maasstad k (§dd ©tedk Wie zijn de mensen achter de politieke facade? L 119 4X50 WATT RADIO DVD/CD-SPELER JVC QO AUT0RADI0/CD-SPELER/MP3 SET VOOR IN DE AUTO PORTABLE NAVIGATIE SETS 4X45 WATT AUTO- RADIO MET CD-SPELER CORRECT CAR ELECTRONICS, CEINTUURBAAN 111 ROTTERDAM. TEL.: 010-4.618.500 FAX: 010-4.186.270 WWW.CORRECT.COM i* Vijf jaar Look TV in Schiedam Vakantie in De Erker Waar komen de klachten vandaan? Schiedam maakt zich op voor de gemeenteraadsverkiezingenvan 7 maart PvdA naar Zuid en West Presentatie boek in't Spul Zorg in het onderwijs m.- Artnr. 291077 Haan Habermehl •GESCHIKT VOOR DVD-R/-RW DISCS GIGA MP3 M0GELIJKHIED VANAF DVD jm- l«UlnrLCIC CmcniAINIVICNI AUDIOVOX J75T- RtUlt UN MttKUAN JU -MAGELLAN^ -799T- 'A7%? P ZONDAG 19 FEBRUARI GEOPEND VAN 12.00-17.00 UUR it Woensdag 15 februari 2006 SCHIEDAM - LOOK TV viert woensdag 1 maart het vijfjarig bestaan. In april is het alweer negentien jaar geleden dat in Schiedam de lokale omroep Radio Schie dam werd opgericht. Hoe- wel het al eerder kriebelde, lukte het pas in 20M1 om met lokale tv te beginnen. Vijf jaar later blijkt dat zo'n kleine tachtig procent van de Schiedammers het wel en wee van hun stad volgt. Op 1 maart zendt LOOK TV een compilatie uit van het vijfja rig bestaan. SCHIEDAM - Het kinder- werk van de Erker organi- seert tijdens de voorjaarsva- kantie verschillende activi- teiten. Dinsdag 21 februari worden er in samenwerking met TOS gratis recreatieve spelen georganiseerd op het Fabripiein (bij regen in de sportzaal). Om 14.00 uur kunnen de kinderen zich verzamelen in de Erker. Woensdag 22 februari is er diddle-knutselen om 13.30 uur (een euro). Aansluitend is er om 1S.00 uur een didd- le-ruilbeurs (gratis). Don- derdag 23 februari kunnen de kinderen darten en tafel- voetballen in de kelder en knutselen, schminken en haarvlechten in het kooklo- kaal. De kosten zijn 0,50. Vrijdag wordt om 13.30 uur naar de Blauwe Brug ver- trokken voor poppentheater Oluk. Kaarten zijn in de voorverkoop te krijgen in de Erker voor een euro. SCHIEDAM - Riagg Rijn- mond en Erasmus MC doen onderzoek bij patienten met onverklaarde lichamelijke klachten. De gevolgen van deze klachten op het leven zijn vaak groot. Patienten voelen zich bijvoorbeeld machteloos en hebben het idee dat hun leven door hun klachten wordt geregeerd. De Riagg heeft in samen werking met Erasmus MC een cursus opgezet van 13 bijeenkomsten van 2 uur die gratis is. Patienten kunnen tot uiterlijk 10 maart door hun arts worden opgeven. Verdere informatie: ww- w.riagg-rnw.nl, klik op 'fol ders' of nummer 445 34 26 (Lyonne Zonneveld). xq53 door Bart van Zessen SCHIEDAM - De gemeente- raadsverkiezingen vinden dinsdag 7 maart plaats. De lijsttrekkers van de Schie- damse partijen doen hun best uw stem te winnen met partij- programma's, beloftes voor de toekomst en politieke leu- zen. Maar wie zijn nu de per- sonen achter de politieke fa cade? Maasstad zet in de aan- loop naar de verkiezingen al- le veertien Schiedamse lijst trekkers nog eens op een rij. Deze week Yorick Haan (SP) en Henk Jan Habermehl (Schiedam Lokaal). „Een geboren politicus. Alleen jammer dat hij bij de SP zit. Hij zou ver kunnen komen", zegt Eric Zwennis (Leefbaar Schiedam) over Yorick Haan. „En van harte welkom bij Leefbaar Schiedam, al moet hij dan wel wat van zijn idee- en loslaten en wat inbinden." Vol- gens Zwennis is Yorick Haan (31) een pure SP'er. „Heel fel en alles moet zo