(rf. schiedam 'Meer van Verlangen' 'Helderheid over fakkels' via onderzoek en folder 1 BELISOL -gga Opruimings voltreffers! Ervaring enKennis SCHIEDAM Bewaren om te gebruiken in verhuizen Monumentaal wonen in De Gorzen Gezellig op de fiets naar zwembad Groenoord www-fofc3.nl U Omwonenden niet bovenmatig bezorgd maassta Kozijnen nodig? BOUMAIM |H. van Dijkel Verhuizingen GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT Imax-bios wordt hippe dansdub Man schiet lief in bips Nighttown schuld 2 mlj in.25% KBBTIHB! Oplage 38.000 Totale oplage 621.385 26 juli 2006 13e Jaargang nr 30 Gratis afhalen kozijnen en deuren Tel. 0181-313130 Trendhopper Rotterdam/Capelle woonboulevard Capelle a/d IJssel Lylantse Baan 6B 010-2861919 (Rijksweg 20, afrit 16) 20% extra kortinq meubelen Gemeentearchief werkt aan de toekomst 1 M Aip HET GtHELt ttSSOBTIMEHT ROTTERDAM OOSTIEEDIJK HOEK ADMIRALITEITSSTRAAT R RIO 403 S3 OR Westblaak 180 Tel. 010-4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 eurocent p. min.) sunt 00K finnil WWW I010KIHN.HI Schiedam DIGITALS. fOTO SERVICE! I v.a. 150 stuks weekbladen wetlfblade Bij deze adressen: Woont Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokav Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Wijkaebouw De Erker Jan van Avennestraat Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hofvan Spalarid 6 Tabakshop Parkweg Parkweg 404 Bewonersvereniqinq Schiedam-Post Boerhavelaan 79 Drop-it Lange Kerkstraat 86 ■Ell Einsteinweg 6, Hellevoetsluis www.beiisol.com REGIO - Met de overhandiging van de folder 'Helderheid over fakkels' door directeur Cees Jan Asselbergs van Deltalinqs aan Maarten de Hoog, directielid van DCMR Milieudienst Rijnmond, werd onlangs in het Informatiecentrum het startsein gegeven voor de publieksvoorlichting over de functie van fakkels in raffinade- rijen en de petro-chemische industrie. Bewoners van de regio Rijnmond zijn sinds jaar en dag bekend met de grote vlammen die op som- mige tijden uit de pijpen van de industrieen geblazen worden. Die vlammen worden fakkels genoemd en horen bij het starten of stoppen van het productieproces binnen be- drijven in het Botlekgebied die olie of olieproducten verwerken. Het fakkelen is een veiligheids- maatregel om te voorkomen dat de druk in de installatie te hoog wordt. Bij onderhoud of storingen moet het restant aan gassen in de installaties worden afgevoerd om er veilig en gezond aan te kunnen werken. Het fakkelen is onvermijdelijk, maar wordt zo weinig mogelijk gedaan omdat de afgevoerde gassen dure grondstoffen bevatten en omdat de bedrijven hun buren geen overlast willen bezorgen. Studenten van de Hogeschool In- Holland Delft hebben in opdracht van Deltalinqs onderzoek gedaan naar de hinder en overlast voor omwonenden van raffinaderijen en petro-chemische industrie, in de vorm van licht en vuur, rook, geluid en stank als direct gevolg van het gebruik van fakkelsystemen door bij Deltalinqs aangesloten bedrij ven. Ook kregen de studenten de opdracht een folder te maken voor de omwonenden. Van de DCMR ontving de werk- groep een database met klachten uit het Rijnmondgebied over periode begin januari 2001 tot en met au- gustus 2005. Er bleek dat de meeste klachten afkomstig waren uit de postcodes 3192 en 3193 (beide in Hoogvliet). In deze gebieden zijn mondelinge enquetes gehouden onder honderd bewoners. Daaruit bleek dat tweederde van de onder- RA KOKIW® op Driezitter Rover in stof, 198 cm breed vanaf 899,-, tweezitter, 168 om breed gratis. Excl. sier- kussens. Kies uit i LAATSTE WEEK op alle afgeprijsde showroonunodellen. www.boumanmeubelen.nl IJsselmondselaan 175, Rotterdam, telefoon (010) 284 2111 U vindt ons aan de N210 Capelle a/d IJssel naast bedrijvenpark Rivium. Gratis parkeren. Bouman blijft bijzonder vraagden weet dat de hoge vlam men uit het industriegebied fakkels heten. De meesten wisten echter niet uit te leggen wat het begrip fakkelen precies betekent en waar het voor dient. De helft van de ondervraagden wil graag gei'nformeerd worden en kiest hierbij voor een folder. De andere helft heeft aangegeven hier geen behoefte aan te hebben. Ruirn zes- tig procent van de geenqueteerden denkt dat eventuele irritatie, onrust of angst met betrekking tot het fak kelen niet wordt weggenomen door informatieverstrekking. Ongeveer veertig procent van de ondervraag den klaagt of informeert niet en is ook niet op de hoogte waar ze hun vragen en/of klachten kwijt kunnen. De helft van de ondervraagden weet wel dat zij hun vragen en/of klach ten kwijt kunnen bij de DCMR. De folder, die onder meer verkrijg- baar is in het Informatiecentrum. geeft in simpel Nederlands uitleg over fakkels en het doel ervan. Het volledige rapport is te vinden op: www.deltalinqs.nl. Informatie vragen en het indienen van klach ten kan bij de meldkamer van de DCMR via tel. 010-4733333 of de website www.dcmr.nl. Sr.