Mythe van ss Rotterdam komt weer tot leven Sanne Mastwijk wint derde editie recensiewedstrijd ■Si-sli *nL 15.9 ft 79.95 KEUZE UIT RUIM 150 MEMORY-CARD 19® 59.9 maasstad ■p, podiyirifi] UNIVERSELE AFSTANDSBEDIENING DJ H00FDTELEF00N mm®, COMPACTE SCANNER BERGWEG 110 ROTTERDAM Model ook in reparatie Kunstbeursop Kop van Zuid Talentenjacht voor duo's Mili '.'s - i A •-*! ft ROTTERDAM - Terwijl het stoomschip Rotterdam op weg is naar Gdansk om daar een laatste restauratie te on- dergaan, is in de Maasstad de koorts voor de definitieve te- rugkomst al stijgende. Het Nederlands Fotomuseum opende afgelopen zaterdag de tentoonstelling 'de Rotter dam, boegbeeld van de voor- uitgang'. Voor de bezoekers komt de mythe weer tot le ven. po stad ROTTERDAM - Poppen- kast voor grote mensen. Dat is wat Paul van Soest voor ogen heeft met Het Echt Rotterdams Theater. Dit nieuwe theatergezelschap toert door het land met de comedy 'Weg van de Bu- ren'. Op donderdag 23 fe bruari speelt 'Het Echt' een thuiswedstrijd, want dan staan ze in Theater Zuid- plein in hun Rotterdam. In de toekomst hoopt Van Soest op een eigen theater waar hij mensen 'een vorm van geluk kan bijbrengen'. isSBt ""SSif" m'SIS. Op zoek naar dat ene aansluitsnoertje of naar een geheugenkaart voor uw digitale fotocamera. Correct heeft op de Bergweg 110 in Rotterdam een zeer groot assortiment aan audio- en video accessoires. Ook op het gebied van hoofdtelefoons, scanners en universele afstandsbedieningen heeft Correct een ruime keuze. Want als Correct't niet heeft, vergeet't dan maar! ZONDAG19 FEBRUARI GEOPEND VAN 12.00-17.00 UUR DONDERDAG EN VRIJDAG K00PAV0ND TOT 21.00 UUR na tt Woensdag 15 februari 2006 tx51 door Dik Vuik Mythische proporties heeft de langverwachte terugkomst van het beroemde HAL-schip zo langza- merhand aangenomen. Jarenlang spande het er om of het passagiers- schip kon worden gekocht, opge- knapt en naar Rotterdam terug ge- bracht. Nu dat allemaal in kannen en kruiken is, neemt het Neder lands Fotomuseum alvast een schot voor de boeg. Met talrijke fo- to's, zowel van beroepsfotografen als amateurs, is een uniek beeld van het leven van de ss Rotterdam geschapen. De ss Rotterdam hoort bij de grote iconen van deze stad, zo viel zater dag bij de opening van de tentoon stelling te horen. „En misschien spant de ss Rotterdam zelfs wel de kroon. Zelden zal een schip zo vaak gefotografeerd zijn. Zowel Uitzwaaiersaan de Wilhelminakade, augustus 1961. beroepsfotografen als amateurs hebben bijgedragen aan het beeld van het schip." Samensteller Si mon Kool was zelf als 8-jarige aanwezig bij de tewaterlating van de ss Rotterdam. „Dat is iets dat je nooit vergeet." Hij weet ook nog hoe de Rotterdam later keurig met de Statendam en de Nieuw Am sterdam aan de kade lag te pron- ken. Een oproep om foto's voor een tentoonstelling in te leveren, bleek buitengewoon succesvol. „De foto: Daniel van de Ven emoties over het schip hebben zich blijkbaar over het hele land ver- spreid. Het is geen mannenonder- werp, want ook vrouwen zijn er dol op. Als het even had gekund, had ik nog wel twee zalen kunnen vullen." Wethouder Stefan Hulman ontving het eerste exemplaar van het foto- boek, dat gelijktijdig met de ten toonstelling werd gepresenteerd. Die tentoonstelling is een staaltje van fotografische geschiedschrij- ving geworden. Het leven van de ss Rotterdam