Binnenstad als kloppend hart van Schiedam Economie en Arbeid www.schiedam.nl Publiek welkom bij behandeling begroting m n De begroting In cljfers gemeente Schiedam W Uitgaven Week 44 Woensdag 1 november 2005 van begroting 2007 De binnenstad weerspiegelt de kleurrijke plaatselijke historie, is niet alleen het gezicht van Schiedam, maar ook het kloppend hart, centrum van tal van activiteiten. Wil Schiedam zich als complete en zelfstandige stad in de regio kunnen handhaven, dan is een goeddraaiende binnenstad een noodzaak. Een verdere vitalisering van het centrum en daarmee een verbetering van het vestigingsklimaat van Schiedam als geheel, is dan ook een van de speerpunten van Burgemeester en Wethouders. Wethouder Menno Siljee - met in zijn takenpakket onder meer binnenstad, cultuur en stadspromotie - staat daar niet alleen voor. Alle collegeleden, ieder vanuit een eigen invalshoek, hebben bij die opwaardering van de binnenstad een inbreng. Schoon, heel, veilig, leegstand, verkeer - en parkeerbeleid: er is bijna geen onderwerp dat niet versterkt speelt in de binnenstad. Burgemeester en Wet houders willen in samenspraak met en samen met betrokken Schiedamse partijen de problemen aanpakken, de kansen beter benutten en de successen versterken. Het aantrekken van nieuwe winkels is daarbij een aandachtspunt, maar geen doel op zichzelf. "We willen de binnen stad niet vullen met winkels, maar met mensen van binnen en buiten Schiedam," is wethouder Siljee daar klip en klaar over. Het college heeft daarbij de volgende uit- gangspunten: - het versterken van de woonfunctie - het stimuleren van (toeristisch) bezoek aan culturele instellingen en evenementen Topprioriteit op het gebied van economie en arbeid is het bieden van voldoende werkgelegenheid. Alles zal worden gedaan om nieuwe bedrijven aan te trek- ken. Dat levert extra banen op. Nieuwe bedrijven kunnen zich onder meer ves- tigen op bedrijventerreinen als de Spaanse Polder, 's-Graveland-Zuid en Nieuw Mathenesse die volop worden geherstructureerd. Verantwoordelijk wethouder Maarten Groene: "Deze terreinen zijn vanaf de jaren vijftig ontwikkeld. Daar zijn bedrijven gevestigd waarop we als Schiedam erg trots op kunnen zijn. Zij verdienen een op deze tijd toegesneden vestigingsplek. Om met de toekomst mee te gaan moeten we ook nieuwe bedrijven aantrekken. Schiedam is een compacte gemeente, maar door in de hoogte te gaan bouwen ontstaat er extra ruimte. Ook willen we de infrastructuur van de bedrijventerreinen verbeteren, zodat de aan- en afvoer soepeler verlopen." De Schiedamse middenstand moet voldoende klandizie kunnen krijgen. Daarom worden niet alleen in de bin nenstad, maar ook in de wijken winkel- centra opgeknapt. De Hof van Spaland en de Groenelaan kunnen een fikse opknapbeurt verwachten. Groene: "Het is belangrijk dat ondernemers het gevoel hebben van: 'dat ziet er goed uit, het nodigt echt uit om naar dit winkelgebied Colofon Stadskantoor - goede bereikbaarheid en het stimuleren van nieuwe economische activiteiten - meer omgevingskwaliteit - een positiever beeldvorming Gekozen is voor een aanpak op een breed aantal fronten. Extra geld gaat onder meer naar het stimuleren van vestiging van kleinschalige en ambachtelijke (creatieve) bedrijven en naar schoon, heel en de kwaliteit van de openbare ruimte. Zo wordt de Broersvest aangepakt, krijgt de Appelmarktbrug een complete renova- tie en wordt het Plein van Belofte sfeervol ingericht. Het brede aanbod aan culturele voor- zieningen wordt gehandhaafd. Het Filmhuis, het Jeugdtheater en het Gedistilleerd Museum kunnen rekenen op uitbreiding van het budget. Verder wil het college de volgende middelen inzetten: Een steviger aanpak van onwillige eigenaren van panden met achterstallig onderhoud Een grondige evaluatie van het huidige parkeerbeleid en een op de vraag