maasstad De andere kant van Frits Kloppers Schiedamse Molenstichting viert uitbundig 25-jarig bestaan DE EROTHEEK^ r Geriater Driemaasstede bekorttijd in ziekenhuis maasstad wijk kort mmsmmtnsmms Spierings- hoek wordt groter Rommel- markt Kloppers handtekening ver herkenbaar Plannen liegen er niet om Inbrekers bet rapt Vrouw van tas beroofd maasstad weekbladen SCHIEDAM SCHIEDAM - Stichting De Schiedamse Molens viert on der het motto '25 jaar sterk in molenwerk en nog grootse plannen!' het 25- jarig be staan. Al een kwart eeuw zet de molenstichting zich in voor het behoud, beheer en de promotie van het Schie damse molenerfgoed. En de molenstichting is niet de eni ge. Ook Vereniging 'De Schiedamse Molen vrijwilli- gers', een enthousiaste club ervaren en aspirant mole- naars timmert al 25 jaar aan de weg. Redenen te over dus om de molens in 2006 extra in het zonnetje te zetten. westblaak 180 postbus 1685 3000 br rotterdam SCHIEDAM - Het wekelijkse inloopconcert in de Grote Kerk wordt zaterdag 18 februari verzorgd door Kamerkoor Cantabi- le uit Maassluis. Op het programma staan onder andere 'En- gelse kerkjuweeltjes' van Purcell, Elgar en Tomkins. Aanvang is 15.00 uur en de toegang is vrij. Diddl-ruilbeurs Franse barok Expositie Harmonia Expositie Theater Line-dance MILIEUKLACHTEN UIT UW REGIO www.erotheekshop.nl Rotterdamsedijk 411/413 3112 AP Schiedam 010-4270424 Openingstijden: ma. t/m vr. 11.00 tot 22.00 uur za. 11.00 tot 21.00 uur zo. 12.00 tot 17.00 uur A.5. ZONDAG OPEN! GRATIS MONTAGE EN GRATIS m AANSLUITING www.maasstadweekbladen.nl KANTOOR: Westblaak 180 Postbus 1162 3000BD Rotterdam Telefoon 010 4004491 Fax 010 4128449 email: stadsgroepadv@rotterdamsdagblad.nl Geopend ma. t/m vr. 8.30-17.00 uur. BEZORGING: Netwerk VSP email: bezorglngmaasstad@rotterdamsdagblad.nl Telefoon 0900 2020299 (10 euro ct. p.min.) ma. t/m vr. 09.00-17.00 uur DIRECTIE: R. M. de Koning MANAGER: H. Wirtz Telefoon 010 4004290 CHEF VERKOOP: B. van Dongen Telefoon 06 53 786940 VERTEGENWOORDIGERS: S. Verzendaal Telefoon 06 10921026 B. van Dongen Telefoon 06 53786940 INZENDTERMIJN ADVERTENTIES: Totdinsdag 10.00 uur IM/VP advertenties tot maandag 16.00 uur REDACTIE: Westblaak 180 Postbus 1685 3000 BR Rotterdam Fax 010 4004366 Email redactie: maaspostwaterweg@redactie.maasstad.nl K. Moerman - van der Knaap Telefoon 010 4004322 E. Meijer Telefoon 010 4004401 Chef-redactie: P. E. van der Heide Telefoon 010 4004490 FOTOGRAFIE: Voor nabestellingen Telefoon 06 51562210 INZENDTERMIJN REDACTIE-KOPIJ: Tot maandag 12.00 uur UITGEVER: PcM Lokale Media b.v. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij PcM Lokale Media b.v., c.q. de betreffende auteur SCHIEDAM - De bouwacti- viteiten voor de uitbreiding van scholengemeenschap Spieringshoek gaan maan dag 20 februari van start. Op het terrein van de school wordt een extra vleugel ge- bouwd die met twee loop- bruggen aan de eerste ver- dieping wordt verbonden. Daarnaast wordt de open ruimte onder de mediatheek (de stuurhut aan de park- kant van de school) omge- bouwd tot een overzichtelij- ke lockerruimte. Naast deze uitbreiding vinden er ook nog een aantal verbouwin- gen plaats binnen het be- staande schoolgebouw. Spie ringshoek is een school voor gymnasium vwo(+)en havo. De school trekt op dit moment leerlingen uit de