SCHIEDAM Bewoners Land van Ris komen graag in actie BRANDERS FEESTEN schiedarm Sluiting Heilig Hartkerk van de baan DONDERDAG EN VRIJDAG K00PAV0ND Schiedam pakt oude funderingen aan SPARTA-HERACLES Aandacht voor de fietser geeist CD A tegen besluiteigen wethouder Lepidis 23 24 25 SEPTEMBER 2005 Bisschop Van Luyn geeft kerk een tweede kans i-acfl Gratis affhalen Diddl ruilbeurs in De Erker GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT Zondag a.s. om 14.30 uur Zie onze Sparta-pagina elders in de krant. Overblijf wordt TSO. Komkids start pilot in BS De Wieken De bloem als sieraad. Wat kun je zoal doen met een bloem? De 15 van Spaland. Vlak parcours door Midden Delfland Opvoed cursus Controle bromfietsen i Jkm* -= Woon+ SCHIEDAM elders in deze krant www.zwahtehand.nl LUXOR THEATER ROTTERDAM Oplage 38.000 Totale oplage 621.385 21 September 2005 12e Jaargang nr 38 SCHIEDAM - De Heilig Hartkerk in Schiedam-Zuid blijft open. De sluitingdrei- ging die de Gorzenkerk bo- ven het hoofd hing, is van de baan. De mensen in parochie en wijk die de afgelopen an- derhalf jaar actie hebben ge- voerd om de kerk open te houden, zijn meer dan opge- togen dat hun inzet succes heeft gehad. De Rotterdamse bisschop A. van Luyn, die moest besluiten over de toe komst van de Heilig Hart kerk, heeft besloten een ad- vies tot sluiting van de kerk niet over te nemen. Van Luyn wil de kerkgemeenschap de gelegenheid geven de ko- mende jaren verder te werken aan 'continui'teit en vitaliteit'. Raad stemt voor tweede El Furkan d »H w e e k b I a Bij deze adressen: Valenusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan S3 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokay Dam 37-45 Plus Woudhoek Geuzenplein 7 Plus C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Wijkgebouw De Erker Jan van Avennestraat Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hof van Spaland 6 Tabakshop Parkweg Parkweg 404 Bewonersvereniginq Schiedam-Oost Boerhavelaan 79 Drop-it lange Kerkstraat 86 SCHIEDAM - Elke vierde woens- dag van de maand vindt er een Di- ddl-ruilbeurs plaats in wijkcentrum De Erker vanl3.15 tot 14.45 uur. De toegang is gratis. Iedereen kan hier zijn spulletjes van Diddl, Did- dlina en Pimboli komen ruilen. De eerstvolgende beurs vindt plaats op 28 September. De data die daarna zijn gepland zijn 26 oktober, 23 november en 28 december. Alvast noteren in de agenda dus. door Frank Willemse SCHIEDAM - De meerderheid van de raad is overstag. Nadat twee keer eerder deze raadsperiode een tweede El Furkan-ba- sisschool in Nieuwland werd geweigerd, besloot de raad maandagavond, onder voorwaarden, wel voor een tweede Isla- mitische basisschool te kiezen. Het college van B&W zit nu met een dilemma en vreest dat met de komst van de Islam- school er in Nieuwland een openbare school moet sluiten. Ka- pitaalverlies en verlies van zo'n 25 arbeidsplaatsen. De verkiezingsstrijd is al begonnen ten worden gebruikt. Zoals de al in Schiedam. Dit keer met als inzet een tweede El Furkan. Want geen van de grote politieke partijen wil dat zij de schuld krijgt als daar geen school komt. In Nieuwland, een wijk met een kinderrijke be- volking van 59 procent allochto- nen. Geen school, dan ook geen stemmen van allochtone Nieuw- landers is de vrees. Zo zit vandaag wethouder Christi ne Lepidis (CDA) met de gebak- ken peren. Opvallend dat het haar eigen partij is die juist met een mo- tie kwam om een tweede basis- school daar wel toe te laten. Ten- minste, in de motie wordt ge- vraagd of B&W niet verder wil procederen tegen de minister van Onderwijs. Die minister oordeelde eerder op formele gronden dat Schiedam ten onrechte een tweede El Furkan wil tegenhouden. Pikant ook is de opstelling van de PvdA die gretig deze motie steun- de als oppositiepartij. En daarmee dit college voor het blok zet. Wet houder Lepidis van Onderwijs raadde de motie af en betoogde dat Schiedam juridisch een kans heeft tegen de beslissing van de minis ter. Alle grote partijen waren plots voor en dat terwijl zij in vorige ja- ren wel op andere formele gron den, de komst in Nieuwland van El Furkan tegenhield. Alleen