Ervaring •nKennis SCHIEDAM schiedam K00PZ0NDAG BANDENSMG! burgemeester? Wie wordt de nieuwe in verhuiien ZONDAG 160KT0BER GEOPEND stad Spreekuurgemeentelijke ombudsman gewijzigd □GKi FOKh OUTLET SALE ZONDAG 16 OKTOBER! Carry Slee weet altijd wei wat te schrijven Ledenwerf- acties bibliotheek Zelf somberheid overwinnen Vrouw vangt rattenslang Groot Schiedams Dictee 1 -J r GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT AUT0RIJDEN IS AL DUUR GEN0EG DE WOONMALL IS OPEN 16 OKTOBER VAN 12 TOT 17 UUR Chaplin in de Kunsthai Zeven sollicitaties op Schiedamse functie imclusief CANON l8-55nr»m objectief Verhulzlngen ass Sak 180 postbus 1685 3000 br rotterdam door Frank Willemse SCHIEDAM - De termijn is gesloten. Wie nu nog de nieuwe burgemeester van Schiedam wil worden is te laat. Of hij moet behoren bij de zeven kandidaten die wel op tijd de sollicitatie- brief op de bus hebben gedaan. Slechts zeven kandidaten zijn er die bovendien allemaal uit het politieke circuit komen. Geen enkele vrouw zit ertussen. Het gaat om zeven mannen in leef- tijd varierend van 42 tot 59 jaar. Inloopconcert Harpe Davids in Grote Kerk Do-In Fles en Vorm Jeneverflessen voor veel geld 1 Ramses Shaffy Ode in het theater Voetbal SVDPW blijkt in vorm BOUMAIXI WOONMALLALEXANDRIUM Alle TOPMERKEN uit Europa en USA! Vrijetijdskleding voor dames, heren en kinderen. NIEUWE COLLECTIE VOOR SUPERPRIJZEN! A.s. zondag 16 oktober te Schiedam Openingstijden van 10.00 tot 16.00 uur Wij accepteren pin. Alleen (gratis) toegang na inschrijving op onze site: WWW.MERKKLEDING-OUTLET.COM Eventueel telefonisch aanmelden kan via 0252 - 688 907 AANSTAANDE ZONDAG GEOPEND! Oplage 38.000 Totale oplage 621.385 12 oktober 2005 12e Jaargang nr 41 maasstailX Gratis afhalen Deze week in Maasstad Weekbladen Rondje horeca Raadsleden aan de bar Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) weekbladen Fortunaweg 8 3113 AN Schiedam 010 - 42612 24 Bel Gratis: 0800 - 022 44 42 www.hvandijke.nl VAN 12.00 UUR TOT 17.00 UUR BERGWEG EN CEINTUURBAAN Drie kandidaten zijn wethouder of sterke man van de WD loste Schiedams financiele problemen 'in een kiap' op door van ONS 20 miljoen euro te eisen. Opvallend hoe de oudere politici in alle partij- en -maar ook burgermeester Scheeres- blij zijn met deze oude vos. Die zijn Haagse carriere graag als burgervader wil afsluiten in 'zijn' stad Schiedam. De verwach- ting is dat deze VVD'er het in maart zal moeten opnemen tegen een sterke kandidaat van de PvdA. Met een referendum waar net als in Amerika uit twee handjesschud- dende en babykussende kandida ten gekozen kan worden door de Schiedamse kiezer. Van de zeven kandidaten zijn er twee van de WD, twee lid van PvdA en maar liefst drie van Groenlinks. Van de GroenLinks sollicitanten wordt de naam van ex-wethouder Bart de Leede het meest genoemd. Toch wordt aan- genomen dat kandidaten van deze kleine partij -of er moet een kanjer tussen zitten- niet tot de laatste ronde door kunnen dringen. Na- men van genoemde bekende PvdA'ers zijn Bert Creemers, nu fractievoorzittei van de PvdA in Rotterdam, en Peter van Heemst, Tweede Kamerlid uit Rotterdam opvallend met jeugdig uiterlijk en 'spike'haar. dat geweest en twee zijn nu al bur gemeester die graag naar een gro- tere gemeente willen. Verder wil de provincie niets loslaten over de