Schiedam breidt dienstverlening uit op internet Regelingen voor minima in Schiedam www.schiedam.nl i Oproep voor leden voor de Programmaraad Kabeltelevisie en -radio Schiedam. Van Swieten Society opent Mozart jaar in Westvest 90-serie De gemeenteraad heeft vergaderd Kadernota Wijkgericht Werken nu ook te lezen op de website gemeente Schiedam t!»! -1 Week 5 Woensdag 1 februari 2006 fcF I HHM duct aangevraagd en betaald mmtm via het digitaal loket van de rA Vrijstelling ex artikel 19 lid 3 WRO m I y Op 20 juni 2005 is door de gemeenteraad de verordening op de Programmaraad Kabeltelevisie en -radio vastgesteld. De Programmaraad Kabeltelevisie en -radio Schiedam heeft tot taak de aanbieder van het omroep- netwerk (0NS) te adviseren over de samenstelling van het basispakket dat aan abonnees in Schiedam wordt doorgegeven. De Programmaraad is ingesteld op grond van de Mediawet. In de Mediawet zijn de bevoegdheden van de Programmaraad vastgelegd en zijn richtlijnen gegeven voor de samenstelling. De Programmaraad dient daarbij uit te gaan van een pluriforme samenstelling van het pakket, rekening houdend met maatschappelijke, culturele, godsdiensti- ge en geestelijke behoeften in de maatschappij. De adviezen van de Programmaraad zijn dwingend. Slechts om zwaarwegende redenen kan de aan bieder van het omroepnetwerk afwijken van het advies. De gemeenteraad van Schiedam benoemt de leden van de Programmaraad. Het college van B W heeft inmiddels een beoogd voorzitter van de Programmaraad benoemd en nodigt, ter uitvoering van bovengenoemd raadsbesluit, kandidaten uit te reageren om als lid zitting te nemen in de Programmaraad. De gemeente Schiedam zoekt ten behoeve van de Programmaraad 6 leden. Kandidaten moeten in Schiedam wonen, kabelabonnee zijn van de ONS en ten minste 16 jaar oud zijn. Omdat er wordt gestreefd naar een goede afspiegeling van de Schiedamse bevolking wor- den met name ook vrouwen, migranten, jongeren en ouderen uitgenodigd te reageren. Mensen die een zakelijk belang hebben bij het onderwerp zijn uitgesloten van het lid- maatschap. Ook leden van de gemeenteraad en werknemers van de aanbieder van het omroepnetwerk (ONS) mogen geen lid worden van de Programmaraad. De kandidaten moeten voldoen aan de volgende voorwaarden: - een goed beeld hebben van het programma-aanbod op radio en televisie - in staat zijn tot het leveren van een bijdrage aan een evenwichtig advies - belangstelling hebben voor de culturele achtergrond van alle Schiedammers - oog hebben voor het algemeen belang van de abonnees bij het kabelaanbod - bereid zijn de ontwikkelingen in de mediasector en de ICT-sector te volgen. Bestuurlijke ervaring en juridische en/of technische kennis van de mediasector vormen een extra aanbeveling. Het lidmaatschap van de Programmaraad vraagt na installatie van de Programmaraad gemiddeld enkele uren per maand. Voor het bijwonen van de vergaderingen is een vergoedingsregeling beschikbaar. De tekst van de "Verordening Programmaraad Kabeltelevisie en -radio Schiedam" is verkrijgbaar in de Stadswinkel, Stadserf 1Achtergrondinformatie is te vinden op www.kabelraden.nl. Belangstellenden voor deze functie dienen uiterlijk 28 februari 2006 een brief curriculum vitae te zenden aan het college van burgemeester en wethouders gemeente Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA te Schiedam. m Aanstaande vrijdag 3 februari om 20.15 uur zal de Van Swieten Society een concert geven in de serie 2005 - 2006 van de Stichting Westvest90. Dit speciale concert in het kader van het IVIozart-jaar heeft als titel: 'Mozart held van de salon'. Het wordt gegeven in de Westvest90-kerk aan de Westvest 90 tegenover molen 'De Walvisch'. De naam van het uitvoerend gezelschap is een eerbetoon aan Gottfried baron Van Swieten, een Nederlands musicus/diplomaat uit de 18e eeuw. Hij was adviseur en pro- motor van Haydn, Bach, Beethoven en Mozart. De Society heeft de muziek uit de 18e en begin 19e eeuw diepgaand verkend en stuitte daarbij op deze bijzondere landgenoot. De