maasstad Een thuissituatie die anders is dan die van de meeste andere kinderen AUT0RADI0 CD MET DAB IVCUZC UIT 40 PORTABLE NAVIGATIE M0DELLEN 519 Klap van de malle molen? Topkoks koken 100.000 bij elkaar voor Pallieterhof RDS RADIO MET CD-SPELER CORRECT CAR ELECTRONICS, CEINTUURBAAN 111 ROTTERDAM. TEL.: 010-4.618.500 FAX: 010-4.186.270 WWW.C0RRECT.COM Play-in rondom Mozart Ernst Daniel Smid bij Harpe Davids Open Dag Wijkcentrum Zuid Context biedt hulp aan kinderen met psychisch zieke ouders Digitaal 'Buren Zoeken' Rommel- markt Nieuwe groepen op Katja Woensdag 1 februari 2006 xq53 REGIO - Kinderen die een vader of moeder hebben die psychisch ziek of verslaafd is, hebben het niet altijd ge- makkellijk. Psychiatrie en verslaving zijn geen onder- werpen waar je makkelijk overal over kan praten. Bo- vendien moeten deze kinde ren leren omgaan met een thuissituatie die anders is dan die van veel andere kinderen. De meeste aandacht gaat ver- volgens ook nog eens uit naar de zieke ouder. Een veelge- hoorde constatering bij in- middels volwassen kinderen van psychisch zieke ouders is dan ook 'waarom was er nou nooit eens iemand die vroeg hoe het met mij ging van de DIRECTE MONTAGE UOGELU* Op de Correct car-stereo en auto navigatie afdeling aan de Ceintuurbaan 111 in Rotterdam vindt u alles op het gebied van car-elektronica. Alles staat overzichtelijk opgesteld en vakkundige verkopers staan u met raad en daad terzijde en geven u een persoonlijk advies. Daarnaast is bij aankoop ook directe inbouw mogelijk. DABl PI MEERPWJS DIRECTE MONTAGE 20.- EXCL. BTW JVC KD-LHX-601AUT0RADI0 CD MET DAB Naast ontvangst van FM biedt ddze radio CD speler ook de RDS. Afneembaar Naast ontvangst van FM biedt ddze radio CD speler ook de mogelijkheid digitale radio signalen te ontvangen en weer te front. Compleet met geven met CD-kwaliteit. Daarbij zorgt de ingebouwde 4x50 Watt afstandsbediening. versterker voor een voile dynamische geluidsweergave. Met het In zilver kleur. Variable-color 3D grafische display met regelbaar contrast past u de radio volledig aan het auto-interieur aan. Geschikt voor CD-R/RW, MP3 en WMA weergave. FM/AM radio gedeelte met J>49^ Art.nr. 13 CORRECTPRIJS EXCL BTW INCLUSIEF BTW 296.31 TOMTOM GO 500 BENELUX BLUET00HINCL. EUR0PA Handsfree bellen via Bluetooth. U hoeft onderweg alleen het scherm van de GO aan te raken om een telefoontje aan te nemen of te bellen en via de GO te praten en te luisteren. Deur-tot-deur-navigatie: gedetailleerde kaarten van uw gebied PLUS Europa. CORRECTPRIJS EXCL BTW J&4& INCLUSIEF BTW 522.41 TOMTOM GO 700 BENELUX EUROPA 2.5 GB BLUETOOTH Deur tot deur navigatie met kristalheldere 3D weergave en steminstructies door geheel Europa! De ingebouwde 2.5 GB harddisk biedt alle kaarten van West Europa, nu inclusief de nieuwste kaarten van Polen en Tsjechie. Beschikt standaard over een Bluetooth chip. CORRECTPRIJS EXCL. BTW J799T- INCLUSIEF BTW 617.61 Het laatste uurtje van de week is bij Correct een super-uurtje. Op de Ceintuurbaan 111 kunt u van 17.00 tot 18.00 uur zaterdag profiteren van een super- aanbieding. Voor deze aanbieding geldt: zolang de voorraad strekt en geen telefonische reserveringen of bestellingen mogelijk. meerprijs DIRECTE MONTAGE 20.