schiedam Goed geld voor Schiedams CAI ZONDAG 26 FEBRUARI GEOPEND SCHIEDAM Ik Wijf Letop uw brievenbusvoo,de Media Markt krant! Irvaring •nKennis SPARTA-WILLEMII HARST/SCHOUDER KARBONADE 1.99 De opmars van het buikdansen ZORGVERZEKERINGEN in verhuizen www.vleeschhouwerij.nl FOKfl Lady en de Vagebond 'Verkoop kabelnet verstandige beslissing' Kwaliteitvan water in park moet beter AvanDijke1^® Verhulzingen Overname zwembad voorlopig van de baan PvdA-leider Wouter Bos op bezoek in Schiedam heel kilo weekblade ..TI m 10-25% KOBTIMG! m. Oplage 38.000 Totale oplage 621.385 22 februari 2006 13e Jaargang nr 8 GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT SCHIEDAM - Volgens de ONS-directeur Eikenbroek is het niet de vraag of de kabel verkocht moet worden maar slechts wanneer. De ONS kan niet de nodige investeringen ophoesten en is een kleine speler op de snel veranderende kabelmarkt. Met nieuwe ontwikkelingen als bellen via internet en betaalte- levisie kan de CAI maar beter verkocht worden aan een grote kabelexploitant. Op deze wijze verdedigde de ONS zich voor de beslissing tot verkoop over te gaan van dit bedrijfsonder- deel. Eikenbroek verhulde niet dat 'de greep in zijn kassa' door de gemeente Schiedam deze beslissing verder heeft ver- sneld. „Maar verkoop is sowieso onvermijdelijk", betoogde Eikenbroek voor de raadscommissie Beheer en Middelen. BV Schiedam Kom ook naar OZ! BOUIVIAN meubelen Deze week in Maasstad Weekbladen Hanneke Groenteman 'Dikke Dame' in Schiedam --JMHIi IP-- PI - Gratis afhalen Eric Zwennis 'Niet in de luwte' Damclub Van Stigt Thans 'Eindelijk' landstitel Zaterdag a.s. om 20.00 uur Zie onze Sparta-pagina elders in de krant. 9 max. 2 kilo per klanten op=op OP HET GEHELE HSSOBT1MEHT Westblaak 180 Rotterdam. Tel. 010 - 4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 euro ct p. mm.) Schiedam weekbladen VAN 12.00 UUR TOT 17.00 UUR BERGWEG EN CEINTUURBAAN „Een bedrag van bijna 10 miljoen euro is nodig om de CAI 'up-to- date' te houden. Zo vertelde Henk Eikenbroek de raad die ge- vraagd had om zijn beslissing toe te lichten. De technische en finan- ciele ontwikkelingen gaan zo snel (telefoneren op het net, digitale breedband en televisie-aanbod) dat deze 'upgrading' noodzakelijk is. Grote investeringen zijn nodig en dat net nadat de wethouder een 'extra dividend' van 20 miljoen van de ONS vroeg. Dit leidde tot ergernis bij opposi- tiepartijen als PvdA, GroenLinks en SP die zich afvroegen of de uit- verkoop niet door wethouder Van Tilborg is uitgelokt. „Geen sprake van", aldus de coalitiepartijen. WAAROM WIJ?? "want..." - 0Z is bereikbaar - 0Z zorgt dat uw polis binnen 14 dagen in huis is - OZ beantwoordt uw e-mail binnen 24 uur ZORGT GOED VOOR UL Bet: 0800-0368 www.oz.nl RTrrT"" rT R"Trr~" - r T WM'"' •p®'1' ll Cf.'VM'YI JfcC JkJ^-orirtri'i-n 5 KOOPAVONDEN! CD PLASMA TV DVD HIFI WITGOED COMPUTER F0T0 CD TELECOM Boxspring Clock in stof Planosa 160 x www.boumanmeubelen.nl Werk aan de weg: prima bereikbaar, volg 2 Usselmondselaan 175, Rotterdam, telefoon (010) 284 2111 U vindt ons aan de N210 Capelle a/d IJssel naast bedrijvenpark Rivium. Gratis parkeren. B o u m a n b I i J ft bijzonder WD en CDA stelden dan ook geen kritische vragen over de ver koop. En spraken van een verstan dige zakelijke beslissing van zowel de wethouder financien als de di- rectie van de ONS. De mededeling dat er zeven princi- piele kabelexploitanten zijn die een bod willen doen geeft vol gens de coalitie vertrouwen dat de CAI goed geld gaat opbrengen. Ironisch verweet fractievoorzitter Mostert van de WD de linkse, progressieve partijen in deze 'erg conservatiefte zijn. Groene van de PvdA sprak juist van 'bangmakerij' door de drei- ging met verhoging van de kabel- tarieven. Eikenbroek vertelde ech- ter dat de tarieven voor doorgifte van kabeltelevisie 'sterk onder druk staan'. Schiedam levert vol gens de ONS het goedkoopste pak- ket van heel de regio. De PvdA is bang dat die tarieven bij verkoop met 50% omhoog zullen gaan en er minder televisienetten doorgege- ven gaan worden. De SP vroeg