SCHIEDAM SPARTA-VITESSE. EIN 1,5 Miljoen voor verzakte achtertuinen in De Velden Ervaring enKennis Stap voor stap, balk voor balk Toch fietsen op Land van Belofte Trambrug over Schie schiedam Ook al verzakkingen in deel van Sveaborg Ax in verhuizen Vlaggen van Jacques Tange sieren centrum Historische Bridgetocht Geen fusie Ouderenwerk Jenever- sponsors Stedelijk Piet Paaltjens Kinderfeestjes in de Regio H. van Dijke 1 VVerhuizingen VERHWZERS IN PRMS V»11 roHG^CHVHtT K.FC)T#~ GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT www.vleeschhouwerii.nl WWW.BBQVLEES.EU Vrijdag 18 augustus a.s. om 20.15 uur Zie onze Sparta-pagina elders in de krant. Magere speklappen m/zw 1 kilo 3 9 9 S 2 kilo 7a00 S 5 kilo 1 6.00 HUISHOUDEUJK Oplage 38.000 Totale oplage 621.385 16 augustus 2006 13e Jaargang nr 33 Westblaak 180 Tel. 010-4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 eurocent p. min.) Zomerfeest in Noord GEEN BEELDVERUES WEER! KTV VIDE® AUDI 'Die wijk is te snel gebouwd op havenslib en zand' maass tacfl Gratis afhalen XI CEINTUURBAAN 111 ROnERDAM Max. 2 kilo per klant. Geldig van 17 aug, t m 23 aug. dan 20 vak taken altiid hi/ u in de bnurt' SCHIEDAM - Er wordt sinds deze week weer verder gewerkt aan de realisatie van Tramplus in Schie dam. Zo moet er een trambrug over de Schie komen en een betonnen plaat waarop de tramsporen ge- monteerd worden zodat Tramplus op termijn door de Overschieseweg kan rijden. Omdat hier kranen en zware voertuigen aan te pas komen, kunnen fietsers en voetgangers hier niet passeren. Deze worden, evenals het autoverkeer, omgeleid. Sinds 3 april is de projectorganisa- tie bezig met de werkzaamheden voor de bruggen over de Schie en de Poldervaart. De funderingspalen voor de Poldervaartbrug zijn inmid- dels geheid en de landhoofden voor de brug aangebracht. Hierop ko men de liggers, waarna de betonnen deklaag volgt en de brug afgewerkt wordt met leuningen. De aanleg van de trambaan in de Overschieseweg en de trambrug over de Schie loopt door tot het voorjaar van 2007. Omdat de tram- baan kruist met de weg, het fietspad en het voetpad en de werkruimte zeer beperkt is, is met de gemeente afgesproken de Overschieseweg hier voor alle verkeer af te sluiten. Vanwege de beperkte hoogte en de aanwezigheid van de paalfundering van de bestaande (spoor)viaducten moeten de funderingspalen hier trillingsvrij aangebracht worden. De palen worden de grond in ge- schroefd. Dat gaat veel langzamer dap gebruikelijk, er is dan ook ongeveer twee maanden nodig voor 80 stuks. Het scheepvaartverkeer kan tijdens de werkzaamheden ge- woon doorgang vinden. Er is wel een beperkte doorvaartbreedte van vijf meter. Voor schepen breder dan vijf meter wordt een omleidingroute aangegeven bij de sluizen. De aanleg van de trambaan in Schiedam-Noord start eind 2006. De baan wordt vanuit het huidige eindpunt aan de Harreweg door- getrokken naar de 's-Gravenland- seweg. SCHIEDAM - Door foute bericht- geving op de radio staan er vrijdag een tiental verontruste bewoners voor de kamer van de wethouder. Ze komen voor niks. Er is wel een persconferentie gepland over ver- zakkingen in De Velden. Maar Sve- aparken?? Nee, hoor! Snel maakt wethouder Siljee toch tijd voor de boze bewoners. Die willen ook ge- noegdoening, want hun nieuwe wijk verzakt onder hun voeten. Wethouder Siljee kon wel geld voor De Velden toezeggen maar niet voor de naastgelegen Zweedse wijk. Hij zegde toe een onderzoek in Sve- aborg in te stellen. Een nieuwe plek waar de wethouder zelf ook woont. Deze ambitieuze woonwijk