-; J WATERWEG - Terwijl een flink deel van de Nederlanders naar het zuiden is getrokken om van een welverdiende vakantie in de zon te genieten, hebben de thuisblijvers niks te klagen over het zomerweer in Nederland (of juist wel natuurlijk). Op bet strand in Hoek van Holland is het hoe dan ook al weken genieten geblazen; voor de badgasten maar vooral voor de uitbaters van de strandtenten voor wie de lot dit jaar niet op lijkt te kunnen. foto: Roger van der Kraan Fortunaweg 8 3113 AN Schiedam 010 - 426 12 24 Bel Gratis: 0800 - 022 44 42www.hvandijke.nl ZIEONZE ADVERTENT1E BERGWEG 110 ROTTERDAM SCHIEDAM - In de Schiedamse wijk De Gorzen worden vijftien monumentaal gerenoveerde eenge- zinswoningen en twee appartemen- ten te koop aangeboden. Een maand na de start van de verkoop is al de helft van de woningen verkocht. Naar verwachting wordt in oktober gestart met de bouwactiviteiten. De oorspronkelijke boven- en be- nedenwoningen worden samenge- voegd tot een woning. Zo ontstaan grote woningen in de sfeer van de jaren dertig, maar geheel aangepast aan de hedendaagse eisen. Begin 1900 werd in de omgeving van De Abbenbroeksestraat een groot aantal volkswoningen gebouwd, ontworpen door de voormalige stadsarchitect Piet Sanders. De stijl van deze woningen is bijzonder, en kan misschien het best worden omschreven als de 'Schiedamse School'. Sanders was niet alleen een vakman, maar ook een kunstzin- nig ontwerper met oog voor detail. Zelfs in de eenvoudige volkswonin gen bracht hij relief aan in het met- selwerk van de gevels, waardoor de straten een fraai profiel kregen. De woningen van toen, hoe char- mant ze ook zijn, voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Daar- om worden de huizen nu grondig gerenoveerd met respect voor het verleden. Woonplus wil dit bijzon- dere stukje Schiedamse architec- tuur graag beschermen, zodat de kenmerkende bouwstijl van Sanders voor deze wijk niet verloren zal gaan. Het woningaanbod aan de Ab benbroeksestraat omvat vijftien eengezinswoningen en twee ap- partementen op eigen grond. De woonoppervlakte van de woningen varieert van circa 80 tot 170 vier- kante meter. In de karakteristieke woonstraat heeft de tijd ogenschijn- lijk stilgestaan. Desondanks komt het project tegemoet aan de wensen van de veeleisende hedendaagse koper. De woningen zijn ruim en licht van opzet. Door een pakket aan meer- en minderwerkopties is het mogelijk individuele woonwen- sen te realiseren. De verkoopprijs van de woningen start bij twee ton v.o.n. De nieuwe brochure van het Gemeentearchief. Een impressie van hoe de Abbenbroeksestraat eruit komt te zien. SCHIEDAM - Menno Siljee, wet- houder Cultuur, en Laurens Pries- ter, gemeentearchivaris, bieden op vrijdag 28 juli 2006 in Het Gedis- tilleerd Museum het eerste exem- plaar aan van de brochure Beleid in beeld. Bewaren om te gebruiken aan de raadsleden Marcel Houtkamp (D66) en Sebastiaan van der Vliet (PvdA), respectievelijk het langst- en het kortstzittende raadslid. De brochure in de vorm van een leporello is een verkorte weergave van het meerjarenbeleidsplan 2006- 2010 van het Gemeentearchief. Op onconventionele wijze presenteert het Gemeentearchief zijn beleids- voornemens door een passend beeld als uitgangspunt te nemen. De bij- zondere brochure is gemaakt in samenwerking met de BGS. De afgelopen jaren is een nieuwe publieksgroep ontstaan van mensen die alleen via internet kennis nemen van archieven. Deze groep behelst ongeveer 28 procent van de bevol- king van achttien jaar en ouder, oftewel zo'n 3,5 miljoen mensen. Zij zijn vooral gei'nteresseerd in de geschiedenis van de eigen woon- omgeving. Op dit moment bezoekt twintig procent van de totale bevol- king van achttien jaar en ouder fy- siek en virtueel archiefinstellingen. Samen met de nieuwe groep virtu- ele bezoekers komt het potentiele aantal bezoekers uit op zes miljoen (overeenkomstig met 48 procent van achttien jaar en ouder), zo blijkt uit Bewaren om te