schiedam Hoe veilig zijn steden hier en in de rest van Europa? SCHIEDAM Ervaring anKennis Lawaaipaal maakt bewoners horendol 'Borstbeelden': portretten van vrouwen na de amputatie ZONDAG 9 OKTOBER GEOPEND in verhuizen FOKfl Conferentie partnersteden in raadszaal Activiteiten in De Erker riders Bewoners Rotterdamsedijk boos op RET tegeldump.nl Nieuw album van Threnody Gratis afhalen GEMEENTEBERICHTEN WEKEUJKS IN DEZE KRANT |H.vanDijke| Verhuizingen WOONMAAND VOORDEEL BIJ SANDERS Deze week in Maasstad Weekbladen Nieuwe Passage Tien jaar voor- en tegenspoed Land van Belofte 010-4513138 Cor en Elly Brandwijk Open Dag Maak kennis met GGZ Delfland Dammen Van Stigt Thans verslaat Hiltex SONY ERICSSON J210i Oplage 38.000 Totale oplage 621.385 5 oktober 2005 12e Jaargang nr 40 LUXOR THEATER ROTTERDA acH SCHIEDAM - Dit weekend liepen heel wat buitenlanders in Schiedam. Italianen, Duitsers, Polen, Welshmen, Slovenen en Fransen. Geen toeristen dit keer, maar bestuurders en ambte- naren die als gast van Schiedam de jaarlijkse partnersteden- conferentie bijwoonden. 299.- 269.- 9bp m I IjA nd SCHIEDAM „Met die herrie lijkt het hier wel een spoor- wegovergang van de NS," zegt de vrouw van de voor- zitter. Namens de bewoners van de Rotterdamsedijk voe ren zij actie tegen de RET. Die heeft sinds vorige week een tramoversteekplaats ge- maakt met een signaalpaal, die voetgangers waarschuwt voor een aankomende snel- tram. „Een lawaaipaal die de hele dag twaalf keer per uur te keer gaat en dat dan twee maal", zo klagen zij. Flessen purschuim en een hakbijl staan klaar om de paal voor- goed tot zwijgen te brengen. Bewoners worden horendol van de lawaaipaal. Capelle aan den IJssel HOCK JIDMIIMLITEITSSTIUUIT 0 OIO «3 03 00 Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. m i.) weekbladen WWW.ZWARUix s ift.MK Schiedam wo 19 f/m zo 23 oktober 14.00 19.30 uui Reserveren: (010) 484 33 33 of www.luxortheotcr.nl w e S b I a d Bij deze adressen: Woont Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan S3 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokay Dam 37-45 Plus Woudhoek Geuzenplein 7 Plus C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Wijkgebouw De Erker Jan van Avennestraat Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hof van Spaland 6 Tabakshop Parkweq Parkwag 404 Bewonersvereniginq Schiedam-Oost Boerhavalaan 79 Drop-it y Lange Kerkstraat 86 VAN 12.00 UUR TOT 17.00 UUR BERGWEG EN CEINTUURBAAN t Fortunaweg 8 3113 AN Schiedam 010 - 426 12 24 Bel Gratis: 0800 - 022 44 42 www.hvandijke.nl lak 180 postbus 1685 3000 br rotterdam De gasten kwamen uit die Europe- se steden waar Schiedam een 'ju- melage' of stedenband mee heeft. Een band die soms al decennialang bestaat zoals met Esslingen in Duistland, Vienne Frankrijk en Neath in Wales. Of met vergelijk- bare steden als Udine (Italie), Ve- lenje (Slowakije) en (nieuw) met Piotrkow Trybunalsi in Polen. Doel van de jaarlijkse conferentie: leren van elkaars problemen die vaak verrassend gelijk zijn. 'Veiligheid' was het onderwerp van de miniconferentie die dit weekend in de Aleidazaal van het Stadskantoor werd gehouden. Elke stad heeft immers met (on)veilig- heid van doen. Iedere bestuurder heeft er mee te maken. En zo kon Schiedam uitpakken met de Licht- blauwe Brigade; veiligheid die door de gemeente zelf wordt be- taald en bepaald. Dat was nieuw voor de meeste partnersteden waar veiligheid exclusief een taak van de politie is. Veiligheidsmanager Hans Nossent legde ontstaan en werkwijze uit van deze nieuwe 'gemeentepolitie' die let op parkeren, schoonhouden en veiligheid in de stad. Maar ook andere problemen kwa men aan