socialistisch mogelijk. Hij diende al verschillende keren mo- ties in tegen wethouders die vol- gens hem salaris in moesten leve- ren. En altijd maar dat alles van de mensen is en niet van de gemeen- te.Maar Haan kan wel behoorlijk doordrammen, vindt Zwennis. „Bijvoorbeeld over de verkoop van de ONS-kabel. Daar gaat hij dan verschrikkelijk over te keer, maar te vroeg. Niemand had zich nog ingelezen waardoor het een discussie van een uur werd, zonder feiten." „Hij wil alles meteen aanpakken", vertelt echtgenote Edith Haan. „Als de gemeente op woensdag besluit de ONS-kabel te verkopen, dan moeten uiterlijk zaterdag alle actieplannen perfect klaarliggen." „Maar het moet allemaal wel haal- baar zijn. 'Ik ben een optimist voor de toekomst, maar een realist in het heden', zegt hij altijd. Maar hij zal niet snel opgeven." Edith leerde Yorick kennen tijdens het actie voeren en bij studentendemonstra- ties. Yorick Haan studeerde Maat- schappijgeschiedenis aan de Eras mus Uriiversiteit in Rotterdam. Beide waren actief op het hoofd- kantoor van de SP, gevestigd in de havenstad. Haan begon tijdens zijn studie in 1995 als assistent van de partijse- cretaris van de SP. Hij ontwierp de website van SP-nieuwsblad 'De Tribune' en werd webmaster van de site. Na meer opdrachten als grafisch ontwerper van de partij en een korte uitstap naar een reclame- bureau werkt hij nu, sinds 2002, in Den Haag, als beleidsmedewerker Onderwijs en Integratie voor de Tweede Kamerfractie van de SP. In 1997 ging hij in Schiedam sa- Yorick Haan gedroeg zich als een van de weinigen de afgelopen jaren waardig in de raadzaal. waar het vaak meer op een kleuterklas leek. menwonen. De gemeenteraadsver kiezingen van 1998 brachten hem in de raad. „Als je tijdens de raads- vergadering het woord asbest noemt gaan zijn haren recht over- eind staan", vertelt Eric Zwennis. ,.Bij iedere spijker in de muur roept hij: „Asbestonderzoek!" Daar blijft hij maar op hameren." Tijdens de raadsperiode 1998- 2002 richtte de SP zich sterk op het milieuvraagstuk. „Dit kwam door Yorick", meldt Sinne Tolsma tweede man bij de SP Schiedam. „Er vonden veel asbestmisstanden plaats. De SP heeft hier toen op in- gezet. Schiedam had de eerste Ne- derlandse asbest-enquetecommis- sie, onder voorzitterschap van Yo rick." „De administratie van het comite voor asbestslachtoffers zat in bij het hoofdkantoor van de SP in Rotterdam", vertelt Edith Haan. „Daar kwamen mensen die part ners verloren door asbest. Als je dan in jouw gemeente ziet dat er slordig omgegaan wordt met iets wat levensgevaarlijk is, dan pro- beer je daar wat mee te doen." „Haan neemt tijdens de gemeente- raadsvergaderingen niet snel ge- noegen met een antwoord", vertelt Tolsma. „Maar hij houdt het debat wel levendig. De afgelopen vier jaar leek de Schiedamse gemeente- raad meer een kleuterklas. Alleen Yorick en Ad Mostert (WD) ge- droegen zich waardig." Haan raakte tijdens zijn studie, op eigen initiatief geinteresseerd in de politiek. „Vooral het afdelings- werk in Schiedam, de problemen die hij tegenkwam bij de SP-hulp- dienst raakten hem", vertelt Edith Haan. „Mensen die van het kastje naar de muur gestuurd worden, hun huis uit moeten, niet weten waar ze aan toe zijn of waar ze recht op hebben." Inmiddels is Haan zelf vader van drie dochters: Yvanka (4), Ellen (5) en pleegdochter Maja (7). Ma- ja's ouders, woonachtig in Rotter dam, kunnen door omstandighe- den momenteel niet