he- le regio Waterweg-Noord. Om de huisvesting en de vei- ligheid van de leerlingen te waarborgen, heeft de direc- tie in de afgelopen jaren al instroomperkende maatre- gelen genomen. Na de bouw van de mediatheek (2000) en de renovatie van de binas- lokalen (2003) is deze uit breiding een volgende stap om het bestaande schoolge bouw aan te passen aan de eisen van de 21ste eeuw. Door deze uitbreiding krijgt de school die nog steeds te maken heeft met een grote groei van het aantal leerlin gen de beschikking over een moderne studieruimte en zes nieuwe lokalen. Met deze extra lokalen kan de school straks 1400 leerlingen huis- vesten. De gemeente leverde een financiele bijdrage van ongeveer 1.8 miljoen euro. Voor de inrichting van de studieruimte is de school on- dersteund door het fonds Schiedam Vlaardingen e.o. De bouwactiviteiten zullen in januari 2007 zijn afge- rond met een complete reno vatie van het schoolplein. De opening van de nieuwbouw zal parallel lopen aan de vie- ring van het 50-jarig jubile- um van de school. SCHIEDAM - In wijkcen- trum Oost aan de Boerhaa- velaan wordt zondag 19 fe bruari weer een rommel- markt georganiseerd. Er zijn nog enige tafels te huur voor zes euro. Inlichtingen zijn te verkrijgen via num- mer 245 18 18. De toegang is gratis en de aanvang is 11.00 uur. Woensdag 15 februari 2006 xq52 door Frank Willemse SCHIEDAM - Frits Klop pers noemt ze installaties. Werk dat hij tijdens de ten- toonstelling maakt op de grond en muren van Pand Paulus. De kunstenaar gaat met houten latten en spijkers in de weer om de contouren van een vrouwenfiguur te verbeelden. Titel van dit 'werk in uitvoering'Hinter- seite of achterkant. Twee lange benen en ronde vrou- wenbillen. En daartussen bloemenvaasjes. Daarin een verse bloem. Zowel de tulp als het vrouwelijk schoon staan symbool voor de voor- bijgaande aard van schoon- heid. Vandaar de titel 'Ver- beelde vergankelijkheid' van deze solo-expositie. Frits Kloppers (46) is een beken- de Schiedammer. „Wereld be- roemd in Schiedam'zegt hij zelf smalend. Wei iemand die met zijn lengte van twee meter opvalt. Bij- voorbeeld als hij dagelijks rond- fietst in de straten van Schiedam. Maar vooral is hij bekend als beeldend kunstenaar. Een beeld- houwer met een voorkeur voor vogelfiguren en abstracte rondin- gen. Die keren immers regelma- tig terug in zijn werk. Beelden in brons of fel gekleurd als paradijs- vogels. Duidelijk is zijn stijl wel. Kloppers handtekening is al van ver herkenbaar. Succesvol is hij overigens ook. Zo staat een bron- zen beeld van hem in de zonnige tuin van de Nederlandse ambas- sade in Bogota, Colombia. Waarom dan nu geen beelden op deze solo-expositie? „Misschien is het wel minder bekend dat ik ook schilderijen en tekeningen maak", zegt Kloppers. Hij denkt na en tekent met een viltstift ach- terelkaar figuurtjes op een klad- blok. Fragiele lijntjes met sterre- tjes. Heel licht en amper het pa pier toucherend. Frits praat ge- Frits Kloppers werk krijgt altijd zijn specifieke handtekening mee. De komende weken is beeldend werk van hem te zien in pand Paulus. Foto Roger van der Kraan makkelijker over zijn werk als hij onderwijl tekent. Zijn handen, nee grove knuisten, gaan wonder- lijk licht over het papier. Het werkt ontspannend, net als de mantra-tekeningen die je