schiedam 'VVV komt in het centrum beter tot zijn recht' ••PLUS E 03 a Si E 1 31 CT Treintaxi eind van het jaar stopgezet DOEKl Justitie hield bewijs in zaak Nienke opzettelijk achter Cursus tegen verlegenheid DONDERDAG EN VRIJDAG K00PAV0ND Make a Difference Day Verhuizing naarLange Kerkstraat stad Dag van het Konijn en de Cavia FILMS SCHEPEN KUNST I mk Kids maken kunst op DOEK! Zeven bruidjes en dertien bruidegoms verrassen de juf Salsa in de Erker Politie zoekt eigenaren van spullen Grondberg correct afgevoerd Mehmet Cerit raadslid af Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) Schiedam Oplage 38.000 Totale oplage 621.385 7 September 2005 12e Jaargang nr 36 Zie onze advertentie elders in deze krant. WEKELIJKS IN DEZE KRANT 3k 180 postbus 1685 3000 bi Gratis afhalen SCHIEDAM - De VVV gaat verhuizen. Het gebouw aan de Buitenhavenweg voldoet al jaren niet meer. De plek heeft wei- nig uitstraling, aan Arbo-eisen kan niet of nauwelijks worden voldaan en er is onvoldoende ruimte. Uit de keuze van een zestal gebouwen gaat de voorkeur uit naar Lange Kerkstraat 27-29; nieuwbouw waar nu tijdelijk een kapper en poolcafe zijn gevestigd. Wethouder Cor van Tilborg geeft de voorkeur aan de Kerkstraat vanwege de centrale ligging en de bereik- baarheid. Bovendien zijn daar voldoende parkeerplekken en voldoet die locatie aan de eisen van de VVV. 9-io-n September Historisch Schiedam www.doek.nu SCHIEDAM - Medewerkers van het Openbaar Ministerie wisten al jaren dat Cees B., die was veroordeeld voor de moord op de 10-jarige Nien ke Kleiss in 2000, nooit de dader kon zijn. Dat werd maandagavond duidelijk in het televisieprogramma Net- werk, dat eigen onderzoek heeft gedaan naar de gang van zaken rond de veroorde- ling van Vlaardinger Cees B. LUXOR THEATER ROTTERDAM WWW.ZWMTEHAND.NL weekbladen ■teg BERGWEG EN CEINTUURBAAN SCHIEDAM - Kinderboerderij 't Hoefblad organiseert woensdag 14 September de Dag van het Konijn en de Cavia.Van 13.00 tot 15.00 uur kun je komen knuffelen met konijnen en cavia's. Alles wat je altijd al hebt willen weten over ko nijnen en cavia's kun je vragen aan de medewerkers en stagiaires van de kinderboerderij. Wat dacht je van een spannende caviarace of quiz? Je kunt ook gratis de nagel- tjes van je eigen konijn of cavia la- ten knippen. Voor de allerkleinsten liggen kleurplaten klaar. En na- tuurlijk vinden alle andere dieren het ook frjn om geaaid te worden. Toegang is gratis. w*«kbl«d*n| Bij deze adressen: Woont Valenusstraat 3 Tabakshop Boor Groenetaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokay Dam 37-45 Plus Woudhoek Geuzenptein 7 Plus C. v.d. Meer Mgr Notenslaan460 Wijkgebouw De Erker Jan van Avennestraat Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hot van Spaiand 6 Tabakshop Parkweq Parkweg 404 Bewonersvereniqinq Schiedam-Oost Boerhavelaan 79 Drop-it Lange Kerkstraat 86 De Commissie Bestuur en Cultuur ging maandagavond akkoord met de keuze voor het nieuwbouw- pand. Wei moet wethouder van Tilborg de deal nog uitonderhan- delen met de eigenaar van het pand waarboven de bekende John van Gestel woont, de voorzitter van de SOBO en van de Centrumbewo- ners. De nieuwe locatie is ook vol- gens de raad de beste optie om het oude VVV-kantoor op de Buiten havenweg te vervangen. Het is een kwestie van aftikken, zei de wethouder tot de raadsleden. Andere locaties als het Land van Belofte, Het Stadserf, de Stadswin- kel of de Oude Waag of Molen de Kameel hebben allemaal relatief grote nadelen. Terwijl het pand aan de Lange kerkstraat/hoek Baan wel een redelijke huurprijs heeft volgens zijn nota. Andere geschik- te plekken als