de WD hield voet bij stuk door te stellen dat er nu 'oneigenlijke' argumen- jaren spelende overlast in de buurt van de Eduard van Beinemlaan in Groenoord. Last van de overvolle school met continue speelkwartie- ren, met extra noodlokalen en aan- en afvoer van bussen met kinderen die van buiten de wijk komen. Mevrouw Waardenburg -'Ik lijk Heintje Davids wel'- van de bewo- ners aldaar meldde dat de noodlo kalen uit 1994 maar voor vijf jaar bedoeld waren. Een verhuizing naar het grote Bachplein werd door het SIC of Stichting Islamitisch College eerder van de hand gewe- zen. Zij blijven eisen dat ook Isla- mitische kinderen in de eigen wijk - Nieuwland dus- naar school moe- ten kunnen gaan. De gemeente Schiedam vreest dat een nieuwe school ten kostte zal gaan van de eigen en binnenkort verzelfstandigde Openbare basis- scholen. Kapitaalvernietiging en ontslag voor leerkrachten; zo be toogde de heer Jonkers, opgetrom- meld als directeur van het Open- baar Onderwijs Schiedam. Kinde ren in de eigen wijk naar school en vrijheid van onderwijs; dat zijn de argumenten van El Furkan die de plaatselijke politiek moet uitvoe- ren. Dat alles begon met de school- strijd die pas in 1918 eindigde met de vrijheid van ouders om zelf een school te beginnen en uit te kiezen. Schiedam zit, bijna een eeuw na dato, met de gebakken peren van die beslissing. SCHIEDAM - Bewoners van het Land van Ris, in Schiedam-Oost, heb- ben afgelopen weekeinde het heft in handen genomen om hun woonom- geving te verfraaien. Medewerkers van Bureau De Vijf, dat door de ge meente en Woonplus was ingeschakeld om de bewoners bij de organisatie en activiteiten te ondersteunen, spreekt van een succes. „We zijn blij dat juist deze bewoners eens in de kijker worden gezet, omdat het soms lijkt of er alleen maar activiteiten in Nieuwland plaatsvinden, terwijl er zoveel ook in de andere wijken gedaan wordt." Medewerkers van De Vijf waren vooraf alle huizen afgegaan en hadden de bewoners gevraagd een actieve bijdrage aan de 'Opzoomerdag' te leveren. Doel van de actie was om nog meer mensen bij de buurt te betrekken. Bewoners die dat wilden konden hun balkonhekken laten voorzien van groen-wit balkondoek, dat beschik- baar was gesteld door Woonplus. Hierdoor krijgt de buurt een frisse, uni- forme uitstraking. Na het opfrissen van de balkons werd er een begin ge- maakt met de straatbarbecue voor de bewoners. Troubadour Peter Rap zorgde voor de muzikale omlij sting. SCHIEDAM - De gemeente Schiedam zet vaart in de aanpak van de funderingsproblematiek. Voor 120 woningen is een globaal herstelplan in de maak en dit jaar nog kan de funderingsaanpak voor de eerste woning van start gaan. Deze toezegging werd gedaan tij- dens het seminar Funderingsaan pak, dat afgelopen donderdag in Schiedam plaatsvond. Ongeveer zeventig specialisten op het gebied van de funderingsproblematiek waren hier aanwezig. Een deel van het particuliere woningbezit in West, Oost en Zuid kampt met achterstallig onderhoud. Uit onder- zoek is ook gebleken dat de hinde ring van een aantal woningen in met name West en Oost zo slecht is dat herstelwerkzaamheden nood- zakelijk zijn. Het is .van groot be- lang dat deze wijken niet verpau- peren. Daarom is de gemeente vo- rig jaar gestart met het project Par ticuliere Woningverbetering en Funderingsherstel, waaraan de ko- mende jaren negentien miljoen eu ro wordt bijgedragen. Tijdens het seminar werd duidelijk dat in rthr, Wj SCH\^ Schiedam aparte problemen spelen ten aanzien van de hindering. Schiedam heeft een slappe grond- laag, de grond zakt langzaapi maar omdat de grond rond de palen vast- kleeft, wordt de paal als het ware mee naar beneden getrokken. Hier door kunnen de houten palen over onvoldoende draagvermogen be- schikken. Als de hindering niet wordt hersteld of vervangen, is de woning voor de toekomst niet meer te redden. Van duizend wo ningen in Schiedam is momenteel niet duidelijk of zij verder verzak- ken. Deze woningen vallen de ko- mende jaren onder de monitoring, waarbij de gemeente twee keer per jaar een meting verricht. Vanwege de speciheke problemen rond de zogenaamde negatieve kleef