voor haar zor- gen. „Als je iets kunt doen dan moet je het doen", vindt Haan. „Helemaal voor kinderen, omdat die zelf nog zo weinig kunnen." „Henk Jan Habermehl is een harde werker. Aan inzet en denkvermo- gen ontbreekt het niet", vindt Henk Groenenwegen (Schiedam Lokaal). „Maar aan de performan ce kan nog wel wat gesleuteld wor den, en dat zeg ik als fractievoor- zitter. Gisteren op 'Look TV' kwam hij heel punctueel, volgens de wet over, maar hij zou meer recht in de camera moeten kijken en zijn standpunten met meer over- tuiging moeten brengen." Haber mehl begon direct na het gymnasi um in 1975 bij de Gemeente Schie dam op militaire zaken, vertelt echtgenote Thea Habermehl. In 1979 kwam hij op de burgerlijke stand terecht, waar ik toen ook werkte. In de avonduren studeerde hij 'Rechten' aan de Erasmus Uni- versiteit." "Hij is Meester in de rechten", stelt Groenewegen. „Hij volgt de letter van de wet. Wat er geschre- ven staat, daartussen kan ik me be- wegen, zegt hij, en niet er buiten." Maar je moet ook wel eens mar- chanderen vindt de fractievoorzit- ter. „Niet frauderen, maar mar- chanderen. Beide partijen doen wat water bij de wijn om tot een Foto Roger van der Kraan compromis te komen. Daar is Ha bermehl heel starrig in." Bijvoor beeld in de Veldpad-zaak met Den Uil. Een conflict over zonnepane- len en dakkapelletjes. ,,Dat sleept nu al tien jaar voort. Je kan dan be- ter het compromis zoeken in plaats van de wet strikt volgen. Als politi cus moet je ook stilstaan bij wat je individueel voor een burger kunt betekenen", meent Groenewegen. Volgens Thea Habermehl is Henk Jan juist sociaal veel bezig voor anderen. „Altijd bereid tot juridi- sche steun. Hij staat voor alles open. Of het nu de EHBO-vereni- ging is die uit het pand moet of een parkeerprobleem, hij staat meteen op scherp om in de bres te sprin- gen. En vooral ook de kleine din- gen: de aquariumvereniging zoekt onderdak of het netjes effenen van een weg voor een invalidenkar.' De familie Habermehl houdt er zo een gevarieerde kenniskring op na. „Van woonwagenbewoner en ker- misexploitant tot pastoor", vertelt Thea Habermehl. „Een soort do mino-effect, je helpt mensen en die komen weer met hun buurman." „Wel een echte gezinsman", denkt Eric Zwennis (Leefbaar Schiedam) Habermehl, vader van twee doch ters en een zoon, werkt in tegen- stelling tot andere wethouders maar vier van de vijf dagen op het gemeentehuis. ,,Echt voor de fami lie", aldus Zwennis. ,,Het wethou- derschap kost zo 55 a 60 uur in de week", vertelt Thea Habermehl. ,,Dit is niet altijd leuk. Henk Jan is erg sportief en loopt de marathon, maar moet vaak door werk afha- ken. Maar hij kan de knop wel makkelijk omzetten. Hij helpt veel in het huishouden en blijft erg nieuwsgierig." Voordat Habermehl aantrad als wethouder voor Gemeente Belan- gen Schiedam, werkte hij vanaf 1998 als beleidsmedewerker, eerst twee jaar in IJsselmonde en daarna twee jaar in Vlaardingen, maar bleef wel in Schiedam wonen. „Hij stond als politicus levenslang gein teresseerd aan de zijlijn. En in 2002 kon hij in een keer als wet houder aan de slag", vertelt echt genote Thea. De afgelopen vier jaar maakte Habermehl zich als wethouder Sport en Recreatie hard voor de aanleg van kunstgrasvoet- balvelden, ter vervanging van de gebako-trainingsvelden. „En hij hielp veel particulieren op zijn spreekuur", benadrukt Groenewe gen. Volgens Thea Habermehl wordt regelmatig neergekeken