is nog maar enkele jaren oud en kampt nu al met zetting. Volgens de bewoners 'gaten zo groot dat kinderen erin kunnen verdwijnen". Volgens de wethouder valt alles wellicht mee. De verzakking is niet over de hdle wijk maar op enkele plaatsen extreem. Vooral de straten rond de Trelleborg dan. Bovendien is de grond hier wel 'voorbelast' volgens moderne methoden. Zo staat er in het koopcontract dat 30 centimeter in tien jaar redelijk is, volgens de wethouder. „Nu praten we over een tiental centimeter in twee jaar en dat behoeft niet uitzon- derlijk te zijn." Hij waarschuwt de bewoners om 'niet verkeerd met hun tuin om te gaan'. Niet de grond gelijk belasten met zware tegels of bomen, „Ik heb zelf even gras genomen om de boel te laten bezinken. Pas volgend jaar ga ik mijn tuin inrichten." Dankzij de slechte ervaringen met De Velden is de grond van Sveapar- ken wel beter bouwrijp gemaakt. Met de nieuwe methode van 'voor- belasting', aldus de wethouder die de verontrusting bij de bewoners niet wegneemt. Enkelen zijn op- recht boos en geven de schuld aan de gemeente. Waarbij beschuldigin- gen vallen als 'oplichting', 'te snel gebouwd' en 'wanprestatie'. ZIE ONZE ADVERTENTIE SCHIEDAM - In het centrum van Schiedam wordt zaterdag 2 September de tweede Historische Bridgetocht gespeeld. Tijdens het door bridgeclub Schiedam '59 georganiseerde evenement zullen ongeveer vierhonderd bridgers uit het gehele land spe- lenderwijs kennismaken met de historische monumenten van Schiedam. Zo zal er ondermeer worden gebridged in verschil- lende molens, een viertal musea, het Proveniershuys, twee kerken en in historische panden geves- tigde horecagelegenheden. Het succesnummer van vorig jaar, bridgend op een boot door de Lange haven, staat ook dit jaar op het programma. Daarnaast zal in deze editie voor het eerst een huifkar door Schiedam rij den. Wat deze tocht naast de bijzon- dere locaties ook uniek maakt is dat er een aparte korte route is samengesteld voor minder mo- biele mensen. Ook voor mensen die pas enkele weken kunnen bridgen is een aparte groep ge- formeerd. De formule is nu al zo succesvol gebleken dat beide tochten, in- clusief sfeerbeelden. na te spelen zullen zijn in de komende versie van het bekende computerpro- gramma 'Eindeloos Bridge'. De nieuwe burgemeester van Schiedam, Wilma Verver-Aart- sen, zal rond 18.15 uur de prijs- uitreiking verrichten in het Pro veniershuys. SCHIEDAM - Op het Bachplein wordt zaterdag 26 augustus een groot zomerfeest gevierd. Het begint rond 10.45 uur voor de kleine kinderen, en eindigt rond 18.00 uur. Daarna begint het feest voor de jeugd, dat tot on geveer 22.00 uur duurt. Er komt een bekende d.j. en een aantal kraampjes om in rond te snuf- felen. WATERWEG - De stichtingen Ouderenwerk Nieuwe Waterweg Noord en Ouderenwerk Maas- sluis hebben de fusiebesprekin- gen die zij eind vorig jaar zijn aangegaan, opgeschont tot begin 2007. Beide zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat zij voorrang moeten geven aan een goede voorbereiding op de inwerkingtreding van de Wet Maatschappelijke Ondersteu- ning, de WMO. Hoewel binnen de WMO regio- nalisering van instellingen een logische ontwikkeling zou zijn, is gebleken dat het bereiken van overeenstemming over alle facet- ten die een fusie met zich mee- brengt, nu teveel tijd en energie vragen. Zodra de eerste ervarin gen met de WMO zijn opgedaan, zullen de twee opnieuw aan tafel gaan om te onderzoeken of een fusie nog steeds tot de mogelijk- heden behoort. SCHIEDAM - Dinsdagmiddag werd de zaal