Sil www.schiedam.nl IBianca i ^B>zau.tu '\Jaifiion AN FONG KERSTMENU A €33,50 KERSTMENU B €43,50 HOUD AMREF FLYING DOCTORS IN DE LUCHT REF FLYING DOCTORS II Praktijk 'Fysiotherapie Schiedam-NoorcP Schiedamseweg4l g/h Schiedam wordt voortgezet door: gemeente Schiedam Week 49 Woensdag 7 december 2005 HI Wijkindeling en wijkbudgetten Scfioonfieidsinstituut en pedicuresalon Wanneer u met Kerstmis komt, ontvangt u een leuke attentie ter gelegenheid van ons jubileum Broersvest 119* Schiedam Tel. 010-473 18 79 Gebiedsaanwijzingen ter voorkoming en ter wering van oveilast van fietsen en bromfietsen 21.994 47.533 36.249 Zuid 33.251 55.848 40.247 Kethel 9.791 17.816 11.315 Werkzaamheden riolering en rotonde if H Lorentzplein sbelasting A20 Bekendmaking rond Extra sluitingstijden GGD Nieuwe Waterweg Noord Donderdag 15 december organiseert Pupa samen met Bianca's Beauty Fashion een workshop make-up. In de gratis 21/z uur durende workshop leert u hoe u makkelijk en snel make-up aanbrengt en welke kleuren voor u geschikt zijn. Tevens leuke acties en kortingen, die alleen 15 december gelden. Schrijf u nu in vol=vol Zoekt u nog een origineel en waardevol cadeau voor de kerst? Vraag naar de Beautybon. Een voordeelpakket van €12,95 met een totale waarde van €50,°°!! De 1e behandeling van €35,°° gratis en 2 kortingscoupons van €7#50. Bianca's Beauty Fashion, Schoonheidsinstituut en pedicure Bo'terstraat 44, 3111 ND Schiedam-centrum, 010-4736263 cH' SPECIALITEITEN REST* AOf>. Chinees Indisch restaurant An Fong is sinds 1980 gevestigd in Schiedam. Dit vieren we graag met onze klanten. Voor de kerstdagen hebben we speciale kerstmenu's samengesteld en nieuwe specialiteiten aan de kaart toegevoegd. Natuurlijk kunt u uok a la carte bestellen. SPECIAAL KERST- AFHAALMENU AFHAALMENU Kom langs ofbel voor de inhoud van de menu's. Gaarne reserveren voor de kerstdagen. Wanneer u in het restaurant eet, ontvangt u een TEGOEDBON VAN I 5% KORTING. geldig tot en met 2006\ BE/DE KERSTDAGEN G E O P E N D Wil Hoorweg Marcia de Klerk Caroline Schamle Hanneke Noordzij >- Fysiotherapie >- Manuele therapie >- Manuele lymfedrainage Fysiotherapie voor ouderen, gericht op preventie >- Advies en begeleiding E-mail: fsn@kabelfoon.nl Telefoon: 010 - 449 23 23 ^BF| De Flying Doctors, het gevleugelde onderdeel van AMREF, vliegt met eigen vliegtuigen naar moeilijk bereikbare gebieden om mensen te helpen. Met medische hulp, maar ook met kennis en voorlichting. AMREF Flying Doctors wil de gezondheidszorg in (Oost-) Afrika structureel verbeteren en richt de aandacht vooral op kwetsbare bevolkingsgroepen. Aan onder andere vrouwen, kinderen en jongeren geeft AMREF voorlichting over HIV/AIDS, malaria en hygiene om ziekten te voorkomen. Dit alles gebeurt door Afrikanen zelf in samenwerking met de plaatselijke bevolking. Alleen zo kan Afrika een zelfstandig en menswaardig bestaan opbouwen. Helpt u mee? Giro 8829 in Leiden. Tel. 071-576 94 76, www.amref.nl. Self Supporting Africa Gemeentebericht Artikel 5-1.11, lid 1, van de Algemeen Plaatselijke Verordening Schiedam 2005 luidt als volgt: Artikel 5.1.11 Overlast van fiets of bromfiets 1Het college kan op de weg gelegen plaatsen aanwijzen waar het in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast, dan wel ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid, verboden is fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan. Bij besluit van burgemeester en wethouders van 29 november 2005 hebben burgemees- ter en wethouders op grond van artikel 5.1.11., lid 1, - onder intrekking van eerdere aanwijzingen gedaan bij besluit van 5 augustus 2003 - in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast, dan wel ter voorko ming van schade aan de openbare gezondheid,de volgende op de weg gelegen plaatsen aanwezen: 1) Station Schiedam-Centrum het gebied omsloten door de Singel, Overschiesedwarsstraat, Overschiesestraat en de