- EXCL. BTW PIONEER DEH-1730 AUT0RADI0 MET CD-SPELER Autoradio CD-speler met AM/FM-RDS-Tuner voorzien van 18 voorkeuze zenders. Deze radio CD-speler heeft een vermogen van 4x45 Watt. Voorzien van afneembaar frontpaneel en wit kleurige nachtverlichting. ALLEEN ZATERDAG 4 FEBRUARI VAN 17.00-18.00 UUR CORRECTPRIJS EXCL. BTW 449C- INCLUSIEF BTW 99.90 ZONDAG 5 FEBRUARI GEOPEND VAN 12.00-17.00 UUR SCHIEDAM - Muziekcen- trum OpMaat organiseert zaterdag 18 maart een Mo zart Play-in in de Blauwe Brug. Deze dag worden er verschiliende composities ingestudeerd van W.A. Mo zart en tijdgenoten. Ieder- een die fluit, viool, klarinet, basklarinet, hoorn, trompet, trombone, fagot, blokfluit, altviool, cello, contrabas, hobo of saxofoon speelt (een jaar of langer) kan mee- doen. Ook voor piano en slagwerk is er, weliswaar be- perkt, mogelijkheid om mee te doen. 's Morgens en 's middags wordt er gerepeteerd. Om 16.00 uur is de uitvoering. Aanmelden kan door middel van een inschrijfformulier, te verkrijgen bij de admini- stratie van OpMaat, Mei- doornstraat 30 in Vlaardin- gen. SCHIEDAM - Muziekver- eniging Harpe Davids geeft zaterdag 25 maart een jubi- leumconcert in het Fortis Theater a/d Schie. Speciale gast is Ernst Daniel Smid. Op het programma staat on- der andere 'Toreador' uit de opera Carmen (Bizet) en 'Summertime' van Gersh win. Kaarten kosten 15 euro en zijn in de voorverkoop te be- stellen bij het secretariaat: secretariaat harpedavids- .nl. Ook op de avond zeif zijn (indien voorradig) nog kaarten te koop. Aanvang is 20.00 uur. SCHIEDAM - Wijkcentrum Zuid aan de Dwarsstraat 42 zet zondag 5 februari de deuren wijd open van 12.30 tot 16.00 uur. Belangstellen- den krijgen zo de kans om vrijblijvend rond te kijken. Er is informatie over de ver schiliende cursussen, er worden demonstraties gege- ven in verschiliende bewe- gingsactiviteiten voor vol- wassenen en voor kinderen zijn er allerlei doe- activitei- ten. Peuterspeelzaal Ukkenput is open voor iedereen tot 4 jaar, die onder begeleiding van een volwassene komt. Het aantal KOPP-kinderen, kinde ren van een ouder met een gedia- gnosticeerde psychiatrische ziekte, loopt inmiddels tegen de 1,2 mil- joen. Zij kunnen hun verhaal kwijt in speciale gespreksgroepen met leeftijdgenoten in Rotterdam-Zuid, Spijkenisse en Hellevoetsluis. Zij kunnen zichzelf daarvoor aanmel den of zich laten aanmelden zon- der wat voor verwijsbrief dan ook en Context nodigt hen dan uit voor een kennismakingsgesprek. Zodra er drie kinderen voor een leeftijds- groep bij elkaar zijn, wordt er ge- start met een inloopgroep. Als er acht kinderen zijn start de 'echte' groep die voor acht keer een keer per week bijeenkomt. De indeling in groepen gebeurt naar leeftijd omdat op die manier de gesprek- ken het meest gelijkmatig verlopen en gebleken is dat kinderen van eenzelfde leeftijd ook vaak tegen dezelfde problemen aanlopen. Tot voor kort was de jongste groep voor kinderen van acht tot twaalf jaar, maar dat is veranderd omdat er ook behoefte bleek te bestaan aan een groep voor zes-, zeven- en achtjarigen. Hoewel bij alle groepen de the- ma's verschillen loopt er wel een rode draad door de aanpak. Alle brochures over de groepen hebben