geest 'leegmaken'. matig Engels of Duits." Dat werkte louterend. Vooral de schoonheid van de natuur met veel bloemen, parken en vogels trof hem daar. En automatisch ging zijn hand aan het werk. In Ik heb veel inspiratie op- gedaan tijdens mijn laatste va- kantie naar mijn geliefde Italie. Ruim een maand lang ge- keken en gewerkt. Heel intensief omdat ik met niemand kon pra- ten. Ik spreek geen Italiaans en zij Noord Italie verbleef hij in het merengebied nabij het huis van de Schiedamse tuinarchitect Govert Visser. Een goede vriend van hem die ook zijn tentoonstel- ling op zondag 19 februari om 16.00 uur zal openen. Verliefd werd hij in en op Italie. Het leverde een serie erotische te keningen op, „Bron- i #3 zen beelden #5 of Vail zijn juist heel ro- buust en duurzaam terwijl dit werk juist licht en vergankelijk is." En toen het bestuur van Stichting KunstWerkt hem vroeg voor een solo-tentoonstelling kreeg hij subiet het idee zijn an dere kant te laten zien. Nieuw werk en werk dat hij gaat maken tijdens de openingsuren. Niet de beelden maar juist tekeningen, schilderijen en installaties. Zodat elke week weer nieuw werk en veranderingen worden toege- voegd. Tentoonstelling Frits Kloppers 'Verbeelde vergankelijkheid' van 19 februari tot en met 26 maart in Pand Paulus, Korte Haven 125. Elke vrijdag, zaterdag en zondag open van 13.00 tot 17.00 uur. De kunstenaar is aanwezig. Het begon allemaal (offtcieel) op 28 april 1981, toen de statuten van de molenstichting en de vrijwilli- gersvereniging ondertekend wer- den. In de loop van de tijd kwam er veel tot stand. Een van de hoogte- punten was de herbouw in 1993 van molen De Palmboom, die de dubbele functie van museum en werkende molen kreeg. Er werden tijdelijke tentoonstellingen georga niseerd, die zich sinds 2001 richten op een jong publiek. Een paar jaar later werd in het kader van de ten toonstelling 'Het Grote Molenspel' ook de eerste molenles voor kinde- ren op internet ontwikkeld. Ook kreeg de werkende molen veel aandacht. Sinds de aanstelling van een stadsmolenaar in 2003 maalt de molen niet alleen voor bezoe- kers, maar ook voor een aantal bakkers in Schiedam en omgeving. De Molenstichting doet bij activi- teiten in de stad altijd van zich spreken. Zo doen de molens jaar- lijks mee aan de Brandersfeesten, Open Monumentendag en het Na- tionaal Museumweekend. Inciden- teel werd ook samengewerkt met SCHAT en Doek. Op kunstzinnig gebied was er het project waarbij zestien Schiedamse kunstenaars elk een molenzeil ontwierpen. La ter kwamen er nog twee verschil- lende CoBrA ontwerpen op de wieken van molen De Nieuwe Palmboom en molen De Walvisch. Restauraties en onderhoudswerk- zaamheden waren er volop in de afgelopen 25 jaar. Molen De Drie Koornbloemen kreeg een compleet gerestaureerd molenaarshuis. Mo len De Walvisch werd na de brand in februari 1996 volledig gerestau- De Molenstichting heeft nog van alles in petto voor2006. Foto Roger van der Kraan reerd en maalvaardig gemaakt. Re- centelijk nog kreeg de kap van mo len De Noord een grondige op- knapbeurt. Dit jaar zullen verschillende jubi- leumactiviteiten plaatsvinden die het werk van de molenstichting en de vrijwilligersvereniging belich- ten. Zo komt er een speciale ten toonstelling in de museummolen, het thema 'Van toen naar toe- komst' op