yly wink en sto 'Zwembad Groenoord moet in handen van gemeente blijven' 'Schiedam stad van weemoed en verlangen' Revana nu Schoenmakers doet mee 'CDA stookt dominee op teg en Stewart' irmaQQtart Directeur VVV legt functie neer Ruilbeurs gedistilleerd Met jou kan ik lezen en schrijven 11 iddddiCiU Waarom zou je op een andere werkgeverzitten wachten? Ongerijmde kunst op gedichtendag in bieb NIEUW in Schiedam Been onder stapel ijzer Videotheek overvallen Van tas beroofd Fiets op ijs gegooid i weekbladen SCHIEDAM SCHIEDAM - Leden van de onderaemersraad van zwembad Groenoord waren de afgelopen week present bij de Commissievergade- ring Bevolking en Onder- wijs. Reden voor dat bezoek was bezorgdheid over het gerucht dat de Gemeente Schiedam in zee was gegaan met Thermen Holiday. Het beauty en saunacenter zou het zwembad voor een euro overnemen van de gemeen te. „Wij wilden gewoon dui- delijkheid of de overname een feit was", vertelt Ria Schram, zwemlerares en voorzitster van de onderne- mersraad van Groenoord. 2e hands merkkleding en aceessoires SCHIEDAM - Het eerste inloopconcert van 2006 op zaterdag 4 februari zal worden verzorgddoor een groot koor uit Zwijn- drecht; het Gereformeerd Kerkkoor. Op het programma staan diverse psalmbewerkingen enengelstalige liederen. Begelei- ding aan het koororgel door Edwin Vooys. Aanvang is 15.00 uur en de toegangis vrij. Harmonia Graauwe Hengst Diddl-ruilbeurs Vrije danssalon Spaans concert Bieb Paranormale middag week blade van de lezer MILIEUKLACHTEN UIT UW REGIO ifTLl SCHIEDAM - VW direc teur Ruud Pillard (62) legt per 1 april zijn functie neer. Hij maakt gebruik van de mogelijkheid om vervroegd uit te treden. Ruud Pillard werd in april 1971 benoemd tot directeur van Stichting De Schiedamse Gemeen- schap en VW Schiedam. Voor zijn benoeming in Schiedam werkte hij twaalf jaar bij het Rotterdams en later Nieuw Rotterdams To- neel in verschillende func- ties. SCHIEDAM - Henk Hettin- ga is een rasverzamelaar. Elk weekend trekt hij erop uit om zijn verzameling uit te breiden. Sinds zijn 12e jaar verzameit hij objecten uit de gedistilleerd industrie en reist daar stad en land voor af. In samenwerking met Het Gedistilleerd Muse um organiseert hij zondag 5 februari een unieke ruil beurs in het museum aan de Lange Haven. Alles op het gebied van internationaal gedistilleerd en Schiedam kan hier geruild of verkocht worden. De ruilbeurs begint om 12.30 uur en duurt tot 17.00 uur. De entree bedraagt de- ze zondag: 3,90. Een tafel is te huur voor vijftien euro. SCHIEDAM - In februari start het literaire kunstpro- ject 'Met jou kan ik lezen en schrijven', een samenwer- kingsproject van de biblio- theek en het museum voor de groepen 5 en 6 van het basisonderwijs. Doel van het project is om kinderen te in- spireren tot het maken van kunstwerken waarin tekst en beeld gei'ntegreerd zijn. De groepen bezoeken in de bibliotheek de schrijfster Nanda Roep, de dichteres Mara Otten of de illustratri- ce Georgien Overwater. In een workshop op school gaan de leerlingen onder lei- ding van de kunstenaar Ju les van der Vuurst de Vries of Martine Ponte de verha- len en gedichten illustreren. De kunstwerken zullen be- staan uit boekjes en poezie- posters en worden in april in het gerenoveerde museum en in de bibliotheek getoond. www.maasstadweekbladen.nl KANTOOR: Westblaak 