samenstelling van de Society wisselt naargelang het gebrachte programma en zal vrijdagavond bestaan uit 7 musici onder de bezielende leiding van Bart van Oort aan de fortepiano. Dit jaar gedenken we de 250e geboortedag van Mozart. Het programma zal bestaan uit 5 werken (in kleine bezetting) van deze gevierde componist. Ondermeer zullen de Ouvertiire La Clemenza di Tito, KV 621 en de Symfonie no 38 in D, KV 504 ten gehore worden gebracht. Toegang: 13,00; 11,00 (CJP, 65+); jongeren t/m 18 jaar 3,50. Prijzen inclusief reserveringskosten, pauzeconsumptie en programmatoelichting. Kaartverkoop Reserveringen en informatie via de website: www.westvest90.nl. VW Schiedam, VW Vlaardingen en bij Boekhandel van Leeuwen, Jongen's Boeken en Boekhandel Post Scriptum. Direct voor aanvang in de kerk, mits niet uitverkocht. Op maandag 23 januari heeft de gemeenteraad van Schiedam een extra raads- vergadering gehouden. Tijdens deze vergadering is gesproken over de te volgen procedure voor de benoeming van een burgemeester. Eerder is deze procedure opgeschort. De gemeenteraad heeft nu besloten dat de procedure voor benoeming zo snel mogelijk moet worden hervat en dat wordt afgezien van de mogelijkheid een referendum te houden. Voor informatie over de verdere procedure rond de burgemeestersbenoeming kunt u terecht op de website van de gemeente Schiedam www.schiedam.nl of bij de griffier, J. Gordijn, tel. 010-2465788, e-mail: i.gordijn@schiedam.nl De kadernota gaat in op het belang van interactief bestuur, de bijdrage van de burger op wijkniveau en de verschillende rollen die het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie, externe partners en burgers daarin vervullen. Met behulp van deze nota wordt aangeven hoe dit college denkt over de toekomstige opgaven op dit terrein. U kunt dit alles nalezen op de website van de gemeente Schiedam www.schiedam.nl onder de link nieuws activiteiten. a Vorige week heeft wethouder Cor van Tilborg als een van de HI U mmm een gemeentelijk pro- gemeente Schiedam. Hiermee gaf hij het officiele startsein voor een aantrekkelijke uitbreiding van de gemeentelijke dienstverlening via het internet. Clienten van de gemeente Schiedam hoeven voortaan niet meer voor alle diensten de gang naar het loket in de Stadswinkel te maken. Een aantal veelgevraagde gemeentelijke producten kan achter de pc via het digitaal loket op www.schiedam.nl worden aangevraagd en betaald. Daarmee heeft Schiedam een flinke stap gezet in de ontwikkeling naar een E-Gemeente. Wethouder Van 1 ilborg gaf aan dat de gemeente Schiedam hiermee tot de koplopers behoort. Het aantal gemeenten dat deze service biedt is momenteel nog niet groot, maar naar verwachting zullen spoedig meer gemeenten en andere overheidsorganisaties hun digitale dienstverlening uitbreiden. Schiedam is hiervoor aangesloten op DigiD. DigiD is een gemeenschappelijk systeem voor de overheid, waarmee ze de identiteit van haar burgers kan verifieren op internet. Vanaf 1 januari 2006 kunnen burgers op internet dankzij DigiD met een gebruikersnaam met wachtwoord terecht bij steeds meer elektronische overheidsdiensten. Aanvragen van een DigiD gaat eenvoudig. Op www.schiedam.nl gaat de gebruiker naar de ingang digitale loket en vervolgens naar 'Aanvragen DigiD'. Na het invullen van een aantal gegevens stuurt DigiD per post een persoonlijke activeringscode naar het (huis)adres van de aanvrager, zoals aanvrager bekend is bij de gemeente. Door die code in te vullen op de genoemde website, activeert de gebruiker de aanvraag. De gebruiker kiest zelf een gebruikersnaam met wachtwoord waarmee voortaan gebruik gemaakt kan worden van een groeiend aantal digitale overheidsdiensten op internet. Voor het aanvragen van een code kan de burger ook direct kijken op www.Digid.nl. j In Schiedam zijn de volgende producten nu digitaal aan te vragen. Dit aanbod zal in het komend jaar nog verder worden vergroot: Uittreksel Gemeentelijke 3. Aangifte hondenbelasting Basisadministratie voor de 4. Gehandicaptenparkeerkaart volgende