sollicaties op de Schiedamse bur- gemeesterspost. Maar in de poli- tiek gonst het van geruchten wie de kandidaten zijn. U zadelt mij op met een lastig probleem", zo waste Jan Franssen, de Commissaris van de Koningin, de gemeenteraad enkele weken ge- leden de oren. De gemeenteraad die hij sarcastisch typeerde als 'een verdeeld huis' die zelf de baas wil zijn en toch een sterke man vraagt. Een 'vernieuwerr en toch het pri- maat bij de raadsleden; dat gaat moeilijk samen, volgens Franssen. Die daarmee de profielschets van de raad in de prullenbak gooide. Terwijl van oudsher de commissa ris van Zuid Holland een belangrij- ke stem heeft wie volgend jaar maart een van de twee kandidaten is waaruit elke Schiedammer mag kiezen. Een kandidaat is volgens de websi te van Menno Siljee (PvdA) over- duidelijk. Andere ingewijden in de politiek wijzen ook in de richting van Cor van Tilborg. De nieuwe SCHIEDAM - Clown Bassie had afgelopen zaterdag over belangstelling niet te klagen. Op de Schiedamse kermis op het Bachplein deelde hij foto's, stickers en vlaggetjes uit en dat was blijkbaar weinigen ontgaan. De clown had soms moeite zichzelf staande te houden door de oprukkende en duwende massa mensen om hem heen. Voor de allerkleinsten had hij nog een verrassing in petto. Toen de strom een beetje geluwd was, mochten zij met hem op de foto. Foto Roger van der Kraan Geen dames dus ondanks de pro fielschets die meldde dat 'bij gelij- ke kwaliteiten een vrouw de voor- keur heeft'. Geen burgermoeder waarmee namen als Jeltje van Nieuwenhoven en Mariette Hamer uit Maasluis wegvallen. Offtcieel willen plaatselijke politi ci niets loslaten. Want de kandida ten worden als beschadigd be- schouwd in hun carriere als bekend word dat ze afgewezen zijn. Eerst is het de beurt aan de Commissaris van Koningin om de kandidaten te screenen. Later zal de vertrou- wenscommissie van de gemeente raad twee kandidaten aan wijzen waarop de kiezer in maart mag stemmen. Niemand wil openlijk wat zeggen. Alleen de nachtburgemeester van Schiedam, John van Gestel, vertelt vrijuit vanuit zijn vakantieverblijf in Turkijedat 'ereindelijkeens een frisse wind moet gaan waaien door de politieke zwijnenstal'. Hij wijst kandidaten als Cor van Tilburg af want die worden 'bekokstoofd' door de plaatselijke partijen. hecht aan het spreekuur omdat het burgers de gelegenheid biedt om op een laagdrempelige manier een beroep op hem te doen. De ge- meentelijke ombudsman, de heer mr. M.H.J.M. van Kinderen, on- derzoekt klachten over ambtena- ren, bestuurders en diensten van de gemeente Schiedam. Hij is vol- strekt onafhankelijk en heeft uitge- breide onderzoeksbevoegdheden. De ombudsman onderzoekt een klacht in de regel pas nadat burgers de gemeente schriftelijk in de gele genheid hebben gesteld om kennis te nemen van hun klacht en zono- dig orde op zaken te stellen. Na zijn onderzoek geeft de ombuds man een oordeel en geeft hij aan hoe de gemeente verder dient te handelen. Indien mogelijk zal hij proberen partijen tot elkaar te brengen. De ombudsman is tevens telefo- nisch (411 16 00), per fax (411 81 81), per post (Hofplein 33, 3011 AJ, Rotterdam) of elektronisch be- reikbaar (info@ombudsman. rot- terdam.nl wwwombudsman .rotterdam .nl) SCHIEDAM - Sinds 7 oktober houdt de gemeentelijke ombuds man Schiedam zijn wekelijks