180 Postbus 1162 3000BD Rotterdam Telefoon 010 4004491 Fax 010 4128449 email: stadsgroepadv@rotterdamsdagblad.nl Geopend ma. t/m vr. 8.30-17.00 uur. BEZORGING: Netwerk VSP email: bezorgingmaasstad@rotterdamsdagblad.nl Telefoon 0900 2020299 (10 euro ct. p.min.) ma. t/m vr. 09.00-17.00 uur DIRECTIE: R. M. de Koning MANAGER: H. Wirtz Telefoon 010 4004290 CHEF VERKOOP: B. van Dongen Telefoon 06 53 786940 VERTEGENWOORDIGERS: S Verzendaal Telefoon 0610921026 B. van Dongen Telefoon 06 53786940 INZENDTERMIJN ADVERTENTIES: Tot dinsdag 10.00 uur IM/VPadvertenties tot maandag 16.00 uur REDACTIE: Westblaak 180 Postbus 1685 3000 BR Rotterdam Fax 010 4004366 Email redactie: maaspostwaterweg@redactie.maasstad.nl K. Moerman - van der Knaap Telefoon 010 4004322 E. Meijer Telefoon 010 4004401 Chef-redactie: P. E. van der Heide Telefoon 010 4004490 FOTOGRAFIE: Voor nabestellingen Telefoon 06 51562210 INZENDTERMIJN REDACTIE-KOPIJ: Tot maandag 12.00 uur UITGEVER: PcM Lokale Media b.v. iten en databankrechten van (de inhoud van) deze worden uitdrukkelijk Deze rechten berusten bij PcM Lokale Media b.v c.q. de betreffende auteur MP** Woensdag 1 februari 2006 xq52 door Bart van Zessen en Karin Moerman Thermen Holiday had de ge meente laten weten wel interesse te hebben in de overname van het zwembad. Het voorstel is destijds in het college aan de orde ge- weest. „Voorheen waren er nooit andere belangstellenden", stelt wethouder van sport en recreatie Henk Jan Habermehl (Schiedam Lokaal). Nu is er een die uiterst serieus oogt. Die moet je niet me- teen de deur wijzen." Tot nu toe exploiteerde Sport- fondsen Nederland het zwembad voor de Gemeente Schiedam. Door de komst van de nieuwe bieder werd het contract slechts met een jaar verlengd, tot 1 janua- ri 2007. „Dit geeft tijd om de nieuwe stap voor te bereiden, om te verkennen wat de mogelijkhe- den zijn", zegt Habermehl daar- over. Volgens Ria Schram hoopt men bij Groenoord dat de al bestaande verbintenis met Sportfondsen Ne- Plezier in het zwembad. Ook het overgrote deel van de bezoekers van Groenoord heeft een hard hoofd in een overname door Thermen Holiday. Ze vrezen dat de prijzen van een kaartje omhoog zullen schieten. Foto Roger van der Kraan derland aanblijft. „Zij beheren het bad al zeventig jaar in Schie dam en wij hebben daar goede er- varingen mee, dus waarom zou je dan op een andere werkgever zit- ten wachten?" Het onderzoek loopt nog, maar voor 1 maart moet er een advies klaar liggen. „Er is op dit moment slechts een partij in beeld: Ther men Holiday", concludeert Arjan van Oostenbrugge, directeur van zwembad Groenoord. „Waarom wordt in dit verhaal Sportfondsen Nederland niet opgenomen?" Jan van Vugt, directeur van de dienst Sport en Recreatie en voor- zitter van de raad van bestuur van Groenoord meldt dat de zwemba- den eerder al bijna de dupe waren van bezuinigingen, als gevolg van de financiele positie van de Gemeente Schiedam. Door gun- stige afspraken met de openbare nutsbedrijven werd dit afgewend. „Daarom is het goed om te kijken wat zo'n overname voor de ge meente kan opleveren. Het colle ge stelt: 'dat doen we niet direct, maar laten we het eens onderzoe- ken." De Raadscommissie Bevolking en Onderwijs ondersteunt het plan van het college om de moge- lijkheden van een overname door Thermen Holiday te analyseren, maar plaatst