www.schiedam.nl De gemeenteraad vergadert Commissie Bestuur en Cultuur vergadert Commissie Wonen en Groen vergadert Commissie Bevolking en Onderwijs vergadert Commissie Ruimte en Verkeer vergadert gemeente Schiedam We wat It verontreiniging oppervlakte- teren MifieobehH (vervolg) Verleende evenementenvergunning Tk f&t (To Gemeenteber ^rtieudlenst Ontwerpbeschikking Algemeen Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroor- zaken, kunnen op grond van de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlak- tewateren een vergunning nodig hebben. Deze vergunningen moeten in veel gevallen worden aangevraagd bij de gemeente en de bevoegde waterkwaliteitsbeheerder. De proce dure voor het behandelen van een aanvraag bestaat uit twee stappen: het opstellen van het ontwerp van de vergunning (onrwerpbeschikking) en vervolgens het verlenen van de vergunning (beschikking). Onderwerp Burgemeester en wethouders van Schiedam hebben op 4 mei 2005 een aanvraag om ver gunning op grond van de Wet milieubeheer ontvangen. Het gaat om een aanvraag van Printed In Holland Textieldruk om een vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een textieldrukkerij aan de Westvest 38 te Schiedam. Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland hebben op 22 mei 2005 een aanvraag om vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlak- tewateren van bovengenoemde aanvrager ontvangen voor het brengen van afvalstoffen, verontreinigde stoffen of schadelijke stoffen, afkomstig van het bedrijf, via de gemeente- lijke riolering en de rioolwaterzuiveringsinstallatie "De Groote Lucht" te Vlaardingen, in het oppervlaktewater van de Nieuwe Waterweg. f Deze aanvragen worden gecoordineerd behandeld. De DCMR Milieudienst Rijnmond verzorgt de coordinatie. Burgemeester en wethouders van Schiedam en het Hoogheemraadschap van Delfland hebben het voornemen de gevraagde vergunningen te verlenen. Aan de vergunningen zullen voorschriften worden verbonden ter bescherming van het milieu. Inzage ontwerpbeschikking U kunt de ontwerpbeschikkingen, de aanvragen en de overige van belang zijnde stukken van 1 September 2005 tot en met 29 September 2005 op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur op de volgende plaatsen inzien: - het kantoor van het Hoogheemraadschap, Delftechpark 23 te Delft; - het kantoor van de DCMR Milieudienst Rijnmond, 's-Gravelandseweg 565 te Schiedam. Na telefonische afspraak kunnen de stukken gedurende deze periode ook buiten de kan- tooruren worden ingezien in het kantoor van het Hoogheemraadschap telefoonnummer (015) 2701800 en in het kantoor van de DCMR telefoonnummer (010) 2468621. Bedenkingen Wanneer u bedenkingen hebt over de inhoud van een ontwerpbeschikking kunt u deze tot en met 29 September 2005 schriftelijk kenbaar maken aan het gezag dat bevoegd is op de aanvraag te beslissen, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. Uw persoonlijke gegevens worden niet bekendgemaakt als u daarom, het liefst in een aparte brief, vraagt. U kunt te zijner tijd alleen beroep tegen een beschikking instellen als u bedenkingen hebt ingebracht tegen de betreffende ontwerpbeschikking. Dit is ook mogelijk als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet verweten kan worden dat u geen bedenkingen hebt ingebracht tegen de betreffende ontwerpbeschikking. Als u behoefte hebt aan een gedachtewisseling over het ontwerp van de beschikking kunt u daarom telefonisch bij de DCMR verzoeken. Tijdens deze bijeenkomst kunt u ook mondeling gemotiveerde bedenkingen inbrengen. Een verzoek om een gedachtewisseling kan tot uiterlijk een week voor het einde van de inzage termijn worden ingediend. Inlichtingen Voor informatie over de aanvragen en de ontwerpbeschikkingen kunt u zich wenden tot de heer A.M. de Reuver van de DCMR (Wet milieubeheer), telefoonnummers (010) 2468340 en het Hoogheemraadschap (Wet verontreiniging oppervlaktewateren), telefoonnummer (015) 2701865. Projectnummer: 422009 Ontwerpbeschikking Who, Algemeen Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroor- zaken, kunnen op grond van de Wet milieubeheer een vergunning nodig hebben. Deze vergunning moet in veel gevallen worden aangevraagd bij de gemeente. De procedure voor het behandelen van de aanvraag bestaat uit twee stappen: het opstellen van een ontwerp van de vergunning (ontwerpbeschikking) en vervolgens het verlenen van de vergunning(beschikking) Onderwerp Burgemeester en wethouders van Schiedam hebben op 11 april 2005 een aanvraag om vergunning op grond van de Wet milieubeheer ontvangen. Het gaat om een aanvraag van Nofalab B.V. om een vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een laboratorium aan de Jan van Galenstraat 41 te Schiedam. Burgemeester en wethouders van Schiedam hebben het voornemen de gevraagde vergun ning te verlenen. Aan de vergunning zullen voorschriften worden verbonden ter bescher ming van het milieu. Inzage U kunt de ontwerpbeschikking, de aanvraag en de overige van belang zijnde stukken van 1 September 2005 tot en met 29 September 2005 op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur inzien in het kantoor van de DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR), 's-Gravelandseweg 565 te Schiedam. Na telefonische afspraak kunnen de stukken gedurende deze periode ook buiten kan- tooruren worden ingezien in het kantoor van de DCMR, tel. (010) 2468621. Na boven genoemde periode is inzage van de stukken mogelijk in het kantoor van de DCMR. Bedenkingen Wanneer u bedenkingen hebt over de inhoud van de ontwerpbeschikking, kunt u deze tot en met 29 September 2005 schriftelijk kenbaar maken aan burgemeester en wethou ders van Schiedam, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. Uw persoonlijke gegevens worden niet bekendgemaakt als u hierom, bij voor- keur in een aparte brief, vraagt. Als u behoefte hebt aan een gedachtewisseling over het ontwerp van de beschikking, kunt u daarom telefonisch bij de DCMR verzoeken. Tijdens deze bijeenkomst kunt u ook mondeling gemotiveerde bedenkingen inbrengen. Een verzoek om een gedachtewis seling kan tot uiterlijk een week voor het einde van de inzage termijn worden gedaan. U kunt te zijner tijd alleen beroep tegen de beschikking instellen als u bedenkingen hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. Dit is ook mogelijk als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet verweten kan worden dat u geen bedenkingen hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. Inlichtingen Voor informatie over de aanvraag en de ontwerpbeschikking kunt u zich wenden tot de heer A.M. de Reuver van de DCMR, tel. (010) 2468340. Voor vragen over de procedure en ter inzage legging en voor kopieen (tegen betaling) van de ter inzage gelegde stukken kunt u contact opnemen met het bureau Documentaire Informatievoorziening van de DCMR, tel. (010) 2468621. Projectnummer: 420481 Het gemeentebestuur van Schiedam verleent een vergunning/ontheffing voor het Kabaalfestival, een muziekfestival in Stadspark De Plantage van 12.00 tot 24.00 uur op zaterdag 3 September 2005. Van 1 September t/m 13 oktober 2005 ligt een afschrift van de verleende vergunning/ ontheffing ter inzage bij het Gemeentelijk Informatiepunt in de Stadswinkel, Stadserf 1. Gedurende de bovengenoemde periode kunt u tegen het verlenen van de vergunning/ ontheffing een bezwaarschrift indienen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. In het (gedateerde en ondertekende) bezwaarschrift moet staan waarom u tegen de verleende vergunning/ontheffing bent en waarom u vindt dat u rechtstreeks in uw belang bent getroffen. Het bezwaarschrift kunt u sturen aan