het Land van Belofte komen pas eind 2006 in zicht en zijn relatief duur. Volgens de wet houder financien staat de gemeen- tebegroting dit niet toe. Het Stadserf heeft bijvoorbeeld weer het nadeel dat uitstraling en zicht- baarheid achter een arcade minder is. Nieuw was zijn argument om de panden aan de Buitenhavenweg te ruilen met die in de Kerkstraat. Door de panden van eigenaar te ruilen zijn er minder kosten ge- moeid voor de VVV c.q. gemeen te. Wel wil wethouder Van Tilborg bedingen dat het oude pand op de Buitenhavenweg haar historische karakter behoudt. Het oude school- pand en politiebureau is al een ste- delijk monument. De wethouder wil ervoor zorgen dat niet een pro- jectontwikkelaar daar een luxe flat kan neerzetten. Het oude gebouw moet in zijn oude waarde gelaten worden. „Je kan toch dansen al is het niet met de bruid", zo lichtte hij zijn keuze voor het pand Kerk straat toe. Daarmee geeft hij impli- ciet toe dat dit pand niet de ideale huisvesting voor het toeristenbu- reau is. Maar wel voldoende qua uitstraling, oppervlakte en bereik- baarheid. Bovendien is de ruil met gesloten beurzen aantrekkelijk voor de gemeente als belangrijkste subsidiegever van de VVV. Een minpunt is dat grote touring- carbussen niet in de Lange Kerk straat kunnen parkeren maar daar valt volgens de wethouder wel een mouw aan te passen.Eind van dit jaar moet er een besluit zijn geno- men zodat volgend seizoen de VVV in haar nieuwe onderkomen de verwachte toestroom van toeris- ten kan ontvangen. Mochten deze onderhandelingen onverhoopt niet succesvol zijn dan is een winkel- pand huren op het Stadserf de 'next best' oplossing volgens de fi- nanciele wethouder. Frank Willemse SCHIEDAM - Twee dagen waarop heel Nederland de handen uit de mou- wen steekt en iets doet voor anderen en de samenleving. Dat is het idee achter Make a Difference Day (MADD) op 9 en 10 december 2005. De website www.makeadifferenceday.nl is van start gegaan. Organisaties kunnen vanaf nu een klus aanmelden en belangstellenden kunnen vanaf nu op zoek gaan naar een klus. Tijdens MADD toont heel Nederland zich maatschappelijk betrokken door zich op een of twee dagen vrijwillig in te zetten. Dit is de kans om daadwerkelijk te werken aan verbetering van de leefomgeving. Iedereen kan meedoen: individuen, scholen, bedrijven, en vrijwilligersorganisaties. Kan het buurthuis een likje verf gebruiken? Is het tijd voor een straatkrant waarin de bewoners zich aan elkaar voorstel- len? Iedereen die in zijn omgeving iets wil aanpakken, kan vanaf Septem ber zijn activiteit aanmelden op de website. Alleen of samen, bijvoorbeeld met sportvrienden, een groep collega's of wat klasgenoten. Bezoekers van de site kunnen zien welke activiteiten er in hun regio plaatsvinden en zich voor een klus aanmelden. SCHIEDAM - De treintaxi in Maassluis, Schiedam en Baren- drecht wordt in december van dit jaar stopgezet. De stadsregio stopt de subsidie omdat te weinig men- sen nog van deze vorm van ver- voer gebruik maken. Daarnaast heeft de voorziening geen belang- rijke functie meer in het vervoers- netwerk van de stadsregio. De NS houdt weliswaar de formule van de treintaxi nog in stand, maar de centrale overheden zoals de stadsregio moeten vanaf 2006 zelf de contacten met vervoerders ver- zorgen. Naar aanleiding hiervan heeft de stadsregio het gebruik be- keken en besloten de exploitatie van de treintaxi in Barendrecht, Maassluis en Schiedam stop t'e zet ten. De treintaxi wordt in de stadsregio weinig gebruikt. In Maassluis had deze 1.500 reizigers in 2004 (vier per dag) en in Schiedam 7.000 rei zigers (negentien per dag). In