I Woningen boven winkels proces van lange adem WK4 www.schiedam.nl MOZART play-in Een Koninklijke onderscheiding? Nu aanvragen! Mogelijkheid tot aanvragen eenmalige subsidie voor welzijnsactiviteiten Eerste resultaten al wel zichtbaar Broersvest nog veiliger Marco (11) duikt in de Schiedamse geschiedenis archief.schiedam.nl gemeente Schiedam Week 5 Woensdag 1 februari 2006 De subsidieregelingen 2006 in het kort; gXyt aanee^ k 4 k 4 -* i) 3 A Gemeenteberi lemand kan in aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding op grand van zijn of haar bijzondere inzet voor de maatschappij. In Schiedam zijn honderden vrijwilligers actief. Daar zijn ongetwijfeld vrouwen en mannen bij die volgend jaar bij de lintjesregen ter gelegenheid van de viering van Koninginnedag hiervoor in aanmerking komen. Ook mensen die in hun werk een bijzondere prestatie hebben geleverd kunnen een lintje krijgen. Kent u iemand in uw omgeving die wellicht in aanmerking komt voor een onder scheiding dan kunt u diegene voordragen. Omdat de procedure voor de aanvraag voor een Koninklijke onderscheiding een lange weg gaat moeten die aanvragen ten behoeve van de volgende algemene decoratieverlening op 27 april 2007 voor 11 augustus 2006 bij de burgemeester zijn ingediend. Het kabinet van de burgemeester begeleidt zo'n aanvraag vanaf het eerste begin, zodat die aan alle regels voldoet. Hiervoor zijn speciale formulieren beschikbaar. Deze formulieren kunt u downloaden via www.lintjes.nl of opvragen bij het kabinet van de burgemeester, telefoonnummer 010-2465477 of per e-mail jhg.brouwer@schiedam.nl Ook is er een informatiefolder beschikbaar met als titel ere wie ere toekomt uitgegeven door het Kapittel voor de Civiele Orden. Deze informatiefolder en overige informatie zijn eveneens verkrijgbaar bij het kabinet. Zoals uit het woord Koninklijke onderscheidingen blijkt worden deze toegekend door Hare Majesteit de Koningin. Daamaast zijn er ook: Gemeentelijke onderscheidingen De gemeente Schiedam kent twee gemeentelijke onderscheidingen namelijk De Aleidapenning en de M.C.M. de Grootspeld. De Aleidapenning zal slechts toegekend kunnen worden aan natuurlijke personen, die zich gedurende een groot aantal jaren in zeer hoge mate persoonlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de stad Schiedam en haar inwoners. De M.C.M. de Grootspeld kan worden toegekend aan natuurlijke personen, die zich gedurende langere tijd verdienstelijk hebben gemaakt voor de stad Schiedam op sociaal maatschappelijk, cultureel, economisch of sportief gebied. De Aleidapenning is van een hogere orde dan de M.C.M. de Grootspeld. Beide onderscheidingen worden bij besluit van het college van burgemeester en wethou- ders toegekend. Wanneer u van mening bent dat iemand voor een van deze onderscheidingen in aanmer king kan worden gebracht kunt u daarvoor een schriftelijk en gemotiveerd verzoek indie- nen bij het college van burgemeester en wethouders. Hiervoor zijn geen formulieren beschikbaar. Ook voor deze onderscheidingen kunt u nadere informatie verkrijgen bij het kabinet van de burgemeester, telefoon 010-2465477 of per e-mail: ihg.brouwer@schiedam.nl Zaterdag 18 maart organiseert Muziekcentrum OpMaat een MOZART play-in in de Blauwe Brug te Schiedam. ii i. no a I Deze dag zullen er verschillende composities ingestudeerd worden van W.A.Mozart en tijdgenoten. Iedereen die fluit, viool, klarinet, basklarinet, hoorn, trompet, trombone, fagot, blokfluit, altviool, cello, contrabas, hobo of saxofoon speelt en 1 jaar of langer speelt, kan meedoen. Ook voor piano en slagwerk is er, weliswaar beperkt, mogelijkheid om mee te doen. 