op Schie dam Lokaal als afscheiding van Gemeente Belangen. „Henk Jan en de andere raadsleden die braken met het bestuur van die partij, wer- den als zetelrovers afgeschilderd. Er werd ontzettend veel gelogen. Ik vind het knap dat hij gewoon door kon gaan zonder de waarheid te ventileren." ,,Je naam wordt voortdurend beschadigd. Je hebt wel een gezin met drie bijna vol- wassen kinderen en je kunt je lastig verweren. Er verschijnen zoveel berichten op weblogs en forums, vaak te min voor woorden, oever- loze eindeloze discussies. Wij heb ben zoiets: gooi maar met modder, wij doen dat niet." „In dat opzicht heeft hij wel wat van Balkenende", vindt Groene wegen. ,,Die doet ook zijn best, maar krijgt zelden de 'credits'. Maar als wethouder moet je ook onsympathieke maatregelen dur- ven nemen." Henk Jan Habermehl, een echte familieman. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - De PvdA gaat zaterdag 18 februari met lijsttrekker Menno Siljee en de kandidaat-raadsleden naar de wijken Zuid en West, 's Morgens praat een deiegatie eerst met het be stuur van bewonersvereni- ging West in de Erker over allerlei zaken die spelen in de wijk. Daarna sluit de de iegatie zich aan bij andere kandidaat-raadsleden in de Groenelaan tegenover de in- gang van Albert Heyn waar bewoners uit Zuid en West vanaf 11.00 uur terecht kun nen voor informatie. Ook gaat de PvdA de wijk in om knelpunten te bespre- ken. SCHIEDAM - In cafe 't Spul op de Hoogstraat vindt zaterdag 4 maart vanaf 14.00 uur de presentatie plaats van het boek 'Onderprofessoren' geschreven door Jan van der Meulen. Dit boek bespreekt de ins and. outs van het beroep van onderprofessor (dat is al het wetenschappelijk perso- neel onder de professor) aan een Nederlandse universiteit. Het boek laat daarnaast, van- uit de positie van onderpro fessor, zien hoe facultaire be- stuurders in staat blijken een faculteit te doen kantelen van een onderwijs- tot een onder- zoekinstituut. Het boek is uitgegeven bij Gi- gaboek: ISBN 90 8548 0809 (zie www.gigaboek.nl), telt 192 pagina's en kost 16 euro. SCHIEDAM - Dit school- jaar heeft CDA-wethouder Daskalakis op alle basis- scholen in Schiedam school- maatschappelijk werk inge- voerd omdat zij signaleerde dat steeds meer kinderen met steeds zwaardere pro- blematiek te maken hebben. Maandag 27 februari orga- niseert het CDA-Schiedam een avond over 'Zorg in het basisonderwijs'. Het debat begint 20.30 uur en vindt plaats in de Aleidazaal van het Stadskantoor. Gastspre- kers zijn minister van Onder wijs Van der Hoeven, wet houder Daskalakis en Prof. Drs. Van Veen, directeur van het Landelijk Centrum On derwijs en Jeugdzorg, ver- bonden aan het Nederlands Instituut voor Zorg en Wel- zijn. Srrett V Op de Correct car-stereo en auto navigatie afdeling aan de Ceintuurbaan 111 in Rotterdam vindt u alles op het gebied van car-elektronica. Alles staat overzichtelijk opgesteld en vakkundige verkopers staan u met raad en daad terzijde en geven u een persoonlijk advies. Daarnaast is bij aankoop ook directe inbouw mogelijk. SONY CDX-R3350 M0TI0NBLADE MP3 RADIO CD SPELER De CDX-R3350 heeft Motion Blade, waarbij de CD-lade verborgen zit achter een beweegbaar paneel. Voorzien van 4x50 Watt vermogen, MP3, equalizer met 7 voorkeuzes, 1x Pre-out en Drive-S technologie i voor een prima CD kwaliteit. Tunergedeelte met RDS geschikt voor het afspelen van MP31 Atrac3plus playback. CORRECTPRIJS EXCL. BTW