geopend? Nou ja, hij was al lang open maar kreeg een plechtige naam. Het Ste delijk Museum geeft de grote linker zaal op de begane grond de naam 'De Distillateurszaal'. Vier oude distillateursbedrijven staken de koppen bij elkaar om een zaal van het Schiedamse Museum te adopteren. Nolet, De Kuyper, UTO en Dirkzwager willen daarmee het nieuwe mu seum ondersteunen. Meeliften met een prestigieuze instelling is het doel van deze vorm van reclame. Andere sponsors van zalen in het museum zijn de Rabobank en drukkerij TDS. Maar ook ex-wethouder Ton De Swart (WD) ondersteunt als projectontwikkelaar een expo- sitieruimte. iFormoal 11,4x15,2 weekbladen door Frank Willemse SCHIEDAM - Na meer dan tien jaar zeuren en soebatten krijgen de bewoners van De Velden hun zin. De gemeente Schiedam zegt toe voor anderhalf miljoen mee te betalen aan het ophogen van de achtertuinen in de buitenrand. Dit bedrag dekt de kosten voor driekwart. De bewoners moeten zelf een kwart meebetalen aan de kosten voor piepschuim. Per tuin komt dit neer op ongeveer duizend euro. „Zelf ophogen met zand zorgt alleen maar voor nieuwe ellende", voorspelt wethouder Siljee die denkt dat de ei- genaren 'praktisch allemaal' zullen ingaan op het gemeentelijke aanbod. Hoewel de gemeente volgens de rechter geen schuld treft, voelt zij zich toch verantwoordelijk. Volgens wethouder Menno Siljee werd er rond 1990 snel gebouwd in de pol der. „Volgens de methode havenslib plus zand erover en hup bouwen maar." Zo omschrijft hij de manier waarop vijftien jaar geleden een nieuwbouwwijk uit de grond werd gestampt. Extreme verzakkingen zijn het resultaat. Wethouder Siljee gaat daarmee dwars tegen het 'Nee' van het vo- rige college in. De eigenaren klagen al jaren over gaten en scheuren in de grond. Inmiddels is de binnenste ring van De Velden al opgehoogd. Nu zijn dan 'de randen' aan de beurt. Het gemeentegeld is uitsluitend be- doeld voor de achtertuinen van de koophuizen. Vorig jaar is begon- nen met ophoging van de openbare weg. Dit samen met de voortuinen die door specialisten worden op gehoogd. Die hele operatie heeft de gemeente sinds 1990 een kleine zeven miljoen gekost, zo schat de wethouder in. En nu dus een extra anderhalf miljoen erbij. Wethouder Siljee weigert te praten over schuld. Al eerder stelde de rechter Schiedam in het gelijk zodat kopers zelf verantwoordelijk zijn voor de grond. De gemeente maakt een 'ruim gebaar' en zegt niet bang te zijn voor 'precedent werking'. Dat bewoners in Sveaparken (zie kader) ook geld gaan eisen voor hun verzakkingen denkt Siljee niet. Hij doet de suggestie luchtig van de hand. „Omvang en mate van de verzakkingen zijn in beide wijken onvergelijkbaar: bij De Velden is bovendien niet voorbelast en bij Sveaparken zijn de verzakkingen plaatselijk." vt k b I a den Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokav Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Wiikuebouw De Erker Jan van Avennestraat Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hof van Spaland 6 Tabakshop Parkweq Parkweg 404 Bewonersvereniqinq Schiedam-Oost Boerhavelaan 79 Drop-it Lange Kerkstraat 86 SCHIEDAM - Wegens groot suc- ces in 2005 organiseert Bibliotheek Waterweg opnieuw de schrijfwed- strijd Piet Paaltjens. Iedereen met schrijftalent wordt uitgenodigd deel te nemen aan deze schrijfwedstrijd voor verhalend proza. Dus: grijp de ze gelegenheid, schrijf een verhaal en maak kans op de felbegeerde Piet Paaltjens Prijs 2006. Keuze van het thema is vrij, inzendingen moeten voor 1 September worden