Taakverdeling college Veilig, heel en schoon Schiedam van en voor alle Schiedammers Speerpunten Week 44 Woensdag 1 november 2006 Welzijn, zorg, sport, jeugd, educatie, integratie Ruimtelijke Ontwikkeling -I Het college besraat (van boven naar beneden en van links naar rechts) uit: burgemeester W.M. Verver-Aartsen en de wethouders M. Siljee (PvdA), Y. J. Haan (SP), C.A.C. Daskalakis (CDA) en M. Groene (PvdA). De taakverdeling is als volgt: burgemeester W.M. Verver-Aartsen, portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Communicatie, Politie en Brandweer, Veiligheid, Burgerlijke Stand en Bevolking, Internationale betrekkingen, Stadswinkel. Wethouders: M. (Menno) Siljee (PvdA), portefeuille: Financien, Deelnemingen in stichtingen of NV's en dergelijke, Vastgoed en Grondbedrijf, Binnenstad, Cultuur, Stadspromotie en Toerisme. Y.J. (Yorick) Haan (SP), portefeuille: Volkshuisvesting, Milieu en Bouw- en Woningtoezicht, Beheer openbare ruimte, Verkeer en Vervoer, Facilitaire Zaken, ICT, Dierenwelzijn. Mw C.A.C. (Christine) Daskalakis (CDA), portefeuille: Werk en Inkomen, Sociale Werkvoorziening^ Welzijn (WMO, Integratie), Volksgezondheid, Onderwijs, Jongeren, Sport en Recreatie, Personeel en Organisatie. M. (Maarten) Groene, portefeuille: Wijkgericht Werken (inclusief wijkveiligheid), Grotestedenbeleid (inclusief ISV), Ruimtelijke Ordening, Economische Zaken, Herstructurering bedrijventerreinen, Schieveste, Regionale Aangelegenheden. 1 Hieronder vallen onderhoud en vernieuwing voor onder andere wegen, bruggen, straten en fietsvoorzieningen kortom de openbare infrastructuur. Kosten daarvoor in 2007 zijn begroot op 18,7 mln, inclusief 1,2 mln extra inzet. Daarvan gaat 0,3 mln extra naar het schoonhouden van openbaar gebied en 0,5 mln naar het onderhoud wegen bruggen en fietsvoorzieningen. Sociale infrastructuur Hieronder vallen onder meer scholing, werkgelegenheid, maatschappelijke opvang, welzijn en jeugd. Doelstellingen zijn terugdringen werkloosheid, integraal maken van jeugdbeleid en onderwijs, en wijkgericht werken een nieuwe impuls geven. Hierin wordt in 2007 een bedrag gei'nvesteerd van 108,5 mln, inclusief extra inzet van 1,7 mln. Onder deze extra inzet zijn uitgaven voor onderwijs 0,8 mln, sport en recreatie 0,3 mln, wijk gericht werken 0,1 mln, werkgelegenheid 0,4 mln. Stadseconomie. cultuur en toerisme Voor de economische ontwikkelingen in de (binnenstad), cultuur en toerisme is in 2007 32,8 mln uitgetrokken, inclusief 0,5 mln extra middelen voor onder meer het stimuleren economische ontwikkelingen 0,1 mln, Filmhuis en Jeugdtheater 0,1 mln en gedistilleerd museum 0,1 mln. Veiligheid Schiedam moet veiliger en leefbaarder worden. Het bestuur zet daarvoor onder meer in op het stimuleren van gezamenlijk verantwoordelijkheid voor overheid en burger voor de woonomgeving, op het verminderen van overlast jongeren, criminaliteit volwassenen, jeugdige veelplegers en huiselijk geweld en op de aanpak van risico- gebieden. Kosten daarvoor zijn in 2007 begroot op 9,2 mln met een extra inzet van 0,2 mln voor o.a. lichtblauwe brigade en uitbreiding capaciteit steunpunt huiselijk geweld 0,1 mln. Woonmilieu Hierin staan de aanpak van de woonsituatie en woningvoorraad centraal. Doelstellingen van het college op dit gebied zijn": het bouwen van 2300 woningen in Schiedam in de periode 2005 tot en met 2009, herstel bestaande particuliere wonin gen en funderingsherstel. Ook het vergroten van het aantal ondergrondse afvalcon- tainers is opgenomen. Daarnaar gaat in 2007 een totaalbedrag van 27,1 mln, inclusief 0,1 mln voor verzorging openbaar groen. Samenwerking kracht Het college presenteert met de begroting voor 2007 - de eerste na haar aantreden - een financieel huishoudboekje dat inspeelt op de wensen van en problemen in de stad. Hoog op de prioriteitenlijst staan onderwerpen als schoon, heel en veilig, economie, werkgelegenheid, wonen, de binnenstad, de zorg voor ouderen en het jeugdbeleid. Burgemeester en wethouders hebben de nodige ruimte weten te vinden voor nieuw beleid 5,9 miljoen), zonder dat wordt bezuinigd op bestaand beleid en zonder dat eerdere plannen worden geschrapt. De portemonnee van de Schiedammers wordt daarbij ontzien. De