bij bij monde van Haan om garanties voor de burgers van Schiedam. Maar die kon de ONS niet geven. De PvdA was erg teleurgesteld dat de politiek pas achteraf per 1 fe bruari op de hoogte was gebracht van de beslissing tot verkoop. Niet netjes tegenover de enige aandeel- houder. „Bovendien komen we vanavond te weten dat en de greep in de kassa door wethouder Van Tilborg en de verkoop wel degelijk met elkaar te maken hebben." Het gevolg is ruim 20 miljoen in de le ge portemonnee van de gemeente Schiedam en vervolgens hoopt de ONS eenzelfde bedrag te beuren met de CAI-verkoop. Iedereen dus blij? Nee, de vraag blijft wie deze miljoenen transactie zai betalen. De abonnee of de nieu we kabelexploitant die door con- currentie de prijzen laag moet hou den. Frank Willemse SCHIEDAM - ONS gaat in maart van start met het verbe- terplan van de waterkwaliteit in het Beatrixpark. De werk- zaamheden vinden voomame- lijk plaats in de moerastuin en op het terrain ter hoogte van de voormalige trimbaan. Plaatselijk worden stapsge- wijs bomen gerooid, bladafval verwijderd, enkele duikers en stuwen aangepast en natuur- oevers aangelegd of verbe- terd. Deze werkzaamheden zijn nodig voor de verbetering van de waterkwaliteit en de- kwaliteit voor planten en die- ren in het park. Eind van het jaar zijn de werkzaamheden pas afgerond. VdHMZBtS Fortunaweg 8 3113 AN Schiedam •010 - 426 12 24 [Bel Gratis: 0800 - 022 44 42 www.hvandijke.nl i verkiezingstijd proberen politieke partijen elkaar de loef af te steken in het genereren van zoveel mogelijk publiciteit. Landeiiik bekende politieke kopstukken worden bijvoorbeeld naar de stad gehaald, informatiekramen maken een SCHIEDAM - In toer door alle winkelcentra van Schiedam en lokaal belanrijke politieke thema's worden nog eens extra uitvergroot. Soms wordt echter ook een enigszins ludieke invalshoek gekozen. GroenLinks trok afgelopen zaterdag met de tram en de bakfiets naar het Hot van Spalandom daar een 'groetzone' in te stellen. Reden: Schiedammers zouden elkaar op straat steeds vaker zomaar voorbij lopen! Mensen vervreemden daardoor van elkaar en van hun omgeving. Daardoor zouden zij zich onveiliger voelen. Met speciale borden markeerde GroenLinks zaterdag de 'groetzone' en zette zo passanten aan tot het groeten van elkaar. Foto "ogee van der Kraan •ikbladen Bij deze adressen: Woon+ Valenusstraat 3 Tabakshoo Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokay Dam 37-45 Plus Woudhoek Geuzeriplein 7 Plus C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Wijkqebouw De Erker Jan van Avennestraat Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshoo Maccie Hof van Spaland 6 Tabakshoo Parkweq Parkweg 404 Bewonersverenioina Schiedam-Oost Boerhavelaan 79 Drop-it Lange Kerkstraat 86 door Bart van Zessen De overname van Zwembad Grocnoord door buurman Ther- men Holiday is voorlopig van de baan. Dat is de uitkomst van het gesprek dat Tonny Gajadin van Thermen Holiday en wethouder Henk Jan Habermehl van Sport en Recreatie afgelopen maandag voerden. Gajadin zegt geschrok- ken te zijn van alle commotie die enkele weken terug in pers ont- stond rond het gerucht dat het saunacenter Zwembad Groen- oord voor 1 euro over zou nemen Gevreesd werd voor verdwijnen van zwemlessen, hogere toegangs- prijzen en werkgelegenheid bij het zwembad. „De overname door Thermen Holiday zou de maat- schappelijke functie niet aantasten en de kwaliteit van Zwembad Groenoord alleen maar verho- gen", stelt Gajadin. „Door de al bestaande synergie van Thermen Holiday, technische zaken, schoonmaakdienst, mana gement en dergelijke, kan Zwem bad Groenoord relatief goedkoop gerund worden. Hierdoor zou ik de tariefstelling, de toegangsprijzen juist kunnen drukken. Daarnaast heeft het saunacenter altijd al een goed personeelsbeleid. Waarom SCHIEDAM - Landelijk PvdA- voorman Wouter Bos brengt op vrijdag 24 februari een bezoek aan Schiedam. Het PvdA-kopstuk is om 12.00 uur aanwezig op de Gro te Markt. Na een korte toespraak maakt Wouter Bos vervolgens een rondje door de Schiedamse bin- nenstad. Bos