heeft de gemeente aan het ministerie van VROM uitstel gevraagd voor de afrekening van de verleende subsi dies. Voor de aanpak van de parti culiere woningverbetering en de funderingsaanpak ontvangt de ge meente van VROM twee subsi dies: 5,2 miljoen euro voor het doen verbeteren van de hindering van 750 woningen en 5,6 miljoen euro voor de aanpak van ruim 2000 woningen waarvan de her- stelkosten tenminste 18.151 euro bedragen. Eigenaren in de aange- wezen gebieden kunnen informatie krijgen over deelname aan het pro ject particuliere woningverbete ring en funderingsherstel bij het Servicepunt Woningverbetering, Lange Nieuwstraat 227. Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) Schiedam wo 19 t/m zo 23 oktober 14.00 19.30 uur Reserveren: (010) 484 33 33 ol www.luxorHieoter.nl weekbladen SCHIEDAM - Bij Maatschap- pelijke Dienstverlening Nieu we Waterweg (MDNW), de instelling voor maatschappe- lijk werk in de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, gaat maandag avond 10 oktober van 19.30 tot 21.30 uur weer de cursus 'Vaardigheden voor ouders' van start. De cursus bestaat uit twaalf wekelijkse bijeenkomsten en is bedoeld voor ouders/ver- zorgers van kinderen van 3 tot 17 jaar die andere manieren willen ontdekken om met hun kinderen om te gaan, omdat ze er bij de opvoeding soms niet uitkomen. De cursusleiders bespreken verschillende manieren om problemen in de opvoeding op te lossen en laten deze ook oefenen. De cursus vindt plaats in de Veerstraat 13 in Maassluis. Deelname kost 37,50 p.p. (inclusief werk- boek en koffie/thee). Voor meer info: Tom Schoenma- kers, tel. 473 10 33. SCHIEDAM - Het zit er weer op; de strijd is gestreden. Met hulp van een heeriijk nazomer-zonnetje is het Nederlands Kampioenschap Tonnetje Steken afgelopen zondag weer een succes geworden. De organisatie, zoals altiid in handen van muziekvereniging St. Radboud, kan terugzien op een druk bezocht evenement. Zo'n vijftig kinderen durfden het aan onder het tonnetje door te suizen. Veien hielden het niet droog. En er was er maar een die de ring aan de stok kon prikken, namelijk Nicky van Broekhoven. Daarna ging het officiele kampioenschap van start. Al in de eerste ronde lukte het Yvonne Holierhoek, naar later bleek de enige vrouwelijke finalist, om de ring onder het tonnetje vandaan te plukken. Lange tijd leek het erop dat er geen finale gespeeld hoefde te gaan worden, maar ineens was daar Frits Luteijn die, na eerst een keerzeiknat afgedropen te zijn, in zijn tweede beurt raak stak. Ook de broertjes Coen en Tim Lansbergen hadden het geluk op hun hand, evenais Michael van de Windt en Michael van der Mark. Uiteindelijk lukte het ook Tonny Schenk en Cody Spaans zich voor de finale te plaatsen. Door Tonny Schenks scherpe blik en vaste hand werd hij uiteindelijk winnaar en mag hij zich Nederlands Kampioen Tonnetje Steken200S noemen. Foto Roger van der Kraan proces van concentratie van activi teiten en sluiting van kerkgebou- wen onder de naam 'Tent van God'. In Rotterdam-Rijnmond zou ruim eenderde van de ongeveer vijftig katholieke kerken moeten sluiten. Sommige kerkbesturen hebben aangegeven mee te werken aan uitvoering van deze plannen, anderen stellen zich te weer omdat zij niet zijn overtuigd van het nut en de wenselijkheid van het sa- menvoegen van parochiegemeen- schappen en het slopen van ker ken. In de Gorzen was het overgrote deel van de kerkbetrokkenen en andere meelevenden er van over tuigd dat sluiting van de Heilig Hartkerk op korte termijn, onge- wenst was. „Wat onze ouders en grootouders met bloed zweet en tranen tot stand hebben gebracht, dat gooien wij toch niet zo maar even weg", aldus een parochiaan. Enkele van hen richtten kort na de avond waarop het sluitingsadvies bekend werd gemaakt, in overleg met het kerkbestuur, de Stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk op. Deze vrienden gooiden zich op SCHIEDAM - Politie van het dis trict Waterweg heeh zaterdagmid- dag en -avond bromfietscontroles gehouden op diverse locaties in Schiedam, Maassluis en Vlaardin gen. Er werden 69 bromfietsen en scooters gecontroleerd waarna in totaal 43 