Molendag, enkele speci- aal ontwikkelde jubileumartikelen en een Molenvriendendag waarin aandacht wordt besteed aan de techniek van de molens, onder- houd en restauraties, het mole- naarsambacht, de molenroute en last but not least de herbouwplan- nen. Op 28 april, de oprichtingsda- tum, bijten de Schiedamse vrijwil- lige molenaars de spits af met het 25 uur non-stop draaien van alle molens. In de toekomst richt de molen stichting haar blik op twee ambiti- euze herbouwplannen. Molen De Kameel zal herrijzen aan het Doeleplein en zo een nieuwe, be- langrijke blikvanger worden in het stadscentrum. De Babbersmolen, gelegen langs de Poldervaart, zal worden gerestaureerd en (mogelijk zelfs) een functie krijgen in de wa- terhuishouding van het gebied. SCHIEDAM - Verpleeghuis Drie maasstede in Schiedam gaat op een bijzondere manier de verblijftijd van zieke ouderen in het zieken huis bekorten. Door het aantrekken van een gespecialiseerde arts, kun- nen patienten eerder de overstap uit het ziekenhuis maken. Het is voor zover bekend voor het eerst in Nederland dat een ver pleeghuis een klinisch geriater in dienst neemt. Geriaters zijn gespe- cialiseerd in de zorg aan ouderen. Hij behandelt klachten als diabetes en Parkinson, maar ook mensen met een zwak hart en zogenaamde polyfarmaceutische patienten, mensen die een veelheid aan ge- neesmiddelen slikken. Naast het puur lichamelijke kijkt hij naar psychische en ook sociale facto- ren. Dr. Jaap Krulder werkt sinds enke le maanden in het Vlietland Zie kenhuis als geriater, en gaat nu ook aan de slag in het verpleeghuis. „Als een ouder iemand geregeld valt, kan de neuroloog de patient onderzoeken en constateren dat er geen sprake is van Parkinson of een epileptische aanval. De cardia- loog ziet dat er geen hartritme stoomissen zijn en de internist kan de diagnose 'suiker' doorstrepen. Maar wat is er dan wel? Het kan zijn dat iemand een bril heeft met een dubbelfocus die voor proble- men zorgt. Daar kijken wij dan ook naar. Ik heb per patient een uur, welke andere arts heeft dat?' De geriater is vakgebied overstij- gend en is een beetje de lijm tussen de verschillende specialisaties, al- dus Krulder. De eerste patient van de dokter is inmiddels vanuit het ziekenhuis overgeplaatst naar het verpleeg huis. De zorg is daar volgens Krul der veel meer toegespitst op revali- datie. „Het paramedisch team van verpleegkundigen, dietist en ergo- therapeut zijn daar veel beter op ingesteld. Ik zeg altijd: een dag in bed, kost twee hersteldagen." Ver- der wordt volgens hem het risico op complicaties in het ziekenhuis vermeden. Ook niet onbelangrijk: een bed in het verpleeghuis is goedkoper. „Het is echt win-win." Zelfs de mantelzorgers thuis wor den door deze werkwijze ontlast. In eerste instantie zijn in Drie maasstede twee bedden beschik- baar voor mensen onder behande- ling van Krulder die uit het zieken huis worden overgeplaatst. Op ter- mijn wordt dit aantal uitgebreid naar mogelijk tien. SCHIEDAM - Een bewoner van de Schiedamseweg waarschuwde zondagmid- dag rond 14.45 uur de poli tic omdat er in zijn woning werd ingebroken. De politie kon, op heterdaad, twee twintigjarige mannen aan- houden zonder vaste woon- of verblijfplaats. Het tweetal werd ingesloten voor ver- hoor. Door de 35-jarige aan- gever worden