wel kanttekeningen. Zo moet de maatschap- pelijke functie van het zwem bad voor een reeks van min- stens tien jaar onaangetast blij ven. Daarnaast dient het sauna- center bij een eventuele overna me de rechten en plichten van medewerkers van Groenoord te respecteren. „Het mag niet gaan ten koste van een deel werkgele- genheid in Schiedam", aldus Van Vugt. Tot slot stelde de commis- sie ook dat de tarieven niet meer mogen wijzigen dan de trendma- tige verhogingen per jaar. Hoe het gerucht van de euro (aan overnamekosten) de wereld in kwam, blijft onduidelijk. „Wel- licht is in een gesprek tussen Thermen Holiday en de wethou- ders zoiets aan bod gekomen, maar ik kan hier geen zinnig woord over zeggen", meldt Van Vugt. „Het gerucht komt in ieder geval niet bij ons vandaan", ver- zekert Habermehl. Thermen Ho liday zelf wil niet reageren. Volgens zwemlerares Ria Schi am kreeg Groenoord de afgelopen week veel telefoontjes, bijvoor- beeld van ouders met kinderen op de wachtlijst voor zwemles. „Wij willen het zwembad voor ieder- een betaalbaar houden en ervoor zorgen dat alle jeugd bij ons kan leren zwemmen", zegt zij kort- daat. Ook in de kijkruimte, Jip-room, van het zwembad was het de af gelopen week onrustig. „Ik vind het een afschuwelijk idee straks afhankelijk te zijn van zo'n com- merciele organisatie", stelt een verontruste moeder die naar haar kind aan het kijken is bij de zwemles. „Dan kunnen ze nu wel roepen dat alles zoveel mogelijk bij het oude zal blijven, maar wie gelooft zoiets nou? Als ze straks veel dure saunaklanten hebben die overdag willen zwemmen, zullen er misschien toch veel goedkopere zwemlesklanten moeten wijken. Ik hou in ieder geval mijn hart vast." Een opa, die een zwemmend kleinkind vergezelt, is nog stelli- ger: „Alle Schiedammers moeten hiertegen toch in opstand komen. Een zwembad hoort gewoon in gemeentehanden. Eerst was zwembad Zuid bijna de nek om- gedraaid, nu beginnen ze aan Groenoord..." Schiedamse kunstenaars dragen zelf hun favoriete gedicht voor, dat ze inspireerde tot het maken van een schilderij, tekening of beeldhoUWWerk. Foto Roger van der Kraan door Frank Willemse SCHIEDAM - Wij ieven in de nadagen van de romantiek, legt de dichter geduldig uit. Vol met spleen of weitschmerz. En ver langen, verlangen om elders te zijn. Het 'hier en nu' voldoet niet voor de kunstenaar. Het is de meianchoiische hunkering naar elders, vroeger of de toekomst. „Heb je dit romantische wereld- beeld nodig om in Schiedam te kunnen wonen en werken?", is de scherpe vraag van de intervie wer. Jacques Tange denkt na. wikt zijn woorden en geeft toe: 'Schiedam is een stad vol Wee moed en Verlangen'. De Schiedamse schilder Jacques Tange is hoofdgast van de Schie damse Poezieavond ter ere van de Landelijke Gedichtendag. Het the- ma dit jaar is Poezie en beeldende kunst. Geen toeval dus dat Tange eregast is. Tange verraste dit najaar zijn fans met een boek dat naast te- keningen ook volwassen gedichten bevatte. Is hij een dubbeltalent? „Nee, ik schilder met woorden en vise versa. Ik ben net een oude cir- cusaap, die maar een kunstje SCHIEDAM - Theo Schoenma kers doet mee aan de verkiezingen. Als onafhankelijk kandidaat heeft hij genoeg handtekeningen van Schiedammers opgehaald zodat hij als kandidaat is ingeschreven. Het stembureau heeft de papieren ge- controleerd