maasstad mam UdddSSld '•W A 3-WEGI 140 WATT 89.95* 29.95 PORTABLE NAVIGATIE 249' 249 549 1200 WATT SUBW00FER mm CORRECT CAR ELECTRONICS, CEINTUURBAAN 111 ROTTERDAM. TEL.: 010-4.618.500 FAX: 010-4.186.270 WWW.CORRECT.COM Leescafe in Bieb Stadserf Daskalakis voert CDA aan Kerst in Kethel Werk aan de Koekoeks- laan Spierings- hoek wint festival 9M-a* weekbladen Tramplus (3) Tramplus (4) van de lezer KENWOOD Mini Disc 3497- Art.nr. Op de Correct car-stereo en auto navigatie afdeling aan de Ceintuurbaan 111 in Rotterdam vindt u alles op het gebied van car-elektronica. Alles staat overzichtelijk opgesteld en vakkundige verkopers staan u met raad en daad terzijde en geven u een persoonlijk advies. Daarnaast is bij aankoop ook directe inbouw mogelijk. ,52£0-Ar. .nr. 304415 -449T- -699T- Art.nr. 10 AJtijl SCHIEDAM - Bezoekers van bibliotheek Stadserf kunnen vanaf half december in de bibliotheek behalve voor boeken, kranten, tijd- schriften en DVD's ook te- recht voor koffie en een broodje. De bibliotheek neemt dan een leescafe in gebruik op een uitnodigende plek op de eerste etage van de biblio theek waar bezoekers kun nen neerstrijken voor het drinken van een kopje koffie of thee, frisdrank of melk. Ook zijn er broodjes te koop. Deze broodjes worden dage- lijks vers aangeleverd door de keuken van het bedrijfs- restaurant van de Gemeente Schiedam. Het leescafe is geopend tij- dens de openingstijden van de bibliotheek. Ook wie een van de door de bibliotheek georganiseerde activiteiten bezoekt, kan in de pauze in het leescafe iets drinken. SCHIEDAM - De algemene ledenvergadering van het CDA heeft unaniem voor Christine Daskalakis geko- zen als lijsttrekker voor de komende verkiezingen. Voorzitter Leen Goemans prijst de wethouder van on der andere Onderwijs voor de wijze waarop zij het CDA in het college nu vertegen- woordigt. SCHIEDAM - De Dorps- kerk staat vrijdag 16 decem ber in het teken van kerst- mis. Het koor en orkest van mu- ziekvereniging Sint Rad- boud verzorgen die avond om 19.00 en 21.00 uur het concert 'Kerst in Kethel'. Tussen de beide concerten en na afloop is er buiten nog meer muziek, vuur, gliihwein en warme chocola- demelk. Bovendien kunnen belangstellenden als het weer het toelaat op de foto met een echte eland. Gratis kaarten zijn ver- krijgbaar bij 't Bloemen- ketheltje (nabij het Hof van Spaland) en bij koor- en or- kestleden van Sint Rad- boud. Voor meer informatie: www.sintradboud.nl Woensdag 7 december 2005 XQ53 Ben Dubbeldam kwam naarde omgeving van Schiedam terug om te doen watzijn hart hem ingeeft: de wereld vrolijkermaken! Foto Roger van der Kraan Wat hebben anderen te vertel- len over Schiedam? Zij. die hun wortels in een andere stad hebben. maar alweer heel wat jaartjes in de Brandersstad wonen. In een maandelijkse rubriek gunt Brenda A. van Zanten de lezer aan de hand van de verhalen van import - schiedammers' een nieuwe blik op het vertrouwde Schie dam. Wat deed iemand hier komen? En wat deed die per- soon blijven? Verhalen vol herkenning, verwondering en nieuwe inzichten. Verhalen van bekende en onbekende menen die allemaal een ding gemeen hebben: Schiedam is hun "Land van Belofte". door Brenda A. van Zanten SCHIEDAM - Verhuizen naar een nieuwe stad brengt van alles met zich mee. Het ontdekken van de stad, het verkennen