Help mee en bezorg thuiswonende ouderen een dagje uit Schiedams erfgoed te bekijken op dvd www.schiedam.nl Vrijwilligers trakteren ouderen op dagje uit III «5iaukv:-i gemeente Schiedam r Week 48 Woensdag 30 november 2005 if III Ontheffing geluidhinder 9NHHHNI ARCHIEF III Aanwijzing gehandicaptenparkeerplaatsen Wet bodembescherming Wet geluidhinder Verkeersbesluiten Concept-Evenementennota Gemeenteberi Op vrijdag 9 december organiseert de Zorggroep Waterweg Noord voor ouderen die er alleen niet meer zo makkelijk op uit kunnen en voor thuiswonende clien- ten een uitstapje in de regio. Ouderen worden thuis opgehaald en gaan met een busje of personenauto samen met vrijwilligers een ochtend of middag gezellig op stap. Er is de keuze uit verschillende bestemmingen, zoals een museum of een kerstmarkt en ouderen kunnen ook speciale wensen opgeven. Ook bieden we hun een lunch aan. Teken in op een dagje 'samen erop uit!' Naast onze eigen vrijwilligers zijn er meer mensen nodig: om ouderen thuis op te halen en na het uitstapje weer thuis te brengen, vrijwilligers die gastheer of gastvrouw zijn bij de lunch en begeleiders voor de uitstapjes op de ochtend of middag. Neem net als veel anderen in Nederland de stap en zet u vrijwillig in, zodat deze dag voor de ouderen en voor u een dag wordt die eruit springt. Aanmelden of meer informatie Meld u aan bij de Zorggroep Waterweg Noord, Divisie Transmural Zorg, Antwoordnummer 342, 3100 VB Schiedam, tel. (010) 4278177 (9-10) of e-mail: adjong@zorggroepwaterwegnoord.nl. Voor meer informatie over de Zorggroep: www.zorggroepwaterwegnoord.nl Gei'nteresseerden kunnen over het onderstaande en voor inzage in (archief)stukken nadere informatie verkrijgen bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, Stadswinkel, Stadserf 1, maandag van 12.00 tot 16.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdag van 08.00 tot 20.00 uur, telefoon 2465565. Ingekomen aanvragen van 14 november 2005 t/m 21 november 2005: Bouwaanvragen: Boterstraat 22-24 Koudijs Ontwikkeling B.V. Boterstraat 26 Koudijs Ontwikkeling B.V. Kerklaan 66 Lange Achterweg 5A A. Verwaal Pabri Beheer B.V. Sloopaanvragen/sloopmeldingen: Lange Haven 98 R. Buurman Verleende bouwvergunningen: Verzonden 23 november 2005: De Akkers 3 J. Vrolijk Van der Brugghenlaan 2-6 SG Spieringshoek Verzonden 25 november 2005: Dam 36 A.P.M. Heuchemer Korte Haven 6 Northwood Bouwprojecten Verleende sloopvergunningen/sloopmeldingen: Verzonden 23 november 2005: Bijdorpplein 1 Politie Rotterdam Rijnmond Geweigerde beschikking bouwvergunning: verzonden 25 november 2005: Lange Kerkstraat 23 Jadero Onroerend Goed B.V. 4 stadswoningen bouwen bedrijfspand tot 4 appartementen verbouwen raamkozijn in voorgevel vergroten appartementen vernieuwen/veranderen interieur gedeeltelijk slopen dakkapel plaatsen scholengemeenschap vergroten ramen, voordeur en dak vernieuwen 2 woningen vernieuwen interieur gedeeltelijk slopen pannendak en gevelramen gedeeltelijk vernieuwen N.B. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen een besluit (verleende/geweigerde bouw- en sloopvergunning of -melding) binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (schriftelijk) een gemotiveerd bezwaarschrift bij bur- gemeester en wethouders indienen. U wordt verzocht om tegelijkertijd met het indienen van het bezwaarschrift een afschrift van het bestreden besluit mee te zenden. Omdat het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet schorst, kan de belanghebbende, indien hij/zij van mening is dat de behandeling van zijn/haar bezwa- ren onverwijlde spoed vereist, verzoeken om een voorlopige voorziening (waardoor het besluit wel geschorst kan worden). Een verzoek om voorlopige voorziening dient te wor den gericht aan de Rechtbank Rotterdam (sector Bestuursrecht), t.a.v. Voorzieningen- rechter, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan nadat een bezwaarschrift is ingediend. Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op vrijdag 25 november 2005 heb- ben besloten aan KWS/VRS&T ontheffing te verlenen van het verbod toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben voor of handelingen te (laten) verrichten waar door voor omwonenden of de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt (artikel 4.1.5. APV) voor de navolgende locaties op de volgende dagen en tijdstippen: Week 48: In de nacht van 3-4 december 2005 trambaan Burg. Van Haarenlaan Week 49: In de nacht van 9-10 december 2005 In de nacht van 10-11 december 2005 trambaan Koemarkt Week 51: In de nacht van 20-21 december 2005 In de nacht van 21-22 december 2005 trambaan Rotterdamsedijk Het besluit kan gedurende de bezwaartermijn worden ingezien bij het Gemeentelijke Informatie Punt aan het Stadserf 1 te Schiedam. Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Daarnaast kunnen belanghebbenden - indien de behandeling van de bezwaren onverwijlde spoed vereist - bij de voorzieningenrechter van de sector bestuurs recht een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Jenever en Wilton-Fijenoord: twee begrippen die onlosmakelijk aan Schiedam zijn verbonden en bij het erfgoed van de stad horen. Er is in het Gemeentearchief Schiedam van alles over te vinden, waaronder ook twee dvd's. Wilton-Fijenoord De dvd Wilton bevat historisch fdmmateriaal over het bedrijf dat ooit de grootste werk- gever van Schiedam was. De Dok- en Werfmaatschappij Wilton-Fijenoord heeft tussen 1947 en 1988 meer dan 140 nieuwe marine- en handelsschepen gebouwd. Vele honder- den schepen van over de hele wereld zijn door Wilton-Fijenoord gerepareerd, verlengd of omgebouwd. In de hoogtijdagen heeft het bedrijf meer dan 7.500 werknemers in dienst. Dertig jaar'lang, van 1953 tot en met 1982, maakte Wilton-Fijenoord in eigen beheer een bedrijfsjournaal met daarin de hoogtepunten van het afgelopen jaar op het gebied van scheepsbouw en -reparatie, personeel, jubilea en bedrijfsvoering. In opdracht van het Gemeentearchief werd dit historisch waardevolle fdmmateriaal van in totaal 19 uur geconserveerd en gedigitaliseerd. Het Gemeentearchief heeft in samenwerking met Het Kader Audiovisuele Produkties te Rotterdam uit dit materiaal een compilatie van 60 minuten samengesteld. De dvd Wilton is gratis te bekijken bij het Gemeentearchief en daar ook te koop voor 7,50 (excl. eventuele verzendkosten a 2,50). Jeneverkinderen Iedereen schold de stad zo heidens leelijk, - de Schiedammers zelf net zo goed, - dat je er licht toe kwam om 't mooie, dat er nog was, over't hoofd te zien. Uit: A.J. Zoetmulder, Nieuwe wegen, 1914. Rond 1880, op het hoogtepunt van het jenevertijdperk, telde Schiedam 441 jeneverbranderijen en -distilleerde- rijen. Van Afrika tot Zuid-Amerika dronken mensen Jenever uit Schiedam. De documentaire Jeneverkinderen van regisseur Ulrike A. Helmer is een poetische zoek- tocht naar de door jenever achtergelaten sporen in Schiedam; naar de ambivalentie van het roemruchte en roemrijke verleden van deze eens zo 'zwarte' stad aan de Maas. Drie bijzondere, diep in Schiedam gewortelde erf- genamen van deze jenevergeschiedenis, nemen ons mee in hun persoonlijke 'Jeneververhaal'. Jeneverkinderen is een productie van Egmond Film and Television en kwam tot stand met steun van onder meer de gemeente Schiedam. De documentaire duurt ca. 48 minuten. U kunt hem gratis bekijken en aanschaffen op dvd bij het Gemeentearchief voor 10 (excl. eventuele verzendkosten a 2,50). Het Gemeentearchief Schiedam is iedere werkdag geopend van 9 tot 17 uur en gevestigd op de derde verdieping van de nieuwbouw van het Stadskantoor, Stadserf 1 Tel.: 010-2465757, e-mail: archief@schiedam.nl. Bezoek ook de webstek archief.schiedam.nl en de tentoonstellingen in de Stadswinkel. Het Gemeentearchief bewaart informatie over Schiedam en Schiedammers van 1286 tot gisteren