Opruimings voltreffers! schiedam [i 'Goedkope huurwoningen en aanpak van centrum' SCHIEDAM 4.99 Ervaring enKennis Jet Crielaard 'behangt' bibliotheken en boekhandels Bloemen fleuren Groenoord op BELISOL Hamlappen Krabbel voor extra handen in heemtuin DONDERDAG EN VRIJDAG K00PAV0ND in verhuizen Maasstad Zomer- foto- actie i.s.m Plannen voor komende jaren in coalitieakkoord Versmalling Boterstraat Interim- secretaris benoemd GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT BOUMAN Mian mite Verhuizingen &s Noord even zonder stroom Tweede deel Niet Netjes Zieke kastanje wordt binnenkort gerooid Angst en paniek Controle op gebruik alcohol Man gooit ruit snackbar in Zomerexpositie Westblaak 180 Tel. 010-4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 eurocent p. min.) Kortingen tot 60%! Oplage 38.000 Totale oplage 621.385 12 juli 2006 13e Jaargang nr 28 VIDE" AUDI# KTV Gratis afhalen www.vleeschhouwerij.nl Gratis tweezitter kozijnen en deuren Tel. 0181-313130 Einsteinweg 6, Hellevoetsluis www.belisol.com meubelen vers van de bil gesneden heel kilo van 7.98 voor sm ««- Schiedam BERGWEG EN CEINTUURBAAN weekbladen Bij deze adressen: Woon+ Valenusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Door Frank Willemse SCHIEDAM - Schiedam heeft de afgelopen jaren een flink te- kort aan goedkope huurwoningen opgelopen. Volgens Wethouder Yorick Haan moeten er dringend nieuwe afspraken met Woonplus gemaakt worden. „Zodat er bij elk nieuwbouwplan minimaal twintig procent 'bereikbare' woningen worden gebouwd." Een harde eis van het nieuwe college is dat er meer goedkope huur woningen (tot maximaal 512 euro huur) worden gebouwd. Een steek onder water naar het vorige college dat te weinig sociale woningen liet bouwen. SCHIEDAM - ONS werkt maan- dag 17 juli ter hoogte van de Boterstraat (67-71) aan het aan- leggen van een wegversmalling. Hierdoor zal de Boterstraat op die dag van 07.00 tot 18.00 uur voor alle verkeer (met uitzonde- ring van hulpdiensten) zijn afge- sloten. Aan het einde van het jaar zal ter hoogte van de nieuwbouw aan de Boterstraat/Kreupelstraat ook een dergelijke versmalling worden aangebracht. LET OP 2 WEKEN GELDIG.Geldig van6t m 19juli. bij aankoop van deze ariezitter! SCHIEDAM - Op de Koe- markt in Schiedam staat al ja ren een Paardenkastanje. Deze beeldbepalende kastanje komt al voor op oude foto's en is waarschijnlijk zestig jaar oud. In die tijd moet deze boom veel hebben meegemaakt en doorstaan aangezien de Koe- markt in die periode ingrijpend is veranderd. De boom bepaalt het gezicht van het plein en is getooid met verlichting die daar, dankzij de winkeliersver- eniging, in is opgehangen. Op IJsselmondselaan 175, Rotterdam, telefoon (010) 284 2111 U vindt ons aan de N210 Capelle a/d IJssel naast bedrijvenpark Rivium. Gratis parkeren. Toch is het niet Schiedam maar de regio Rijnmond die bepaalt waar welke huizen worden gebouwd. Wei waren er al afspraken -en geld al overgemaakt- voor sociale wo- ningbouw in Sveaparken. Die zijn er door de projectontwikkelaar niet gekomen. Dus eist de regio Rijn mond het subsidiegeld terug. Wet houder Haan van Volkshuisvesting wil dat bedrag nu gebruiken om elders in de stad sociale woningen te bouwen. Schiedam heeft zich verplicht in 2010 zo'n 2300 nieuwe woningen te bouwen en met dat geld kan aan de eis van twintig pro- cent goedkoop voldaan worden. Een nieuwe visie op Volkshuisves ting is een van