vooralsnog geen spullen vermist. Vrijdagavond was al om- streeks 21.00 uur ingebro ken in een woning aan de Swammerdamsingel. Ter wijl de 30-jarige bewoonster in de woonkamer naar de te- levisie keek, werd een ruit van de voorkamer inge- gooid. De vrouw ging kijken en zag twee mannen met helmen op in de kamer staan die haar bedreigden. De vrouw sloot de deur van de voorkamer en ging naar bo- ven. De inbrekers gingen er ook vandoor en namen een laptop mee uit de woning. De gewaarschuwde politie stelde nog een onderzoek in de omgeving in, maar de in brekers werden niet meer aangetroffen. SCHIEDAM -Een 45-jarige vrouw is vrijdagavond om- streeks 20.30 uur op de Dam beroofd van haar tas. De vrouw werd door een onbe- kende man op een fiets be- laagd waarna de tas uit haar handen werd getrokken. Hierin zaten onder meer haar portemonnee en identi- teitspapieren. SCHIEDAM - Wijkcentrum De Blauwe Brug organiseert donder- dag 23 februari een diddl- en voet- balplaatjes ruilbeurs. Gratis entree voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De beurs is van 14.00 tot 15.30 uur. SCHIEDAM - De Schiedamse Oud-Katholieke Kerk staat vrij dagavond 24 februari in het teken van Franse Barokmuziek. De Ca- nadese sopraan Isabelle Desro- chers verzorgt dan samen met het ensemble Ausonia een concert waarin muziek ten gehore zal wor den gebracht van de Franse barok- componisten Francoeur, Couperin, Rameau en Lully. Het concert in de op de Dam gelegen kerk begint om 20.15 uur. Kaarten zijn 17,50 in de voorverkoop bij Jongen's Boeken op de Dam 2, kaarten aan de zaal kosten 20 euro. SCHIEDAM - Margreeth Mulder exposeert tot en met 27 maart schilderijen in zorgcentrum Harg- Spaland. Het stilleven heeft haar voorkeur. Vorm, licht en kleur zijn belangrijk. Het zorgcentrum is te vinden aan de Willem Andriessen- laan 2. SCHIEDAM - Spirituele vereni ging Harmonia ontvangt donder- dag 16 februari Miranda Bavel die iedereen in contact wil laten ko- men met zijn of haar Gids. Aan vang is 19.45 uur in wijkcentrum De Blauwe Brug. Toegang is vijf euro. SCHIEDAM - In Artipico Art Gal lery is van 12 tot en met 26 februa ri de solo-expositie van de bekende Schiedamse kunstenaar Frans Bleiji te zien. Deze realistische fijnschilder weet dat zijn stillevens een nostalgisch verhaal oproepen. Zijn er nu voorwerpen op het doek geplakt of geprikt? Het heeft er alle schijn van. Artipico Art Gallery is te vinden aan de Grote Markt 39a. SCHIEDAM - In wijkcentrum De Erker wordt zaterdag 18 februari vanaf 20.30 uur een voorstelling gegeven van 3+1 kleinkunstthea- ter. Vier personalities met uiteen- lopende theatervormen. De toe gang is zeven euro. SCHIEDAM - In wijkcentrum De Erker wordt zondag 19 februari een line-dancemiddag gehouden van 13.00 tot 16.00 uur. De toe gang is twee euro. Woensdag 22 februari is er weer bingo-avond van 19.30 - 22.00 uur. De entree is gratis, een boekje kost 6,50. De DCMR Milieudienst Rijnmond behandelt klachten over stank, stof, lawaai en andere overtast van bedrijven in het Rijnmondgebied. Hieronder leest u een toelichting op een deeI van de 381 klachten die in de week van 6 tot 13 februari zijn binnengekomen. Stankoverlast in zuidelijk Rijnmondgebied Maandagmiddag 6 februari ontving de meldkamer tussen twaalf en half twee stankklachten uit verschillende