Fair Play wil verhuizen naar de Monopole ••PLUS SCHIEDAM ah AKTIE Meer openbaar vervoer voor hetzelfde geld Ervaring enKeimis Debeste Igoedkoopste Ale KScMAhikt schiedam Handen uit de mouwen in Groenoord Eshuijs op tournee met 'Flowerchild Unplugged' Rotary Autorally voor schooltjes in Senegal ZONDAG 30 OKTOBER GEOPEND in verhuizen over voetbal Let op uw brievenbus voor de Media Markt veri [skrant QttcV Filmhuis en Jeugdtheater staan op straat RET presenteert dienstregeling voor2006 H-vanDijUe^te Verhuiringen s= (EMEENTEBERICHTEN WEKELUKS IN DEZE KRANT PTTCjJT^^.OOUUR Lampionnen- optocht voor het goede doel Deze week in Maasstad Weekbladen Gezondheid in beeld Enquete van GGD Ploeteren in Pakistan Stadgenoten in rampgebied De Goudvissen Volwassen muziek voor kinderen Voetbal Hermes DWS behoudt kans op periodetitel •t Oplage 38.000 Totale oplage 621.385 26 oktober 200512e Jaargang nr 43 SCHIEDAM - Het College van burgemeester en wethouders is in onderhandeling met Fair Play om in de Monopole een casi no of amusementshal te vestigen. A1 eerder wilde het Lim- burgse bedrijf verhuizen van de Hoogstraat naar de leegstaan- de winkelpanden op het Stadserf. Maar daar stak de Schiedam- se politiek onder aanvoering van het CD A, een stokje voor. Nu krijgt Fair Play Center Schiedam een nieuwe kans met een ver- huizing naar de overkant van het nieuwe Stedelijk Museum. De voormalige jeugdbioscoop de Filmhuis Schiedam moet per 1 ja- Zie onze advertentie elders in deze krant. naassta< Gratis afhalen Scherp geprijsd drukwerk? www.mercator.nl ARBORETUM TROMPENBURG b a b y sup erstores ROTTERDAM- Tram, bus en metro gaan het komend jaar fre quenter rijden. Het vervoersaanbod gaat in totaal met vier pro- cent omhoog. Ook het nachtnet krijgt in 2006 een geheel nieuw, eigentijds jasje. De uitbreiding wordt betaald uit de be- zuinigingen die de RET vooral het laatste jaar door efficiency- maatregelen heeft doorgevoerd. Nachtnet Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 eulto ct p. min.) 020299(10 euro Schiedam weekbladen weskblnden Bij deze adressen: WoorU- VaJenusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokav Dam 37-45 Plus Woudhoek Geuzenpteio 7 Plus C. v.d. Meer Mgr. Notenstaan46Q Wijkgebouw De Erker Jan van Avemvestraat Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkslraat 26 Tabakshop Maccie Hof van Spatand 6 Tabakshop Parkweq Parkweg404 Bewonersvereniaing Schiedam-Post Boerttaveiaan 79 Drop-it Lange Kertstraal 86 f WU FELiCITEREN DE RET MET TRAMLUN 21 WU (EN U) FEESTEN MEE!! Ot aertoon van een getdig ptaatsbewijs an die dag (ook a&onnementen etc.) kunt u GRATIS NAAR: Homngerdijk 86 - 3062 NX Rotterdam Halte Woudesrtm tramiiin 21 Axcelsorj Id. 010 -2330166-Fax 010-2330171 Wrtiate. rvww.trompenburg.nl Opemhgjtitde- rntsmt vv;03? «vt 05 00 OOaut v,ift f O.fV - 60 jw Sprit I visn r O.VO 6 00 -" f 'novtmse tfsa "naart. 