de concrete plannen die het nieuwe college belooft te gaan uitvoeren. In het pas versche- nen Coalitieakkoord 2006-2010 dat deze week aan de raad is aangebo- den. Nu is het de beurt aan 'alle Schiedammers' en de raad om er commentaar op te geven. De ko mende vakantietijd komt daarbij goed van pas. Wethouder Groene (PvdA) merkte op dat hij stevig wil inzetten op 'wijkgericht werken'. De wijken krijgen meer budget en mogen - als het aan de wethouder ligt - dan zelf beslissen waar ze het geld aan uit gaan geven. Probleem blijft, volgens Groene, of de wijkraden wel representatief zijn voor de wijk. Ook beloofde hij een 'Visie op Hoogbouw' sinds er plannen zijn voor torenflats aan de Poldervaart, in Sveaparken en Parkweg Noord. Aan deze wildgroei moet een einde komen aldus het college. Grote zorgen baart wethouder Daskalakis (CSA) de nieuwe wet WMO (Wet Maatschappelijke On- dersteuning) die Schiedam flink wat geld, tijd en moeite gaat kosten. Snel moeten er plannen komen om hierdoor de AWBZ beheersbaar te houden. Zo wil zij dat er bijvoor- beeld snel een huisartsenpraktijk komt in De Gorzen. En voor de jeugd pleit zij voor een Jongeren- centrum in Schiedam-Noord met poppodium. Het centrum van Schiedam moet snel opgeknapt worden, volgens Menno Siljee (PvdA) die er zorg voor draagt dat het plein voor het Land van Belofte mooi wordt. Hij kondigde strenge sancties aan tegen huisjesmelkers en investeer- ders die panden op de Hoogstraat laten verloederen. Binnen korte tijd komen er plannen voor gaten in de stad zoals het Gat van Bolmers, de Oude Passage, de Stadstimmerwerf en de Monopole. Nadruk ligt op de 'creatieve economie' die de huis- kamer van Schiedam weer gezellig moeten maken. SCHIEDAM - Irado en Stichting Ipse hebben afgelopen maandag een overeenkomst getekend waar- door mensen met een verstandelijke beperking van Ipse werkzaamhe- den kunnen blijven verrichten voor Irado, zoals het onderhoud in de Heemtuin in het Prinses Beatrix- park. In September vorig jaar startte deze samenwerking bij wijze van proef en inmiddels is een groep Foto: Roel Dijkstra van zeven mensen elke maandag en dinsdag werkzaam in de heemtuin. De groep gaat met veel plezier naar het werk en voelt zich erg verant- woordelijk voor 'hun' heemtuin. korte termijn wordt de boom echter gerooid, omdat hij ziek is en aangetast met schimmels en zwammen. Helaas heeft de boom de tand des tijds dus niet helemaal vlekkeloos doorstaan. Hij is ziek en ernstig aangetast met zwammen en schim mels. Ziektes zoals de Paardekas- tanje, bloedingsziekte en plagen als de Paardekastanjemineermot heb ben de boom geen goed gedaan. Van de stam barsten grote stukken schors los en de schimmels tasten de boom diep in het hout aan. He laas is de kastanje zodanig slecht geworden dat hij gevaar en risico op Foitunaweg 8 3113 AN Schiedam 010 - 426 12 24 Bel Gratis: 0800 - 022 44 42www.hvandijke.nl begint te leveren voor diegenen die zich in zijn schaduw koesteren. Daarom heeft de gemeente onlangs een kapvergunning verleend voor de boom. De Paardenkastanje zal op korte termijn gerooid worden. De verlichting zal worden afgekoppeld waarna medewerkers van IRADO de boom gaan vellen. Voor de boom is wel een herplantplicht opgelegd. Vermoedelijk zal nog dit najaar een nieuwe boom worden aangeplant. Wat er precies terug wordt geplant is op dit moment nog niet duidelijk. Dat het plein er de komende jaren wat kaal bij zal