schiedam Begroting brengtgeld voor 'leuke dingen' PAPERINO ww m Him mmimmtmm Rabobank Schiedam bij Top 3 van sterkste inkomensgroei Nieuw geopend- St. Maartenoptocht voor het goede doel SPARTA - SC. HEERENVEEN Ervaring enKennls SCHIEDAM Win een Herbie Geen geld meer voor De Velden II SIX DAY REVIVAL! eRotterdam Open dagen: vr. 181 za. 19 november! m Gl IG l\ IM Tj Elke dag uitverkoop ■In verhuizenl ZONDAG 20 NOVEMBER GEOPEND www.foka.nl IJzeren tweedeling in de raad Alle pizza's en pasta's 5," in het restaurant Elke dinsdag alle pizza's 5,' VIDE# AUDI# KTVC I mm ni lie M E U B E L H.van Dijke Verhuizingen tad|\ Leen van Es Juwelier Oplage 38.000 Totale oplage 621.385 16 november 2005 12e Jaargang nr 46 Kerstkaarten met uw eigen logo? www.mercator.nl maass Gratis afhalen door Frank Willemse SCHIEDAM - De begroting voor de komende jaren is door de meerderheid van de raad goedgekeurd. Hoewel de vergaderin- gen twee voile middagen en avonden duurden bleven echte verrassingen uit. De oppositie van partijen als PvdA, Groen- links, SP en kleintjes als AOV en D66 probeerde met moties het huishoudboekje voor het komende jaar nog te veranderen. Tevergeefs want de coalitie van Leefbaar Schiedam, CDA en WD en kleintjes als Schiedam Lokaal en uitgetreden fractie- leden keurden praktisch alles goed. Kortom, een ijzeren twee- deling in de raad heerst. (alleen afhalen) Schiedamseweg 41D - 3121 JD Schiedam Tel. 010 - 470 72 14 Fax 010 - 449 04 60 advertentie deze krant. TICKETS: 0900 300 12 50 www.zesdaagserotterdam.nl OP ALLE MECHANISCHE WANDKLOKKEN 25% KORTING 9m It Wm%mP «*p Zie onze advertentie elders in deze krant. WINDOWS'n' TRENDS B.V. De allergoedkoopste woonwinkel. 3000m* Zondag a.s. om 14.30 uur Zie onze Sparta-pagina elders in de krant. GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT Deze week in Maasstad Weekbladen Training Groepsgevoel bij de therapeut Ranjaconcert Muziekplezier voor alle kinderen degorzen.nl Eigen internetsite Schiedam-Zuid Volleybal Rijnmond moet echt winnen Hlfl AUDIO Westbiaak 180 Rotterdam. Tel. 010 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. min.) - v- l.-»m weekbladen w e e k b I a cf a Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokav Dam 37-45 Plus Woudhoek Geuzenplein 7 Plus C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Wijkgebouw De Erker Jan van Avennestraat Tabakshoo Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hof van Spaland 6 Tabakshop Parkweg Parkweg 404 Bewonersverenipinq Schiedam-Oost Boerhavelaan 79 Drop-it Lange Kerkstraat 86 7 dagen per week OPEN van 16.00 tot 22.00 uur fietspaden op de Broersvest en ze- brapaden die geschilderd gaan worden. Belangrijk voor bewoners maar niet wezenlijk op een begro ting van 300 miljoen euro. Wei opvallend is dat er sinds begin dit jaar, het aantreden van de nieu- we wethouder Financien Van Til- borg, geld over is voor 'leuke' din gen. Heel anders dan de jaarlijkse boodschap: bezuinigen. „Dat doen ze voor de verkiezingen", betoog- de de oppositie. „Nee, hoor ge- woon goed begroten", kaatste de coalitie terug. Maar ook de oppositie deed niet te moeilijk over de greep in de kas van de ONS waardoor de gemeen te 25 miljoen euro in haar reserve- potje kan stoppen. En daarmee die leuke dingen voor de mensen kan doen. Daarom kwam de gezamen- lijke coalitie met een motie op het einde van de vergaderingen. Wei een motie met maar liefst elf pun- ten. Waardoor er wel enkele ID'ers een vaste baan krijgen, kunstgras- velden voor scholen goedkoper te huren zijn en hekwerken opge- knapt kunnen worden. Maar waar- onder ook groter spul als het asfal- teren van de Burg, van Haaren- laan-Oost en een pand voor het Filmhuis annex jeugdtheater. Die motie werd aangenomen net als de begroting en de oppositie bleef zitten met haar twintigtal mo ties. Vanaf nu zal de verkiezingsstrijd beginnen en zullen de echte ver- schillen tussen de politieke partijen wel aan het licht komen. Elders in de krant een verslag van andere heikele onderwerpen zoals sluiting van de Artoteek, ophoging van De Velden II en de Monopole met Filmhuis of Fair Play. Twee blokken staan tegenover el- kaar, die elkaar niks gunnen. Dat gaat zeker veranderen de komende maanden met de verkiezingen die begin maart voor de deur staan. De strijd om de kiezer staat op uitbar- sten. Geen verrassingen dus bij deze be- grotingsbehandeling die het hoog- tepunt van de gemeentepolitiek be- hoort te zijn. Natuurlijk deed de oppositie zijn best en bracht ze een 25tal moties in. Maar ondanks twee dagen vergaderen stond de uitslag vast: 15 stemmen voor de oppositie en 21 stemmen van de coalitie. Zo lijkt Schiedam, net als Amerika of Engeland, op een tweepartijen stelsel. Twee blokken die elkaar afkeuren en verketteren met weinig echt overleg of debat over kwesties in de stad. Zo waren 'kleine' moties als kwijt- schelding van de