van de buurt en de kennismaking met de buren. Het gezegde 'een goeie buur is beter dan een verre vriend' gaat lang niet altijd op. Want wat nou als het niet wil klikken met de nieuwe buren? En wat te doen als zelfs gesprek- ken en confrontaties op niets uit- lopen? Dan word het tijd om 'De Vijf, bureau voor samenlevings- opbouw' in te schakelen. Een so- ciaal ondernemend bureau dat investeert in buren-, en buurt- problematiek. Onder de, ik mag wel zeggen bezielende, leiding van Ben Dubbeldam. In Rotterdam geboren, op zijn tweede jaar naar Schiedam geko- men om daar op zijn veertiende weer te vertrekken. Opleidingen deden hem reizen door het hele land. Groningen, Vlaardingen en Amsterdam. Maar nergens kon Ben aarden, zijn wortels lagen toch in Rotterdam. Ben komt terug om te doen wat zijn hart hem ingeeft: de wereld vrolijker maken! Het be- gint in Spangen. Als jeugdleider probeert hij de broodnodige rug- gensteun te geven aan de jongeren die dat zo hard nodig hebben. Een disco, activiteiten, persoonlijk con tact. Om zijn doelen beter te kun nen bereiken besluit Ben zijn eigen bureau te beginnen. En elf jaar ge- leden ziet bureau De Vijf het le- venslicht. De vijf, afgeleid van 'geef me de vijf, vriendschappen sluiten, weer naar elkaar luisteren en met elkaar in zee. En weg uit Rotterdam. Ben kan het niet laten om nu even te klagen over zijn Rotterdamse leeftijdsgenoten. Chagerijnig, intolerant en zeurpie- ten zijn het! Zelfs op vakantie pik je de Nederlanders er meteen uit. Niet dat de Schiedammers nou per se veel beter zijn, maar hier heeft hij wel de luxe om midden in zijn werkomgeving te wonen. De wijk Nieuwland werd Ben's nieuwe thuis maar ook zijn nieuwe trots. Naar een Amerikaans idee werd in Rotterdam al het project 'buurtbe- middeling' uitgeprobeerd om drie wijken te verbeteren en de ge meente Schiedam geeft Bureau de Vijf de opdracht om datzelfde te doen met Nieuwland. Ben nu traint samen met zijn medewerkers men- sen uit de wijk om gecertificeerd buurtbemiddelaar te worden. Ie mand die, vrijwillig, de neutrale partij kan zijn zodra een geschil uit de hand loopt. Iemand die naar alle verhalen luistert en de mensen bij elkaar brengt op neutraal terrein om met elkaar rond de tafel te gaan zitten. Op het moment dat ik Ben spreek zijn er al twaalf mensen opgeleid en al vijftien gesprekken gevoerd. We kunnen dus wel spreken van een succes. „Sterker nog", vertelt Ben met gepaste trots, „het is zo'n succes dat al diverse andere ge- meentes met probleemwijken naar Nieuwland en andere wijken bin- nen Schiedam zijn geweest om het project en de activiteiten van bu reau de Vijf van dichtbij te bekij- ken." Ook Woonplus heeft het succes opgepikt want Bureau De Vijf heeft ook de opdracht gekre- gen om wijk Oost, mijn wijk dus, te onderzoeken. Dit om een plan op te kunnen zetten om woonple- zier te verhogen. Schiedam is toch niet zo heel groot. En juist dat, dat dorpse 'ons- kent-ons' gevoel, dorpse charme. daar zou meer mee moeten gebeu- ren vindt Ben. Schiedam moet zich niet verschuilen achter Rotterdam, Schiedammers moeten trots zijn! Op hun mooie binnenstad, de gast- vrijheid. De Schiedammer moet wat minder zeuren, juist genieten van al het moois dat een multi-cul- turele samenleving met zich mee brengt. Van Pizzeria tot toko en Turkse bakker