wordt gevolgd vanaf de tekentafel bij de RDM tot de te waterlating en de vele, vele reizen over de hele wereld. Er zijn heel veel sfeerbeelden te zien, van zon- nebadende vrouwen met badmuts bij het zwembad aan boord, men- sen in dekstoelen, aankomsten in havens en noem maar op. Prachtig is het beeld van de ss Rotterdam in de haven van New York, de passa- giers al turend naar het Vrijheids- beeld in de verte. Indrukwekkend een enorme kleurenplaat van de Rotterdam terwijl die langs de ka de van Hoboken wordt gesleept. Aandoenlijk de afbeelding van de Rotterdam voor een Rotterdamse kade, waarin het publiek vanuit Volkswagen kevers, Citroen 2 cv's en Opels de aankomst van het luxe passagierschip bewonderd. En zo regent het foto's, die de ss Rotterdam zowel op statige, recla- meachtige wijze in beeld brengen als heel ongedwongen, gezien van uit het perspectief van de zich ver- makende vakantieganger. Juist die tegenstelling is de kracht van de tentoonstelling random dit 'boeg beeld' van de vooruitgang. De vi- trines leveren een schat aan an- sichtkaarten en boeken waarin de ss Rotterdam wordt afgebeeld. En wie de ultieme beleving zoekt, kan plaatsnemen in een dekstoel en de levensgrote lichtbeelden op de muur voorbij zien komen. Het ont- breekt eigenlijk nog maar aan een ding: de ss Rotterdam zelf. Laat ze alsjeblieft een beetje opschieten, daar in Gdansk. 'De Rotterdam, boegbeeld van de vooruitgang' is te zien tot en met 9 april. Witte de Withstraat 63. Voor meer informatie: telefoon (010) 213 20 11 of www.nederlandsfo- tomuseum.nl. Hetfotoboek met de- zelfde titel (164 pg. is uitgegeven door NAi Uitgevers en is voor 34,50 euro te koop in de museum- winkel en bij de boekhandel. ROTTERDAM - Niet alleen de grote ss Rotterdam wordt klaargemaakt voor een tweede leven. Ook een groot schaal- model, in schaal 1:25 en dui- zend kilo zwaar, ondergaat een opknapbeurt. Het model komt uit Madurodam en is ne- gen meter lang. Leerlingen van het Albeda College, die ook al aan de sloepen van de echte Rotterdam werken, res- taureren het model in een werkplaats van de voormalige RDM-werf. ROTTERDAM - Van 16 februari tot en met 20 februari 2006 veran- dert de Cruise Terminal Rotterdam in een internationaal podium voor actuele en hedendaagse kunst. Ga- leriehouders onder meer uit Duits- land, Engeland, Frankrijk, Ierland, Italie, Nederland, Noorwegen, de Verenigde Staten en Zwitserland tonen uiteenlopend werk; van foto- grafte en schilderijen tot sculptu- ren. Een internationaal selectieco- mite selecteert de deelnemers op basis van hun gedurfde program- mering, mentaliteit en drang naar vernieuwing. Art Rotterdam is in Nederland in- middels uitgegroeid tot de beurs voor hedendaagse kunst. Kenmer- kend voor Art Rotterdam is en blijft het kwalitatief hoge niveau, het jonge en dynamische karakter en een groeiend aantal internatio- nale galeries. Art Rotterdam is van donderdag 16 tot en met maandag 20 februari in de Cruise Terminal Rotterdam op de Kop van Zuid. De beurs is don derdag tot zondag van 11.00 tot 19:00 uur geopend. Maandag 20 februari gaat de kunstbeurs iets eerder dicht, namelijk 17.00 uur. De entree is 12,50 euro. ROTTERDAM - 'Pas de Deux' is een talentenjacht voor duo's. Ie- dereen die wil zingen, dansen, ac- teren, vertellen, schilderen, foto- graferen, een film wil maken is welkom mits ze maar