bod. „Neem de honden- belasting die kennen ze in deze Eu- ropese landen niet. En zo krijgen de wethouders, raadsleden en amb- tenaren nieuwe ideeen. In dit geval om met plaatselijke belastingen problemen met zwerfhonden en hondenpoep aan te pakken", ver- telt Jan Brouwer die als medewer- ker Kabinet en Externe Betrekkin- gen de conferentie organiseerde. Een geslaagde conferentie volgens de deelnemers, die de conferentie zien als een mogelijkheid tot prak- tische kennisoverdracht. Net een mini-Europees parlement waarvoor de raadszaal was omge- bouwd met tolkencabines en head phones. Jammer dat de bestuurders en ambtenaren van de partnerste den (nog) niet allemaal genoeg En- gels praten om zo rechtstreeks met elkaar te kunnen overleggen. Dit in SCHIEDAM - De Erker orga- niseert vrijdag 7 oktober van 19.30 tot 23.00 uur een spelle- tjesavond. Met z'n alien sjoe- len, kolonisten van Catan spe- len, en nog meer veel meer. De toegangsprijs bedraagt vijftig cent. Zaterdag 8 okto ber is er een kinderdisco van 18.30 tot 20.00 uur. De toe gangsprijs is een euro. Aan- sluitend iser van 20.30 tot 22.30 uur een jongerendisco, de toegangsprijs voor hen be draagt anderhalve euro. Legi- timatie is verplicht voor deze disco. Op donderdag 6 okto ber, zaterdag 8 oktober en donderdag 13 oktober kan ie- dereen zich inschrijven voor een playbackshow, telkens van 19.00 tot 20.00 uur. Zo- wel kinderen, jongeren en ou- deren kunnen zich in laten schrijven. Wees er snelbij want vol is vol. Eetkamerfauteuil FUTURA Met traploos verstelbare rugleuning. Bekleed met dik leder, standaard met parketwieltjes. In diverse kleuren leder en stof leverbaar. van £79;- voor I Eetkamerfauteuil FUTURA met vaste rugleuning Bekleed met dik leder, standaard met parketwieltjes. In diverse kleuren leder en stof leverbaar. van £49;- voor I Kijk voor vestigingen: www.sanders-meubelstad.nl Lekker wonen voor verbazend weinig M E U BEL STAD tegenstelling tot de jongeren die wel in het Engels simultaan een ei- gen jongerenconferentie hielden in het Archief van de gemeente. Met Schiedamse raadsleden als Will van Wijk (WD) en Joke de Haan (PvdA) over de Brede School en wethoudster Christine Lepidis die uitleg gaf over het jongerenbeleid in Schiedam. 's Middags gingen de buitenlan ders naar Rotterdam voor de prak- tijk van Veiligheid. Daar werd een bezoek gebracht aan het veilig- heidscentrum van Politie, Brand- weer en GGD in het World Port Center aan de Maas naast Hotel New York. Tot slot van het weekend werden de partner-stedelingen gei'mpo- neerd met een bezoek aan het Glasmuseum van de enthousiaste directeur annex glasblazer Cees van Hoist. Gevolgd door bedrijfs- bezoeken bij Huisrtian Itrec en Mammoet. Bij Mammoet werd de film vertoond over de berging van de Russische onderzeeer Kursk. Frank Willemse SCHIEDAM - De Nieuwe Passage bestaat alweer tien jaar en dat is een feestje waard. Er wordt een heuse verjaarstiendaagse georganiseerd met allerlei activiteiten waarin het cijfer tien een belangrijke rol speelt. A fgelopen donderdag zijn de feeselijkheden van start gegaan. Op zaterdag 8 oktober eindigt het feest. Bezoekers van de Nieuwe Passage lopen de kans deze dag een gratis prent te krijgen van sneltekenaar Johan van Dam. foto. Roger van derKraan Bewoners van de Rotterdamsedijk voeren actie tegen de 'lawaaipaal' van de RET. door Frank Willemse Vorige week werd de lawaaipaal geplaatst halverwege de Rotter damsedijk. Zonder overleg of in- spraak met de bewoners. Dat is wat voorzitter Rein Wolters het meeste steekt. „Autoriteiten doen maar, zonder met omwonenden te com- municeren. Behalve een wazig briefje een half jaar heleden