en terug naar hetje- nevermuseum. Die eeuwige hou- ding van: zolang je maar gewoon doet doe je al gek genoeg zou best wel wat soepeler mogen. Voor Ben is dit ook een duidelijke boodschap die hij wil meegeven aan de poli- tiek. Ook voor de jeugd, studenten en jongeren kan nog een hoop ge- beuren. Zeker in de komende fees- telijke tijden is het goed om even stil te staan bij het kernwoord van Ben zijn overtuiging: respect. Naar elkaar, naar je buurman. En juist daardoor is het Ben gelukt door de onwelkome fascade van Schiedam heen te kijken. Hij is terug bij zijn wortels om ze water te geven en de boom Schiedam tot zijn voile bloei te laten komen. Ik kan niet wach- ten wat hij nog allemaal gaat ver beteren. Langzamerhand, na drie verhalen, komt er een beetje een beeld van Schiedam te voorschijn. Een beeld van inderdaad een beetje verdord plantje, maar eens kijken wat er gebeurd als er wat water en mest bijkomt. Ook een import-Schiedammer? Mail even naar: schiedamverha- len@ hotniail. com SCHIEDAM - ONS is deze week van start gegaan met het vervangen van riolering, kabels en leidingen in de Koekoekslaan in Schiedam- Noord. Bij de rioleringswerkzaam- heden zullen ook waar nodig het openbare gebied en de rioolhuisaansluitingen op hoogte worden gebracht. Met de werkzaamheden wordt begonnen in de kort- ste straat, die met de huis- nummers 39 tot en met 41. Het vervolg van de uitvoe- ring zal gedurende het werk worden bepaald en met be- woners worden gecommuni- ceerd. Tijdens de feestdagen wordt er niet gewerkt maar is het wel de bedoeling dat de bestrating in tact blijft. Einde van alle werkzaamhe den wordt (mede afhanke- lijk van het weer) verwacht in week 12 van het nieuwe jaar. SCHIEDAM - Een groep leerlingen van scholenge- meenschap Spieringshoek onder leiding van dramado- cente Wanda Meeuws heeft afgelopen week weer meege- daan aan het eenakterfesti- val in het Hofpleintheater. De groep speelde een mo- derne en vrije bewerking van Euripides' tragedie Ata- lanta. Dat het spel van de groep in de smaak viel, was woensdag- avond al aan de readies van de zaal te zien en te horen en dat Spieringshoek die avond de avondprijs won, was dus geenverrassing. Dan donderdagavond het toet- je. De prijsuitreiking van het festival waar meer dan tien scholen aan meededen. Zowel de vak- als de publieksjury kwamen tot het oordeel dat Spieringshoek de winnaar van dit festival was en daar- mee de Calandtrofee kreeg overhandigd. Het was een fantastisch resul- taat waar de hele groep maan- denlang onder leiding van Wanda Meeuws aan gewerkt had. Daafnaast sleepte Spierings hoek zeven nominaties in de wacht door Marieke Snel, Naomi Oosterman, Joel Klerks, Richard Bek en Tim Muijselaar. Vincent van Unen haalde bovendien nog de pu- blieksprijs binnen voor de leukste grap van het festival. Tot nu toe heb ik alleen maar negatieve readies en verhalen over de nieu we tramlijnen 21 en 23 gehoord. Ik woon aan het begin van de Bredero- weg in Schiedam en ik heb jaren van jjg jfi opgescheept ge- zeten met de bushalte van bus- lijn 52 en la- I6Z6T ter 51. Dat bete- kende in het weekend dron- ken, luidruchtige hangjongeren in beide bushaltes. Dat betekende dat als er kermis was op het Bachplein dat de bushokjes zeker gesloopt werden. Dat hield in dat je lekker's nachts kon meegenieten