een duo vor- men en een van beide cursist of deelnemer is aan een SKVR-acti- viteit. Aarzel niet en maak kans op de hoofdprijs: een fantastische ste- dentrip voor twee personen naar een culturele hoofdstad in Europa. Opgeven voor Pas de Deux kan via telefoon of mail bij de SKVR, Su zanne Jansen, tel 010-2718368 of s.jansen@skvr.nl. Voorrondes zijn 3 of 4 maart, en de finale vindt plaats op 11 maart in de theaterzaal van de SKVR aan de Hennekijnstraat 6. Thuiswedstrijd voor Het Echt Rotterdams Theater door Vincent Wernke „Zet er maar bij dat ik dat laatste zei na twee glazen wijn", lacht Van Soest. Toch bedoelt hij het serieus. Humor ten koste van an- deren is al genoeg te zien. Zo ver- telde een theaterdirecteur hem over een cabaretier die op het po dium zonodig een groepsver- krachting moest verbeelden. „Daar zit het gros van de mensen niet op te wachten. Ik snap dat je als theatermaker grenzen op- zoekt, maar voor zoiets komen ze toch niet? Iedereen wil gelukkig zijn. Als wij mensen dat geluk voor een avond kunnen bieden. dan is de avond geslaagd." En welk genre is daar nou beter ge- schikt voor dan de klucht of ko- medie? „Er blijkt veel behoefte aan dit soort theater", weet Van Soest. „Het wordt weinig gespeeld, om- dat het een moeilijk genre is. Na het verdwijnen van John Lan- ting's Theater van de Lach zijn er wel pogingen gedaan om kluch- ten en komedies op het toneel te brengen, maar daar zat je met „Er wordt wel eens minderwaardig over de klucht gedaan, maar dat is absoluut niet terecht. Het is moeilijkerom mensen echt aan hetlachen te krijgen dan aan hethuilen", zegtPaul van Soest. Hij staat binnenkort met 'Het Echt Rotterdams Theaterop het podium van Theater Zuidplein. kromme tenen naar te kijken. De aanpak die wij hanteren heb ik geleerd van mijn leermeester John Lanting en die had het op zijn beurt ook weer van zijn leer- meesters. Er wordt wel eens min derwaardig over gedaan, maar dat is absoluut niet terecht. Het is moeilijker om mensen echt aan het lachen te krijgen dan aan het huilen." In 'Weg van de Buren', de eerste voorstelling van Het Echt Rotter dams Theater („De Rotterdamse mentaliteit is echt"), draait het om Daan en Claar Hoogewegen (Paul van Soest en Marja Lieu- wen). Zij wonen al twintig jaar in dezelfde buurt naast dezelfde bu ren, inmiddels goede vrienden. Als zij op een dag verhuizen krij gen Daan en Claar nieuwe buren. Dit blijken Vincent en Hilda (Coen van Vlijmen en Eva-lise Geerlings) en dat is even wennen. Ze zijn jong, schreeuwerig en hebben een voorliefde voor nach- telijke tuinfeestjes. En ze hebben een Deense dog die hele nachten blaft. Wat opvalt is de plat Rotterdamse tongval van met name Vincent en Hilda. „Zodra zij hun mond open doen, weten de mensen in de zaal naar welk dialect ze luisteren", lacht Van Soest. „Alleen Maija Lieuwen is Amsterdamse, maar zij is dol op Rotterdam!" Paul van Soest is ook te zien in de tele- visiekomedie 'Toen Was Geluk Heel Gewoon', een serie die vol- gens hem het pad heeft geeffend voor de Rotterdamse tongval: „Die serie heeft niet voor niets de Televisier-ring gewonnen, een publieksprijs. Het publiek, van Hoogezand tot Doetinchem, loopt nu warm voor onze voor stelling." Het Echt Rotterdams Theater is afgeleid van Het Echt Antwaarps Theater van Ruud de Ridder. Hij schreef het oorspronkelijke stuk ('Bingo!'), dat door