de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Intussen blijft de vergunning/ontheffing geldig. Als u echter vindt dat deze meteen moet worden geschorst dan kunt u daarvoor een verzoek sturen naar de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, t.a.v. de sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voorwaarde hiervoor is dat u bij de burgemeester en het college van burge meester en wethouders van Schiedam een bezwaarschrift heeft ingediend. Aan een proce dure bij de rechtbank zijn kosten verbonden. Op maandag 5 September 2005 om 19.00 uur vindt een extra openbare vergadering van de gemeenteraad plaats in de Aleidazaal, Stadserf 1Schiedam. Belangstellenden zijn van harte welkom op de publieke tribune van de raadzaal. Tijdens de vergadering komt aan de orde: Profielschets nieuwe burgemeester Nadat burgemeester Scheeres heeft aangekondigd zijn ontslagaanvraag in te zullen die- nen, is het presidium gestart met de voorbereiding van een profielschets voor een nieuwe burgemeester. In deze profielschets staat beschreven aan welke eisen de burgemeester bij voorkeur moet voldoen. Deze profielschets is mede tot stand gekomen naar aanleiding van de reacties uit de stad. Na vaststelling van de profielschets wordt deze aangeboden aan de Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, dhr. J. Franssen. Instelling vertrouwencommissie en vaststelling Verordening op de vertrouwenscommissie voor de vervulling van de vacature burgemeester De gemeenteraad stelt uit zijn midden een vertrouwenscommissie in. Deze commissie zal zich bezighouden met de beoordeling van de door de Commissaris van de Koningin geselecteerde kandidaten in de vacature burgemeester. In de verordening op de vertrouwenscommissie wordt veel aandacht besteed aan de ver- trouwelijkheid van de werkzaamheden. Vaststelling Verordening op het burgemeestersreferendum Voorgesteld wordt de Verordening op het burgemeestersreferendum vast te stellen. Dit referendum zal gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen op 7 maart 2006 wor den gehouden. Het is een raadplegende volksstemming waarbij de referendumgerechtig- den aangeven welke sollicitant zij als eerste op de aanbeveling van de gemeenteraad voor een nieuwe burgemeester wensen. Tijdens deze vergadering kan geen gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. De vergaderstukken liggen ter inzage bij het Gemeentelijk Informatiepunt in de Stadswinkel. Via de website www.schiedam.nl, ingang Bestuur Organisatie, kunt u in het Bestuurs Informatie Systeem de agenda en de vergaderstukken vinden. Voor verdere informatie kunt u terecht bij de griffier van de gemeente Schiedam, dhr. J. Gordijn, tel.: (010) 2465788, e-mail: jgordijn@schiedamnl Op maandag 5 September 2005, aanvang 20.45 uur Stadserfcomplex, Aleidazaal, Stadserf 1, Schiedam. De vergadering is openbaar. Voorzitter is het raadslid de heer W.J. van Wijk. Naast de vaste agendapunten staan ondermeer de volgende onderwerpen op de agenda: Beleidsnota Stedelijk Museum Schiedam De beleidsnota beschrijft een nieuw Stedelijk Museum in het gerestaureerde Sint Jacobs Gasthuis. Het zal functioneren als een 'beleveniswarenhuis', waarin te leren en te genie- ten valt van vooral Nederlandse beeldende kunst. Als vlaggenschip van het moderne Schiedam zal het museum aansluiten bij de Stadspromotie van de gemeente. De beleidsnota voldoet aan de uitgangspunten die door het college zijn vastgesteld en waar de Schiedamse culturele instellingen hun mening over hebben gegeven. Deze uit- gangpunten kunnen eveneens door de commissie worden besproken. Detentieboten De fractie van de PvdA Schiedam heeft verzocht dit onderwerp op de agenda op te nemen. Als aanzet tot een discussie biedt de fractie aan de commissie een korte notitie aan. Daarin wordt de recente ontsnapping van den