's Morgens en's middags zal er gerepeteerd worden. Om 16.00 uur is de uitvoering en zijn alle fans, familie en vrienden welkom om te komen luisteren wat muzikanten in een dag repeteren klaarspelen. Op het programma staan onder meer ronda alia turca, eine kleine Nachtmusik en de kindersymfonie van L. Mozart. Deze dag staat onder leiding van Ellen van den Berg. Naast haar functie als dwarsfluit docente geeft zij leiding aan het dwarsfluit-ensemble "Overdwars" en dirigeert zij nog verschillende verenigingen uit de regio. Aanmelden kan door middel van een inschrijfformulier, te verkrijgen bij de administratie van OpMaat, Meidoornstraat 30 te Vlaardingen. Je kunt het formulier ook downloaden bij www.muziekcentrumopmaat.nl of bestellen via (010) 4709940. Elk jaar biedt de gemeente Schiedam inwoners van de stad de mogelijk heid om subsidie aan te vragen voor het organiseren van activiteiten op het gebied van welzijn. Zowel instellingen als particulieren kunnen een subsidie aanvragen voor activiteiten, mits deze in het belang zijn van de Schiedamse samenleving. Om een zo groot mogelijk aantal activiteiten te kunnen ondersteunen, worden de subsidies elk jaar in twee ronden verstrekt. Zo kan worden voorkomen dat alleen wie het eerst komt, het eerst maalt, maar ook dat de subsidiepot te snel leeg is. De subsidieronden vinden plaats in mei en november. Voor de le ronde in mei moeten aanvragen vo6r 1 maart 2006 worden ingediend; de beoordeling en beslis- sing daarop volgen uiterlijk 1 mei. De sluitingsdatum voor de 2e ronde is 1 Septem ber, met uiterlijke beslisdatum 1 november. Wanneer de aanvragen het beschikbare budget overschrijden, krijgen verzoeken die het best voldoen aan de onderstaande criteria de voorkeur: de aanvraag is eenmalig de aanvraag is gericht op de uitvoering van activiteiten op het gebied van welzijn er is sprake van cofinanciering (de gemeente is niet de enige financier) bij de aanvraag worden tevens ingeleverd een degelijke beschrijving van de activiteit en een begroting van inkomsten en uitgaven, inclusief inkomsten van derden niet-subsidiabele zijn kosten van eten en drinken: deze worden bij de subsidie buiten beschouwing gelaten maar moeten wel worden opgenomen in de begroting de subsidie moet ten goede komen aan inwoners van Schiedam het per aanvrage toe te kennen bedrag is niet hoger dan 50% van het geraamde tekort, met een maximum van 1.500,-. voor een mogelijk structurele activiteit kan de toekenning als startsubsidie worden aangemerkt en eventueel met een jaar worden verlengd Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie? Stuur dan uw schriftelijke aan vraag v66r 1 maart 2006 naar de gemeente Schiedam, ter attentie van de afdeling Welzijn, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Een rondje Binnenstad. Niet alle winkelstraten zien er even fraai uit. Veel pan- den hebben achterstallig onderhoud en sommige winkels en bovenliggende eta- ges staan leeg. Maar wie echt goed kijkt, ziet ook dat er hier en daar wel het nodige gebeurt. Een pui krijgt een nieuw uiterlijk (Hoogstraat, Broersveld) en leegstaande etages worden verbouwd tot woningen (Hoogstraat, Dam en Broersveld). Dat is goed voor de leefbaarheid in de binnenstad en de verhuur- baarheid van de winkels. En dat is ook precies wat met het gemeentelijk project 'wonen boven winkels' wordt beoogd. Met bijzondere regelingen wil de gemeen te de eigenaren van de panden ertoe aanzetten hun eigendom op te knappen en leegstaande etages te verbouwen tot woningen. Of zoals projectleider Arthur Lampe het zegt: "Mijn gereedschapskist zit vol aantrekkelijke aanbiedingen." Het project 'wonen boven winkels' is bedoeld voor panden in de Hoogstraat, op de (Korte) Dam en het Broersveld. Lage rentelening Arthur Lampe is voor twee dagen in de week aangetrokken om aan het project te werken. Volgens Lampe is het bijzonder wat de gemeente de eigenaren aanbiedt: "De gemeente heeft een duidelijke visie en een plan van aanpak. Er zijn verschillende subsidieregelingen in het leven geroepen, waaronder een lage rentelening. Dat heb ik in andere steden nog niet meegemaakt. Gratis onderzoek Lampe is duidelijk over de strategic van de gemeente: "Ik wil de eigenaren graag stimule- ren om op vrijwillige basis iets aan hun pand te doen. Er is immers vaak een reden waar- om ondernemers niet in hun pand investeren. Maar ik wil ze er graag van overtuigen dat we echt iets te bieden hebben. Wie bijvoorbeeld zijn bovenetage geschikt wil maken voor woningen en twijfelt over de haalbaarheid daarvan, kan bij ons aankloppen voor een gratis onderzoek. De eigenaar krijgt dan inzicht in de bouwkundige mogelijkheden voor het maken van appartementen en over de mogelijkheden van de ontsluiting. Maar ook de financiele kant komt aan de orde. Er wordt een kostenraming gemaakt en een