doeleinden 5. Gehandicaptenparkeerplaats - rijbewijs 6. Parkeervergunning (voor bewoners!) - bromfietscertificaat 7. Kapvergunning - overschrijven kenteken 8. Aanvraag stadsgids - onderwijs 9. Klachtenformulier Aktes Burgerlijke Stand - geboorteakte - huwelijks- en partnerschapsregistratie Hieronder staat een aantal regelingen die de gemeente Schiedam kent voor mensen met een minimuminkomen. Voor meer informatie kunt u contact opne- men met een van de medewerkers bijzondere bijstand van de afdeling Inkomen. Zij zijn van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 10.00 uur telefo- nisch te bereiken. Het telefoonnummer is (010) 2466180. De CAV Schiedam Voor inwoners van Schiedam met een minimuminkomen is er een collectieve aanvullen- de ziektekostenverzekering: de CAV Schiedam. Deze verzekering wordt u aangeboden door de gemeente Schiedam in samenwerking met Zorgverzekeraar DSW. Als u CAV verzekerd bent dan hoeft u voor veel medische voorzieningen geen bijzondere bijstand meer aan te vragen bij de gemeente. De CAV is gratis. De gemeente betaalt de kosten. De premie voor de basisverzekering en de aanvullende verzekering van DSW blijft u zelf betalen. Voor wie? Om voor de CAV in aanmerking te komen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: U woont in Schiedam; Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 110% van de bijstandsnorm*; Uw vermogen bedraagt niet meer dan 10.360,- voor een echtpaar of alleenstaande ouder of 5.180,- voor een alleenstaande; U heeft bij zorgverzekeraar DSW een basisverzekering en een aanvullende verzekering; U heeft geen achterstand in de betaling van de premies aan DSW. Wat moet u doen? Ontvangt u een uitkering van de afdeling Inkomen en voldoet u aan alle voorwaarden, dan bent u al CAV verzekerd. U hoeft dan niets te doen. Ontvangt u geen uitkering van de afdeling Inkomen en voldoet u wel aan alle voor waarden, dan kunt u de folder CAV afhalen bij de afdeling Inkomen. Hierin vindt u alle informatie op een rijtje en ook een aanvraagformulier. Regeling chronisch zieken en gehandicapten Het is bekend dat mensen met een chronische ziekte of handicap vaak te maken hebben met extra kosten. Voorbeelden van deze kosten zijn: een hogere telefoonrekening, voe- dingsmiddelen en klusjes rondom het huis. Daarom heeft het college besloten dat men- sen die behoren tot de doelgroep in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van 300,- op jaarbasis. Voor wie? Om voor de Regeling chronisch zieken en gehandicapten in aanmerking te komen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: U woont in Schiedam; Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 110% van de bijstandsnorm*; Uw vermogen bedraagt niet meer dan 10.360,-voor een echtpaar of alleenstaande ouder of 5.180,- voor een alleenstaande; U heeft een of meer van onderstaande medische indicaties: - een indicatie voor een of meerdere vormen van AWBZ-zorg (o.a. thuiszorg) of - een indicatie voor een voorziening via de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG) of - een indicatie voor een gehandicaptenparkeerkaart. Wat moet u doen? Heeft u de tegemoetkoming nog niet op uw rekening ontvangen, maar voldoet u wel aan alle voorwaarden dan kunt u vanaf 1 maart 2006 de folder afhalen bij de afdeling Inkomen. Hierin vindt u alle informatie over deze regeling op een rijtje en ook een aan vraagformulier. De langdurigheidstoeslag Mensen die al langer een inkomen op bijstandsniveau hebben gehad kunnen jaarlijks een extra toeslag aanvragen. Voor wie? Om in aanmerking te komen voor deze toeslag moet u aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals; U woont in Schiedam; U heeft gedurende een onafgebroken periode van 5 jaar een inkomen op bijstands niveau gehad; U heeft gedurende die 5 jaar geen inkomsten gehad uit arbeid (zoals salaris) of in verband met arbeid (zoals WW, ZW); U heeft er alles aan gedaan om een baan te vinden; Uw vermogen bedraagt niet meer dan 10.360,- voor een echtpaar of alleenstaande ouder of 5-180,- voor