00 - -• 6 30 uit (v- Monopole is, nadat het jaren leeg- stond, aangekocht door de Ge meente Schiedam. Om strategische redenen nadat een malafide disco- theek door burgemeester Scheeres werd gesloten. In die jaren wierpen veel bedrijven en instellingen een begerig oog op het zo karakteris- tieke hoge pand. Maar niemand kon of wilde de exploitatie en dure restauratie betalen. Het pand op de hoek Hoogstraat/ Appelmarkt moet danig gerestau- reerd en aangepast worden. Voor- malig wethouder De Swart beloof- de nog vorig jaar dat Filmhuis Schiedam en het Jeugdtheater in de Monopole een mooie herhuisves- ting zouden krijgen. Dat ging plots niet door nadat de nieuwe wethou der ftnancien duidelijk maakte geen geld voor de dure verbou- wing over te hebben. Nu ziet de nieuwe wethouder (en burgemeesterkandidaat) kansen om daar de nieuwe en grote vesti- ging van Fair Play Center Schie dam te huisvesten. Een heel andere bestemming dus dan een culturele als filmclub annex theater. De wet houder benadrukt dat de onderhan- delingen nog niet rond zijn. Over de uitstraling van de gokhal met veel neon en kerstverlichting ver sus de juist gerestaureerde histori- sche omgeving van het Museum kan de wethouder geen antwoord geven. „Daar komen we wel uit tij- dens vervolg gesprekken", ver- klaart hij optimistisch. nuari uit gebouw De Teerstoof waar zij al tientallen jaren alterna- tieve filmvoorstellingen geeft. Zij zijn zwaar teleurgesteld dat verhui- zing naar de Hoogstraat niet door- gaat. Per brief aan de Gemeente klagen zij hierover en dat zij bin- nenkort op straat staan. Volgens voorzitter Gerard Sparla is het ge bouw De Teerstoof met korting verkocht aan de Gemeente. Want de Stichting De Grootfonds en Fonds Schiedam Vlaardingen wil- den dat het gebouw een culturele bestemming zou behouden. Vol gens de Filmclub is toen bedongen dat bij verkoop van De Teerstoof een groot bedrag onder de oude gebruikers moeten worden ver- deeld. Dat geld moet nu voor een goede zaal voor filmclub en jeugd theater bestemd worden, aldus Sparla. Met de onderhandelingen maakt de gemeente duidelijk dat het af wil van de Monopole. En het liefst verkopen aan amusementshal Fair Play. De winkeliers van de Hoog straat juichen een verhuizing bin- nen hun straat toe. Michiel Ter- breggen eigenaar van Stof Studio Shop zegt als buurman van de gok hal dat Fair Play als buurman nooit voor overlast heeft gezorgd. „Nee, integendeel. Het is een goede buurman en bij verhuizing zal het voor meer levendigheid op dit deel van de Hoogstraat zorgen." Frank Willemse REGIO - Margriet Eshuijs staat zaterdag 29 oktober met haar nieuwste show in de Koningshof in Maassluis. Oorspronkelijk stond dit concert gepland in het Theater van Vlaardingen, maar wegens verbouwing daar- van, wordt uitgeweken naar Maassluis. Dit is een van de steden die Es huijs de komende maanden zal aandoen. Vrijdag 16 September was in Ermelo de aftrap van een hele reeks concer- ten die Margriet Eshuijs dit seizoen geeft. Onder de naam 'Flowerchild Unplugged' zal zij vooral nieuw materiaal ten gehore brengen. Eshuijs: „Het concert bestaat vooral uit popmuziek, daarbij gebruiken we verschil- lende instrumenten. Je kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan akoestische gitaren en we hebben een vierstemmige vocaal. We willen een beetje te- rug naar het sfeertje van eind jaren zestig, begin jaren zeventig." In het voorjaar begonnen met de voorbereidingen, nu een zes maanden durende tournee. Waarin verschilt dit concert met de voorgaande? „Naast de nieuwste technieken zal het verschil vooral liggen in het repertoire. Er worden geen covers gespeeld, maar alleen nieuw materiaal." Margriet Es huijs zit al vele jaren in het vak, geeft vijftig a zestig concerten per jaar, maar nog steeds