exploitatieberekening voor de komende 20 jaar. Mijn ervaring is dat het onderzoek vaak een verrassend positieve uitkomst heeft." Aanschrijven Maar het geduld van de gemeente is niet eindeloos. Lampe: "Voor het wegwerken van achterstallig onderhoud hebben we ook een subsidieregeling. Maar wie die mogelijkheid laat liggen en niets aan het onderhoud doet, schrijven we aan. Daarmee dwingen we het uitvoeren van onderhoud wettelijk a£ Subsidiemogelijkheden vervallen, waatdoor een eigenaar snel duurder uit is. In 2005 zijn we met het aanschrijven begonnen. Dit jaar gaan we dat nog vaker doen. Lange adem Lampe is nu twee jaar bezig en de resultaten worden zichtbaar. "Maar het is een zaak van lange adem. Het vergt veel voorbereiding omdat we per pand een stukje maatwerk leveren. Ook zijn er veel partijen bij betrokken, en die hebben niet altijd hetzelfde belang. Meestal zit er twee jaar tussen het eerste contact en het begin van de uitvoering. En ook Lampe beseft dat een fysieke aanpak van de winkelpanden niet los staat van de economische ontwikkelin- gen in de Binnenstad. Hij heeft dan ook standaard overleg met de binnenstadcoordinator van de gemeente. Als relatieve buitenstaander zegt hij: "Het lijkt wel of Schiedam nog ont- dekt moet worden. Al dat negatieve... ik vind het onterecht. Ik ben ervan overtuigd dat er vroeg of laat een omslag komt. Dan trekt de branchering aan en gaan de prijzen omhoog." Blikvanger in de Hoogstraat. De bewegende broeken. truien en jasjes in de etalage van Stripes Jeansstore hebben volgens eigenaar Leon Groenewegen een enorme stopkracht: "Het trekt even de aandacht van het winkelend publiek,licht hij toe. De etalage maakt deel uit van een onlangs geheel vemieuwde buitenkant van de winkel. "We hadden een wat brandweerkazerne-achtige pui. Dat was jaren helemaal in. Maar op een gegeven moment is dat voorbij. We hebben nu een combinatie gemaakt van een historische buitenkant en een modeme binnenkant. Aan de hand van oude foto's hebben we het pand zo gerenoveerd. Groenewegen maakt gebruik van de mogelijkheid om kosteloos een haalbaarheidsonderzoek te doen: "We bekijken nu of het mogelijk is om boven de winkel een woning te maken. Moeilijk punt is de ontsluiting aan de achterkant, die moet inbraak- vrij zijn." De ondernemer vindt het terecht dat voor het creeren van een woning boven een winkel subsidie wordt verstrekt: "Je stopt erzelf heel wat geld in en het duurt wel even voor het rendement oplevert." Regeling wonen boven winkels voor creeren zeifoandige woningen: bijdragc ineens van 60% van de kosten met een maximum van 6800,- voor creeren telfirandige opgangen: bijdrage ineens van 30% van de kosten met een maximum van 3500,-- Regeling verbetenng particulicre woningvoorraad en momimenten voor renovarie van bedrijisruimren gecom- bineerd met woningen: lage rente lening {korting van 5% op de rente van eommetciele banken, met minimumrente van 1,5%, bij monumenten is dat '/cits 0,5%). Haalbaarheidsonderzoek voor creeren van woningen: gratis Meer informatie: Gemeente Schiedam De heer Arthur Lampe Op dinsdagen vrijdag relefonisch te bereiken op (010) 2465852 U kunt ook een e-mail sturen: A.Lampe@schiedam.nl Blikvanger op het Broersveld Ook Villerius Zonwering aan het Broersveld maakte gebruik van een van de subsidieregelingen van de gemeente. Het winkel/woonhuis naast hun pand, (eigendom van Villerius), kreeg een geheel nieuwe pui. Mevrouw Villerius: "Die gunstige regeling gaf de doorsiag. Het pand heeft nu weer een enorme uitstraling. We zijn er trots op, het is goed voor het aanzien van de straat. Het winkelgedeelte is verhuurd, en ik begreep dat ze er qua omzet al dink op vooruit zijn gegaan." Door het aanbrengen van duidelijke bebording is het voor weggebruikers van de Broersvest nu beter te zien wie waar mag rijden, fietsen of lopen. Gekeken wordt of de verkeers- veiligheid nog beter kan. c o G 'S Een van de zaken waar naar momenteel extra aandacht aan wordt besteed is de oversteek- baarheid van de Broersvest voor voetgangers en fietsers. De openbaar vervoersbedrijven RET en Connexxion is gevraagd hun snelheid aan te passen op de Broersvest, zodat het oversteken over de trambaan beter mogelijk wordt. Tegen automobilisten die niet