spreekuur op vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur. Voorheen vond het spreekuur plaats van 10.00 tot 12.00 uur. De locatie is ongewij- zigd: Noordvest 20b. Vanaf 2003, het jaar waarin de ge meentelijke ombudsman Schiedam is benoemd, houden medewerkers van het kantoor van de ombuds man elke dinsdag een inloop- spreekuur in Schiedam. Om sprei- ding van bezoekers te verminderen heeft de ombudsman besloten het spreekuur tot een uur te bekorten. Tevens heeft hij deze verandering aangegrepen om het spreekuur te vervroegen. Sinds 7 oktober vindt het spreekuur elke vrijdag plaats tussen 09.00 en 10.00 uur aan het Noordvest 20b. Burgers kunnen het spreekuur ge- bruiken om de ombudsman in te schakelen bij geschillen met de ge meente Schiedam. De ombudsman SCHIEDAM - De Openbare Bi bliotheek Schiedam maakt het in de maanden oktober en november extra aantrekkelijk om lid te wor den van de bibliotheek. Wie zich in deze maanden namelijk als nieuw lid laat inschrijven, kan drie maan den gratis lenen. Voor de prijs van een jaarabonnement (12 maanden) kan een nieuw lid vijftien maan den gebruik maken van de biblio theek. Wie al lid is, kan ook rekenen op een kadootje. Wie in oktober of november een nieuw lid aanbrengt, krijgt daarvoor twee bonnen voor het gratis lenen van DVDfilms of CD-roms. Houd hiervoor de speci- ale actiekaart in de gaten die deze week bij alle Schiedammers in de brievenbus valt. Bovengenoemde acties gelden voor iedereen vanaf 16 jaar. Meer informatie is verkrijgbaar bij de (klantenservice) balies van de Schiedamse bibliotheekvestigin- gen. SCHIEDAM - Twee afdelin- gen van muziekvereniging Harpe Davids geven zaterdag 15 oktober een concert in de Grote Kerk aan de Lange Kerkstraat. Om 14.00 uur zal het B-orkest (opleidingsor- kest) een selectie spelen van het studierepertoire. Enkele leerlingen van muziekcen- trum 'OpMaat' zullen het or- kest verstreken. Om 15.00 uur zal het uit zo'n 55 leden be- staande harmonieorkest van 'Harpe Davids' concerteren. Op het programma staan on- der andere een solistisch werk voor euphonium en harmonie orkest en enkele werken uit de musicals Chess en Mama Mia. Toegang voor deze beide con- certen is gratis. SCHIEDAM - De afdeling Pre- ventie van Riagg rijnmond organi- seert op 2 november een cursus "De depressie de baas', voor men- sen van 60 jaar en ouder. Deze cur sus volgt op de Nationale Dag Geestelijke Volksgezondheid van 10 oktober, die dit jaar in het teken staat van Depressie. Depressief word je niet van de een op de andere dag. Het begint vaak met een paar klachten. Je slaapt slechter, zit af en toe in een dipje en hebt soms geen energie meer om dingen te doen. Intens genieten of plezier hebben in dagelijkse za ken lukt moeilijk en je voelt je mis- schien gespannen zonder aanwijs- bare reden. Om dat gevoel echt 'depressief te noemen, gaat je te ver. Het is wel vervelend en je wilt er dan ook wel vanaf. Helemaal als je bedenkt dat door de klachten die je hebt, de kans op een echte de pressie groot is. Lang niet iedereen met deze klach ten zoekt hulp bij huisarts, psycho- SCHIEDAM - Een bewoonster van de Professor Keesomstraat heeft zondagavond een slang in haar woning gevangen. De vrouw wilde een vuilniszak buiten gaan zetten toen zij plotseling een slang van ongeveer dertig centimeter uit de zak