en goedgekeurd. De ex-wethouder van Leefbaar Schie dam werd landelijk nieuws na zijn aftreden, formeel wegens gevon- den pornosites op zijn computer op het Stadskantoor. Schoenmakers die op het laatste moment mee wil doen, zegt dat hij 'als de donder' een verkiezingsprogramma moet gaan maken. Een programma op hoofdlijnen dat op een a4'tje moet passen. Wat er gebeurt als hij meer stemmen krijgt dan die ene zetel dat weet hij niet. Daar moet hij de kieswet op naslaan. kent." Hierna leest zijn tante Ien uit Zeeland met heldere stem zijn geestige en toch klassieke sonnet- ten voor. De Poezieavond in de bibliotheek is een feest voor liefhebbers van de dichtkunst. Een avond tijdens de Landelijke Gedichtendag die sinds 2000 elk jaar op de laatste donder- dag van de eerste maand wordt ge- vierd. Vanavond met een Open Po dium waarbij iedereen, rijp en groen, amateur of professional vijf minuten gedichten mag lezen. In de bibliotheek aan het Stadserf is ook een tentoonstelling van schilderijen door Schiedamse kuh- stenaars speciaal gemaakt naar een favoriet gedicht. Ongerijmde kunst heet de tentoonstelling en van avond dragen de beeldende kun stenaars het gedicht voor dat hen inspireerde tot het maken van een schilderij. Zoals Mia van de Burg die zich liet inspireren door een ge dicht van de Rotterdamse dichteres Jan Beranova. Nikolay Dielemans neemt een gedicht van de Schie damse dichter Gerrit van Schup- pen tot leidraad en politiek teke- naar Theo Gootjes maakte zelf een gedicht: Zoekend naar woorden voor een gedicht op jouw verdwaal ik woordloos tastend in ratio en struikelend over gevoel raak ik verstrikt in stemloos waarom zoeken naar wat is het gedicht ben jij daarom is dichten zinloos voor mij. De tentoonstelling Ongerijmde Kunst met tekeningen en gedich ten is nog tot 6 februari te zien in de Openbare Bibliotheek aan het Stadserf. Nieuwe Maasstraat 90a Schiedam Openingstijden: Woens-, don-, vrijdagmiddag 13.00 tot 17.00 uur Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur revana kabelfoonnl SPAANSE POLDER - Een 51-jarige Schiedammer is zondagavond ernstig ge- wond geraakt tijdens een ar- beidsongeval op de Caland- straat. De man was door nog onbekende oorzaak met zijn been onder een stapel ijze- ren staven terecht gekomen en liep hierbij ernstig been- letsei op. Hij is door perso- neel van de GGD overge- bracht naar het Erasmus Medisch Centrum. De ar- beidsinspectie stelt een on derzoek in. SCHIEDAM - Een video theek aan de Groeneiaan is zondagavond door twee on bekende mannen overvai- len.De 18-jarige medewerk- ster hoorde, na sluitingstijd, geiuid bij de toegangsdeur en ging polshoogte nemen. Hierop werd de vrouw met een wapen bedreigd en moest ze de inhoud van de kassa aan de overvallers ge- ven. De mannen gingen er vervolgens in onbekende richting vandoor. SCHIEDAM - Een 86-jarige vrouw uit Schiedam is zater- dagmiddag omstreeks 16.00 uur op de 's-Gravelandse- weg beroofd.Twee jongens rukten haar handtas weg en gingen ermee vandoor. Ge- tuigen waarschuwden depo litic. SCHIEDAM - Een 16-jarige jongen uit Schiedam is zon- dagmorgen vroeg aange- houden op verdenking van vernieling. De poiitie zag rond twee uur vijf jongens lopen op de Slimme Wate ring. Ze waren nogal luid- ruchtigen en bij de keerlus van de tram pakte een jon gen een fiets uit een fietsen- rek en