liggen wel. Voordat nieuwe aanplant dezelfde omvang heeft als de huidige boom zullen er heel wat jaren verstrijken. SCHIEDAM - Jaap Diepeveen is met ingang van 3 juli gestart als interim-gemeentesecretaris bij de gemeente Schiedam. Hij heeft een aanstelling tot I janu- ari 2007. Tot het afscheid van de huidige gemeentesecretaris Piet Buytels naar Amersfoort - per 15 augustus - zal de heer Diepe veen optreden als loco-gemeen- tesecretaris en plaatsvervangend algemeen directeur. Diepeveen heeft ruimschoots zijn sporen verdiend als interim gemeentesecretaris/ algemeen directeur in diverse Nederlandse gemeenten. Het schiedamse college is ermee ingenomen dat op zo korte ter mijn met een ervaren bestuurder kan worden voorzien in de tijde- lijke invulling van de vacature. SCHIEDAM - Een groot gedeel- te van Schiedam-Noord heeft za- terdagmorgen enige uren zonder elektriciteit gezeten. Een transformatorhuisje aan de Olympiaweg bleek opengebro- ken te zijn waarna er brand werd gesticht. Het gehele transformatorhuisje werd vernield. De politie stelt een nader onderzoek in. SCHIEDAM - In Pand Paulus aan de Korte Haven is van 6 tot en met 27 augustus de zomerten- toonstelling 'Niet Netjes - deel 2' te zien. Het grote succes van 'Niet Net jes' in 2005 grijpt Jacques Tange aan om in 2006 nog groter uit te pakken. Naast galerie Tange en Pand Paulus heeft ook galerie Moesman aangegeven mee te willen doen met 'Niet Netjes - deel 2'. De erotische kunstwerken met een knipoog zullen tijdens deze lange hete zomer de gemoederen weer bezig houden. Pand Paulus is open van vrijdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Toegang is gratis. SCHIEDAM - De Schiedamse bi- bliotheken en boekhandels worden binnenkort behangen. Dat wil zeg- gen: gedeeltelijk met kunst. 'Poezie voor boven de bank' is de titel van een expositie van handgeschreven gedichten op behang. Hieraan ne- men 32 dichters uit Nederland en Belgie deel. De bijzondere tentoonstelling is een creatie van Jet Crielaard, die hier- mee al eerder de belangstelling trok in Amsterdam, Groningen en Den Haag. Crielaard (31) noemt zich- zelf beeld- en woordkunstenaar. Zij studeerde aan de Haagse Kunstaca- demie, aanvankelijk in de richting Grafiek en later in Schilderen. Al tijdens haar studie begon zij met kleine exposities en sindsdien breidt haar netwerk zich uit. Het idee voor 'Poezie voor boven de bank" heeft zij te danken aan de Bouke Bot- telier van de Amsterdamse galerie Joghem. Hij vroeg haar iets te orga- niseren met dichters, omdat zij daar eerder een expositie had geopend met voordrachten. „Ik bedacht me dat een aantal mensen kunst bena- dert alsof het thuis boven de bank moet hangen", vertelt Crielaard. „Dat is jammer want dan zie je het niet; dan hangt het kunstwerk ach- ter je. Ik heb me afgevraagd of net zoveel mensen poeziebundels in de kast hebben staan die ze niet lezen. Door onder andere die vraag ont- stond zowel het concept als de titel van de expositie. De expositie is een soort driedimensionale bundel die niet boven de bank noch in de kast past. Je kunt er doorheen wandelen, lezen en kijken. Een groot aantal dichters heeft alleen geschreven, een klein aantal heeft werk gemaakt van beeld." Jet Crielaard is altijd op zoek naar het combineren van beeld en woord, zodat ze allebei goed tot hun recht komen „Er zit steeds groei in. De laatste tijd maak ik installatieach- tige dingen. Ik heb bijvoorbeeld