Prof. Kamerlingh Onneslaan (de genoemde weggedeelten voor zover grenzend aan het gebied zelf inbegrepen) alsmede de navolgende wegen: Parallelweg, Stationsplein, Prof. Kamerlingh Onneslaan en wel het gedeelte tussen huisnummer 171 en de Overschieseweg, de Horvathweg en de Overschieseweg en wel het gedeelte tussen de Prof. Kamerling Onneslaan en de Parallelweg; 2) Station Troelstralaan Het pleintje bij metrostation Troelstralaan, alsmede de - de Vlaardingerdijk en wel dat gedeelte dat gelegen is binnen 100 meter aan weerszijde van de Rembrandtlaan; - de Burgemeester Honnerlage Gretelaan en wel dat gedeelte dat gelegen is binnen 100 meter van de Troelstralaan; - de Troelstralaan en wel dat gedeelte dat gelegen is binnen 100 meter van de Vlaardingerdijk; 3) Station Parkweg De Parkweg en wel dat gedeelte dat gelegen is binnen 100 meter van de ingang van het metrostation, alsmede de Burgemeester Honnerlage Gretelaan en wel dat gedeelte dat gelegen is binnen 100 meter van de Parkweg in de richting van de Nieuwe Damlaan 4) Station Vijfsluizen de Vlaardingerdijk en wel dat gedeelte dat gelegen is binnen 100 meter van de ingang van het metrostation Vijfsluizen, alsmede de Karel Doorman weg en wel dat gedeelte dat gelegen is binnen 100 meter van de ingang van metrostation Vijfsluizen; 5) Station Schiedam-Nieuwland de wegen Nieuwe Damlaan en wel het gedeelte tussen de Burg, van Haarenlaan en het Bijdorpplein, Van der Duijn van Maasdamstraat, Johan de Wittsingel en wel het gedeelte tussen de Van Hallstraat en het NS-station, de Schimmelpennickstraat en het Bijdorpplein, dit alles inclusief het fiets- voetgangersviaduct over de Nieuwe Damlaan 6) Stadserf het plein tussen de Singel en de Broersvest genaamd Stadserf 7) Winkelcentrum Hof van Spaland het openbaar gebied genaamd Hof van Spaland 8) Binnenstad/de Hoogstraat alsmede de Grote Markt a. de Grote Markt b. de Hoogstraat, uitsluitend ter hoogte van de ingang van de Passage In strijd met het bepaalde in artikel 5-1.11. geplaatste fietsen en bromfietsen zullen gelet op het bepaalde in artikel 125 van de Gemeentewet en gelet op afdeling 5.3. van de Algemene wet bestuursrecht worden overgebracht naar het opslagterrein (bij de porto cabin achter Station Schiedam-Centrum) alwaar deze fietsen en bromfietsen namens de Gemeente Schiedam in bewaring worden genomen (bestuursdwang). De kosten van overbrenging en bewaring 20,00);worden op grond van artikel 5:25 Awb volledig op de overtreder verhaald. Het object wordt voor een periode van maximaal 13 weken in bewaring genomen. Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na publicatie bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Mits tijdig bezwhar is gemaakt, kan aan de president van de Arrondissementsrechtbank van Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, war den verzocht om met betrekking tot het besluit een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit ligt tijdens kantooruren ter inzage in de Stadswinkel van de Gemeente Schiedam. Naar aanleiding van de kadernota Wijkgericht werken zijn de wijken en bijbehorende wijkbudgetten in Schiedam opnieuw ingedeeld. Bij de indeling van de wijken is een belangrijke wijziging dat de voormalige Slachthuisbuurt en de havens worden toegevoegd aan de wijk West. De Plantage blijft onderdeel uitmaken van de wijk Zuid. Een kaartje met de wijkindeling is te bekijken op de website www.Schiedam.nl bij het onderdeel nieuws en activiteiten. Voor de herverdeling van de wijkbudgetten is gebruik gemaakt van een methode die aan de ene kant niet te grote verschillen met de oude budgetten veroorzaakt, maar die het aan de andere kant mogelijk maakt om budgetten toe te kennen op basis van een vast bedrag van 5000,- per wijk; een bedrag van 1,- per huishouden in de wijk en de specifieke achterstands- of voorstandssituatie van een wijk. Voor dit laatste aspect wordt onder meer gebruik gemaakt van de