffende panden zal bevestigen. Presentatie Stichting Beschermd Stadsgezicht Schiedam In de Oud-Katholieke Kerk aan de Dam is een presentatie te zien van de Stichting Beschermd Stadsgezicht Schiedam. Deze stichting is in 1986 opgericht en zet zich in voor het bewaren en restaureren van in slechte staat verkerende monumenten en beeldbepalende panden in Schiedam. Zo heeft SBSS onder meer het bekende Pand Paulus en de voormalige kapel met bijge- bouwen op de R.K.-Begraafplaats in oude glorie hersteld. Ook de Oud-Katholieke Kerk, het Pand Paulus en de voormalige kapel, waarin nu overigens de Roemeens Orthodoxe Kerk is gevestigd, zijn op zaterdag 10 September te bezichtigen. Blusboot Jan van der Heyde De blusboot 'Jan van der Heyde' werd in 1929 gebouwd in Hamburg, onder toezicht van een Amsterdams ingenieursbureau. Bij de bouw van de boot werden de nodige zekerheden in acht geno- men, want diverse onderdelen van het schip werden dubbel uitge- voerd. Zo beschikt de Jan van de Heyde over twee roeren, twee schroeven, twee motoren en twee pompen. De Jan van der Heyde maakt zaterdag 10 September zowel deel uit van het programma van DOEK! als van Open Monumentendag. Vrijwilligers van de stichting Blusboot Jan van der Heyde zijn op het schip aanwezig om tekst en uitleg over deze bij- zondere blusboot te geven. Het volledige programma van de Open Monumentendag op zaterdag 10 September is te vinden in het programmaboekje, dat vanaf eind augustus verkrijgbaar is bij o.a. VW en Stadskantoor. Het programmaboekje wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Fonds Schiedam-Vlaardingen e.o. Vanwege bouwwerkzaamheden wordt de Buitenhavenweg tussen Nieuwsticht en de Maasdijk afgesloten voor het verkeer vanaf maandag 5 September tot juni 2006. Het parkeerterrein aan de Buitenhavenweg blijft bereikbaar vanaf de Koemarkt. Ook de bedrijven aan de Buitenhavenweg blijven bereikbaar. Het verkeer wordt omgeleid. Opening van de Open Monumentendag om 10.00 uur in de Heilig Hartkerk aan de Lekstraat. Fotografie: Steven Visser Coiofbn Openingstijden Stadswinkel Gemeentelijk Informatiepunt Stadswinkel, Stadserf 11 Tel.: (010) 246 53 04 Stadskantoor Tel.: (010) 246 55 55 Fax: (010) 473 70 21 maandag 12.00 tot 16.00 uur Postadres Postbus 15011 3100 EA Schiedam E-mail: info@schiedam.nl dinsdag t/m vrijdag 08.00 tot 16.00 uur Buiten kantooruren voor donderdag 08.00 tot 20.00 uur spoedelsende veiligheidszaken Tel.: (010) 246 54 00 1 S

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2005 | | pagina 2