plaatsen in het zuidelijk Rijnmond gebied. Dertien bewoners van onder andere Oostvoorne, Rockanje, Vierpolders tot zelfs in Barendrecht omschreven de overlast als de stank van olie, mercaptaan en chemisch. De uitrukdienst van de meldkamer heeft in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam een onderzoek ingesteld. De stank werd op dat moment niet meer waargenomen. De stank werd vermoedelijk veroorzaakt door een schip dat voor de mondlng van de Nieuwe Waterweg voor anker lag. Geluidsoverlast in Oostvoorne Eveneens op maandag kwamen verspreid over de dag tot aan de vroege morgen van dinsdag 7 februari klachten bij de meldkamer binnen over geluidsoverlast. In totaal 24 bewoners van Oostvoorne omschreven de overlast als een dreunend, bonkend en razend lawaai. De uitrukdienst stelde na onderzoek vast dat de geluidsoverlast afkomstig was van verschillende (container)overslagbedrijven. Mede als gevolg van de weers- omstandigheden - koud en vochtig - was het industrietawaai sterker te horen dan normaal het geval is. Overlast in Vlaardingen, Hoogvliet, Schiedam, Maassluis en Spijkenisse van roetende fakkel In verband met storingen in het productieproces moest Shell Nederland Raffinaderij op vrijdag 10 februari tot twee keer toe flink fakkelen. Tussen half twee en half drie's middags belden 22 inwoners van Vlaardingen, Hoogvliet, Schiedam en Maassluis over de hoge roetende fakkel. De fakkel was nodig nadat een compressor was uitgevallen omdat een veiligheids- alarm (ten onrechte) was afgegaan. Shell onderzoekt de oorzaak hiervan. In de namiddag kwamen over de fakkel van Shell nog eens negen klachten uit Hoogvliet, Vlaardingen en Spijkenisse bij de meldkamer binnen. Dit gebeurde na een niet vlekkeloos vertopen start van een van de productie- eenheden van Shell. Overladen stookolie oorzaak stankoverlast in Westland Zaterdagmorgen 11 februari ontving de meldkamer vanaf acht uur 21 klachten over stank van olie. De klachten kwamen uit Maassluis, Maasdijk, Naaldwijk, Honselaarsdijk en Den Haag. Ook de Brandweer Haaglanden had ruim twintig stankklachten ontvangen. Aan de steiger bij op- en over- slagbedrijf Vopak Europoort vond een verlading van het ene naar het andere schip plaats van stookolie met een hoog zwavelgehalte. Het bleek dat de kapitein van een van de schepen niet bekend was met de regels en daardoor geen maatregelen had getroffen om de stankoverlast te voor- komen. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft proces-verbaal opgemaakt. De milieuklachtentelefoon: (010) 47 33 333 (24 uur per dag). Of uw klacht via internet: www.dcmr.nl/milieuklacht. FlLMVERHUUR EROTISCHE ARTIKELEN r, in Bergschenhoek en Breda Keukenactie: Tegelactk: TOT35% KORTING OPDIVERSE ACTIETEGELS van diverse topmerken Badkamer actie: GRATIS DOUCHE- CABINE* Bergschenhoek Numansdorp Leeuwenhoekweg 2 Industriestraat 31 Tel. 010-524 23 00. Tel. 0186-65370.0. Breda Rotterdam GrenSsteen 7-9 Olympiaweg 44a Tel. 076-542 54 42. Tel. 010-47919 44. Oen Haag Vlaardingen Van der Kunstraat 27- 77 Gerard Burgerlaan 4 a Tel. 070-402 32 84. Tel. 010-460 06 70. Naaldwijk WarmoezenierstraaW e Tel.0174-670822. www.woaning.org Prijswijzigingen en zetfoutenvoorbehouden. liftVraag naar de voorwaarden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2006 | | pagina 12