bekeuringen werden uit- geschreven voor het hebben van een te groot vermogen, het produ- ceren van teveel geluid, het niet hebben van een bromfietscertifi- caat en het niet dragen van een helm. Ook reden enkelen onder in- vloed van alcohol. de fondsenwerving, die zou moe ten leiden tot het bij elkaar brengen van voldoende geld om het achter stallig onderhoud aan de kerk in een grote renovatieronde weg te werken. „Ruim honderdvijftig huishoudens in Schiedam en soms van veel ver der, tot in het buitenland toe, zijn ondertussen lid van de Club van 100", vertelt Jan Bekkers, voorzit- ter van de stichting. „Deze mensen hebben zich bereid verklaard vijf jaar lang ieder jaar tenminste vijf tig euro over te maken." Samen met bijdragen van bedrijven en speciale fondsen hebben de Vrien den van de Heilig Hartkerk op dit moment een kleine 90.000 euro bij elkaar. Voor de renovatie is vol- gens de laatste inschatting 170.000 euro nodig. „Maar dat bedrag gaan we halen", aldus Bekkers. Andere mensen die zich in wilden spannen voor de toekomst van de kerk, meldden zich aan om actief een bepaalde taak in de kerkge- meenschap op zich te nemen. Zo waren er mensen die zich alleen maar bezig gingen houden met het verzinnen en uitvoeren van nieuwe activiteiten in de parochie: korte tijd nadien kwam er in de kerk een gestileerde boom te hangen. „Die dient als herinnering aan de be- langrijke levensmomenten die mensen in de kerk meemaken'al dus kerkbestuurder Marian Berg- werf. Een ander initiatief is het straat voor straat uitnodigen van mensen voor de vieringen, waarin speciaal wordt gebeden voor zaken die de mensen in een straat aan het hart gaan. Op de donderdag voor Pasen werd er waarschijnlijk voor het eerst in de 78-jarige geschiede- nis van de Heilig Hartkerk, een wake gehouden. De kerkgemeenschap ging verder op zoek naar mensen met bouw- kundige en financiele ervaring en capaciteiten en vond die. Een groepje zette zijn schouders letter- lijk onder de kerk, door plannen te gaan maken die moeten zorgen voor een hernieuwd gebruik van het grote souterrain onder de kerk. Enkele schrijvers onder de paro- chianen, gekoppeld aan mensen die graag nadenken over de toe komst van kerk-zijn in Schiedam in 2005, zetten zich aan het schrij- ven van een zogenaamd Witboek, met daarin een beschrijving van de parochie en een beleidsplan voor de nabije toekomst. „Wie zijn we, wat willen we en hoe denken we dat te doen?", vat Bergwerf sa men. „Op die manier wilden we de beleidsmakers in Rotterdam op an dere gedachten brengen over de le- vensvatbaarheid van onze paro chie. Het Witboek is de afgelopen maanden onderwerp van gesprek geweest tussen vertegenwoordi- gers van de Heilig Hartkerk en het bisdom en heeft er mede toe geleid dat de bisschop het sluitingsadvies niet overneemt." Een belangrijk element in het be- sluit van de Rotterdamse bisschop betreft de samenwerking tussen de kerken in Schiedam. Van Luyn dringt er bij de Heilig Hartparochie op aan te bedenken dat 'u niet al leen staat in Schiedam bij uw bou- wen aan een vitale geloofsgemeen- schap'De bisschop dringt er daar om bij de mensen van de Gorzen- kerk op aan om steeds de samen werking met de andere parochies in de stad te zoeken. door Ted Konings „Geweldig nieuws", zo reageert Nico de Leede, werkvoorzitter van het parochiebestuur op het bekend worden van het besluit. „Hiervoor hebben we met velen geknokt, en dat het nu zo ver is dat het slui- tingsbesluit van tafel is, is eigenlijk een klein wonder." Terwijl het er zo slecht uit zag. Be gin vorig jaar kregen de parochia- nen, de mensen die 'lid' zijn van de Gorzenkerk, en ook gei'nteres- seerde wijkbewoners, een wel zeer onaangename aankondiging te ver- werken. Het dekenaat, een be- stuursorgaan in de katholieke kerk tussen parochie en bisdom, advi- seerde onomwonden dat de Gor zenkerk beter zou kunnen sluiten. De vieringen en de andere ontmoe- tingen en activiteiten van de paro- chiegemeenschap zouden dan moeten verhuizen naar een van de andere kerken in de stad. Het slui tingsadvies kwam voort uit een

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2005 | | pagina 1