als aanhef: Hoe gaat het eigenlijk met jou? „Wat we willen bereiken is dat de communicatie op gang wordt gebracht en dat de deelne- mers aan de praat raken", legt Noortje Pannebakker uit. Zij werkt als medewerkster van Context met veel van deze jongeren. Binnen- kort wordt er volgens Pannebakker trouwens ook gestart met een groep voor volwassen kinderen. „Er moet gepraat gaan worden over de ziekte en over wat die ziek te doet met de rest van het gezin. Wij betrekken de ouders dus ook bij deze groepen. Wij vragen hen dan of ze weten wat hun ziekzijn voor de kinderen betekent en hoe zij contact met hun kinderen heb ben en houden en of ze dat anders zouden willen." Kinderen zien heel veel en reage- ren daarop, weet Noortje. „De zie ke papa kan eerder boos worden, dus het kind zal stiller zijn zodat papa dan misschien niet zo gauw boos wordt. Terwijl het thuis steeds moeilijker wordt, doen ze dan naar buiten toe ook nog vaak of er niks bijzonders aan de hand is. Ze nemen bijvoorbeeld geen vriendjes meer mee naar huis." Daar waar een klein kind nog heel afhankelijk is van de ouder en dat als uitgangspunt in de groep dient, ligt het bij pubers weer anders. „Die hebben als levenstaak zich af te zetten tegen ouders. Maar dat puberen wordt wel heel moeilijk als je moeder door haar ziekte toch al vaak huilend op de bank zit." Bij adolescenten, jong-volwasse- nen vanaf zeventien jaar, heeft het aangaan van relaties bijzondere aandacht. Noortje: „Zij gaan op zoek naar een partner maar hebben moeite om daar niet op dezelfde manier mee om te gaan als ze met hun ouder hebben omgegaan. Ze hebben hun mond gehouden tegen een boze moeder, hebben gezien dat vader het met relaties niet zo nauw nam en ze moeten leren hoe dat anders kan." Wat duidelijk wordt uit een terug- blik op alle groepen is dat elke deelnemer het als heel bijzonder heeft ervaren om niet de enige met deze problemen te zijn. „Dat te weten helpt iemand vaak al", weet Noortje. „Als een kind met een moeder die zelfmoord heeft willen plegen van een ander kind met een soortgelijke ervaring te horen krijgt dat ze nooit moet denken dat dat allemaal door haar kwam, werkt dat heel geruststellend. Wij als hulpverlener kunnen ook wel zeggen dat een kind niet van alles de schuld op zich moet nemen, maar iemand uit eenzelfde situatie overtuigt toch meer. Bij de gespreksgroepen wordt ook een psychiater betrokken. De doel- stelling van Context is preventief bezig te zijn. „Het mooie is dat kinderen die bij ons in die gesprek- groepen komen, zelf nog niks heb ben. Wij kiezen voor de positieve insteek en kunnen ze uitleg en een steuntje in de rug geven. Wij rich- ten ons op de sterke kanten, zeg gen dat het om te beginnen al ge- weldig is dat ze zijn gekomen. Want dat is het ook. Ze zijn bij ons gekomen via verwijzers, zoals GGZ-Europoort, Delta Psychia- trisch Centrum of via de school- maatschappelijke dienst. Maar wat wij willen en hopen is dat wanneer er niemand is om dat voor hen te doen, zij zich zelf bij ons aanmel den." Ook ouders met psychiatrische problemen die graag ondersteund willen worden bij de opvoeding kunnen zich aanmelden; ook voor hen is er een programma. Kinderen en ouders kunnen bellen met Con text via 