www.schiedam.nl UW TOEKOMST IS ONZE ZORG!!!^ LIJST GESLOTEN 10% (extra) KORTING TOT ZIENS Rotterdampas, veel doen voor weinig poen! D66 wil schone, gezellige en veilige winkelcentra P. MOSCH Tot 27 februari geven wij op het hele assortiment m.u.v. levensmiddelen. gemeente Schiedam em qoeve zmk Wei het idee, maar niet het geld? Eeninalige subsidie voor welzijnsactiviteiten I Vrijstellingsprocedure artikel 19, lid 2 WRO, P Gymzaai Sveaparken I I Wijziging van de maatregelenverordening I Wijziging algemeen plaatselijke verordening 111 Schiedam 2005 Stem Marcel Houtkamp Lijst 9 www.d66schiedam.nl ilt u meer over ons weten? Kijk op LOOK TV teletekst p. 829 of op www.a-o-v.nl Auto- en motorrijschool www.rijschoolmosch.nl Van 27 februari tot 13 maart zijn wij Want wij gaan verven en alles beter indelen. WereldWinkel Schiedam Lange Achterweg 14,3111 JK Schiedam tel. 010-273 13 85 Week 7 Woensdag 15 februari 2006 Wet bodembescherming Bouwzaken Week 7 MAASPOST SCHIEDAM - XQ02 Het leven wordt leuker met de Rotterdampas. Ga eens vaker erop uit maar betaal voortaan stukken minder. Als pashouder loopt u gratis binnen bij een groot aantal Rotterdamse topattracties zoals Spido, Euromast en vrijwel alle Rotterdamse musea. Diergaarde Blijdorp geeft 40% tot 50% korting op een abonnement of u betaalt slechts 3,- voor een toegangskaart. Zelfs de reis ernaartoe is voordelig omdat u aanzienlijke korting krijgt op strippenkaarten. Maar de Rotterdampas biedt meer! Een filmpje pikken bij Pathe, een cursus vol- gen bij de SKVR, een abonnement op de bibliotheek, een dagje Plaswijckpark Tal van aanbieders binnen en buiten Rotterdam hebben voor pashouders verras- sende aanbiedingen, Wat kost de Rotterdampas? Standaardtarief 55,- De Rotterdampas is voor iedereen te koop voor 55,- Voor inwonende kinderen van 3 t/m 17 jaar kan bij gelijktijdige aanschaf per kind een pas worden gekocht voor slechts 5,-. Dit kindertarief geldt alleen voor inwoners van Schiedam. Reductietarief 5,- Dit extra voordelige tarief van 5,- geldt voor Schiedammers die van een minimum inkomen leven. Het (gezamenlijk) netto-maandinkomen mag niet hoger zijn dan: 1.400,- voor samenwonenden/gehuwden 1.300,- voor een eenoudergezin 1.050,- voor een alleenstaande Bij gelijktijdige aanschaf krijgt u voor al uw inwonende kinderen van 3 t/m 17 jaar een gratis Rotterdampas. Hoelang is de Rotterdampas geldig? De Rotterdampas is geldig van 1 maart 2006 t/m 28 februari 2007, ongeacht het tijdstip van aanschaf. De Rotterdampas is te koop t/m 31 december 2006. Wat moet u meenemen? Als u de Rotterdampas gaat kopen, vergeet dan niet een legitimatiebewijs en een recente pasfoto kleur of zwart wit mee te nemen. Komt u in aanmerking voor het tarief van 5,- neem dan ook een recent bewijs van uw (gezamenlijk) netto maandinkomen; bijvoorbeeld een salarisstrook, een giro- of bankaf- schrift met de storting van uw uitkering of een uitkeringsspecificatie. Koopt u de Rotterdampas ook voor uw kinderen en/of partner, vergeet dan niet zijn/haar legitimatiebewijs en pasfoto mee te nemen. Voor kinderen tot 14 jaar, die geen legitimatiebewijs hebben, kunt u ook volstaan met een bewijs ziektekostenverzekering. Waar kunt u de Rotterdampas kopen? U kunt de Rotterdampas kopen bij de balie Rotterdampas aan de's Gravelandseweg 567. De balie is geopend van dinsdag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.15 uur en van 13.30 tot 15.30 uur. Meer weten? Als u meer informatie wilt kunt u op werkdagen bellen (010) 2466180. De gemeente Schiedam biedt de inwoners van de stad de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor het organiseren van eenmalige activiteiten op het gebied van welzijn. Zowel instellingen als particulieren (in samenwerking met een erkende organisatie) kun- nen een subsidie aanvragen voor activiteiten die worden georganiseerd voor Schiedammers. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een jubileumactiviteit van uw vereniging, een hiphopfesti- val, een straatfeest, een schoonmaakactie met de buurt, een vakantieactiviteit voor een speciale doelgroep enzovoort. Er zijn wel bepaalde voorwaarden aan verbonden. Twee maal per jaar kan een aanvraag voor deze incidentele subsidie worden ingediend. De sluitingsdatum voor de eerste ronde is 1 maart. De beoordeling en beslissing daarop volgen uiterlijk 1 mei. De sluitingsdatum voor de 2e ronde is 1 September, met uiterlijke beslisdatum 1 november. De gegevens die in ieder geval moeten worden ingediend zijn: - een omschrijving van de eenmalige activiteit; - een overzicht van de inkomsten en uitgaven; - het gevraagde subsidiebedrag. Het per aanvraag toe te kennen bedrag is maximaal 50% van de kosten, en in totaal nooit meer dan 2.500,-. Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie? Informeer dan naar de voorwaarden en stuur uw schriftelijke aanvraag voor 1 maart 2006 naar de gemeente Schiedam, ter atten- tie van de afdeling Welzijn, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Heeft u vragen, neem dan contact op met de afdeling Welzijn, tel. (010) 2464614. Beschikking Onderwerp Op grand van artikel 39c lid 1 van de Wet bodembescherming hebben burgemeester en wethouders van Schiedam een saneringsverslag ontvangen voor de locatie Algerastraat 14 te Schiedam, kadastraal bekend gemeente Schiedam onder sectie P, nummer(s) 2942, 3011 en 3027. Burgemeester en wethouders van Schiedam maken bekend dat zij met het saneringsver slag hebben ingestemd en hebben besloten dat het uitvoeren van een nazorgprogramma niet noodzakelijk is. Het besluit om in te stemmen met het saneringsverslag hebben wij heden toegezonden aan de aanvrager. Inzage U kunt de beschikking en de overige van belang zijnde stukken vanaf woensdag 15 februari 2006 gedurende zes weken op de volgende plaats inzien: - bij de balie Bouwen Wonen en Milieu, Stadswinkel, Stadserf 1 maandag 12.00 tot 16.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en donder dag van 08.00 tot 20.00 uur, telefoon 2465565. Bezwaar Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht bij ons een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking (verzenddatum) van deze beschik king worden verzonden onder vermelding van "Awb-bezwaar" in de linkerbovenhoek van de enveloppe en het bezwaarschrift. Dit bezwaar moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. U wordt verzocht om tegelijkertijd met het indienen van het bezwaarschrift een afschrift van het bestreden besluit mee te zenden. Krachtens artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de wer- king van het besluit niet. Gelet hierop kan - als tegen dit besluit bezwaar wordt aangete- kend - ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, in verbinding met hoofdstuk 20 Wet milieubeheer, en in verbinding met artikel 36 Wet op de Raad van State, bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Wij verzoeken een kopie van dit verzoek om voorlopige voorziening toe te zenden aan burgemeester en wethouders van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Korving van de afdeling Bouwen en Milieu, telefoon (010) 2465613. Wbb-code: DC060600320/R50 Kennisgeving beschikking juni 2005 Burgemeester en wethouders van Schiedam maken bekend dat vrijstelling is aangevraagd voor: De bouw van een gymzaai ten behoeve van de basisscholen de Vlinder in de Violier in Sveaholm (Sveaparken) De gronden waarop het vrijstellingsverzoek betrekking heeft zijn ingevolge het bestem- mingsplan "Spaland-Oost, le herziening 1997" bestemd voor "Woondoeleinden". De beoogde gymzaai past niet binnen deze bestemming. Op basis van de bijzondere verklaring van geen bezwaar van de provincie Zuid-Holland is het mogelijk vrijstelling als bedoeld in artikel 19, lid 2 WRO te verlenen voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van voorzie- ningen van educatieve, medische, recreatieve, sociaal-maatschappelijke en levensbeschou- welijke aard (scholen, sportvoorzieningen,horeca,gezondheidscentra, kerken e.d.) Het verzoek om vrijstelling ligt - gelet op het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht - gedurende 6 weken, met ingang van donderdag 16 februari 2006 tot en met woensdag 29 maart 2006, ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu van de stadswinkel, Stadserf 1. De openingstijden van de stadswinkel zijn: maandag van 12.00 tot 16.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en donder dag van 08.00 tot 20.00 uur. Gedurende deze termijn kan een ieder bij voorkeur schriftelijk zienswijzen tegen het ver zoek om vrijstelling indienen bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. het hoofd afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Ook het indienen van mondelinge zienswijzen is mogelijk. Hiervoor dient tij- dig, bij voorkeur, uiterlijk een week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak gemaakt te worden gemaakt met de heer M. Visser, afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, tel.: (010) 2465670. Gei'nteresseerden kunnen over het onderstaande en voor inzage in (archief)stukken nadere informatie verkrijgen bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, Stadswinkel, Stadserf 1, maandag van 12.00 tot 16.