INCLUSIEF BTW 141.61 >M f 2 Til' n M O ,"J y jj nr j Ps i JVC KD-DV 5101 DVD-RADIO CD SPELER Geniet van films op DVD of MP3/WMA muziekbestanden op DVD. De 10-bits/54 MHz video DAC processor levert beelden met een hoge resolutie en de 24-bits resolutie 1 -bits DAC zorgt voor een uitstekend geluid. De features omvatten onder andere RDS en Digitale 7-bands equalizer. Uitgangsvermogen: 4x50 Watt. GIGA MP3 biedt de mogelijkheid MP3/WMA muziekbestanden af te spelen van een DVD, waarbij de 4.7 GB DVD-opslag ruimte biedt aan 1000 muzieknummers. Compatibel met DVD-R/-RW/VCD en CD/CD-R/CD-RW. Voorzien van DTS/Dolby Digital/MPEG audio decoders. De "Rotary Encoder Multi-Control" knop zorgt voor een eenvoudige bediening. CORRECTPRIJS EXCL. BTW Art.nr. 290793 INCLUSIEF BTW 236.81 m m7 vnwnrm iV* n n JJ f i< i I- J t i U'U h AUDIOVOX DVD-1627 DVD-RADIO CD SPELER Geniet van films op DVD of MP3/WMA muziekbestanden op CD. Met deze "In Dashboard" DVD speler met RDS radio heeft u een complete entertainment set in uw auto. Speelt ook audio CD's af. Groot neerklapbaar frontpaneel met duidelijk display en bedieningsknoppen. Voorzien van digitale volume, hoge- en lagetonen regeling. Uitgangsvermogen: 4x40 Watt. Incl. afstandsbediening. AUDIOVOX LCM 7169 LCD SCHERM 18 cm breedbeeld LCD scherm met 2 hoofdtelefoon aansluitingen en AV ingangen. Geleverd met voet. COMPLEET MET MAGNAT CLASSIC 163 LUIDSPERKERS 3-weg systeem met een belastbaarheid tot 110 Watt en een diameter van 16.5 cm. CORRECTPRIJS EXCL. BTW Art.nr. 296598 INCLUSIEF BTW 391.51 /FOOTHILL fBARSTOW Magellan MAGELLAN ROADMATE-800 EUROPA De Magellan RoadMate 800 heeft de nieuwste straat na straat navigatie, plus een ingebouwde MP3 speler en photoviewer. Het 3.5 inch kleuren touchscreen laat uw positie zien vanuit verschillende hoeken. SmartDetour zorgt er voor dat u automatisch langs verkeersopstoppingen geleid wordt. Voorzien van gei'ntegreerde oplaadbare batterij. Tevens kunt u foto's van uw familie of vrienden bekijken als u van huis bent en naar uw favoriete muziek luisteren d.m.v. de ingebouwde speaker. Beschikt over een ingebouwde gedetailleerde kaart van West-Europa en over meer dan 1 miljoen interessepunten. CORRECTPRIJS EXCL. BTW Art.nr. 308300 INCLUSIEF BTW 593.81 Het laatste uurtje van de week is bij Correct een super-uurtje. Op de Ceintuurbaan 111 kunt u van 17.00 tot 18.00 uur zaterdag profiteren van een super- aanbieding. Voor deze aanbieding geldt: zolang de voorraad strekt en geen telefonische reserveringen of bestellingen mogelijk. PIONEER DEH-1600 AUTORADIO MET CD-SPELER Autoradio CD-speler met AM/FM-RDS-Tuner voorzien van 18 voorkeuze zenders. Deze radio CD-speler heeft een vermogen van 4x45 Watt. Voorzien van afneembaar frontpaneel en wit kleurige nachtverlichting. ALLEEN ZATERDAG 18 FEBRUARI VAN 17.00-18.00 UUR CORRECTPRIJS EXCL. BTW Art.nr. 269364 INCLUSIEF BTW 83.24 PRIJZEN EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN. ALLE PRIJZEN EXCL BTW.TENZU ANDERS VERMELD. WINKELOPENINGSTIJDEN: maandag t/m woensdag 9.30-18.00 uur, donderdag en vrijdag 9.30-21.00 uur en zaterdag 9.00-18.00 uur. Elke zondag geopend van 12.00-17.00 uur BEREIKBAARHEIDVAN CORRECT: Vanuit richting Dordrecht en Utrecht volgt u de Noordelijke 'Ring van Rotterdam1. Afslag Centrum/Schiebroek. Vanuit Den Haag volgt u de oostelijke 'Ring van Rotterdam1. Afslag Centrum.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2006 | | pagina 5