010-493 35 55 of contact opnemen via de website www.con- text-ggzpreventie.nl. SCHIEDAM - Een directeur in een duikerspak, een tech- nisch beheerder op de golf- baan of een secretaresse op de jnotor? Deze niet-alle- daagse beelden zijn momen- teel te zien zijn in het straat- beeld van Schiedam. Ver schiliende medewerkers van Woonplus hebben namelijk model gestaan voor de recla- mecampagne ('Buur Ge- zocht') die de woningcorpo- ratie sinds afgelopen maan- dag voert voor haar nieuwe website www.woonstadschiedam.nl. Uniek aan de website is dat deze niet alleen het Schie- damse aanbod in het sociale huursegment omvat, maar ook de huurwoningen, die Woonplus aan de man brengt in de vrije sector en bestaande en nieuwbouw koopwoningen. Kortom, elke woning die Woonplus aanbiedt, is te vinden op de site. Het is de bedoeling dat op korte ter- mijn ook andere partijen hun actuele woningaanbod in Schiedam op de site pre- senteren. SCHIEDAM - In wijkcen trum De Erker wordt zater dag 4 februari een rommel- markt georganiseerd vanlO.OO - 15.00 uur. Een tafel kost zes euro. Bezoe- kers betalen 0,50, kindere- nalieen onder begeleiding gratis. Voor inschrijvingen en in- lichtingen: 426 77 67. SCHIEDAM - Op Kinder- centrum Katja wordt 1 maart van start gegaan met twee groepen voor een nieu we doelgroep: een dreumes- groep voor kinderen vanaf 2 jaar en een extra peuter- groep voor oudere peuters die een derde dagdeel willen komen. Komkids komt met beide groepen tegemoet aan de vraag van ouders om hun kind te laten wennen aan de overgang naar peuterspeel zaal of basisschool. De nieuwe peuterspeelzaal- groep voor dreumesen is be- doeld voor kinderen van 2 tot 2,5 jaar. In deze groep komen kinderen een dagdeel per week samen met hun ou der naar de peuterspeelzaal. Algemeen Dagblad 24 februari 2006. Een stukje over het college van Schiedam, dat onze molens niet interessant meer vindt. Het glasmuseum, het gedistilleerd mu seum, de Cobracollectie van het gemeentemuse- um die zouden Schiedam weer aanzien moeten gaan geven(H? Schiedam heeft een rijke historie. Prachtige monumenten zoals de Korenbeurs, zakkendragershuisje, voormalige branderijen, distilleer- derijen en natuurlijk de vijf hoog- ste molens ter wereld, gelegen langs onze mooie havens en ves- ten. Als gids krijg je veel vragen en als je alles op een rijtje zet, is de belangstelling voor onze molens bijzonder groot. Ik ben me daarom extra gaan verdiepen in de historie van molens branderijen en distil- leerderijen. Vanuit de historie zijn deze onlosmakend met elkaar ver- bonden. Op een enkele beroeps- molenaar na, zijn de meeste vrij- williger. Ik loop nu enkele jaartjes mee binnen het toeristisch gebeu- ren en ik heb nergens zo'n leuke club van enthousiaste mensen meegemaakt als deze molenaars, die overigens ook nog eens over enorm veel kennis beschikken. Dit enthousiasme wordt ook opge- merkt door onze bezoekers van de stad. Ook zijn onze molens de meest gefotografeerde objecten van onze stad en die gaan niet al leen door het land, maar ook heel de wereld over. We hebben ook een schitterende Museummolen: De Nieuwe Palmboom. Ik wil ie dereen aanraden om deze te bekij- ken. Vanaf boven heeft u tevens een prachtig uitzicht