gebruiken. Het Gemeentearchief Schiedam speelt hierop in door steeds meer historische informatie via internet beschikbaar te stellen. Behalve de dagelijkse uitbreiding van Schie- damGen waardoor al 27.000 akten Met meer dan 20 vakzaken altijd bij u in de buurt! ROTTERDAM - De voormalige Imax-bioscoop wordt een disco- theek. De danceclub opent op 3 augustus. DJ Ronald Molendijk is de eigenaar. Club Imax moet 'een andere club' worden. Molen dijk wil vooral dat zijn discotheek toegankelijk is voor iedereen. Er staan bijvoorbeeld geen 'doorbit- ches' bij de ingang die bezoekers wegsturen die in hun ogen foute kleding dragen. Naast een podium, dat met dans- vloer plaats biedt aan ongeveer vijfhonderd mensen, komt er ook een restaurant. Molendijk: „En niet zo eentje waar je na elf uur niks meer te eten kunt krijgen. Als het echt niet anders kan, duik ik zelf de keuken in om een pizzaatje te bakken." De opening van Club Imax komt op het moment dat de clubscene in Rotterdam in zwaar weer verkeert. Eerder deze week moest Nighttown de deuren slui- ten en de populariteit van Now- Wow is teruggelopen. ROTTERDAM - Een 27-jarige Rotterdam mer heeft per ongeluk zijn vriendin met een pistool in haar billen geschoten. De twee lagen vrijdag in bed in een wo ning aan de Baardsestraat, toen de man zijn wapen aan de vrouw toonde. De vrouw lag op haar buik, hoorde plotseling een doffe klap en voelde vervolgens pijn in haar buik. De 20-jarige vrouw is opgenomen in het Erasmus MC. In de woning vonden agenten naast het vuurwapen, ook een alarmpi- stool en 160 xtc-pillen. ROTTERDAM - Poptempel Nighttown heeft een schuld van twee miljoen euro. Dat blijkt uit het overzicht, dat curator Mar tens vrijdag bij de rechter-com- misaris heeft ingediend. Volgens Nighttown-bestuurder Bottema krijgen niet alle schuldeisers hun geld. AD-Rotterdams Dagblad publiceerde zaterdag de cijfers: De stichting Live at Nighttown, die het concertprogramma orga- niseerde heeft nog het meeste geld tegoed; meer dan 550.000 euro. En de BV van huisbaas Burger, Town Holding, vordert ruim 300.000 eu ro. Heineken en de belastingdienst willen bij elkaar nog eens zes ton terugzien. De gesloten poptempel boekte vorig jaar nog winst, met 120.000 euro. Nighttown kwam volgens de curator in problemen door tegenvallende bezoekersaan- tallen. Door ook nog eens een huurachterstand wil de huurbaas zo snel mogelijk een ontbinding van het huurcontract. van de Burgerlijke Stand gratis on line te raadplegen en op te vragen zijn, komen de naam- en zaken- indexen op de notariele akten, en historische kranten dit jaar nog via de webstek van het Gemeentear chief beschikbaar. Als eerste aan bod komen De Moker, het weekblad van de plaatselijke SDAP-afdeling van 1901 tot 1912, en de Schiedam se Courant van 1847 tot 1943. SCHIEDAM - De Speeldam bracht de kinderen van Schiedam-Oost en Groenoord afgelopen maandag de nodige verkoeling met gang naar zwembad Groenoord. De aanwe- zige kinderen uit Groenoord gingen te voet naar het zwembad maar voor de jeugd uit Oost ging aan het zwemavontuur eerst een gezamen- lijke fietstocht vooraf. Omstreeks 12.00 uur werd koers gezet naar het zwembad. De Speeldam blijft ook de komende weken onveranderd actief voor de 'thuisblijvers' met een aantal avon- tuurlijke activiteiten. Donderdag 27 juli wordt er kanogevaren op de Vlaardingse vaart en wordt er na afloop lekker gegeten. Vrijdag 28 juli is in de Stationsstraat in Schiedam-Oost een vier-tegen-vier voetbaltoernooi. Inschrijven kan vanaf 12.00 uur bij het kunstgras- veld naast De Peperklipschool. foto: Roger van der Kraan Maandag 31 juli wordt er weer ge- zwommen in Zwembad Groenoord. Entree bedraagt een euro. De ver- zameltijd bij sportzaal Oost is weer 11.30 uur. In Groenoord is dat bij gymzaal Troubadour om 11.45 uur. Vanuit Oost wordt wederom gefietst richting het zwembad. Dinsdag 1 Augustus is het skaten geblazen aan de Vlaardingerdijk in Schiedam-West. Er wordt training gegeven en er kan vrij worden ge- skatet. Na afloop wordt gezamenlijk gebarbecued. Woensdag 2 augustus wordt er een bezoek gebracht aan het Strand aan de Maas in Rotter dam. De kosten zijn 2,50 euro en er wordt om 11.30 uur vetrokken bij sportzaal Oost. Voor vragen en/of informatie over de activiteiten van De Speeldam kan gebeld worden met De Speel dam: (010) 208 23 93 of 06 - 512 035 57.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2006 | | pagina 1