Ba- rendrecht reisden vanaf de start in april 2004 tot eind 2004 1.600 rei zigers met de treintaxi (circa zes per dag). Ten opzichte van 2003 is het gebruik met ongeveer 25 pro- cent gedaald. Gezien de vervoerscijfers over de eerste helft van 2005, zal dit jaar het gebruik naar verwachting nog verder afnemen tot respectievelijk 1.200, 4.000 en 1.200 passagiers. De stadsregio geeft in haar kader- nota Openbaar Vervoer aan hoe het voorzieningenniveau van het openbaar vervoer eruit moet zien. Als het openbaar vervoer in een bepaald gebied niet aan de normen voldoet, kan er een zogenaamde maatwerkvoorziening geboden worden, zoals de treintaxi. In Ba rendrecht voldoet het openbaar vervoer grotendeels aan de ge- noemde criteria in de kadernota. Voor Maassluis geldt, dat een deel van de wijk Steendijkpolder buiten loopafstand van een bushalte ligt. Met Connexxion wordt naar een oplossing voor 2006 gezocht. De ze voorziet in lijnvoering door Steendijkpolder. In het gebied waar de treintaxi Schiedam rijdt, komen geen grote hiaten in de be- diening van het openbaar vervoer voor. Het vrijvallende budget van 120.000 euro op jaarbasis, zal wor den ingezet om eventueel voorko- mende hiaten in de ov-bediening in het gebied van de stadsregio op te lossen. In de Plantage vond het afgelopen weekeinde voor de tweede keer Kabaal plaats, een gratis muziekfeest van middernacht. Kabaal was ditjaargroteren mooierdan ooit. Naastplaatselijke acts traden ook 'grote'acts opals SCHIEDAM 12.00 uur tot middernacht. Van Katoen, Mala Vita en Vixy. Foto Roger van der Kraan Jarenlang hielden het Openbaar Ministerie en het Nederlands Fo- rensisch Instituut (NFI) cruciaal DNA-bewijs achter in de zaak SCHIEDAM - Tijdens DOEK! dat zaterdag 10 September te zien is in het Schiedamse centrum, verzorgt KomKids kunstworkshops voor kinderen van 4 tot 12 jaar in het ge- distilleerd museum aan de Lange Haven. De kinderen werken onder begeleiding van de Schiedamse kunstenaar, Ellie van de Water, aan een kunstwerk met het thema 'vissen'. Eerder hebben kinderen van KomKids tijdens de buiten- schoolse opvang geholpen met het maken van toverlantarens die tij dens het festival te zien zijn. Kunst is bij KomKids een belang- rijke activiteit. KomKids heeft dit jaar, net als vorig jaar, weer mee- gewerkt aan het maken van tover lantarens die tijdens DOEK! over de straatlantarens gehangen wor den, om zo het licht te temperen als de films op de zeilen geprojecteerd worden. Op de zes kinderopvang- centra van KomKids hebben de kinderen meegeholpen aan het ma ken van deze kappen. Dit gebeurde onder begeleiding van diverse Schiedamse kunstenaars. KomKids werkt veel met kunst workshops tijdens de BSO. Tij dens DOEK! kunnen nu ook kin deren die niet bij KomKids komen, kennismaken met deze workshops. De eerste workshop begint om 13.00 uur. Bij voldoende animo start er een tweede workshop van 14.30 tot 16.00 uur. Deelname kost 1,50 per kind en er kunnen maxi- maal twintig kinderen meedoen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. In- schrijven kan op de dag zelf vanaf 12.30 uur in het gedistilleerd mu seum aan de Lange Haven 74-76 of op donderdag of vrijdag bij Ank de Gier van KomKids op nummer 247 78 78. Nienke. Cees B. werd in 2002 ver oordeeld tot achttien jaar eel en tbs. Zelf ontkende hij altijd iets met de moord in het Schiedamse Beatrix- park te maken te hebben. Er kwam een verrassende wending in de zaak toen Wik H., die vastzat op verdenking van andere misdrijven, vorig jaar ineens bekende de moord op Nienke te hebben gepleegd. Wik H. werd daarna door de recht- bank in Rotterdam tot twintig jaar eel