www.schiedam.nl hmm gemeente Schiedam Sloopaanvragen/sloopmeldingen: H Gemeenteraadsverkiezingen 1 Wet Milieubeheer RECTIFICATIE: Bouwplan binnenplanse vrijstelling Haan, Y.J. Verleende gebruiksvergunnlngen Vrijstelling ex artikel 19 lid 3 WRO V t Bouwzaken Week 5 Woensdag 1 februari 2006 Kapvergunningen Verkiezingen gemeenteraad Gei'nteresseerden kunnen over het onderstaande en voor inzage in (archief)stukken nadere informatie verkrijgen bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, Stadswinkel, Stadserf 1, maandag van 12.00 tot 16.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur en donderdag van 8.00 tot 20.00 uur, telefoon 2465565. Ingekomen aanvragen van 24 en 25 januari 2006: Bouwaanvragen: Lorentslaan 51 Van Doom en Salari B.V. borstweringen vervangen Heijermansplein 4 H. Bek asbest verwijderen Warandell7 Nortwood Bouwprojecten B.V. woning gedeeltelijk slopen Verleende bouwvergunningen: Verzonden 23 januari 2006 Vlasakker 11 E. Boon Verzonden 24 januari 2006 Fokkerstraat 550 Irado N.V. Van Ostadelaan 49 P. Molenaar Verzonden 25 januari 2006 Stadhouderslaan 25 S. van Gils Verzonden 30 januari 2006 Buitenhavenweg 58 Van Es De Velden 3 E. de Lang Kerklaan 66 A. Verwaal Verleende sloopvergunningen: Verzonden 30 januari 2006 Broekkade 24 H. Kerkhof Roos Vosstraat 19 C. Manger dakkapel plaatsen portocabins plaatsen (tijdelijk) woning vergroten op 2e verdieping dakkapel plaatsen opslagruimte oprichten woning vergroten raamopening in voorgevel vergroten stallen slopen garage slopen N.B. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen een besluit (verleende/geweigerde bouw- en sloopvergunning of -melding) binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (schriftelijk) een gemotiveerd bezwaarschrift bij bur- gemeester en wethouders indienen. U wordt verzocht om tegelijkertijd met het indienen van het bezwaarschrift een afschrift van het bestreden besluit mee te zenden. Omdat het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet schorst, kan de belanghebbende, indien hij/zij van mening is dat de behandeling van zijn/haar bezwa- ren onverwijlde spoed vereist, verzoeken om een voorlopige voorziening (waardoor het besluit wel geschorst kan worden). Een verzoek om voorlopige voorziening dient te wor- den gericht aan de Rechtbank Rotterdam (sector Bestuursrecht), t.a.v. Voorzieningen- rechter, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan nadat een bezwaarschrift is ingediend. Stemmen in een stembureau naar keuze van de kiezer De burgemeester van Schiedam maakt bekend dat het bij de op dinsdag 7 maart 2006 te houden verkiezing van de leden van de gemeenteraad een kiezer toegestaan is haar/zijn stem uit te brengen in een stembureau naar keuze. Daarbij gelden de volgende bepalingen. Schriftelijk verzoek Bij de Stadswinkel, Stadserf 1, zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschrif- ten om in een stembureau naar keuze aan de stemming te mogen deelnemen. Het verzoekschrift moet uiterlijk op de veertiende dag voor de dag van de stemming, dus uiterlijk op 21 februari 2006, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente waar hij op de dag van de kandidaatstelling (23 januari 2006) als kiezer is geregistreerd. Het verzoek wordt niet ingewilligd indien aan de verzoeker is toegestaan om bij vol- macht te stemmen. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing gesteld op de oproepingskaart, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas. Mondeling verzoek Na ontvangst van zijn oproepingskaart kan de kiezer ook, in plaats van een schriftelijk verzoek te doen, zich onder overlegging van zijn oproepingskaart bij het gemeentehuis van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling 23 januari 2006) als kie zer is geregistreerd, deze om laten zetten in een kiezerspas. Dit kan tot en met de vijfde dag voor de dag van de stemming, dus uiterlijk op donder dag 2 maart 2006. Een kiezer, die in het bezit is van een kiezerspas, kan zich ter uitoefening van zijn kies- recht aanmelden in elk stembureau van zijn keuze binnen de woongemeente. Beperkte uitgifte verzoekschriften De burgemeester van Schiedam maakt bekend dat voor de op dinsdag 7 maart 2006 te houden verkiezing van de leden van de gemeenteraad het besluit tot beperking van de uitgifte van verzoeken om bij volmacht te mogen stemmen bij het Gemeentelijk Informatiepunt (GIP) in de Stadswinkel, Stadserf 1, voor een ieder ter inzage is gelegd. Stemmen bij volmacht De burgemeester van Schiedam maakt bekend dat het bij de op dinsdag 7 maart 2006 te houden verkiezing van de leden van de gemeenteraad een kiezer is toegestaan om bij vol macht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen. Machtiging op schriftelijke aanvraag Bij de Stadswinkel, Stadserf 1, zijn kosteloos verkrijgbaar de formulieren voor de ver zoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen. Het verzoekschrift moet uiterlijk op de veertiende dag voor de dag van de stemming, dus uiterlijk op 21 februari 2006, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente waar hij op de dag van de kandidaatstelling (23 januari 2006) als kiezer is geregistreerd. Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer het aan de verzoeker is toegestaan in een stembureau naar keuze aan de stemming deel te nemen. Hij die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden moet op de dag van de kandidaatstelling als kiezer zijn geregistreerd. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. Hij dient de volmachtstem tegelijk met zijn eigen stem uit te brengen. Machtiging door overdracht van de oproepingskaart De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na ontvangst van zijn oproepingskaart tot en met de dag van de stemming zelf een andere kiezer machtigen voor hem te stemmen, door zijn oproepingskaart aan die kiezer over te dragen. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op de dag van de kandidaatstelling (23 januari 2006) in hetzelfde stemdistrict staan ingeschreven als de kiezer die de volmacht geeft. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn eigen stem, in het stemdistrict waar hij staat ingeschreven, uitbrengen. Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aannemen. De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of in persoon aan de stem ming deel te nemen. Nadere informatie Nadere inlichtingen worden verstrekt door de Stadswinkel, geopend op maandag van 12.00 tot 16.00 uur, op dinsdag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur. Op grond van artikel 4.4.2. van de APV - Schiedam is een kapvergunning verleend voor het rooien van: - 3 iepen, staande P.J. Troelstralaan ter hoogte van de nieuwbouw, in verband met uitvoering van de bouwplannen - 1 metasequoia en 1 den staande Prins Bernhardlaan 94-96 in verband met bouw plannen - 3 kastanjes en 3 esdoorns staande ter hoogte van het pand Broekkade 26 in verband met sloop van opstallen, een slechte conditie van de bomen en risico op windworp. Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na publicatie van deze vergunning. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethou ders van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Omdat het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet schorst kunnen belanghebbenden, indien zij van mening zijn dat de behandeling van hun bezwaren onverwijld spoed vereist, bij de voorzieningenrechter een verzoek om een voorlopige voorziening indienen (waardoor het besluit wel geschorst kan worden). Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Dit verzoek kan overigens pas worden gedaan als een bezwaarschrift is ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer E. Otterspeer, tel. (010) 2465421. Beschikking artikel 8.26 ^gleudtentt R/;„ ""<*W Algemeen Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) veroorzaken heb- ben meestal een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer. Op verzoek van de vergun- ninghouder heeff het bevoegd gezag de mogelijkheid op grond van artikel 8.26 van de Wet milieubeheer de vergunning in te trekken indien van de vergunning geen gebruik meer wordt gemaakt en als het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet. Onderwerp Burgemeester en wethouders van Schiedam hebben op 19 oktober 2004 een verzoek om intrekken van de vergunning op grond van artikel 8.26 van de Wet milieubeheer ontvan- gen. Het gaat om een verzoek van Suijlekom voor het intrekken van de op 27 juli 1982 verleende vergunning voor de inrichting aan de Boterstraat 48-50 te Schiedam. Burgemeester en wethouders van Schiedam hebben besloten het verzoek om intrekken van de vergunning in te willigen. Inzage U kunt de beschikking en de overige van belang zijnde stukken van 2 februari 2006 tot en met 16 maart 2006 op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur op de volgende plaatsen inzien in het kantoor van de DCMR Milieudienst Rijnmond, 's-Gravelandseweg 565 te Schiedam. KJtlSlVf LJ'tl)<U at )D. liiuiO Indien daarom telefonisch wordt verzocht (010-2468621) kan in de bovengenoemde periode de beschikking buiten kantooruren worden ingezien in het kantoor van de DCMR Milieudienst Rijnmond. Bezwaar en beroep Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een gemotiveerd bezwaar worden ingediend tegen dit besluit. Dit moet geschieden binnen een termijn van zes weken, die ingaat op de dag na de dag van verzending van dit besluit en onder vermel- ding van "Awb-bezwaar" in de linkerbovenhoek van de enveloppe en het bezwaarschrift. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan ons college, door toezending aan de directeur van de DCMR Milieudienst Rijnmond. Krachtens artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Indien bij ons een bezwaarschrift is ingediend, kan in spoedeisende gevallen, ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, juncto hoofdstuk 20 van de Wet milieu beheer en artikel 36 van de Wet op de Raad van State, tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden inge diend bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Wij verzoeken u om ons hiervan op de hoogte te stellen door het sturen van een afschrift aan ons college, per adres DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. Inlichtingen Voor informatie over de beschikking kunt u zich wenden tot de heer A.M. de Reuver van de DCMR, tel. (010) 2468340. Voor vragen over de procedure en ter inzage legging en voor kopieen (tegen betaling) van de ter inzage gelegde stukken kunt u contact opnemen met het bureau Documentaire Informatievoorziening van de DCMR, tel. (010) 2468621. Projectnummer: 305765 Burgemeester en wethouders maken bekend dat vergunning is aangevraagd voor Het plaatsen van 2 garages aan de Lange Haven 107 i.p.v. Nieuwe Haven 107 Het bouwplan ligt in het vigerende bestemmingsplan "Binnenstad 2003" bestemming Erf. Het bouwplan is in strijd met het vigerende bestemmingsplan, omdat er geen gebouwen mogen worden opgericht op het perceel met een bestemming "Erf". Het bouwplan moet daarom tevens worden aangemerkt als een verzoek om vrijstelling als bedoeld in artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. In artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening wordt aan burgemeester en wet houders de mogelijkheid geboden om in het bestemmingsplan een mogelijkheid op te nemen om van bepaalde voorschriften vrijstelling te verlenen. In het van toepassing zijnde bestemmingsplan is voorzien in een dergelijke vrijstellings- mogelijkheid. Burgemeester en wethouders overwegen voor het bouwplan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 20, lid c. sublid la uit de voorschriften van het bestemmingsplan 'Binnenstad 2003". Het plan ligt hiertoe van 2 februari 2006 t/m 16 februari 2006 ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, Stadswinkel, Stadserf 1, maandag 12.00 tot 16.00 uur, dins dag, woensdag en vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdag van 08.00 tot 20.00 uur, tel. (010) 2465565. Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzage legging schriftelijk zijn/haar gemoti- veerde zienswijzen tegen het verlenen van de vrijstelling kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van het hoofd afdeling Bouwen en Milieu, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Ter inzage legging kandidatenlijsten De voorzitter van het hoofdstembureau voor de op 7 maart 2006 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Schiedam maakt bekend, dat de heden ingele- verde en door het hoofdstembureau onderzochte kandidatenlijsten met de daarbij over- gelegde ondersteuningsverklaringen voor deze verkiezing, ingevolge het bepaalde in arti kel I 3, lid 1van de Kieswet, op het gemeentehuis van deze gemeente voor een ieder ter inzage zijn gelegd. Ter inzage legging proces-verbaal i 1 De voorzitter van het hoofdstembureau voor de op 7 maart 2006 te houden verkiezing van de raad van de gemeente Schiedam maakt, ingevolge artikel I 1lid 1van het kies- besluit bekend, dat het proces-verbaal van de zitting van het hoofdstembureau waarin de ingeleverde kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen zijn onderzocht, op het gemeentehuis van deze gemeente voor een ieder ter inzage is gelegd. Ter inzage legging proces-verbaal i 12-2 De voorzitter van het centraal stembureau maakt ingevolge artikel I 1lid 2, van het kiesbesluit, bekend dat de voorzitter van het centraal stembureau heden op het gemeen tehuis van deze gemeente ter inzage heeft gelegd het proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau voor het nummeren van de kandidatenlijsten en voor de beslis sing over de geldigheid van de lijstencombinaties voor de op 7 maart 2006 te houden stemming ter verkiezing van de leden van de gemeenteraad. De voorzitter maakt voorts, ingevolge artikel I 15, lid 1, van de Kieswet, bekend dat aan deze kandidatenlijsten de volgende nummers zijn toegekend: Lijstnummer - Politieke groepering Aanduiding van de eerste kandidaat 01. Leefbaar Schiedam Zwennis, E.M.S. 02. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Siljee, M. 03. Christen Democratisch Appel (CDA) Daskalakis, C.A.C. 04. WD Mostert, A.P. 05. Gemeente Belangen Schiedam Strik-van Rijswijk, M.L. 06. SP (Socialistische Partij) 07. GROENLINKS Hagen, H.C.F. 08. Algemeen Ouderen Verbond de Groot, C. 09. Democraten 66 (D66) Houtkamp, M.J.C. 10. DUURZAAM NEDERLAND Dogan, S. 11. ChristenUnie Stewart, M.E. 12. Schiedam Lokaal Habermehl, H.J. 13. Blanco lijst Schoenmakers, I h.H. 14. Brede Volkspartij Schiedam Karbaat, A. Terinzagelegging van geldige lijsten van kandidaten De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt bekend dat de geldige lijsten van kandidaten voor de aanstaande verkiezing van de leden van de gemeenteraad, met vermelding van de daaraan toegeken- de nummers en - in voorkomend geval de aanduidingen van de politieke groeperingen, op het gemeentehuis van deze gemeente voor een ieder ter inzage zijn gelegd bij het Gemeentelijk Informatiepunt (GIP) in de Stadswinkel, Stadserf 1 Terinzagelegging proces-verbaal i 4 De voorzitter van het hoofdstembureau voor de op 7 maart 2006 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Schiedam maakt, ingevolge artikel I 1lid 1 van het kiesbesluit bekend, dat het procesverbaal van de zitting van het hoofdstembureau waarin beslist is over de geldigheid van de lijsten en over het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten, alsmede over het handhaven van de daarboven geplaatste aan- duiding van een politieke groepering, op het gemeentehuis van deze gemeente voor een ieder ter inzage is gelegd bij het Gemeentelijk Informatiepunt (GIP) in de Stadswinkel, Stadserf 1. Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam maakt de commandant Brandweer Waterweg, op grond van artikel 6.1.1, lid 1, van de Bouwverordening bekend dat de volgende gebruiksvergunningen zijn verleend aan: 1. Aanvrager:El Furkan, locatie: Eduard van Beinumlaan 61 te Schiedam, gebruiksfunctie: onderwijsgebouw, datum afgifte: 01.12.2005. 2. Aanvrager: de heer P. Nagtegaal, locatie: Geuzenplein 21 te Schiedam, gebruiksfunctie: winkelgebouw, datum afgifte: 06.12.2005. 3. Aanvrager: Kruidvat Retail B.V., locatie: Hof van Spaland 18-20 te Schiedam, gebruiksfunctie: winkelgebouw, datum afgifte: 12.12.2005. 4. Aanvrager: Thermen Holiday, locatie: Prinses Beatrixlaan 10 te Schiedam, gebruiksfunctie: bijeenkomstgebouw, datum afgifte: 12.12.2005. 5. Aanvrager: Hargasport, locatie: Sportlaan 8 te Schiedam, gebruiksfunctie: bijeenkomstgebouw, datum afgifte: 14.12.2005. Burgemeester en wethouders maken bekend dat een verzoek om vrijstelling van het bestemmingsplan "Metro" is binnengekomen voor: Het plaatsen van een inrichtzuil (Q71), een infopaneel (Q78z0) en een infopaneel bin nen in garage gemonteerd aan zuil (Q76), Horvathweg Station RE I /NS Het bouwplan ligt in het vigerende bestemmingsplan "Metro" bestemming "knooppunt" openbaar vervoer (ex. Art. 11 WRO). De bestemming "knooppunt openbaar vervoer" heeft nog geen uitwerkingsplan, hiermee is het bouwplan in strijd met het vigerende bestemmingsplan. Het bouwplan wordt daarom aangemerkt als een verzoek om vrijstel ling als bedoeld in artikel 15, 17 of 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Een vrijstellingsmogelijkheid wordt voorzien in artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening juncto artikel 20 lid 1, sublid c van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening voor bouwwerk geen gebouwzijnde met een vloeroppervlakte niet groten dan 25 m2 en gemeten vanaf het aansluitende terrein niet hoger dan 5m. Burgemeester en wethouders overwegen met gebruikmalung van het bepaalde in artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het gelden- de bestemmingsplan. Het plan ligt hiertoe gedurende 6 weken vanaf 2 februari 2006 t/m 16 maart 2006 ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, Stadswinkel, Stadserf 1, maandag 12.00 tot 16.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur en donderdag van 8.00 tot 20.00 uur, tel. (010) 2465565. Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzage legging schriftelijk zijn/haar gemoti- veerde zienswijzen tegen het verlenen van de vrijstelling kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van het hoofd afdeling Bouwen en Milieu, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Colofon Stadskantoor Tel.: (010) 246 55 55 Fax: (010) 473 70 21 E-mail: info@schiedam.nl Openingstijden Stadswinkel maandag 12.00 tot 16,00 uur dinsdag t/m vrijdag 08.00 tot 16.00 uur donderdag 08.00 tot 20.00 uur Gemeentelijk Informatiepunt Stadswinkel, Stadserf 1 Tel.: (010) 246 53 04 Postadres Postbus 15011 3100 EA Schiedam Buiten kantooruren voor spoedeisende veiligheidszaken Tel.: (010) 246 54 00 t 9 Gemeenteber"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2006 | | pagina 2