afvalstoffenhef- ftng voor minima, gratis fietsen- stallingen of meer bewonersparti- cipatie in wijken kansloos door die stemverhouding. Slechts enkele punten van raadsleden werden overgenomen door de wethouders. Zoals een jeugdpas, een bomen- fonds en verkeerskwesties als RISTORANTE PIZZERIA Bezorgtijden: van 16.00 tot 22.00 uur Acties gelden tot 31-12-05 Met meer dan 20 vakzaken altijd bij u in de buurt! SIX DAY •Geldt voor de gehele voorraad Geldt niet voor bestellingen Hoogstraat 97 Schiedam Tel. 010-4263225 SCHIEDAM - Gelukkig was alles nog net op tijd in orde gekomen met Sinterklaas zijn voet. De gebroken teen, die hij had opgelopen doordat zijn voet onder Amerigo's hoef terecht was gekomen, was gelukkig weer geheeld. Rond een uur of twaalf zette hij voet op't Hoofd waar een ongekende menigte kinderen hem opwachtte. Rond een uur of een vervolgde Sint zijn intocht per boot naar het centrum, waar hij op de Vismarkt werd opgewacht door burgemeester Scheeres. Ook daar was het weer een drukte van belang en werden erheel wat handen geschud en pepernoten uitgedeeld. Op het Stadserfpiein tenslotte kon de Sint even de benen strekken en konden de kinderen op het pietenparcours ontdekken dat het lang nog niet zo eenvoudig is om Piet te zijn. Om een uur of vier moesten de Sint en zijn Pieten er weer vandoor. Er wachtte immers nog een drukke nacht. roto Roger van der Kraan SCHIEDAM - De rapportage In- komensontwikkeling 2000-2002 wordt binnenkort uitgebracht. Hierin wordt onder andere de ont- wikkeling van de inkomens in Schiedam opgenomen, op basis van gegevens van de Belasting- dienst. Omdat de belastingdienst de cijfers pas drie jaar na dato vrij- geeft, levert de ontwikkeling me- teen een beetje verouderd beeld op. Desalniettemin zijn de ver- strekte gegevens wel zeer accuraat. De inkomensontwikkeling tussen 2000 en 2002 levert voor Schie dam een positief beeld op. De in komensgroei bedraagt ruim vijf- tien procent (15,9 procent) en daarmee ligt de stad boven de lan- delijke ontwikkeling van 14,1 pro- cent. Ook hitmen de regio Rijn- mond is de inkomensgroei ruim bovengemiddeld. Na Bergschen- hoek en Dirksland staat de stad zelfs op nummer 3 van sterkste groeters. Heel lang was Schiedam binnen de regio Rijnmond na Rotterdam de stad met het laagste gemiddeld be- steedbaar inkomen per persoon. De gunstige inkomensontwikke ling van de laatste jaren heeft hier duidelijk verandering in gebracht. De verschillen met omliggende ge- meenten als Vlaardingen en Maas- sluis zijn in de genoemde periode steeds kleiner geworden. Zo was het gemiddeld besteedbaar inko men van personen met 52 weken inkomen (ook uitkeringen en pen- sioenen vallen hieronder) 18.700 euro. In Vlaardingen was dit 18.400 euro en in Schiedam 18.200 euro. Rotterdam sluit de rij met gemiddeld 17.800 euro. Het gemiddelde in Nederland ligt op 18.600 euro. In oktober van dit jaar is het inwo- nertal van Schiedam overigens licht gedaald. De stad telt per 1 no vember 75.476 inwoners, om pre- cies te zijn veertien minder dan een maand ervoor. De daling wordt volgens de gemeente veroorzaakt doordat er meer mensen zijn over- leden (89) dan geboren (79). Ook zijn er meer mensen vertrokken, dan dat zich nieuw in de stad heb- ben gevestigd. j kozijnen en dakkapellen Energieweg 2a, Vlaardingen 010 - 232 70 10 imnN.nieuwekoinnen.into Uniek in Vlaardingen: meubels met tot 75% korting op de adviesprijs! n»eubelvoordeel.« Haringbuisweg 33, 3133 KP Vlaardingen (voorheen Sanders Meubelstad) SCHIEDAM - St. Maarten en goedhartigheid: het hoort nu een- maal bij elkaar. Daarom lag een St. Maarten-lampionnenoptocht voor het goede doel voor de hand, vol gens de dames van de Schiedamse Ladies' Circle. Ridder Sint Maar ten stond immers 1700 jaar gele- den de helft van zijn mantel af aan een arme man die hij zonder jas in de sneeuw aantrof en redde zo zijn leven. Het verhaal heeft veel over- eenkomsten met de Stichting Vrienden voor de Thuiszorg, waar de opbrengsten van deze lampion- nenoptocht naar toe gaan. De orga- nisatie geeft extra hulp, zorg of spullen in schrijnende gevallen waar de reguliere hulpverlening in Nederland ophoudt. Ongeveer 750 kinderen liepen vrij- dagavond met hun ouders vanaf het schoolplein van de St. Jozef- school aan de Warande een 1am- pionnenoptocht door het Sterren- bos in Zuid. Voor vijf euro hadden ze een lampion gekocht met een bon voor iets lekker na afloop. Op die manier werd de stichting finan- cieel ondersteund. Daarnaast heb- ben ook ongeveer 25 Schiedamse bedrijven en instellingen een fi- nancieel steentje bijgedragen. In totaal werd met de actie 3500 euro opgehaald. Foto Roger van der Kraan Fortunaweg 8 3113 AN Schiedam 010 - 42612 24 I Gratis: 0800 - 022 44 42 www.hvandijke.nl VAN 12.00 UUR [»]|LW N TOT 17.00UUR I 7 DACIftl PER WEEK CiOPf NO

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2005 | | pagina 1