een alleenstaande. Als u gehuwd of samenwonend bent, dient u beide aan alle voorwaarden te voldoen. Welk bedrag kunt u ontvangen? U heeft eenmaal per twaalf maanden recht op een langdurigheidstoeslag De hoogte van de toeslag bedraagt voor 2006: gehuwden 473,- alleenstaande ouder 425,- alleenstaande 331,= Wat moet u doen? Ontvangt u vijf jaar of langer een uitkering van de afdeling Inkomen en voldoet u ver der aan alle voorwaarden, dan ontvangt u de folder langdurigheidstoeslag vanzelf in uw brievenbus. U vult het formulier in en levert dat in bij de afdeling Inkomen. Ontvangt u geen uitkering van de afdeling Inkomen (of korter dan vijf jaar) en voldoet u wel aan alle voorwaarden, dan kunt u de folder langdurigheidstoeslag afhalen bij de afdeling Inkomen. Hierin vindt u alle informatie op een rijtje en ook een aanvraagfor mulier. De ouderentoeslag Mensen van 65 jaar en ouder met een minimuminkomen kunnen jaarlijks een extra toe slag aanvragen. Voor wie? Om in aanmerking te komen voor deze toeslag moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: U woont in Schiedam U bent 65 jaar of ouder; Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 110% van de bijstandsnorm* Uw vermogen bedraagt niet meer dan 10.360,- voor een echtpaar of alleenstaande ouder of 5.180,- voor een alleenstaande.; Welk bedrag kunt u ontvangen? U heeft eenmaal per twaalf maanden recht op een langdurigheidstoeslag De hoogte van de toeslag bedraagt voor 2006: gehuwden 200,- alleenstaande (ouder) 150,- Bij gehuwden waarvan de ene partner jonger is dan 65 jaar en de ander 65 jaar of ouder is bedraagt de toeslag 150,- Wat moet u doen? Ontvangt u een uitkering van de afdeling Inkomen en voldoet u aan alle voorwaarden, dan hoeft u niets te doen. U ontvangt de ouderentoeslag vanzelf op uw rekening. Ontvangt u geen uitkering van de afdeling Inkomen en voldoet u wel aan alle voor waarden, dan kunt u de folder ouderentoeslag afhalen bij de afdeling Inkomen. Hierin vindt u alle informatie op een rijtje en ook een aanvraagformulier. Waar moet u zijn? Al deze regelingen worden uitgevoerd door de afdeling Inkomen van de gemeente Schiedam. Folders en aanvraagformulieren kunt u ophalen bij de receptie van de afdeling Inkomen aan de 's-Gravelandseweg 567 of loket Zorg en Welzijn in de Stadswinkel, Stadserf 1 De bijstandsnorm per 1 januari 2006 is voor een echtpaar 1201,-, voor een alleen staande ouder 1081,- en voor een alleenstaande 841,- per maand. De bijstandsnorm per 1 januari 2006 is voor een echtpaar 1201,-, voor een alleenstaande ouder 1081,- en voor een alleenstaande 841,-per maand. Burgemeester en wethouders maken bekend dat een verzoek om vrijstelling van het bestemmingsplan 'Bebouwingsvoorschriften voor de Bebouwde Kom" is binnen- gekomen voor: Prins Bernhardlaan 70, vergroten woning (achterzijde) Het bouwplan wordt aangemerkt als een verzoek om toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Burgemeester en wethouders overwegen met gebruikmaking van het bepaalde in artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan Bebouwingsvoorschriften voor de Bebouwde Kom". Het plan ligt hiertoe gedurende 6 weken vanaf 2 februari 2006 t/m 16 maart 2006 ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, Stadswinkel, Stadserf 1, maandag 12.00 tot 16.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdag van 08.00 tot 20.00 uur, tel. (010) 2465565. Eenieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk zijn/haar gemoti- veerde zienswijzen tegen het verlenen van de vrijstelling kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van het hoofd afdeling Bouwen en Milieu, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Colofon Stadskantoor Tel.: (010) 246 55 55 Fax: (010) 473 70 21 E-mail: info@schiedam.nl Gemeentelijk Informatiepunt Stadswinkel. Stadserf 1 Tel.: (010) 246 53 04 Postadres Postbus 1501 3100 EA Schiedam Buiten kantooruren voor spoedeisende veiligheidszaken Tel.: (010) 246 54 00

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2006 | | pagina 8