Gerard Cox is bewerkt. „Twee jaar geleden vroeg John Leddy, die 'Weg van de Buren' heeft geregisseerd, of ik mee wilde naar een stuk van De Ridder in Antwerpen. Hij stel- de mij voor als: 'Paul van Soest, oprichter van Het Echt Rotter dams Theater'. Daarna is het gaan groeien en blijkbaar zat het pu bliek er ook op te wachten, gezien de readies, „Zelf miste ik het genre ook, om te spelen", motiveert hij zijn keu- ze voor de klucht en komedie. „Ik heb een aantal seizoen gespeeld bij het Theater van de Lach. Daarna heb ik allerlei andere din- gen gedaan, maar ik merk dat ik dit zo leuk vind. Het is ook nooit weggeweest, alleen waren er niet altijd spelers en groepen voor handen om dit te spelen. Nu heb je Jon van Eerd en wij, waar de mensen voor naar het theater ko men. Wat ik wil is het kind in mensen naar boven halen. Dat is de taak van de toneelspeler. Je zou kunnen zeggen dat er bijna een soort missie achter zit." Die missie leeft volgens Van Soest bij alle andere medewer- kers van Het Echt Rotterdams Theater. „Het gevoel is te verge- lijken met de sfeer bij 'Toen Was Geluk Heel Gewoon'. Gerard Cox en Sjoerd Pleijsier brengen dat gevoel ook over op alle ande re medewerkers. Dat is inderdaad de Rotterdamse mentaliteit." De ze mentaliteit spreekt volgens hem mensen uit het hele land aan: „Kijk naar Feyenoord. Als ik in de Kuip zit, zie ik altijd een span- doek hangen met 'Dokkum groet Feyenoord'. Dat gevoel beperkt zich dus blijkbaar niet tot Rotter dam of de Rijnmond." Hetzelfde merken de spelers van 'Weg van de Buren' in het land. Uiteraard speelt Van Soest graag in de regio Rotterdam: „Het toch je stad, altijd leuk om hier te spe len. Het publiek is recht voor z'n raap. Als je ze hier flink aan het lachen krijgt, dan kun je het hele land door." Het Echt Rotterdams Theater wil in de toekomst graag een eigen theater in de stad. „Er zit iets aan te komen, maar ik kan daar nu verder nog niets over zeg gen", besluit hij geheimzinnig. 'Weg van de burenvan Het Echt Rotterdams Theater is op 23 fe bruari te zien zien Theater Zuid plein. Reserveren: 010-203.02.03 of www.theaterzuidplein.nl. Ver der onder meer op 25 februari in Maassluis en op 11 maart in Hel- levoetsluis. Meer informatie: ww- w.hetecht.nl. SCHIEDAM - Sanne Mastwijk is de overtuigende winnares van de derde recensiewedstrijd die is ge- organiseerd door de Associatie Rijnmondtheaters in samenwer- king met Maasstad weekbladen. Afgelopen vrijdag werd Sanne verrast door Anita van der Linden van het Fortis Theater aan de Schie, die met de directie van het Schravenlant een huldiging had georganiseerd. Een passende loca- tie werd gevonden in de Theater zaal van de scholengemeenschap. Hier hadden zich random de win nares een aantal leerlingen en do- centen verzameld, inclusief rector Kapoen. Zij luisterden aandachtig naar de eer die Sanne werd toebe- deeld toen Anita van der Linden uitleg gaf over de keuze van de jury. De regionale theaters van Vlaar- dingen, Schiedam, Spijkenisse, Barendrecht en Capelle rijden elk seizoen met de 'Rijnmondtheaters premierebus' naar enkele toneel- premieres. Met dit initiatief willen de theaters de groep in de leeftijd febrw»rt mWTfS TtM£a*e* Sanne Mastwijk wordt in de Theaterzaal van het Schravenlant gefeliciteerd door Anita van der Linden van het Fortis Theater aan de Schie. Foto: Roger van der Kraan van