van het geluid van brekend glas, vechtende mensen en ander geteisem. Doordeweeks 's nachts kon ik dan genieten van de posterverwisselman, die het zo nodig vond om onder het genot van een zeer luide autoradio de reclameposters in het bushokje te vervangen. En dan werd je vervolgens 's ochtends rond een uur of vijf gewekt door stationair draaiende automotoren van bejaar- den-vervoerbussen en taxi's. Toch vreemd dat er bij de meldkamer van de politie in Schiedam dan bleek dat ik de enige was die erover klaagde. Nu die nieuwe tramlijn rijdt, re gent het klachten. Vreemd. Ik zou zeggen, wen er maar aan, dat heet voor- uitgang. Anita Doctolero, Schiedam Uw verslaggever Erik Meijer gaf in een artikel in Maasstad Weekbladen van 2 november zijn visie op de feestelijke opening van de Trampluslijn in Vlaardingen op maandag 31 oktober. Een lezer gaf op 16 november zijn taar, dat hij hier- in mets posi- ken. Naar deze de mor van het nen waarderen en dus als negatief ervaren, vandaar dat ik er een aantal wil vermelden. tiefs kon ontdek- mijn mening heeft lichtspottende hu- artikel niet kun- Positief 1: de rijtuigen zien er van binnen en buiten aantrekkelijk uit (voornaam aanzien) 2: zij hebben een horizontale instap bij de aangepaste haltes (fijn voor ou- deren) 3: elke halte heeft zijn eigen klok, zelfs twee tegenover elkaar 4: elke halte heeft een verlicht mededelingenbord (zo ziet men nog eens wat) 5: de rijtuigen kunnen in een half uur in Rotterdam zijn (als alles goed gaat) 6: reeds een nieuwe halte bij het 'komende nieuwe ziekenhuis(wat een vi sie!) Negatief Nu de negatieve punten, gaat u er even op uw gemak bij zitten a: de gigantische kosten van 128 miljoen euro (daar komen nog wat stui- versbij) b: de onstellend lange duur van de werkzaamheden en nog steeds niet ge- reed) c: de enorme blunders op bouwgebied het vervangen van rails die nog geen twintig jaar oud zijn, het te dicht naast elkaar leggen van rails, etc.) d: het weghalen van verschillende haltes (onder andere Faassenplein, Tuindorp Kethel, station Nieuwland) Als ad interim voor deze laatste dient nu halte Ziekenhuis, in aanbouw, maar men moet wel 250 meter lo- pen naar het station. Vooral oude mensen zullen deze training van hun conditie op prijs stellen. Waar ter wereld komt het voor dat openbaar ver- voer op tien meter afstand langs een station scheurt, zonder te stoppen. e: de nieuwe 'moderne' schuilplaatsen van de tramhaltes hebben de wachthuisjes verdrongen en bestaan nu uit een langwerpig afdakje waar storm, hagel en regen vrij spel hebben. f: de snelheid van de tram is ook betrekkelijk omdat die geheel bepaald wordt door verkeersknooppunten, verkeerslichten en opstoppingen onder- weg. Het traject Schiedam-Woudhoek naar Rotterdam C.S. heeft hie rdoor een tijdsvoordeel van pakweg 5 minuten. Tjonge, wat een vooruitgang (voor die prijs). F. Heusdens, Schiedam maaspostwaterweg@redactie.maasstad.nl Het laatste uurtje van de week is bij Correct een super-uurtje. Op de Ceintuurbaan 111 kunt u van 17.00 tot 18.00 uur zaterdag profiteren van een super- aanbieding. Voor deze aanbieding geldt: zolang de voorraad stre en geen telefonische reserveringen of bestellingen mogelijk. ■•MEERPRUSH DIRECTE MONTAGE 20.- EXCL. BTWl •MEERPRIJS DIRECTE MONTAGE 20.