een luchtschrijfinstallatie gemaakt. In de lucht schrijf je andere dingen dan op metaal, op hout of op een A- viertje. Het luchtschrijven gebeurt met handschoenen. Op mijn website www.jetjeskunst.nl kun je het be- kijken", aldus Jet Crielaard die nu weer bezig is met een ander evene- ment. ..Ik heb een egel gemaakt. Hij probeert de letter r te vernietigen omdat hij geen regel wil zijn." De behangkunst in Schiedam blinkt uit door originaliteit. Er is bijvoor beeld een deelnemend kunstenaar die een reep behang van meer dan drie meter nodig heeft. Iemand an- ders koos als titel van zijn gedicht Rauhfaser. Weer een andere in- zender stelde zich voor dat hij zelf behang was en heeft van daaruit geschreven. Hoe dan ook, het is een gerenommeerde lijst van deel- nemers geworden. Een aantal van de dichters (soms tegelijk beeldend kunstenaar) is al lang of pas gede- buteerd. De expositie Poezie voor boven de bank loopt tot 30 augustus en is - naast het Stadserf - ook te zien in de Bibliotheek Noord en bij de lokale boekhandelaren. Aan de activiteit wordt meegewerkt door het bekende Schiedamse kunstenaarsduo SAGE en Theo Reyman, Communicatie- projecten. Driezitter Rover in stof, 198 cm breed vanaf 899,-, tweezitter, 168 cm breed gratis. Excl. sierkussens. Kies uit diverse kleuren. SCHIEDAM - Het is weer een genot om tangs de Schiedamse schooltuinen te fietsen of lopen. Zaadjes en stekjes die weken geleden de grond in zijn gegaan, komen stuk voor stuk tot bloei en maken van de tuintjes een schitterende kleurenzee. Bovendien hebben nu bijna alle kinderen hun persoonlijke naambord af, wat alles nog een stuk leuker maakt om te bekijken. Nu de schoolvakantie begonnen is. wordt het een tijdje rustig op de tuinen, zoals op Park Kethel, waar deze foto is genomen. Na de vakantie gaan de kinderen er weer aan de slag. Ondertussen houden de vele vrijwilligers de boel stevig in de gaten. Foto: Roel Dijkstra WATERWEG - Riagg Rijnmond west organiseert na de zomervakan- tie weer trainingen om met angst en paniek om te gaan. Deze trainingen zijn voor mensen van 18 tot en met 60 jaar die lichte angstklach- ten hebben, zoals bijvoorbeeld pa- niekklachten, of angst in situaties waar andere mensen bij zijn. In een groep van maximaal twaalf mensen krijgt men praktische handvatten om angstklachten te laten vermin- deren. Het is een training, dus geen therapie of gespreksgroep. Voor meer informatie of aanmel- ding: Elisabeth van Heiningen of Lieke Kraut, afdeling Preventie, tel. 4 453 497. Ook kun je mailen naar preventie@riagg-rnw.nl www.boumanmeubelen.nl Van Loenen Decokav Dam 3745 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr Nolenslaan460 Wiikuebouw De Erker Jan van Avennestraat Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hof van Spaland 6 Tabakshop Parkweg Parkweg 404 Bewonersvereniqinq Schiedam-Post Boertiavelaan 79 Drop-it y Lange Kerkstraat 86 SCHIEDAM - Op de Churchillweg is zondagavond een alcoholcontro- le gehouden. Tussen 07.00 uur en 08.30 uur moesten 237 automobi- listen een blaastest afleggen. Een bestuurder bleek onder invloed van alcohol te verkeren. SCHIEDAM - Een 33-jarige Schie- dammer is maandagavond aange- houden na een vernieling. De man maakte de ruit van een snackbar aan de Burgemeester van Haaren- laan kapot, gooide bierflesjes op de grond en veroorzaakte veel over- last.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2006 | | pagina 1