en stelt deze gratis beschikbaar. i!i4jyMP mm m* m mtwtM MiSfxmt? EEN FILM VAN ULRIKE A. HELMER Burgemeester en wethouders van Schiedam maken bekend, gelet op het bepaalde in arti kel 26 BABW, dat zij op 30 november 2005, op basis van artikel 12 BABW in het alge- meen belang van het verkeer hebben besloten: 1. de onderstaande plaatsen aan te wijzen als een gehandicaptenparkeerplaats voor een bepaald voertuig, aan te geven door plaatsing van het bord model E6 bijlage I RW met onderbord: a. Cornelia van Zantenplein, voor pand nr. 145 Wij wijzen u erop dat u op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht tegen deze beslui- ten, binnen zes weken na de dag van deze bekendmaking, een gemotiveerd bezwaar schrift bij burgemeester en wethouders kunt indienen. Indiening van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het bestreden besluit. Als u dat wilt bereiken, bestaat de mogelijkheid in geval van onverwijlde spoed en gelet op de betrokken belangen een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te die- nen bij de president van de Arrondissementsrechtbank, d.t.v. de sector Bestuursrecht, Postbus 3981, 3003 BB Rotterdam. Informatie kan worden ingewonnen bij mevrouw B. Stad, tel. (010) 2465642. Het besluit kan worden ingezien bij het Gemeentelijk Informatiepunt, Stadserf 1, gedurende een termijn van 6 weken na de dag van deze bekendmaking. Beschikking Onderwerp Op grond van artikel 28 in verbinding met artikel 39, lid 2 van de Wet bodembescher ming hebben burgemeester en wethouders van Schiedam een saneringsplan ontvangen voor de locatie Sint Anna Zusterstraat 7, kadastraal bekend onder sectie A, nummer 1814. Burgemeester en wethouders van Schiedam zijn voornemens met het saneringsplan in te stemmen en te besluiten dat: - op de locatie sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging als bedoeld in artikel 29 van de Wet bodembescherming; - de voorgenomen herinrichting sanerende maatregelen noodzakelijk maakt. Voorafgaand aan deze beschikking heeft de ontwerpbeschikking gedurende zes weken ter inzage gelegen. Naar aanleiding hiervan zijn geen reacties binnengekomen. Het besluit om in te stemmen met het saneringsplan hebben wij heden toegezonden aan de aanvrager. Inzage U kunt de beschikking en de overige van belang zijnde stukken vanaf 30 november 2005 gedurende zes weken op de volgende plaats inzien: bij de balie Bouwen Wonen en Milieu, Stadswinkel, Stadserf 1 maandag 12.00 tot 16.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur en donderdag van 8.00 tot 20.00 uur, telefoon 2465565- Beroep Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt 6 weken. De termijn voor het indienen van een beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Krachtens artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan - als tegen dit besluit beroep wordt ingesteld - ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht in verbinding met hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer en in verbinding met artikel 36 van de Wet op de Raad van State, bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Wij verzoeken u een kopie van dit verzoek om voorlopi ge voorziening toe te zenden aan burgemeester en wethouders van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw ing. N. Pluim van de afdeling Bouwen en Milieu, telefoon (010) 2465780. Wbb-code: SC.0606000395/B40 Kennisgeving beschikking juni 2005 Burgemeester en wethouders van Schiedam maken bekend dat zij het voornemen heb ben om Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland te verzoeken hogere waar- den vast te stellen als bedoeld in artikel 82-83 van de Wet Geluidhinder, zulks in ver- band met het vaststellen van het bouwplan Toernooiveld in de wijk West. Het betreft een bouwplan voor de realisatie van 137 woningen. Voor het bouwplan is akoestisch onderzoek verricht naar de geluidbelasting vanwege wegen, spoor en