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdag van 08.00 tot 20.00 uur, telefoon 2465565. Ingekomen aanvragen van 1 februari 2006 t/m 10 februari 2006: Bouwaanvragen: Degerfors 34 E. Koetenstraat J. van Galenstraat 72 Oostsingel 69 Polderweg 218 Schiekade 60 A. Tessler H. de Kruijff Verhoeven Kantoortotaal BV H. Steenbergen R. Abresch Gemeentewerken Rotterdam Tinnengieterhof 15 D. Timmers woning vergroten dakkapel plaatsen raamkozijn plaatsen woning vergroten tuinoverkapping ontvangstruimte gemaal vergroten voordeuropstelling veranderen Sloopaanvragen/sloopmeldingen: Adm. de Ruyterstraat P. Hulhoven Burg. Stulemeijerlaan 291 J. Entrap Mesdaglaan 20 C.Lugassy Rotterdamsedijk 54 V.d. Brugghenlaan 2-6 Westerkade 24 Gem. Schiedam, afd. Vastgoed verwijderen MSHW Support Thio Pharma Holding bedrijfspand gedeeltelijk slopen asbest verwijderen asbest verwijderen asbesthoudende leiding asbestbeplating verwijderen wanden en kozijnen slopen N.B. Op grand van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen een besluit (verleende/geweigerde bouw- en sloopvergunning of -melding) binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (schriftelijk) een gemotiveerd bezwaarschrift bij bur gemeester en wethouders indienen. U wordt verzocht om tegelijkertijd met het indienen van het bezwaarschrift een afschrift van het bestreden besluit mee te zenden. Omdat het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet schorst, kan de belanghebbende, indien hij/zij van mening is dat de behandeling van zijn/haar bezwa- ren onverwijlde spoed vereist, verzoeken om een voorlopige voorziening (waardoor het besluit wel geschorst kan worden). Een verzoek om voorlopige voorziening dient te wor den gericht aan de Rechtbank Rotterdam (sector Bestuursrecht), t.a.v. Voorzieningen- rechter, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan nadat een bezwaarschrift is ingediend. Burgemeester en wethouders van Schiedam maken bekend dat de gemeenteraad, gelet op de bepalingen van de Gemeentewet, op 6 februari 2006 de 'Verordening tot wijziging van de maatregelenverordening Nieuwe Waterweg Noord 2004'(Wet werk en bijstand), heeft vastgesteld. In deze wijzigingsverordening is geregeld dat een maatregel van 100% van de bijstand- snorm voor de duur van drie maanden opgelegd kan worden bij inwoners van Schiedam met een WWB uitkering die verwijtbaar algemeen geaccepteerde arbeid weigeren of ver- wijtbaar geen gebruik maken van een voorziening gericht op arbeidsinschakeling. Voor vragen over deze verordening kunt u contact opnemen met het beleidsbureau van de afdeling Werk van de gemeente Schiedam, op werkdagen (uitgezonderd vrijdag), tele foon (010) 2465221. De verordening treedt per 1 maart 2006 in werking en ligt gedurende zes weken na bekendmaking tijdens kantooruren ter inzage bij het Gemeentelijk Informatiepunt in de Stadswinkel. Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 6 februari 2006 de "Eerste verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Schiedam 2005" heeft vastgesteld. Deze verordening treedt in werking op 1 maart 2006 en kan vanaf heden, tijdens kantooruren, worden ingezien bij het Gemeentelijk Informatiepunt in de Stadswinkel, Stadserf 1 te Schiedam. Via deze "Eerste verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Schiedam 2005" zijn de volgende artikelen van de tot dan gelden APV-Schiedam 2005 gewijzigd: Artikel 2.1.7., lid 2, wordt aangevuld met sub i. (voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg) Artikel 2.11.1 wordt toegevoegd (voorbereidingshandelingen zakkenrollen) Artikel 3.1.7, lid 1, wordt gewijzigd (straatprostitutie) Artikel 6.1., lid 1, wordt aangevuld (strafbepaling) Voor meer informatie kunt u contant opnemen met de afdeling Veiligheid van de gemeente Schiedam (010) 2465674. Colofon Openingstijden Stadswinkel Gemeentelijk Informatiepunt Stadswinkel. Stadserf 11 Tel.: (010) 246 53 04 Stadskantoor Tel.: (010) 246 55 55 Fax: (010) 473 70 21 maandag 12.00 tot 16.00 uur Postadres Postbus 15011 3100 EA Schiedam E-mail: info@schiedam.nl dinsdag t/m vrijdag 08.00 tot 16.00 uur Buiten kantooruren voor donderdag 08.00 tot 20.00 uur spoedeisende veiligheidszaken Tel.: (010) 246 54 00 Tel.: 010-471 30 42 Mobiel: 06 54 21 58 98 Wij lessen in de nieuwe Seat Leon. Gemeenteber

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2006 | | pagina 2