is er de drive om het publiek wat te bieden. „Flowerchild Unplugged is gewoon een prachtig concert, waarbij het publiek tweeen- eenhalf uur vermaakt zal worden." Het concert 'Flowerchild Unplugged' is nog te zien tot en met eindfebru- ari 2006. (Er is nog een beperkt aantal kaarten beschikbaar voor het con cert in Maassluis). Voor de volledige concertagenda, zie: www.margrie- teshuijs.nl. SCHIEDAM - Rotary Club Schie- dam-de Veste organiseert zondag 30 oktober een fundraising auto rally, waaraan tussen de vijfenze- ventig en honderd equipes deelne- In navy, bruin en purpl I Filiaal Sliedrecht zondag 30 oktober I OPEN 12-17 uur Zowel kinder- als Op wandelwagen. a Van 575,- NU [Op 399- Rotterdam-Centrum: Groenendaal 231-253 bij Mariniersweq, tel. 010 -412 44 67 Vrijdag koopavond j> Sliedrecht: Marisstraat 23, op industrieterrein bij IKEA, tel. 0184 -42 10 14 Donderdag koopavond www.babysuperstore.nl AL MEER DAN SO JAAR HET VERTROUWDE ADRES! Enorme tienerafdeling in Sliedrecht. men. De Rotary autorally voert door de provincies Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant. Begin- en eindpunt is Automobielbedrijf Kalfsbeek. Het motto is 'Stenen voor Sene gal'. Het fundraising project is be stemd voor de bouw en inrichting van twee schooltjes in het dorp Mouit in het noorden van Senegal. Op dit moment zijn de schooltjes in het dorp zo klein, dat ze nauwe- lijks plaats bieden aan alle leerlin- gen. De meeste kinderen, onder wie veel kleuters, zitten buiten in het hete zand. Om de felle zon te ontwijken, kruipen ze in de scha- duw tegen de schoolmuren aan. Daarnaast is het lesmateriaal on- verantwoord verouderd. Het gtreefbedrag voor de eindop- brengst van de rally is minimaal 20.000 euro. Rotary Club Schie- dam-de Veste werft daarnaast sponsors voor de symbolische aan- koop van 500 vierkante meter ste nen a 50 euro per vierkante meter. Voor elke bijdrage ontvangen de sponsors een symbolisch eigen- domsbewijs. SCHIEDAM - Kinderen zijn dierenliefhebbers. Dat wisten ze natuurlijk al lang op kinderboerderij't Hoefblad in het Prinses Beatrixpark. Deze herfstvakantie konden kinderen erhun hartophalen tijdenseen vierdaagse cursus dierverzorging, waarbij dieren niet alleen geaaiden geknuffeld mochten worden, maar ook echt verzorgd. De verzorging van hortden, katten, cavia's en konijnen stond centraal, maar ook werd er van alles verteld over de voering en gezondheid van de dieren. Foto Roger van der Kraan Bij de metro verdubbelt het aantal Voor hetzelfde geld krijgen we ritten tussen zeven en acht uur 's avonds, behalve op het traject tus sen Zuidplein en Spijkenisse. Op alle TramPluslijnen gaat de fre- quentie omhoog naar een tienmi- nuten-dienst. Op lijn 25 naar de Barendrechtse nieuwbouwwijk Carnisselande/Portland rijden tus sen negen uur 's ochtends en twee uur 's middags twintig procent meer trams. Van de uitbreiding van het busnet profiteren met name de reizigers van en naar Capelle aan de Ussel. Hier wordt de ver- voerscapaciteit met 27 procent uit- gebreid. In Rotterdam Zuid gaat busbjn 32 het Noordereiland weer in de avonduren bedienen. Volgens RET-directeur P. Peters zijn de besparingen bereikt door het schrappen van vier van de ze ven directeursbanen en het beter stroomlijnen van het onderhoud en de dienstroosters. „Volgend jaar rijden we voor zo'n