van de gedetineerden als aanleiding genoemd. Wijziging nota Horecabeleid Het college heeft de nota Horecabeleid op enkele punten verduidelijkt en gewijzigd. De openingstijden van horecabedrijven in zogenoemde 'consolidatiegebieden' zijn door het college verruimd met maximaal 8 uur per week. Verder wil het college onderzoeken of de invoering van flexibele sluitingstijden voor Schiedam interessant is. Omdat de gemeenteraad het horecabeleid heeft vastgesteld, zal de commissie de voor- nemens van het college bespreken. Potentiele vestigingslocaties VW Het college heeft aan de commissie een overzicht gestuurd met locaties die mogelijk geschikt zijn voor het huisvesten van de VW. De commissie zal hierover vergaderen en zijn mening aan het college laten weten. De vergaderstukken liggen ter inzage bij het Gemeentelijk Informatiepunt in de Stadswinkel. De complete agenda kunt u o.a. vinden op www.schiedam.nl. Inspreken op agendapunten is in de regel mogelijk - echter niet bij het verslag en de voortgangslijst. Ook is er een rondvraag voor het publiek, waarin zaken aan de orde kunnen worden gesteld die niet op de agenda staan maar wel tot het werkterrein van de commissie behoren. Informatie bij dhr. B.T. de Winter, telefoon 010-2465853, e-mail: bt.d.winter@schiedam.nl r Op dinsdag 6 September 2005, aanvang 20.00 uur, Stadserfcomplex, Aleidazaal, Stadserf 1, Schiedam. De vergadering is openbaar. Voorzitter is het raadslid de heer H. Hofland. Naast de vaste agendapunten staan ondermeer de volgende onderwerpen op de agenda: Presentatie kwartaalrapportages Schiedamse Makelaars door mevrouw A. Bodewes Periodiek wordt de commissie gei'nformeerd door de Schiedamse Makelaars over de ont- wikkelingen op de Schiedamse woningmarkt. Mevr. Bodewes licht een en ander toe. Vaststelling afvalbeleidsplan en uitvoeringsprogramma 2005-2009 In het afvalbeleidsplan is het beleid weergegeven inzake afval van burgers en bedrijven. Het plan geeft een beschrijving van het afvalbeleid van de gemeente Schiedam voor de komende vier jaar. In het bijbehorende uitvoeringsprogramma staan de concrete activi- teiten vermeld, waarmee de gestelde doelen moeten worden gerealiseerd. De commissie wordt om advies gevraagd over het vaststellen van een afvalbeleidsplan. Afschaffen huisvestingsverordening De huisvestingsverordening is nu uitsluitend van toepassing op zelfstandige woningen van particuliere verhuurders met een huurprijs onder 363,per maand, waarbij een aanvraag om een huisvestingsvergunning getoetst wordt aan het inkomen en het aantal personen, dat de woning gaat bewonen. De huisvestingsverordening is dan ook geen instrument waarmee overbewoning, onderver- huur en illegale kamerverhuur voorkomen kan worden. De commissie wordt om advies gevraagd over het afschaffen van de huisvestingsverordening. De vergaderstukken liggen ter inzage bij het Gemeentelijk Informatiepunt in de Stadswinkel. De complete agenda kunt u vinden op www.schiedam.nl. Inspreken bij agendapunten is in de regel mogelijk, echter niet bij het verslag en de voortgangslijst. Ook is er een rondvraag voor het publiek, waarin zaken aan de orde kunnen worden gesteld die niet op de agenda staan maar wel tot het werkterrein van de commissie behoren. Informatie bij dhr. H.C. Jansson, tel.: 010-2465434, e-mail: hc.jansson@schiedam.nl. secretaris van de commissie Wonen en Groen. Op woensdag 7 September 2005, aanvang 20.00 uur Stadserfcomplex, Aleidazaal, Stadserf 1Schiedam. De vergadering is openbaar. Voorzitter is het raadslid de heer M.R. Reuderink. In de vergadering vindt een presentatie plaats over het schoolmaatschappelijk werk. De basisscholen worden in toenemende mate geconfronteerd met psychosociale proble- matiek onder de basisschoolleerlingen. Op verzoek van de gemeente heeft de stichting Maatschappelijke Dienstverlening