en tbs veroordeeld. Cees B. kwam na de bekentenis van Wik H. niet meteen op vrije voeten, maar na enige tijd kon hij toch definitief de deur van zijn eel achter zich dichttrekken. Uiteindelijk had hij toen al vier jaar onschuldig vastge- zeten. In het justitieonderzoek naar Cees B. speelde DNA-materiaal een gro te rol, zo meldde Netwerk. In het programma werd maandagavond aangetoond dat zowel het NFI als de aanklagers van het OM die de zaak bij de rechtbank en het ge- rechtshof behandelden als het col lege van procureurs-generaal, dat het DNA-materiaal dat was aange- troffen op de moordplek in het Prinses Beatrixpark nooit van Cees SCHIEDAM - De twintig kleuters van de Oranjegroep van basis- school De Vlinder hadden afgelo pen vrijdag groot feest. Hun juf Monique ging die dag trouwen met Pieter en in het geniep was afge- sproken dat zij de juf op het Vlaar- dingse stadhuis zouden verrassen als bruiden en bruidegoms. Terwijl de juf binnen in het stad huis haar ja-woord gaf, namen de kleuters -dertien bruidegoms en zeven bruidjes- plaats op de trap- pen van het stadhuis. Toen de juf buiten kwam was de verrassing groot. „Jullie zijn er toch!", riep de juf, die niet meer op de kinderen gerekend had toen zij ze bij haar aankomst op het stadhuis niet had gezien. Het pasgetrouwde stel moest de eerste stappen als man en vrouw nemen onder bogen vol co- niferengroen en witte strikken, pas daarna kon de juf haar kinderen eens goed bekijken. Na het stadhuis werd in vliegende vaart naar De Vlinder in Schie- dam-Noord gereden, waar de com plete school de juf en haar man toezong. Foto Miranda Kouwenhoven B. kon zijn. Het OM heeft deze in- formatie echter altijd geheim ge- houden. De advocaat van B. en de rechters kregen deze stukken nooit te zien. Het NFI liet de cruciale in- formatie achterwege in het eindrap- port dat aan de rechters werd gepre- senteerd. Zelfs een getuige-deskun- dige van het NFI die tijdens de rechtzaak werd gehoord legde een onvolledige verklaring af. Ook zou den honderden justitiemedewerkers van het bestaan van voor B. ontlas- tende informatie op de hoogte zijn geweest. Deze informatie werd met hen gedeeld tijdens vertrouwelijke cursussen door een NFI-medewer- ker waar de Schiedamse parkmoord als voorbeeldzaak diende. Een van de toehoorders bij zo'n presentatie was politiepsycholoog H. Timmerman, toen werkzaam bij het cold-caseteam van de politie Groningen. Hij trok intern tever- geefs aan de bel en heeft daarna de gang van zaken aan Netwerk uit de doeken gedaan. Als 'dank' werd hij door zijn werkgever ontslagen. J. Taekema, de advocaat van B. heeft altijd volgehouden dat het OM B. er in heeft geluisd. Samen met G. Spong bereidt hij nu een aangifte voor tegen 'alle leden van het Openbaar Ministerie die weten- schap hebben gehad van het opzet telijk achterhouden van voor B. ontlastend bewijsmateriaal'. Vol gens Spong komt het optreden van de betrokken aanklagers neer op 'een vorm van oplichting'. Minster Donner moest dinsdag, daags na de uitzending van Net werk, uitleg geven in de Tweede Kamer over het vermeende achter houden van cruciaal bewijsmateri aal door het OM. De PvdA, WD en SP eisten uitleg van de minister en vonden de uitzending en hetgeen erin naar voren werd gebracht 'schokkend'. SP-Tweede-Kamerlid De Wit: „Als het waar is dat bewijs materiaal bewust is achtergehou- den, moet dat consequenties heb ben. Dit hou je niet voor mogelijk in Nederland. Dit schokt het ver- trouwen in de rechtsstaat op een enorme manier." Volgens een woordvoerder van het college van procureurs-generaal is er geen be wijs voor het achterhouden van be wijs in de