gooide deze op het ijs van een bevroren sloot. De fiets bleef liggen maar kon er niet worden afgehaald omdat het ijs te dun was. De jongen werd aangehouden en overgebracht naar een poiitiebureau. SCHIEDAM - Spirituele vereni- ging Harmonia houdt donderdag 2 februari een paranormale mini- beurs. Aanvang is 19.45 uur en de toegang is vijf euro. De avond wordt gehouden in wijkcentrum De Blauwe Brug. SCHIEDAM - In podiumcafe De Graauwe Hengst aan de Lange Ha ven wordt vrij dag en zaterdag weer gespeeld om de Popprijs vanaf 21.00 uur. Vrijdag treden Pretty Love Machine, Revision, Ma- disun, STD, Biet-Group en The Maid op, zaterdag Red Appels, Lik, The Powerpimps, A Fire from Above, Deliberate en Jeopardizati- on. Zondag is er weer Jamsessie van 19.00 tot 23.00 uur. SCHIEDAM - In wijkcentrum De Blauwe Brug wordt dinsdag 7 fe bruari van 16.00 tot 17.00 uur een diddl ruilbeurs gehouden. De toe- gang is gratis. Kinderen jonger dan 6 jaar mogen onder begeleidingko- men. SCHIEDAM - In wijkcentrum De Erker kunnen zaterdag 4 februari van 20.00 - 24.00 uur weer de voetjes van devloer op walsmu- ziek, foxtrot, salsa en vele andere dansstijlen in de vrijedanssalon. De entree is twee euro. Voor meer info: 06-411 90 222. SCHIEDAM - The Green Forest Selection viert zaterdag 18 maart het 25-jarig jubileum met een spectaculaire Spaanse avond in het Theater a.d. Schie. Voor de pauze zingt het koor bekende Spaanse melodieeen, na de pauze worden er speciale arrangementen uit de Zar- zuela (Spaanse Volksoperette) ge- zongen, waarvoor de bekende so- praan Nadja Voigt is uitgenodigd. Toegang: 12,50, aanvang 20.00 uur. Kaarten te verkrijgen aan de kassa. SCHIEDAM - Boeken zijn ook voor de jongste kinderen van be- lang. Om het belang van voorlezen te benadrukken, worden van 31 ja- nuari tot en met 11 februari de Na- tionale Voorleesdagen georgani- seerd. Ter gelegenheid hiervan is een speciale folder voor ouders van jonge kinderen verschenen, 'Ik word lid van de bieb'. Deze fol der bevat een bon voor een leuk welkomstgeschenk. Nieuwe bi- bliotheekleden van 0 tot 6 jaar ont- vangen in bovengenoemde perio- de, in ruil voor een ingevulde bon, het vingerpopje KIKI, hoofdftguur in het prentenboek Dat ben jij, Ki- ki! SCHIEDAM - In wijkcentrum De Erker vindt zondag 5 februari een paranormale middagplaats van 12.00 tot 17.00 uur. Aan deze dag werkenverschillende mensen mee met als disciplines onder andere psychometrie, wastekenen en kaartleggen. Per consult wordt er een vergoeding gevraagd van vijf euro. l.nl §g maaspostwaterweg@redactie.maasstad. Ik vind het niet zo vroom van dominee Bos van de Magnolia Dei Kerk dat ze zich door haar man, de heer Vroom, (gemeenteraadslid van het CDA), heeft laten opzetten tegen mij en de ChristenUnie. Dominee Bos spreekt niet namens de kerken, maar namens haar man, de heer Vroom van het CDA. En doet alsof veel 'vroom' daan de afgelo- En ik vind het de CDA heel werk heeft ge- pen vier jaar. ook niet echt Dominee Bos, dat ze doet alsof de problemen rond de sloop van kerken niet bestaat. Er zijn in totaal drie kerken gesloopt en een sloop heb ik te gen kunnen houden. Daar zijn nu huizen in gebouwd. En er staat nog een kerk op de lijst om gesloopt te worden en dat zal ik ook proberen te gen te houden. Ik hoop dat het niet haar kerk is. Ik blijf achter mijn woorden staan en