een plan ingediend om op alle basisscholen school maatschappelijk werk in te voeren. Dit plan wordt toegelicht. De commissie vergadert vervolgens over enkele procedurele voorstellen die aan de gemeenteraad zullen worden aangeboden. De vergaderstukken liggen ter inzage bij het Gemeentelijk Informatiepunt in de Stadswinkel. De complete agenda kunt u vinden op www.schiedam.nl. Inspreken bij agendapunten is in de regel mogelijk - echter niet bij het verslag en de voortgangslijst. Ook is er een rondvraag voor het publiek, waarin zake aan de orde kunnen worden gesteld die niet op de agenda staan maar wel tot het werkterrein van de commissie behoren. Informatie bij de secretaris van de commissie J. Pegtel, tel. 010-2465336, e-mail: i.pegtel@schiedam.nl Op donderdag 8 September 2005, aanvang 20.00 uur, Stadserfcomplex, Aleidazaal, Stadserf 1Schiedam. De vergadering is openbaar. Voorzitter is het raadslid de heer E.M.S. Zwennis. Naast de vaste agendapunten staan ondermeer de volgende onderwerpen op de agenda: A4 Noord Ter vergadering worden de commissieleden gei'nformeerd over de meest actuele ontwik- kelingen door de projectleider A4 RWS de heer Mendlik en de projectleider van de pro- vincie Zuid-Holland de heer Kleij. Tevens zal nader worden ingegaan op de eerdere inbreng in een commissievergadering van de heer V.d. Chijs. Vaststelling bestemmingsplan Nieuwland 2004 Aan de commissie wordt voorgesteld het bestemmingsplan Nieuwland 2004 ter vaststel ling aan te bieden aan de gemeenteraad en voor te stellen de ingekomen zienswijzen ont- vankelijk, en (on)gegrond te verklaren, conform de zienswijzennota bestemmingsplan "Nieuwland 2004". Parkeren Slachthuisbuurt en omgeving Op verzoek van het lid van de commissie, mevr. Hagen, wordt dit punt geagendeerd naar aanleiding van een overzichtstekening van het huidige aantal en het toekomstige aantal parkeerplaatsen. De commissieleden zijn in de gelegenheid hierop te reageren. Procedureverordening Planschadevergoeding 2005 en verordening tot wijziging van het recht als bedoeld in artikel 49, derde lid Wet op de Ruimtelijke Ordening Aan de commissie wordt voorgesteld de vastgestelde Procedureverordening Planschadevergoeding 2005, voor kennisgeving aan te nemen en de "verordening tot wijziging van het recht als bedoeld in artikel 49, derde lid Wet op de Ruimtelijke Ordening" vast te stellen en de verordening in werking te l'aten treden met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking. Reconstructie Burgemeester van Haarenlaan Voorstel is nog in voorbereiding en wordt zo mogelijk nagezonden. Herinrichting Burgemeester Honnerlage Gretelaan Aan de commissie wordt voorgesteld een uitvoeringskrediet te voteren van 467.994,voor de herinrichting van het deel van de Burgemeester Honnerlage Gretelaan tussen de Parkweg en de's Gravelandseweg, inclusief de aanleg van vier ver- keersdrempels en extra parkeerplaatsen. De vergaderstukken liggen ter inzage bij het Gemeentelijk Informatiepunt in de Stadswinkel. De complete agenda kunt u vinden op www.schiedam.nl. Inspreken bij agendapunten is in de regel mogelijk, echter niet bij het verslag en de voortgangslijst. Ook is er een rondvraag voor het publiek, waarin zaken aan de orde kunnen worden gesteld die niet op de agenda staan maar wel tot het werkterrein van de commissie behoren. Informatie bij dhr. H.C. Jansson, tel. 010-2465434, e-mail: hc.iansson@schiedam.nl. secretaris van de commissie Ruimte en Verkeer. Colofon Stadskantoor Tel.: (010) 246 55 55 Fax: (010) 473 70 21 E-mail: info@schiedam.nl Gemeentelijk Informatiepunt Postadres Buiten kantooruren voor spoedeisende veiligheidszaken Tel.: (010) 246 54 00 Stadswinkel, Stadserf 1 Tel.: (010) 246 53 04 Postbus 1501 I 3100 EA Schiedam ■MHHHMil

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2005 | | pagina 3