over Schie dam. Boven een speciale ruimte voor educatieve kinderfeestjes. Duizenden kinderen met hun bege- leiders zijn daar blij uitgekomen en krijgen na afloop nog 'n pan- nenkoekje toe, natuurlijk gemaakt van zelf gemaakt meel uit de mo len. Dat stukje uit het AD heb ik |g2Q|" daarom met grote verba- zing gelezen. Nog nergens wordt Schiedam geassocieerd met glas of lifestyle. Het is goed voor de stad dat we meer leuke en interessante zaken erbij krijgen, maar om de molens van hun voetstuk te halen gaat mij te ver. Ik begrijp dit ook niet. Vorig jaar vertelde burge- meester Scheeres (ook voorzitter van de molenstichting), met stelli- ge zekerheid, dat in 2006 begon- nen zou worden met de bouw van molen de Kameel aan het Doelen- plein. De molen van Nolet komt dit jaar gereed en deze grootste molen ter wereld is vanaf de Nieuwe Wa- terweg te bewonderen door al het internationale scheepvaartverkeer dat daar langs vaart. Deze enorme aanwinsten zijn natuurlijk ook goed voor de winkeliers in de bin- nenstad en uiteraard voor Nolet met zijn internationale relaties. Was dat artikel een foutje? Of gaan we onze eigen glazen ingooi- en? Als je de saamhorigheid ziet tussen de mensen van de Fluister- boot en de molens, dan mag je ho pen dat alle clubjes zich zo zouden verenigen, want wij hebben er ten slotte alle baat bij om er iets moois van te maken! Absolute samenwer- king is nodig om de stad weer ge- zond te maken en met een beetje goede leiding zou dit zeker moge- lijkzijn. Gerard de Winter SCHIEDAM - Het Charity Gala dat zaterdag 28 januari in Distil- leerderij Nolet georganiseerd was door Ronde Tafel 46 Schiedam, heeft 100.000 euro opgebracht voor Stichting Pallieter. Topkoks Robert Kranenborg, Erik van Loo, Mark van Gulick en Marcel van der Kleijn bezorgden de tweehon- derd gasten een culinaire top- avond, die werd afgewisseld door optredens van gitarist en compo- nist Harry Sacksioni en zanger Lou Prince. Maitre de Restaurant Edu- ard van der Toolen van Huis ter Duin en chef d'equipe Pieter de Ronde stonden garant voor de or- ganisatie voor en achter de scher- men en Barsupport maakte de cocktails. De totale opbrengst komt ten goe de aan de bouw van het kinderhos- pice Pallieterhof. De Ronde Tafel Schiedam stelde zich ten doel mi- nimaal het dak van dit huis te be- kostigen met de opbrengst van de ze avond. Dit doel is ruimschoots behaald. Stichting Pallieter zet zich in voor ongeneeslijk zieke kinde ren. Met haar palliatieve zorg wil zij, in vaak onvoorstelbaar moeilij- ke omstandigheden, zoveel moge- lijk steun en levensvreugde bieden. m CAR ELECTRONICS 174.928.#- Digital Audio Broadcasting 249* Art.nr. 302640 Art.nr. 302955 Art.nr. 15 PRIJZEN EN ZETF0UTENV00RBEH0UDEN. ALLE PRIJZEN EXCL. BTW.TENZIJ ANDERS VERMELD. WINKELOPENINGSTIJDEN: maandag t/m woensdag 9.30-18.00 uur, donderdag en vrijdag 9.30-21.00 uur en zaterdag 9.00-18.00 uur. Elke zondag geopend van 12.00-17.00 uur BEREIKBAARHEID VAN CORRECT: Vanuit richting Dordrecht en Utrecht volgt u de Noordelijke 'Ring van Rotterdam'. Afslag Centrum/Schiebroek. Vanuit Den Haag volgt u de oostelijke 'Ring van Rotterdam'. Afslag Centrum.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2006 | | pagina 5