schiedam Schrikbarende verhoging van Caiway kabeltarief Irvaring enKennis IrX SCHIEDAM 6 99 M pii\ y, mv *~r 'Staken en Stempelen' schetst Schiedam begin 1900 Blackgospelkoor presenteert DVD in verhuizen DONDEI EN VRI, K00PA' RDAG JDAG i/OND Oudste vrouw van Schiedam 104 jaar karbonade m i m Geld voor buurt- en sportprojecten maasstad F0T0SERVICE! .stolk-bv.nl Vragen over verkoop kabel aan Naaldwijks bedrijf maa s H. van Dijke Verhuizingen vanvder Ree GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT Jongens op strooptocht Auto op dak z'n Harst/schouder Maasboulevard goed voor 35.000 bezoekers Expositie 'We gaan een mo- len bouwen' Opening Oreliopark Westblaak 180 Tel. 010-4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 eurocent p. min.) Oplage 38.000 Totale oplage 621.385 7 juni 2006 13e Jaargang nr 23 Gratis afhalen Z/r// Woonboulevard Vlaardingen 010-460 33 00 www.vanderreeverlichting.nl TOT 1 21.00 UUR 1 OPEN door Frank Willemse SCHIEDAM - De PvdA-fractie maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de verkoop van het Schiedamse Cai-bedrijf aan Caiway Naaldwijk. In de brief van 30 mei aan de Schiedamse klanten blijkt dat het oude ONS tarief van 10,55 per maand is verhoogd naar 12,95 per maand. Onduidelijk is ook wat precies de voorgestelde digitalisering van het Schiedamse kabelnet de Schiedammer gaat kosten. Uit de brief blijkt tevens dat naast de tariefverhoging het aanbod van het aantal zenders is terug- gebracht. Eindelijk... daar is-ie weer... de zon. Maar niet op je mooie spullen! Daar zorgen wij dus gewoon voor. www.vleeschhouwerij.nl Schiedam r \n y m ^■AFOT^ 1 VIDE AUDI KTV m r WMmmmmMik westblaak 180 postbus 1685 3000 br rotterdam het jaar! weekbladen wcekbladanl Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokav Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Wiikqebouw De Erker Jan van Avennestraat Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hot van Spaland 6 Tabakshop Parkweo Parkweg 404 Bewonersvereniginq Schiedam-Oost Boerhavelaan 79 Drop-it y Lange Kerkstraat 86 Fortunaweg 8 3113 AN Schiedam 010 - 426 12 24 Bel Gratis: 0800 - 022 44 42www.hvandijke.nl 1QOQM2 VERLKHT1NG TEVENI ENORME KEUZE IN SCHILDERIJEN, KARPETTEN EN SPIEGELS. I BERGWEG EN CEINTUURBAAN 1 Wie heeft dit gedaan? Volgens de nieuwe PvdA-fractie is het de schuld van het vorige college, waar de PvdA (dus) niet in meedeed. De PvdA spreekt van een 'schrikbaren de verhoging van het kabeltarief. Een uitverkoop van ONS-bedrij- ven die grote gevolgen heeft voor de dienstverlening en tarieven voor Schiedammers. Waarom zette het vorige college de verkoop gewoon door en werden onomkeerbare stap- pen gezet? Het is onduidelijk voor deze po- litieke partij waarom het vorige college niet heeft toegezien op het bevriezen van de tarieven, het zen- deraanbod en de kwaliteit van le vering. Daarom heeft de PvdA nu schriftelijke vragen gesteld omdat zij vindt dat Caiway met de aan- koop zo de Schiedamse abonnees voor het blok zet. In de brief aan de Schiedamse Cai- abonnees wordt per 1 juni het con tract opgezegd en het tarief voor CAIW producten en diensten in een klap verhoogt van 10,55 per maand naar 12,95 per maand. Een verhoging van 2,40 per maand, wat ruim twintig procent is. Abonnees die dit niet widen kunnen pas per 1 juli van het contract af. Wanneer wist het nieuwe college van de verhoging van de tarieven door Caiway. Wat is hun reactie? Waarom wist de directie van ONS in de verkooponderhandelingen niet te bewerkstelligen dat de tarieven hetzelfde zouden blijven? En kan het nieuwe college deze afspraken nog terugdraaien? Dat zijn de vragen die centraal staan, volgens de PvdA. SCHIEDAM - De oudste vrouw van Schiedam, mevrouw Petterson, is afgelopen donderdag 104 jaar ge- worden. Natuurlijk was burgemees- ter Scheeres van de partij om haar namens de gemeente gelukswensen over te brengen en te feliciteren met deze enorm hoge leeftijd. Mevrouw Petterson woont in Huize Fran- keland, waar zij alweer heel wat jaartjes verzorgd wordt. Broersveld 127 -3111 LG Schiedam Tel. 010-473 3316 www.viIleriuszonwering.nl SCHIEDAM - In de nacht van zon- dag op maandag heeft de politie drie jongens aangehouden in de leeftijd van 15 tot 17 jaar, afkomstig uit Schiedam. Zij worden verdacht van diefstal en vernieling. Om even na een uur maandagmorgen ging de politie naar de Jachthavenlaan in verband met vernielingen die gepleegd waren door een aantal jongens. Aanrijdend kwam men een drietal jongens tegen. De opgege- ven signalementen klopten, waarop