stop- pen voor voetgangers, die op het punt staan om over te steken over de aangeduide over- steekplaatsen, zal streng worden opgetreden. Om de duidelijkheid van de oversteekplaatsen te verhogen zal de zichtbaarheid hiervan worden verbeterd. Vijf laad- en losplaatsen Dankzij een verbeterde bebording is nu duidelijker waar kan worden gefietst en waar gewandeld. Vanwege de veiligheid zijn de fietspaden voor een rijrichting bestemd. Laden en lossen op de Broersvest was altijd al mogelijk en is in de nieuwe situatie beter aangegeven. Het laden en lossen is mogelijk op de vijf laad- en losplaatsen die de Broersvest rijk is. Om deze plaatsen optimaal bereikbaar te maken is het mogelijk gemaakt om reeds enige meters ervoor via het fietspad de laad- en losplaats te bereiken. Dit is voor alle weggebruikers duidelijk gemaakt door borden. Door deze maatregel moet worden gestimuleerd om uitsluitend gebruik te maken van de vijf hiervoor bedoelde plaatsen. Voor alle duidelijkheid; de laad- en loszones zijn alleen bedoeld voor het onmiddellijk laden of lossen van goederen. Het gebruik van deze plaatsen door bestuur- ders die een gehandicaptenkaart hebben is niet toegestaan. In het centrum van Schiedam is hiervoor voldoende gelegenheid gecreeerd. Het is namelijk mogelijk met de gehandi captenkaart gebruik te maken van vergunninghoudersplaatsen. Bereikbaarheid In de nabije toekomst zullen ook de parkeermogelijkheden in de binnenstad van Schiedam duidelijker worden weergegeven, Op die wijze kan de bezoeker van de binnen stad op eenvoudige wijze zien waar parkeergelegenheid is. Al met al een verbering van de bereikbaarheid. Door een scala aan maatregelen hoopt de gemeente Schiedam de binnenstad aantrekke- lijk te maken voor bezoekers en bewoners. De veiligheid van deze bezoekers en bewoners staat voorop. Daarom gaan de buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente en de mensen van de regiopolitie streng toezien op naleving van alle maatregelen die getrof- fen zijn. Overtreders zullen worden aangesproken op hun gedrag. Al met al moeten alle maatregelen erop gericht zijn om uw verblijf op de Broersvest tot een veilig en plezierig verblijf te maken. Mocht u ondanks alle maatregelen nog verbete- ringen zien schroom niet contact op te nemen met de gemeente. Alleen samen kunnen wij de stad veiliger maken. ARCHIEF Marco is een elfjarige jongen die op verkenningstocht gaat door de geschiedenis van Schiedam. Hij is genoemd naar de ontdekkingsreiziger Marco Polo. Via de webstek van het Gemeentearchief archief.schiedam.nl kun je met hem mee. De wandeling van Marco door Schiedam in andere tijden begint in de tijdmachine. Je kunt kiezen welke tijd je binnen wilt stappen, de middeleeuwen of de vorige eeuw bijvoorbeeld. Daarna ontdek je met Marco allerlei interessante, leuke, grappige en leerzame dingen. Bekijk het filmpje van de hondenshow op de Vlaardingerdijk uit 1957! Pestratten schieten of varkens vangen op de Hoogstraat kan ook. Of wil je meevliegen op het turbulente tapijtje? Marco is gericht op leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool, maar voor iedereen die meer over 800 jaar Schiedamse geschiedenis is het leuk en leerzaam om met hem mee te wandelen. Het Gemeentearchief Schiedam is iedere werkdag geopend van 9 tot 17 uur en gevestigd op de derde verdieping van de 45S2X. nieuwbouw van het Stadskantoor, Stadserf 1. Bezoek ook de webstek archief.schiedam.nl en de tentoon- stellingen in de Stadswinkel. Het Gemeente archief bewaart informatie over Schiedam en Schiedammers van 1286 tot gisteren en stelt deze gratis beschikbaar. Loop je mee door het verleden van Schiedam? Hallo, ik ben Marco. Loop je mee door het verleden van Schiedam? Ga dan naar de webstek archief.schiedam.nl Colofon Openingstijden Stadswinkel Gemeentelijk Informatiepunt Stadswinkel, Stadserf 11 Tel.: (010) 246 53 04 Stadskantoor Tel.: (010) 246 55 55 1 Fax: (010) 473 70 21 maandag 12.00 tot 16.00 uur Postadres Postbus 15011 3100 EA Schiedam E-mail: info@schiedam.nl dinsdagt/m vrijdag 08.00 tot 16.00 uur Buiten kantooruren voor donderdag 08.00 tot 20.00 uur spoedeisende veillgheidszaken Tel.: (010) 246 54 00

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2006 | | pagina 3