zag komen. Het ongewenste bezoek ging vervolgens onder de wasmachine zitten. De bewoonster. wist het dier enige tijd later te van- gen en in een tupperwaredoosje te doen. De politie nam het dier mee en droeg het over aan de Dieren- ambulance Rotterdam (DAR). Volgens de DAR ging het om een giftige rattenslang, die niet gevaar- lijk is voor mensen. SCHIEDAM - Nu ook, het laatste 'ja' binnen is, lanceert Rotary Club Schiedam offtcieel 'Het Groot Schiedams Dictee 2005'. Evenals vorig jaar wil de club proberen zo- veel mogelijk deelnemers en spon sors te werven, om langs die weg een zo hoog mogelijk bedrag bij elkaar te brengen. Dat bedrag gaan ze, net als vorig jaar, weer investe- ren in kerstpakketten voor Schie dammers die al te lang op of net onder het sociaal minimum moeten leven. Het dictee wordt begeleid door een website, http://www.hc.nl/het- grootschiedamsdictee, waarop in principe alle informatie inzake het dictee is opgenomen: doel, datum, tijd, locatie, presentatie, werkwij- ze, aanmelding als deelnemer en als sponsor en het deelnemersfor- mulier. loog of psychiater. Sommigen om dat ze daar niet aan denken, ande- ren omdat ze niets voelen voor een behandeling met gesprekken of medicijnen. Als de klachten niet ernstig zijn, hoeft dat ook niet. Mensen die kampen met deze klachten kunnen daarmee ook zelf aan de slag in de cursus 'De de pressie de baas'. De cursus 'De depressie de Baas' wordt al een aantal jaren gegeven in Nederland. Er komen onderwer- pen in aan bod als leren ontspan- nen, minder piekeren, het doen van plezierige activiteiten en opkomen voor jezelf. Je gaat zelf met deze onderwerpen aan de slag en leert om de zaken te veranderen die somberheid in de hand werken. 'De depressie de Baas' is een prak- tische cursus van twaalf bijeen- komsten. De eerstvolgende cursus start op woensdag 2 november, van 14.00 tot 16.00 aan deWestha- venkade 85 in Vlaardingen. De to- tale kosten zijn 25 euro, inclusief werkboek. Informatie aanvragen en aanmel- den kan telefonisch via 445 3497 (Lieke Kraut of Elisabeth van Hei- ningen). SCHIEDAM - In wijkcentrum De Erker begint vrijdag 21 oktober een cursus Do-In van 10.30 tot 11.30 uur. Dit is een bewegings- vorm uit Japan ter verbetering van de lichaamshouding en de spijsver- tering en ter verhoging van de weerstand en fitheid. Het neemt vermoeidheid en stijfheid weg en destemmingswisselingen vermin deren. Voor acht lessen wordt zes- tig euro gevraagd. Digitate camera 8 miljoen pixels a a meubelen Usselmoridselaan 175, Rotterdam, telefoon (010) 284 21 11 U vindt ons aan de N210 Capelle a/d Ussel naast bedrijvenpark Rivium. Gratis parkeren. HEER INFORMATIE: WWW. WOONMALLALEXANDRIUH.NI NS STATION ALEXANDER OF A20 AFSLAG 16 PRINS ALEXANDER Boerhwetean 79 Drop-it Large Kertalraat 86 Met de eerste uitslag van onze loterij om 16.00 uur. Schiedam m StadserM Van Loenen Pecokay Dam 37-45 Plus Woudhoek Geuzenpiem 7 Plus C. v.d. Meer Mgr. vaerwlaari46C' Wijkqebouw De Erker Jan van Avennestraat Tabakshop Bas de Haard Lange Kertntaat2S Tabakshop Maccie HofvanSpaland6 Tabakshop Parkweg Partw»eg404 Bewonersvereniqinq Schiedam-Post waekbiade f>H Bij deze adressen: Woon+ Vateriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenetaart 53 Gemeente Schiedam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2005 | | pagina 1