ze werden aangehouden. Ze had- den marktkramen omver getrok- ken en vuilniszakken geleegd van het Maasboulevardfeest. Ook was er een cd-speler weggenomen. Het drietal is overgebracht naar een po- litiebureau voor nader onderzoek. SCHIEDAM - Een personen- auto met een echtpaar (48 en 44 jaar) uit Schiedam en twee kin- deren (5 jaar) is maandagmiddag omstreeks half zes op zijn dak terecht gekomen nadat de wagen op de Harreweg de verkeersdo- seerinstallatie had geraakt. Ver- moedelijk heeft men het rode verkeerslicht genegeerd waar- door het scharnierende gedeelte van de installatie geheel uit de grand werd gereden. De man, vrouw en de twee kinderen wer den naar het Vlietlandzieken- huis overgebracht maar konden na onderzoek weer naar huis. heel kilo 4.99 2 kilo voor M m Deze week gratis gemarineerd SURF OOK NAAR WWW.FOTOKltlN.Nt dan 20 vakzaken altijd bij Si mm HUP H0U AMD HUP i SCHIEDAM - Schiedam maakt zich net als de rest van Nederland op voor het WK. Huizen, straten en pleinen kleuren oranje en de sfeer, evenals de moed. zit er al goed in. Cafe de Babbelaar heeft er ook zin in. De complete gevel werd oranje gemaakt, een hels karwei. Als dat maar goed gaat met ons Oranje en de versiering er niet binnenkort alweer af moet. Het Nederlands elftal speelt zondag 11 juni de eerste wedstrijd om IS. 00 uur. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Agnes Jongerius was er speciaal voor naar Schiedam af- gereisd. Waar zij donderdag het eer ste exemplaar van het boek 'Staken en Stempelen' kreeg uitgereikt uit handen van de Schiedamse histori- cus Henk Slechte. Een goede keuze, want de FNV-voorzitster heeft zelf geschiedenis gestudeerd en is via de vakbond gei'nteresseerd in hoe Schiedam de crisistijd doorkwam. Zo'n boek geeft aan wat een ple- zier het is om het archief in te dui- ken" zei zij na de ontvangst. „Niet dat het vroeger beter was," integen- deel, zo deelde zij mee. Maar dit boek gaat wel over 'echte mensen' en niet alleen over de notabelen die het voor het zeggen hadden. Zoals Willem Colle die als strijder en communist voor zijn arbeiders vocht. En waarvan nazaat Tante Riet ook een exemplaar van de schrijver ontving. Een geanimeerde bijeenkomst met sprekers die mooie anekdotes en verhalen van vroeger hadden. Het boek behandelt de periode 1890 tot 1940 in Schiedam. Een roerige tijd van crises, armoede en de eerste vakbonden. Staken en stempelen voor werkeloze Schiedamse arbei- der. Een tijd nog niet zo ver heen, die onze grootouders bijvoorbeeld nog hebben meegemaakt. Agnes Jongerius kreeg het eerste exemplaar van 'Staken en Stempelen' uitgereikt. Foto Roger van der Kraan blij met het boek en is alweer en- progressieve liberaal en zakenman thousiast in de weer om sponsors te zoeken voor een volgend boek. Een boek over M.C.M. de Groot, een Schrijver en Schiedammer Henk Slechte raakte niet uitgepraat en moest bijna van achter het katheder vandaan getrokken worden. Hij was die in 1902 oprichter is geweest van de eerste Nederlandse Arbeidsbeurs in de Korenbeurs van Schiedam. SCHIEDAM - Schiedam ontvangt een financiele bijdrage het minis- terie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor een samenhangend programma van buurt-, onderwijs- en sportactiviteiten in de wijken Schiedam-Oost en Schiedam-Zuid. Vorig jaar kon al een start worden gemaakt met deze activiteiten in West, Groenoord en Noord. Het college wil het geld zo snel moge- lijk beschikbaar stellen voor diverse op te zetten activiteiten. Gemeenten die samen met buurt- onderwijs- en sportorganisaties sportieve activiteiten organiseren voor (kwetsbare) jongeren, kun nen hiervoor een financiele bij drage krijgen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit is de BOS-impuls, waar- bij BOS staat voor buurt, onderwijs en sport. De BOS-impuls wil jongeren in de leeftijd van 4 tot 19 jaar, met achterstanden op het gebied van bijvoorbeeld gezondheid, welzijn of onderwijs, een steuntje in de rug geven. Laagdrempelige sport- of bewegingsactiviteiten kunnen deze jongeren stimuleren tot een gezon- dere levensstijl en probleemgedrag terugdringen. Zo kunnen de BOS- activiteiten meehelpen om iets te doen aan p'roblemen op school of bij de sociale ontwikkeling, overge- wicht, of overlastgevend gedrag. In de stadsdelen West, Groenoord en Noord worden in het kader van de BOS-impuls activiteiten georga- niseerd zoals het tussenspel (sport, spel en andere activiteiten voor kin deren die overblijven op school), Thuis op Straat (na schooltijd), am bulant