bezoekt de week- markt, het Broersveld en de Hoog- straat. De rondgang duurt een uur en Bos hoopt in Schiedam in korte tijd met zoveel mogelijk kiezers in contact te komen. Het bezoek van de politiek leider van de PvdA maakt deel uit van een toumee langs de twaalf Nederlandse pro- vincies. Wouter Bos doet daarbij veertig steden aan in een poging de lokale politici te ondersteunen bij hun campagne voor de gemeente- raadsverkiezingen op 7 maart. Aansluitend aan zijn rondje Schie dam bezoekt Wouter Bos in het voormalige theater De Teerstoof aan de Nieuwstaat 28 in Schiedam een jongerenbijeenkomst van de Jonge Socialisten (JS). Bij deze bijeenkomst is er muziek (een op- treden van Goudvissen) en een dis- cussie. Ludmilla Skinner leidt deze discussie. De gratis toegankelijke jongeren bijeenkomst loopt van 12.30 tot 15.00 uur. Wouter Bos en Schie dams lijsttrekker Menno Siljee ko men rond 12.45 uur een kijkje ne men in De Teerstoof. zou dit dan voor Zwembad Groen oord niet gelden?' De directeur van Thermen Holiday wilde investeren in de aantrekke- lijkheid van het zwembad voor pu- bliek. „Nu is Zwembad Groenoord statisch. Zwemmen wordt steeds minder populair. Zwemmen is ge- zond. Volgens mij kan ik een deal maken met de zorgverzekeraar zo- dat mensen die zwemmen korting krijgen op hun premie. In Belgie gebeurt dit al." Gajadin sprak enkele maanden ge- leden over de kwestie Zwembad Groenoord met Jan van Vugt, di recteur van de Dienst Sport en Re creatie. Beide zaten in een comite om het parkeerprobleem rond zwembad en saunacenter op te los- sen. „De gemeente levert per jaar ruim 1 miljoen euro bijdrage aan Zwembad Groenoord. Het be- vreemde me dat het gemeentelijk zwembad niet zelfstandig kon draaien", aldus Gajadin. Verschillende scenario's passeer- den de revue. Zo kwam ook de overname ter sprake. Gajadin stel- de: ik wil best meedenken, maar wat zijn dan de randvoorwaarden. De directeur van Thermen Holiday schreef een verkort businessrap- port dat hij eind januari aan de ge meente Schiedam presenteerde. Hij deed onderzoek waarin hij Zwembad Groenoord met twintig andere zwembadeji vergeleek. „Ik ben van mening dat ik Zwembad Groenoord binnen drie jaar weer gezond kan krijgen", luidde zijn conclusie. Door alle commotie en geschrok- ken burgers durven politici op dit moment geen beslissingen te ne men, denkt Gajadin. „Zwembad Groenoord trekt aan het kortste eind want nu gebeurt er helemaal niks meer." De algemeen direc teur sluit echter niet uit dat Ther men Holiday na de gemeente- raadsverkiezingen met de gekozen gemeenteraadsleden opnieuw rond de tafel gaat. „Het is een kwestie van tijd dat de discussie over Zwembad Groen oord weer gaat oplaaien", ver- wacht Tonny Gajadin. „Zoals het nu gaat moeten burgers zich meer zorgen maken dan blij zijn. Dat is mijn stellige mening." Dat er ooit sprake zou zijn geweest van een overname voor het symbo- lische bedrag van 1 euro is volgens Gajadin gewoon niet waar. „Er moest marktconform wel een voordeel zijn voor Thermen Holi day", stelt Gajadin. „De afspraak was dat: stel dat het zwembad vier miljoen zou moeten kosten, wij dan minder zouden betalen en het verschil in het zwembad zouden investeren. Zo ver zijn we dus nooit gekomen." Gajadin was geinteresseerd in de exploitatie van Zwembad Groen oord omdat hij kansen zag de saun- acultuur via het zwembad onder de aandacht van een nieuw publiek te brengen. „Kinderen en mensen die sauna minder snel binnen zouden stappen konden dan in Zwembad Groenoord voorzichtig kennisma- ken." Daarnaast zegt Gajadin dat hij het niet kan uitstaan dat een bedrijfs- tak niet rendabel te maken is. De directeur van Thermen Holiday reageerdedoorprive-omstandighe- den niet eerder op allle commotie. VLEESCHHOUWERI] N00RDERB0ULEVARD VLEESCHHOUWERIJ SL1NGE De voordeligste slag er van Soord De voorde ligsfe slager van Zuid Zwartjanstraat 4b - Tel. 010 466 OS 65 Slinge 417 - Tel. 010 220 60 98 Geldig van 23 februari t/m 1 maart 2006 rilT«»ifyysTwatei^@f^ctiem»^ad^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2006 | | pagina 1