tarieven stijgen niet meer dan de inflatiecorrectie 1%) en minima worden vrijgesteld van afvalstoffenheffing. Daarvan profiteren ongeveer 3000 huis- houdens. Burgemeester Verver-Aartsen spreekt van een 'evenwichtige en inzichtelijke begro ting die niet alleen gevoed is door de politiek': We hebben ook geluisterd naar wat de Schiedammers willen en sterk gelet op de leesbaarheid van de begrotingsboeken. De burger kan meteen zien wat wanneer moet gebeuren en heeft: daarmee de kans om adequater te reageren. De kracht van deze begroting is dat de collegeleden niet hebben geknokt voor alleen hun eigen taken. We hebben collegiaal met elkaar meegedacht en het belang van de stad voorop gesteld. Het resultaat is ernaar." Schiedammers moeten zich thuis voelen in hun stad. Dat is een van de voor- naamste doelstellingen van het collegewerkprogramma. Veiligheid staat daarbij voorop, maar minstens zo belangrijk is dat de stad er goed bij ligt. De leefbaar- heid, die nu nog een zesje scoort, moet een ruime voldoende krijgen. Ook Menno Siljee, verantwoordelijk wethouder voor de gemeentelijke financien, is tevreden over de begroting die er ligt voor de komende periode. Hij noemt de plaatse- lijke financiele situatie gezond, maar maant daarbij wel tot realiteitszin en nuchterheid: We staan er niet slecht voor. Dit college wil veel. En er zijn tal van nieuwe plannen en we willen niet tornen aan het lopend beleid, dat in sommige gevallen duurder uitpakt dan aanvankelijk was berekend. Als het je lukt om dat allemaal financieel rond te krij gen, spring je er niet slecht uit. Vooral niet omdat de tarieven voor de burgers weinig stijgen en degenen die die lasten echt niet kunnen dragen, worden ontzien. Ik zeg er meteen waarschuwend bij dat we nu positieve tijden hebben, maar dat de mindere tijden - daar hebben we als deze stad ervaring mee - kunnen terugkomen. Daarvoor moeten we waken. En wat dat betreft zijn meevallers - als we ze te gemakke- 1-ijk zouden uitgeven -een even groot risico als tegenvallers. Het is en blijft noodzakelijk de financiele reserves op peil te houden en alle uitgaven zorgvuldig te bewaken." f Op deze pagina's treft u een overzicht aan van een aantal speerpunten uit de begroting. De Raad behandelt de begroting op dinsdag 7 en donderdag 9 november vanaf 18.00 uur. De begrotingsbehandeling wordt rechtstreeks uitgezonden door LOOKTV. Volgende week woensdag de 8ste) geven de fractievoorzitters van alle partijen in de Raad hun commentaar op de begroting op de gemeentepagina in deze krant. De com plete begroting ligt ter inzage bij het GIP in de Stadswinkel, Stadserf 1 Veiligheid is niet uit te drukken in alleen maar cijfers. Vaak is het ook een gevoel. Burgemeester Verver-Aartsen vindt dat de nadruk moet worden gelegd op preven- tieve maatregelen: "We moeten proberen Schiedam gezellig te houden en leuk te maken. Alleen als het echt nodig is moeten we overgaan tot handhaven.". Een van die preventieve acties is het inzetten van extra cameras, bijvoorbeeld rond spoor- en metrostations, in uitgaansgebie- den en in het Beatrixpark. "Verder zal de Lichtblauwe brigade worden uitgebreid.", kondigt de burgemeester aan, "Op die manier kan die straks meer wijken be- dienen". Overlast, die wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld illegale wietteelt, hufterig gedrag en overbewoning zal wor den aangepakt. Dat zijn zaken, die in de wijken tot veel klachten leiden. Ook op andere terreinen werkt het col lege aan de veiligheid. Zo krijgen de fietspaden de komende jaren veel aan- dacht. Bewoners en bezoekers moeten de stad op een goede en veilige manier per fiets moeten kunnen bereiken. "In een aantal straten in Oost, waar nu nog fietsstroken zijn, zullen fietspaden worden aangelegd.", zegt wethouder Yorick Haan, "Verder zullen we onveilige oversteek- plaatsen verbeteren en volgend jaar zal ook de Brbersvest worden aangepakt." Een ruimte of straat die er verwaarloosd uitziet geeft een onbehaaglijk gevoel. Dit college zet dan ook sterk in om de stad een beter aanzien te geven. "Dat betekent dat we er bijvoorbeeld op letten dat lan- taarnpalen recht staan en stoeptegels niet los liggen.verduidelijkt Haan. Uiteraard moet het dan niet bij een