jongerenwerk, sportclinics, Speeldam en wijktoernooien. Nu ook voor de wijken Oost en Zuid geld beschikbaar is, kunnen derge- lijke activiteiten ook hier worden opgezet. Na de nu gehonoreerde aanvragen in de eerste en de tweede tranche zijn door de gemeente ook twee aanvragen ingediend in de derde tranche (2007-2010): voor Nieuw- land en voor een stedelijk project voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. De beslissing van het ministerie van VWS hierop wordt op korte termijn tegemoet gezien. SCHIEDAM - Chosen Gospel Choir, een initiatief van Stichting Chosen Gospel Promotion, zal 11 juni het Theater aan de Schie vul- len met swingende gospelmuziek. Ook vindt hier de presentatie van de debuut DVD plaats. Het blackgospelkoor Chosen Gospel Choir, dat begin 2005 haar eerste repetitie startte timmert hard aan de weg. De doelstelling van het koor is om op hoog (semi-professioneel) ni veau zoveel mogelijk verschillende mensen met (black)gospelmuziek in aanraking te brengen. Dit vari- eert van medewerking verlenen aan kerkdiensten tot en met het zingen in theaters en op festivals. Op 11 juni zal Chosen de theaterzaal van het Theater aan de Schie vullen met swingende gospelmuziek. De 24 zangers en zangeressen wor den begeleid door een 6-koppige band, en staan onder leiding van Vladimir Pairel. Het repertoire van Chosen kenmerkt zich door swingende gospels afgewisseld met prachtige ballads. De DVD die ge- presenteerd wordt is een live-regi- stratie van het concert van afgelo pen december en zal vanaf 11 juni ook te koop zijn. Kaarten voor het concert zijn te bestellen via www. chosen-gospelchoir.nl. SCHIEDAM - In Museummolen De Nieuwe Palmboom is begin mei de nieuwe tentoonstelling over molenbouw van start ge- gaan. Met de eigen ervaring van nieuwbouw en opbouw bij res- pectievelijk de museummolen en De Walvisch en de expertise van de molenmakers van Restauratie Werkplaats Schiedam is molen bouw een onderwerp waarover Stichting De Schiedamse Mo- lens veel kan vertellen. Om de verschillen en overeenkomsten met de vroegere aanpak eens onder de loep te nemen werd de tentoonstelling opgedeeld in de onderdelen: historie, heden- daagse aanpak en de interactieve hoek. Daarbij valt er in foto's, gegevens en gereedschappen veel te vergelijken. Ooit een handzaag van bijna drie meter gezien? Deze zaag en nog meer oude gereedschappen vindt de bezoeker in de tentoonstel ling. Hoe deze gereedschappen gebruikt werden is te zien op ou de prenten en te lezen in de be- schrijvingen. Verder zijn er nog meer oude attributen te bekijken en kan men zelf ervaren hoe men vroeger (op ruim 15 meter hoogte) aan het verven was. Het ophijsbare schilderstoeltje kan uitgeprobeerd worden. Ook is te zien hoe eeuwen geleden, zonder de moderne elektronische snuf- jes, toch snel een molen werd gebouwd. De nieuwste gegevens ontbreken echter niet. In de actuele in- formatie over molenbouw komt bijvoorbeeld aan de orde waar je tegenwoordig allemaal mee te maken hebt, zoals voorschrif- ten en wettelijke bepalingen. De redenen en uitgangspunten voor nieuwbouw van molens zijn daarbij opgenomen, met voor- beelden. In de interactieve hoek kan aan de hand van vragen de molenkennis getoetst worden. Verder is er een film waarin twee jonge molenbouwers over hun project vertellen. De tentoonstelling is voor alle leeftijden interessant en met na me voor jongeren vanaf 12 jaar. Leerlingen uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs vinden in de molen en de tentoonstel ling veel lesstof 'techniek' in de praktijk. Voor deze scholieren is een lespakket in de maak dat voor het nieuwe schoolsei- zoen (augustus) ter beschikking zal zijn. Een bezoek aan molen en tentoonstelling wordt met de opdrachten hieruit een actieve belevenis. De tentoonstelling 'Handen uit de mouwen we gaan een molen bouwen' is te bezoeken tot voor- jaar 2008. De museummolen is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen van 12.30 tot 17.00 uur. SCHIEDAM - Het afgelopen jaar heeft WOGroenoord hard gewerkt aan de aanleg van het Oreliopark aan de Jozef Ore- liosingel in Groenoord. De in- grijpende werkzaamheden zijn nu afgerond en het park wordt opgeleverd aan de gemeente. Om het park feestelijk te ope- nen is er op woensdag 7 juni een middagprogramma samen- gesteld met voor ieder wat wils. Het begint rond 13.45 uur met de officiele opening door wet- houder Yorick Haan. Hij zal het startsein geven voor de sport- en spelmiddag die volgt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2006 | | pagina 1