- EXCL BTW ;Tl»i MD.1 Jf jj i ir J CLARION BD-159RG AUTORADIO MET CD-SPELER Met ingebouwde versterker van 4x50 Watt. Radiogedeelte met FM/AM ontvangst. Het scherm is voorzien van heldere groene verlichting JVC KD-DV 5101 DVD-RADIO CD SPELER Geniet van films op DVD of MP3/WMA muziekbestanden op DVD. Uitgangs vermogen: 4x50 Watt. Met GIGA MP3 kunt u MP3/WMA af spelen van DVD CORRECTPRIJS EXCL. BTW KENWOOD KMD-673R AUTORADIO MET MINIDISC Stijlvolle autoradio-MiniDisc speler met een uitstekend afleesbaar Dot-matrix display. Voorzien van afneembaar front. Ingebouwde versterker van 4x45Watt. RDS-EON tunergedeelte met 24 voorkeuze zenders. Equalizer met 7 klankinstellingen ALLEENZATERDAG 10 DECEMBER VAN 17.00-18.00 UUR SONY SXS-L121P5 AUTOSUBWOOFER 30 cm subwoofer die met zijn maximale belastbaarheid van 1200 Watt zorgt voor een voelbare laagweergave. Incl. baskast. INCLUSIEF BTW 95.14 INCLUSIEF BTW 296.31 Art.nr. 12 CORRECTPRIJS EXCL. BTW MEERPRIJS DIRECTE MONTAGE h 20.- EXCL BTWl MEERPRIJS DIRECTE MONTAGE €20, EXCL BTW INCLUSIEF BTW 118.94 INCLUSIEF BTW 118.9 Art.nr. 297424 Art.nr. 241305 BLAUPUNKT BLAUPUNKT GTX-173 LTDAUTOSPEAKER Limited edition luidspreker met een belastbaarheid tot 140 Watt. 3-Weg systeem met een diameter van 16.5 cm en een inbouwdiepte van 5.6 cm. Uitgevoerd met een trendy frontrooster. PERPAAR JVC KD-G151 AUTO-CD SPELER MET LUIDSPREKERS Fraai vormgegeven auto-CD-speler met 18xFM en 6xMG voorkeuzes. Ingebouwde versterker van 4x45 Watt. Voorzien van afneembaar front. CORRECTPRIJS EXCL. BTW 1 Art.nr. 13 INCLUSIEF BTW 107.04 •MEERPRIJS DIRECTE MONTAGE €20, EXCL BTW CORRECTPRIJS EXCL. BTW CORRECTPRIJS EXCL. BTW SONY CDX-S2220 AUTORADIO CD-SPELER MET MP3 Het radiogedeelte is voorzien van 24 voorkeuzen zenders. Uitgangsvermogen van 4x50 Watt. Incl. afneembaar frontpaneel. GARMIN STREETPIL0T-i3 PORTABLE NAVIGATIE Met TFT kleurenscherm. De cartografie is opgeslagen op een uitneembaarTransFlash geheugenkaartje. Gedetailleerde MapSource City Select wegenkaart van de Benelux plus de basiswegenkaart van West-Europa. Incl. zuignap- steun en 12-volt voedingkabel. Geschikt voor batterij voeding. Afm. 7.5x7.5x5 cm. SONY MEX-R1 AUTORADIO DVD SPELER Geniet van films op DVD of MP3/WMA muziekbestanden op CD. "In Dashboard" DVD speler met RDS radio. Uitgangsvermogen: 4x52 Watt. CORRECTPRIJS EXCL. BTW Art.nr. 16 INCLUSIEF BTW 296.31 PRIJZEN EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN. ALLE PRIJZEN EXCL BTW.TENZU ANDERS VERMELD. WINKELOPENINGSTIJDEN: maandag t/m woensdag 9.30-18.00 uur, donderdag en vrijdag 9.30-21.00 uur en zaterdag 9.00-18.00 uur. Zondag geopend van 12.00-17.00 uur. ■meerprush DIRECTE MONTAGE EXCL BTWl INCLUSIEF BTW 35.64 459T- Art.nr. 16 INCLUSIEF BTW 117.81 J99C- Art.nr. 302020 CORRECTPRIJS EXCL BTW INCLUSIEF BTW 296.31 ALPINE DVA-9860R AUTORADIO DVD/CD SPELER Speelt DVD video, DVD-R, DVD-RW, MP3, WMA, CD-R, CD-RW af. RDS tuner, 4x45 Watt. Wit kieuring display, infrarood afstandsbediening. CORRECTPRIJS EXCL. BTW ZONDAG 11 DECEMBER GEOPEND VAN 12.00-17.00 UUR INCLUSIEF BTW 653.31 BEREIKBAARHEID VAN CORRECT: Vanuit richting Dordrecht en Utrecht volgt u de Noordelijke 'Ring van Rotterdam1. Afslag Centrum/Schiebroek. Vanuit Den Haag volgt u de oostelijke 'Ring van Rotterdam'. Afslag Centrum.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2005 | | pagina 5