twaalf tot achttien interesseren in serieus theater. In samenwer- king met docenten Nederlands en Culturele Kunstzinnige Vorming en de redactie van Maasstad week bladen is random het premierebe- zoek een recensiewedstrijd ont- wikkeld, met een leuke prijs voor het beste artikel. Sanne bezocht met een groep leer lingen de premiere van de voor stelling Petit Crimes in de Leid- sche Schouwburg. In deze zwarte komedie spelen Angela Schijf en Daan Schuurmans een echtpaar in een relatie vol geheimen, leugens, haat en passie. Sanne was enthou- siast over het stuk, al had ze ook kritiek: Het stuk Petits Crimes, geschreven doorde Fransman Eric-Emmanuel Schmitt, is een grote uitdaging. Het feit dat er maar twee spelers op het toneel staan, gedurende de gehele voorstelling, eist flink wat lef. Het publiek kan zich maar op twee personen richten en zich met hen identificeren, maar ondanks dat blijft het stuk interessant. Angela Schijf blinkt uit in de rol van Lisa, de achterdochtige vrouw van Jules. De lange heftige mono- logen en de wel eens wat theatrale manier van spelen van Schijf zijn redelijk zwaar door de woede en haat die ze verwoordt, maar zeker niet onprettig om naar te kijken- Wat minder aangenaam is de af en toe wat schorre en overslaande stem van Daan Schuurmans die de rol van Jules vertolkt. Echter, ver- geleken met zijn eerdere acteur- prestaties, is deze interpretatie van de rol Jules kwalitatief erg hoog. Na haar opleiding aan het Scha- venlant wil Sanne journalistiek gaan studeren. Gezien de haar ver- mogen om scherp te observeren en haar bevindingen uiterst leesbaar te verwoorden, lijkt deze studie op haar lijf geschreven, De voorstelling Petits Crimes is in de regio te bewonderen op vrijdag 24 februari in Het Fortis Theater aJd Schie in Schiedam, vrijdag 31 maart in het Isala theater in Capel le aan den IJssel en donderdag 27 april in Theater Het Kruispunt in Barendrecht. ACCESS0IRES PHILIPS SRU 510 Slimme oplossing voor eenvoudige bediening. Een universele afstandsbediening voor de functies van de televisie. Geschikt voor vrijwel alle merken en gebruiksklaar voor Philips apparatuur. Schok- en spatwaterbestendig. CORRECTPRIJS Artnr. 300679 r». j n SONY MDR-V500 DJ H00FDTELEF00N Uitgevoerd met draaibare oorschelpen en 40mm luidsprekers en een enkelzijdig snoer van 3 meter. Frequentiebereik 5-25.000Bz. Art.nr. 68395 CORRECTPRIJS CORRECTPRIJS SANDISK 256MB SD CARD Memorycardmeteen opslaggeheugen van 256 MB I Art.nr. 241234 11.00 Het laatste uurtje van de week is bij Correct een super-uurtje. Op de Bergweg 110 kunt u van 17.00 tot 18.00 uur zaterdag profiteren van een superaanbieding. Voor deze aanbieding geldt: zolang de voorraad strekt en geen telefonische reserveringen of bestellingen mogelijk. BEARCAT 69XLT SCANNER 80 KANALEN Compacte 80 kanaals scanner. Frequentiebereik 25 - 88MHz, 137 -174MHz, 406 - 512MHz, 8 Bands. Voorzien van 80 voorkeuze frequentie instellingen. Geleverd met: rubber antenne, riemclip en duidelijke Nederlandstalige handleiding. Afm. 6.8x11.5x3.2 cm. ALLEEN 43£r| ZATERDAG1 18FEBR.VAN 17.00-18.00 UUR Art.nr. 301397 SUPER-UURPRIJS mm WINKELOPENINGSTIJDEN: maandag t/m woensdag 09.30-18.00 uur, donderdag en vrijdag 09.30-21.00 uur, zaterdag 09.00-18.00 uur. Elke zondag geopend van 12.00-17.00 uur

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2006 | | pagina 15