veiligheidsindex, de rapportage Buurtsignalering' en het Leefbaarheidsonderzoek van bureau Onderzoek Statistiek. De wijkbudgetten zijn per 1 januari 2006 als volgt verdeeld: Centrum Oost West Nieuwland Groenoord Woudhoek Spaland/ Sveaparken In verband met vervanging van het riool, kabels, leidingen en de aanleg van een rotonde op het Lorentzplein zullen hier in de periode vanaf half december 2005 tot circa april 2006 (met een onderbreking tijdens de feestdagen en de eerste twee weken van het nieuwe jaar) weg-werkzaamheden plaatsvinden. Hierbij zal de Boerhaavelaan direct ten zuiden van het Lorentzplein permanent afgesloten zijn voor alle verkeer, behalve voor de brandweer. De route Prof. Kamerlingh Onneslaan - Lorentzlaan blijft open voor het verkeer. Het verkeer wordt bij het Lorentzplein over een rijstrook geleid met verplaatsbare verkeers- lichten. Ook het oversteken van voetgangers op het Lorentzplein wordt met verkeerslich- ten geregeld. Kortstondig - incidenteel gedurende enkele uren - kan er in verband met werkzaamhe den sprake zijn van volledige afsluiting van de kruising. Buslijn 55 wordt in de uitvoeringsperiode omgeleid via de Broersvest/'s Gravelandseweg. Voor het verkeer van en naar de Boerhaavelaan komen er omleidingroutes. De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer maakt bekend dat zij bij besluit van 21 november 2005, kenmerk LMV 2005202638, met toepassing van artikel 90, tweede en derde lid, van de Wet geluidhinder, de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting heeft vastgesteld die de gevels van woningen en een school gelegen aan de wegen "Henri Polakstraat, Klaas Katerstraat jan Oudegeeststraat, Willem Pastoorsstraat, Johan Braakensiekstraat, Louis Raemaekersstraat en Delflandseweg" te Schiedam, gemeente Schiedam, vanwege de weg "A20" mogen ondervinden. Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet geluidhinder heeft hij bij voornoemd besluit tevens de maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluids belasting, vanwege de weg "A20", op de gevels van de betrokken woningen en de school tot de vastgestelde waarden en die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege de weg A20", binnen de woningen en de school. Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken Iiggen met ingang van 7 decem ber 2005 gedurende de bezwaartermijn (tot en met 18 januari 2006) ter inzage bij: Het stadskantoor van de gemeente Schiedam te Schiedam (stadserf 1), balie Bouwen, Wonen en Milieu. Openingstijden: maandag van 12.00 tot 16.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdag van 08.00 tot 20.00 uur. Het Bureau Sanering Verkeerslawaai (De Bleek 10 te Woerden) gedurende werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348- 487450). Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken woningen met de daarbij vastgestelde ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting. Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van publicatie bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan: De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer P/a Bureau Sanering Verkeerslawaai Postbus 97 3440 AB Woerden Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. GGD Nieuwe Waterweg Noord is gesloten van dinsdag 27 tot en met vrijdag 30 december. Op 27 december is er wel een spreekuur voor reizigers; hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoon (010) 248 20 20 (tussen 9.00 en 12.00 uur). Colofon Tel.: (010) 246 55 55 Fax: (010) 473 70 21 E-mail: info@schiedam.ril Gemeentetijk lnformatiepunt Postadres Buiten kantooruren voor spoedelsende veiligheidszaken Tel.: (010) 246 54 00 Stadswinkel, Stadserf 1 Tel.: (010) 246 53 04 Postbus 1501 3100 EA Schiedam 17,50 (voorlperscmenj 37,50 (vooiTpersonfiti) *Deze actie geldt tot en met 31 december 2005 m.u.v. de kerstdagen. y

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2005 | | pagina 4