negentien mil- joen euro goedkoper dan in 2005. Voor dat geld kan de Stadsregio Rotterdam meer vervoer inko- pen." Tijdens de presentatie van de plan- nen zei portefeuillehouder vervoer en verkeer van de stadsregio S. Hulman zich een tevreden mens te voelen. „Het is een heuglijke dag. fors meer openbaar vervoer. Het gaat daarbij niet alleen om het te- rugdraaien van eerdere bezuinigin- gen, maar ook om een uitbreiding. De kwaliteit van het vervoerspro- dukt gaat omhoog. Gelukkig wor den wij op dit moment niet gecon- fronteerd met extra bezuinigingen van de Rijksoverheid." Met ingang van zes januari 2006 gaan ook de nachtbussen een ande re dienstregeling rijden. Het huidi- ge lijnennet, dat zich vooral richt op het uitgaanspubliek van 15 tot 25 jaar, wordt uitgebreid met de bestemmingen Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Krimpen aan den IJssel. De nachtbussen gaan langer rijden om een betere aansiuiting te krijgen op de slui- tingstijden van discotheken. Grote uitgaansgelegenheden als Outland in Prins Alexander, Now Wow in Rotterdam Zuid en verschillen- de discotheken in Vlaardingen krijgen een eigen halte. Met snel- diensten naar Maassluis en Spijke nisse en snelle routes richting Vlaardingen en Ridderkerk wor den de reistijden korter. Een ritje gaat 4,50 euro kosten, on- afhankelijk van de halte waar men instapt. Het kaartje is maximaal negentig minuten geldig en te koop bij de chauffeur en de RET ver koop-en informatiepunten. Ook de sociale veiligheid wordt verbeterd, ondermeer door de inzet van meer controlebeambten van de RET. Volgens Peters heeft het huidige nachtnet een traditioneel, wat ver- suft imago. „Dat willen we gaan veranderen door een betere samen- werking met de horeca, maatwerk voor de reizigers en verschillende promotie-acties.zoalsradiospotjes, folders en abriposters." De nieuwe dienstregeling is ook voor de ondernemingsraad van de RET goed te pruimen. Voorzitter M. Koekebakker: „Voor het eerst in jaren bezuinigen we niet om de Rijksoverheid een piezier te doen, maar om onze reizigers een beter produkt te bieden." Willem Langerak VAN 1100 UUR BERGWEG EN CEINTUURBAAN Fortunaweg 8 3113 AN Schiedam 010 - 42612 24 I Bel Gratis: 0800 - 022 44 42 www.hvandijke.nll SCHIEDAM - Ladies' Circle Schiedam organiseert op St. Maar- ten, vrijdag 11 november, een kin- derlampionnenoptocht voor het goede doel. Vanaf 19.00 uur lopen ongeveer 750 kinderen en hun ou- ders vanaf het schoolplein van de St. Jozefschool aan de Warande in een spannende optocht door Schie dam Zuid. De opbrengsten van de tocht ko men volledig ten goede aan de Stichting Vrienden van de Thuis- zorg, de organisatie die extra hulp, extra zorg of extra spullen biedt in schrijnende gevallen waar de 're- guliere' hulpverlening in Neder- land ophoudt. Naast de opbreng sten uit de kaartverkoop dragen ook zo'n 25 Schiedamse bedrijven en instellingen een financieel steentje bij. Sint Maarten was een ridder die 1700 jaar geleden in Hongarije leefde. Op een zeer koude winter- dag stond hij de helft van zijn man tel af aan een arme man die zonder jas in de sneeuw zat en redde zo zijn leven. ROTTERDAM ROTTERDAM wwwjnadiamarfct.nl Tel. 010 - 4335000 Tel. 010 2863888 LCD PLASMA TV DVD HIFI WITGOED COMPUTER FOTO CD TELECOM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2005 | | pagina 1