neem er geen afstand van, want het is gewoon de waarheid. En als ik dan volgens mevrouw Bos ongeschoold en van een laag soort volk ben, voor dat soort mensen is de Here Jezus ook geko men. Niet alleen voor de intellectuelen van de CDA. Marcello Stewart (ChristenUnie) De DCMR Milieudienst Rijnmond behandelt klachten over stank, stof, lawaai en andere overlast van bedrijven in het Rijnmondgebied. Hieronder leest u een toelichting op een deel van de klachten die in de week van 23 tot 30 januari zijn binnengekomen. Onrust in Vlaardingen over rook- en stankoverlast van schrootbrand Dinsdagmorgen 24 januari ontstond rond kwart over tien brand in een berg ongesorteerd metaalhoudend afval bij metaalbedrijf Zethameta aan de Waterleidingstraat in Vlaardingen. De brand was ontstaan door het over- springen van vonken bij snijbrandwerkzaamheden en ging gepaard met een enorme rookontwikkeling. De meldkamer van de DCMR ontving 22 klach ten, voornamelijk van ongeruste bewoners van Vlaardingen over de rook- overlast en de brandlucht. Om kwart over twaalf was de brand zo goed als uit. Stankoverlast van olielucht in Maassluis-West en Rozenburg Op dinsdagavond kwamen er vanaf half elf tot ver na middernacht klachten bij de meldkamer binnen over een sterke olielucht uit Maassiuis (tien) en Rozenburg (twee). De uitrukdienst van de meldkamer concludeerde uit onderzoek en informatie van bewoners over de geuromschrijving, dat een bedrijf in het oostelijk Europoortgebied de veroorzaker van de stank moest zijn. Dat kon echter op het moment van onderzoek niet meer worden vast- gesteld. Als de oorzaak van de stankoverlast niet meer te achterhalen is, krijgen de bedrijven in het gebied waar de bron van overlast ligt, een fax met het verzoek een nader onderzoek op hun bedrijfsterreinen in te stellen en de resultaten van dit onderzoek naar de meldkamer terug te koppeien. Grote brand in Laurenshaven snel onder controle Woensdagavond even na zeven uur ontving de meldkamer een bedrijfs- melding van overslagbedrijf EBS in de Laurenshaven. Er was op drie ver schillende plaatsen brand uitgebroken in een deel van de transportbanden. Omdat de brandweer met groot materieel was uitgerukt, was de brand snel onder controle. Er waren vijf klachten over stankoverlast bij de meldkamer binnengekomen van bedrijven en bewoners uit Geervliet en Zuidland. Lozing gasolie oorzaak stankoverlast in Ridderkerk Zondagavond 29 januari behandelde de meldkamer in een uur tijd 25 klachten over de stank van gasolie- en benzinelucht van bewoners van Ridderkerk, Bolnes en Barendrecht. Zeehavenpolitie en DCMR ontdekten de oorzaak van de stankoverlast in de Ridderhaven in Ridderkerk. Daar lag een grote plas gasolie vermengd met olie, vermoedelijk afkomstig van een schip dat varend over de Nieuwe Maas en de Noord olie had geloosd. Rijkswaterstaat heeft's nachts een scherm ter hoogte van de ingang van de haven gelegd om te voorkomen dat nog meer olie stroomafwaarts dreef. De olie in de haven werd de volgende dag opgeruimd. In de loop van de nacht kwamen nog eens zes klachten over de gasolielucht bij de meld kamer binnen. De veroorzaker is niet meer achterhaald. De milieuklachtentelefoon: (010) 47 33 333 (24 uur per dag). Of uw klacht via internet: www.dcmr.nl/milieuklacht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2006 | | pagina 15