eenmalige opknapbeurt blijven. Om de kwaliteit van de leefomgeving blijvend in de peiling te houden, zal op korte termijn begonnen worden met zogenaamde buurtschouwen. Per wijk - dat kan ook een bedrijventer- rein zijn - wordt in kaart gebracht welke punten verbetering behoeven. De kwaliteit van de leefomgeving wordt voor een flink deel bei'nvloed door het groen in de stad. "Juist in een dicht- bevolkte stad als Schiedam moeten we zuinig zijn op wat we hebben en ook het onderhoud is belangrijk", zegt wethouder Yorick Haan, "De 'visuele kwaliteit' is er de laatste jaren op achteruitgegaan. De bezem moet nu door de stad. We gaan erop toezien dat we op het gebied van groenonderhoud en het schoonhouden van de openbare ruimte de kwaliteit krij gen waar we voor betalen.". Het college maakt zich verder onder andere sterk voor de volgende punten: De openbare ruimte moet zo worden ingericht dat het veiligheidsgevoel wordt vergroot. Aandacht voor jongeren die buiten de boot dreigen te vallen. Het uitbreiden van de bevoegdheden van de Lichtblauwe brigade. Niet voor niets heeft het college haar werkprogramma voor de komende jaren de titel 'Alle Schiedammers' gegeven. Schiedam moet een stad worden waar- in alle Schiedammers zich prettig voelen en waarin alle Schiedammers ook meedoen. Burgemeester en Wethouders willen actief, samen met de burgers, werken aan gelijke kansen voor de persoonlijke ontwikkeling van alle stadgeno- ten. De bevolking moet zich in alle levensfases kunnen ontwikkelen. Dat geldt van de zorg voor de allerjongste Schiedammers tot en met het beleid voor ouderen en kansarmen. Wat de plaatselijke jeugd betreft, wil verantwoordelijk wethouder Christine Daskalakis allereerst nadrukkelijk stellen, dat het daarmee in het algemeen heel goed gaat'. "Over de meeste jongeren in Schiedam kun je niet anders dan positief zijn. Sommigen - en dan praat ik echt over een minderheid hebben onder- steuning nodig. Daarom gaan we het schoolmaatschappelijk werk uitbreiden en gaan we extra investeren in opvoeding- sondersteuning. Je zou dan kunnen den- ken aan bijvoorbeeld een centrum voor jeugd en gezin."> Daarnaast trekt het college geld uit om de huisvesting van de scholen te ver beteren en de sportfaciliteiten een impuls te geven. Christine Daskalakis: "Sporten is gezond voor alle jeugd en bevordert ook de integratie tussen allochtone en autochtone jongeren. Het is voor ons een uitdaging om ze meer aan het sporten te krijgen." Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) begin volgend jaar, wordt de gemeente verantwoordelijk voor alle voorzieningen die mensen ondersteunen om zo lang 1 mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Het college wil er dan klaar voor zijn om het niveau van de zorg op peil te houden en zelfs iets te verhogen. Het college wil de zelfredzaamheid van mensen vergroten en zet daarom ook stevig in op het bestrijden van de werk loosheid. Wie kan werken, moet werken. Schiedamse werkzoekenden worden direct vanaf het moment dat ze op een bijstandsuitkering zijn aangewezen, weer naar de arbeidsmarkt geleid. Het 'Productiehuis' waar werklozen arbeids- ervaring en scholing kunnen opdoen, is daarvoor een van de instrumenten Dat zal meer dan tot nu toe worden ingezet voor specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld inburgeraars. Het blijft zo dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Wie echt niet mee kan doen, kan echter rekenen op ondersteuning en hulp. Actiepunten •De afvalstoffenheffing wordt kwijt-gescholden aan 300 huishoudens met een minimuminkomen. Daarmee is een bedrag van 800.000,- euro gemoeid •De zwembaden Zuid en Groenoord kunnen rekenen op een financiele bijdrage om maatregelen te nemen waardoor ze straks de certificering veilig en schoon kunnen continueren. •Er worden maatregelen genomen om Schiedammers die gebruik maken van een ID regeling zoveel mogelijk te vrijwaren van werkloosheid. Daarmee is in 2007 een bedrag gemoeid van 35.000,- euro en vervolgens 70.000,- euro op jaarbasis. •Er komt een loket voor alle vragen die loskomen na de invoering van de Wet Matschappelijke Ondersteuning (WMO). -J f

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2006 | | pagina 10