met een flauw 'sorry voor de over- last'." De bewuste paal staat vlak voor hun (relatief) nieuwe huizen op de altijd drukke weg naar Rot terdam. Vroeger was er geen officiele oversteekplaats. „We konden overal oversteken maar er is nu dus een officiele oversteekplaats met die lawaaipaal." Na een eerste woedende brief kwamen er plots monteurs die het volume naar be- neden bijstelden. Merkwaardig, vindt Rein Wolters dat nu ook de tijden bijgesteld werden. Voor acht uur 's ochtends en na zes uur 's avonds is de paal uitgeschakeld. „Het kan dus wel maar blijkbaar alleen na te dreigen." Is iedereen nu dan tevreden? „Nee", zo redeneert Wolters. „Die paal kan beter weg. Als voetgan gers tussen zes uur 's avonds en acht uur "s morgens blijkbaar geen gevaar lopen, dan op andere tijden natuurlijk ook niet." De lawaaipaal blijkt slechts de druppel die de emmer deed overlo- pen. De Vereniging van Huiseige- naren heeft meer klachten over de Gemeente en de RET in hun oude straat. Over de betonnen randen langs de Sneltram bijvoorbeeld waardoor auto's niet meer een vuilniswagen kunnen passeren. „Die vuilniswagen rijdt nu maar het rijwielpad stuk voor de deur. En wat dacht je van brandweer, ambulances en politie die geen kant heen kunnen als er een vracht- wagen staat uit te laden." Op de vraag waarom hij niet eerst even heeft gebeld met de RET en hij de toch actieve Bewonersver- eniging West (BVSO) niet bij zijn actie heeft betrokken, reageert Wolters fel. „Die kunnen mij toch foto: Roger van derKraan ook bellen. Nee hoor, eerst moet je dreigen met acties en rechtzaken anders lopen ze zo over je heen." Wolters wijst fijntjes naar acties op de Groene Hilledijk in Rotterdam Zuid waar omwonenden de RET ook al op andere gedachten brach- ten. De bewoners van de Rotterdamse dijk die dichter bij de Koemarkt wonen, klagen over de 'helse pie- pende en schurende' geluiden als de tram de bocht om gaat naar de Broersvest. „Die kunnen daar weer niet van slapen." Rein Wolters, oud-journalist bij het Rotterdams Dagblad blijft strijdbaar en is nog lang niet tevre den. Hij stelt onomwonden in een tweede brief aan de RET en Colle ge van B&W van Schiedam: 'Onze eis is en blijft dat het rustverstoren- de en luidruchtige gedingdong in het geheel verdwijnt zodat de be woners weer het gevoel krijgen aan de Rotterdamsedijk te wonen en niet bij een spoorwegovergang van de NS'. Vloertegels vloerverwarming tegen absolute bodemprijzen! SCHIEDAM - De Schiedamse me- talband Threnody, opgericht in 1988, behoort vanaf hun debuutal- bum 'As the heavens fqll' (1993) tot de top van de Nederlandse me- talscene. Zij verzorgden vele op- tredens met onder meer Sepultura en Paradise Lost. De videoclip 'Dare restrain' van hun tweede al bum 'Bewildering thoughts' (1995) regelmatig vertoond op MTV's Headbangers Ball. Na en- kele wisselingen in de line-up brengt Threnody in 1997 een derde album uit simpelweg 'Threnody' getiteld. Vervolgens wordt een pause ingelast om in 1999 het schrijven van nieuwe tracks te her- vatten. Er ontstaat een grote druk van buitenaf in afwachting voor het nog te komen vierde album. Nu, op vrijdag 7 oktober vindt in Nighttown Rotterdam de langver- wachte release plaats van het nieu we album getiteld: 'Control'. Het album bevat pakkende up-tempo riffs met een zware gitaarsound die worden ondersteund door stevige drum en baspartijen. Vanaf 21.00 is er in Nighttown een optreden en krijgen alle bezoekers bij de entree van tien euro eenmalig het nieuwe Threnody album gratis! GEEN AANStUt r*OSTFN i.c.m. 2-jaar T-Mobile Relax 150 Kzi.sopm)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2005 | | pagina 1