ingestuurd. De inzendingen moeten in de Ne- derlandse taal worden geschreven en niet eerder gepubliceerd en/of bekroond zijn. De ingezonden ver- halen blijven eigendom van de au- teur met dien verstande dat de beste verhalen gepubliceerd worden op de website van de Bibliotheek Water weg. Aan deze eervolle publicatie is geen honorarium verbonden. Met het inzenden geeft de auteur hier toestemming voor. Alleen verhalend proza kan inge zonden worden, maar het thema is naar eigen keuze. Per deelnemer mogen maximaal twee verhalen van 1500 woorden per verhaal ingezon den worden. Inzenden voor 1 Sep tember voorzien van naam, adres, telefoonnummer en e -mailadres bij voorkeur als bijlage in Word of RTF van een e-mail aan pietpaaltjens@ schiedam.nl Gebruik een standaardletter van 11 punten en geen bijzondere opmaak. Indien e -mailen niet mogelijk is, dan het verhaal (liefst op diskette) sturen naar Bibliotheek Stadserf, Stadserf 1, 3112 DZ Schiedam, ter attentie van Magda Meijer. Er zijn geen geldprijzen, wel drie typisch Schiedamse prijzen. De prijsuitreiking is op zondag 5 no- vember, vanaf 14.00 uur in Biblio theek Noord aan het Bachplein. Voor meer informatie: Greet van Norde, tel. 246 57 24. WATERWEG - De verjaardag met het gebruikelijke kinderfeestje be- horen tot de 'grote' hoogtepunten in het leven van een kind. Maar voor het zover is moeten er de no- dige knopen worden doorgehakt. Want wie worden er uitgenodigd, en hoe gaan we het feestje vieren? Allemaal vragen en keuzes die het kind en de ouders misschien al lang voor de verjaardag bezighouden en de nodige hoofdbrekens kosten. Om die keuzes wat gemakkelijker te maken heeft de Regio VVV Nieuwe Waterweg/Westland een boekje sa mengesteld. Een boekje boordevol ideetjes met tips voor kinderfeestjes en tips voor traktaties en feestjes thuis. De prijs van het boekje 'Tips voor kinderfeestjes in de Regio' is 3,50, verkrijgbaar bij de VVV's in Naaldwijk, Maassluis, Schiedam en Vlaardingen. Fortunaweg 8 3113 AN Schiedam 010 - 426 12 24 Bel Gratis: 0800 - 022 44 42 www.hvandijke.nl Foto: Naomi den Hertog SCHIEDAM - Kinderen hebben vaak niet veel nodig om zich te vermaken. Een brug, wat hout, een beetje schommelen... en in Fort Drakensteijn in het Prinses Beatrix- park kunnen ze wat dat betreft hun lol op. Afgelopen weekend kon er heerlijk gespeeld worden in deze Schiedamse speeloase en dat le- verde onder meer dit buitengewoon fraaie plaatje op. SCHIEDAM - Het leek de afgelopen week, en dan met name maandag, wel of alle regen die er in juli niet gevallen is in een keer uit de overvolle wolken kwam denderen. Aan de neerslag leek bijna geen einde te komen en daar kon geen afvoer tegenop. Stranen en pleinen liepen vol met regenwater, wat voor de kinderen weer aanleiding was de regenlaarzen uit de kast te trekken, een regenmantel aan te doen en achter de geraniums vandaan te komen. Want was is er nu leuker dan een paar flinke plassen om lekker in rond te hossen? Dit meisje in de Van Beverenstraat (Schiedam-West) zag er in ieder geval de lol wel van in. Foto: Naomi den Hertog SCHIEDAM - Speciaal vanwege de tentoonstelling 'Niet Netjes' die momenteel in Schiedam te zien is en om de binnenstad op te fleuren, heeft de inmiddels landelijk be kende kunstenaar Jacques Tange Foto: Roger van der Kraan vlaggen en banieren ontworpen. Sinds begin augustus vrolijken deze vlaggen en banieren de binnenstad en de toegangswegen van Schiedam op met gezellige, warme kleuren en afbeeldingen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2006 | | pagina 1