zaak. SCHIEDAM - In wijkcentrum De Erker wordt op de vrijdagen 9 en 16 September een Salsa workshop gegeven. Deze workshop wordt uitgevoerd door een professionele danslerares. De workshop duurt van 20.00 tot 24.00 uur. Deelne- mers betalen 28,50 voor twee avonden. Voor meer info: www.salsarotterdam.nl. wo 19 l/m zo 23 oktober 14.00 19.30 uur Reserveren: (010) 484 33 33 of www.luxortheater.nl SCHIEDAM - In de Vlaar- dingse Hoevenbuurt, de Luxemburgweg en in de Schiedamse Woudhoek zijn in de nacht van dinsdag 23 op woensdag 24 augustus rond 03.00 uur verschillen- de vernielingen gepleegd en diverse goederen gestolen. In deze zaak zijn in totaal zes verdachten aangehou- den, allemaal afkomstig uit Vlaardingen en in leeftijd varierend van 14 tot 19 jaar. Het zestal wordt verdacht van het stelen van een aantal fietsen in de Hoevenbuurt, het ontvreemden van alco hol uit een tuinhuisje en het vernielen van fietsen en de diefstal van een minibike bij het Kolpabad. In de Woud hoek zouden zij fietsen en een snorfiets hebben gesto len. Tevens worden zij ervan verdacht aan de Luxem burgweg diverse auto's te hebben vernield. De politie is op zoek naar mensen die slachtoffer zijn geworden, maar nog geen aangifte heb ben gedaan. Zij worden dringend verzocht dit alsnog te doen. Aangifte doen kan persoonlijk aan het politie bureau (Delftseveerweg 40 in Vlaardingen) of telefo- nisch via 0900-8844. SCHIEDAM - De grond berg die al een aantal jaren op het terrein van Huisman Itrec lag is in tegenstelling tot wat de media eerder deze week berichtten, de afgelo pen twee weken volgens de correcte procedures afge voerd, zegt de gemeente. De grond werd als ernstig verontreinigd aangemerkt vanwege de hoeveelheid zware metalen (koper, lood. zink) die er in zit. Ook zat er een zeer geringe hoeveelheid asbest in. die ruim binnen de daarvoor gestelde normen valt. Als alleen deze hoeveel heid asbest in de grond had gezeten en geen zware meta len, dan zou de grond als niet ernstig verontreinigd worden beschouwd. Met al leen deze hoeveelheid asbest erin zou de grond zonder enige beperking als ophoog- materiaal mogen worden gebruikt. Echter vanwege de te grote hoeveelheid zwa re metalen kon de grond berg niet meer opnieuw worden gebruikt, maar moest deze worden afge voerd naar een verwerker. Voor het afvoeren van de grond zijn de vereiste ver- gunningen verleend en het proces van afgraven en af voeren naar de verwerker is door een onafhankelijk bu reau gecontroleerd en ak koord bevonden. De directe omwonenden zijn half au gustus schriftelijk door Huisman Itrec over het af voeren van de grondberg ge- informeerd. SCHIEDAM - Mehmet Cerit, die voor Groenlinks als fractielid deel- neemt in de Schiedamse gemeente- raad, legt vanaf September 2005 zijn functie als raadslid neer. Cerit neemt ontslag omdat hij na de zo- mervakantie is begonnen in zijn nieuwe baan in Utrecht als Be- leidsmedewerker Onderwijsach- terstanden Ouderparticipatie. Na overleg met de fractieleden van GroenLinks is geconstateerd dat zijn functie als raadslid moeilijk te combineren is met zijn nieuwe baan. Cerit geeft aan dat het ver- standig is voor zijn partij als ie- mand anders het touw overneemt met name gezien de nodige inspan- ningen die worden gevraagd met betrekking tot het verkiezingsjaar 2006. Cerit stelt zijn zetel dan ook beschikbaar aan de eerstvolgende opvolger. De heer Ed Gloudi, mo- menteel vervangend lid van de raadscommissie Binnenstad en Schieveste, zal de raadsfractie van GroenLinks tot de verkiezingen van maart 2006 komen versterken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2005 | | pagina 1