industrie. Vanaf 30 november 2005 ligt gedurende 2 weken (tot en met 15 december 2005) het onrwerp van het verzoek met de daarbijbehorende stukken ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu in de Stadswinkel. Stadserf 1. Gedurende deze termijn kan iedereen ten aanzien van het ontwerp bij burgemeester en wethouders schriftelijke opmerkingen maken. Tevens wordt op dinsdag 6 december 2005 van 11.00 tot 12.00 uur in het Stadskantoor een openbare zitting gehouden waarbij eenieder de gelegenheid krijgt om opmerkingen te maken over het ontwerp verzoek. U kunt uw opmerkingen en aanmelding voor de hoorzitting richten aan burgemeester en wethouders, afdeling Bouwen en Milieu t.a.v. mw. A.M. Nix, Postbus 1501, 3100 EA te Schiedam. U kunt mw. Nix ook bereiken onder telefoonnummer 010-2465440 of mailen naar amnix@schiedam ,nl Burgemeester en wethouders van Schiedam maken bekend, gelet op het bepaalde in arti kel 26 BABW, dat zij op 28 november 2005 op basis van artikel 12 BABW in het alge- meen belang van het verkeer hebben besloten: in de periode van 14 december t/m 19 december 2005: 1de aanwijzing van de Grote Markt zuidzijde, langs de panden nrs 3 t/m 15, als voet- pad behalve voor (brom)fietsers, te wijzigen in: een gesloten verklaring voor alle bestuurders, door het plaatsen van het bord model CI RW met onderbord ("van 14 december t/m 19 december 2005"); 2. de 4 parkeerplaatsen aan de zuidzijde van de Lange Kerkstraat, tegenover de panden nrs 80 t/m 86 en Grote Markt nr 2, buiten gebruik te stellen door toevoeging van het onderstaand onderbord bij bord model E4 bijlage I RW: "behalve van 14 t/m 19 december 2005"; 3. de gehandicaptenparkeerplaatsen aan de zuidzijde van de Lange Kerkstraat, nabij de Nieuwstraat, (aangegeven met bord model E6 bijlage I RW met onderbord) te verplaat- sen naar de noordzijde van de Lange Kerkstraat, langs het pand Grote Markt nr 2. Wij wijzen u erop dat u op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht tegen deze beslui ten binnen zes weken na de dag van deze bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders kunt indienen. Indiening van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het bestreden besluit. Als u dat wilt bereiken, bestaat de mogelijkheid in geval van onverwijlde spoed en gelet op de betrokken belangen een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te die- nen bij de president van de Arrondissementsrechtbank, d.t.v. de sector Bestuursrecht, Postbus 3981, 3003 BB Rotterdam. Informatie kan worden ingewonnen bij de heer Braam, tel. (010) 2465404. Het besluit kan worden ingezien bij het Gemeentelijk Informatiepunt, Stadserf 1gedurende een termijn van 6 weken na de dag van deze bekendmaking. Het college van B W heeft in zijn vergadering van 2 november jl. kennisgenomen van de concept-Evenementennota 2006-2009 gemeente Schiedam. De Evenementennota geeft inzage welk beleid het college voor ogen staat op het gebied van het subsidieren van evenementen in Schiedam. Tevens besteedt de nota aandacht aan op welke wijze een goede balans wordt nagestreefd tussen (het aantal) evenementen en de belasting voor de inwoners van de stad. Het hart van de evenementennota vormt een geheel nieuw subsidiemodel dat ontworpen is om vooral de kwaliteit van het evenement te bevorderen. De Evenementennota is na de Uitgangspuntennotitie Schiedamse Musea de tweede module die in het kader van de 'Cultuurvisie 2006-2009 Veel is goed maar goed is veel beter' wordt gepresenteerd. U kunt de concept-Evenementennota inzien via www.schiedam.nl Colofoit Stadskantoor Tel.: (010) 246 55 55 Fax: (010) 473 70 21 E-mail: info@schiedam.nl Gemeentelijk Informatiepunt Postadres Buiten kantooruren voor spoedeisende veiligheidszaken Tel.: (010) 246 54 00 Stadswinkel, Stadserf 1 Tel.: (010) 246 53 04 Postbus 1501 3100 EA Schiedam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2005 | | pagina 3