afgestemd aanbod van parkeerfaciliteiten Een grotere inzet op het bouwen van beeldbepalende projecten en op de invulling van bestaande beeldbepalende gebouwen Een steviger coordinate op en controle van schoon, heel en veilig Goede communicatie en stadspromotie te komen.' Ik maak me er sterk voor dat de Groenelaan nu eindelijk ook daad- werkelijk goed wordt aangepakt. Dat kost meer dan van tevoren was berekend, maar we willen toch voor de beste vari ant gaan. De Groenelaan zal dan ook pas tegen 2008 helemaal op orde zijn. Ik zeg het eerlijk, want ik heb er een hekel aan verkeerde verwachtingen te scheppen." Het college wil ook goede verhoudingen met het bedrijfsleven dat in Schiedam gevestigd is. Werkgevers moeten ervaren dat ze in Schiedam welkom zijn en blijven. Inzet daarbij is het scheppen van een gunstig vestigingsklimaat en het bie den van stimulansen, zodat het bedrijfs leven en organisaties kunnen komen tot een duurzame economische ontwikkeling van de stad, en daarmee bijdragen aan het behouden en creeren van banen." Voor de versterking van de economie en werkgelegenheid zet het college daarom in op: •Het inzetten van microkredieten om startende ondernemers op gang te helpen. •Het stimuleren van kleinschalig werk op wijkniveau. •Een goed functionerend gemeentelijk loket voor ondernemers •Het aantrekken van bedrijven met groeipotentie. Inkomsten Het totaal van de begrote gemeentelijke inkomsten is 214,1 mln na bestemming van reserves. Dit bedrag bestaat enerzijds uit inkomsten van het rijk, anderzijds uit gemeen telijke belastingen. De inkomsten van het rijk stijgen in 2007 met 1%. Uiteraard is dit exclusief de wijzigingen in beleid (zoals WMO). De gemeentelijke belastingen stijgen in 2007 met 1%. De stijging voor de gemeentelijke leges is ook 1% mits deze kostendekkend zijn. Hieronder volgt een overzicht op hoofdlijnen van de inkomsten. Uitkering gemeentefonds 80,7 mln Doeluitkeringen WWB en onderwijs 31,5 mln Gemeentelijke belastingen 11,8 mln Erfpacht, pachten, huren en onttrekking reserve 17,9 mln Erfpachtconversie 10,0 mln Overige baten 58,1 mln Onttrekking reserves 4,1 mln Totaal 214,1 mln De gemeente heeft voor het jaar 2007 214,1 mln aan uitgaven begroot. Voor de stijging van de kosten is in beginsel rekening gehouden met 1 prijsstijging. Maar in het kader van reeel begroten kan er op onderdelen van worden afgeweken. Reservepositie Voor 2007 heeft het bestuur de doelstelling de reservepositie verder te verbeteren. Dit om de financiele positie van de gemeente te verstevigen. In geld uitgedrukt zal in de reserves 10,7 mln worden gestort en 4,1 mln aan reserves worden onttrokken. Per saldo zullen de reserves op begrotingsbasis met 6,6 mln toenemen. In de begroting van 2007 is rekening gehouden met een weerstandvermogen (algemene reserve) tussen de 23,0 en 27,0 mln. Dit is fors meer dan voorgaande jaren. Het college van Burgemeester Wethouders heeft de gemeentelijke begroting voor 2006 en voor de periode 2006 2010 rond. Nu is het aan de politiek om zich daarover uit te spreken. Alle politieke partijen die zijn vertegenwoordigd in de gemeenteraad krijgen daarvoor volgende week tijdens de begrotingsbehandeling uitgebreid de gelegenheid. Er is inmiddels al een 'vragenronde' achter de rug. Vragen vanuit de gemeenteraad en de antwoorden van het college zijn terug te vinden op www.schiedam.nl. Volgende week dinsdag en donderdag geven de fracties in de gemeenteraad hun eindoordeel over het voorgenomen financieel beleid. De bijeenkomsten over de begroting worden gehouden in de Aleidazaal, Stadskantoor, Stadserf 1 en zijn openbaar. Belangstellenden zijn van harte welkom. Dinsdag 7 november: Plenaire behandeling van de begroting. Algemene Beschouwingen in eerste termijn door alle in de raad vertegenwoordigde partijen, reacties op elkaar, gevolgd door reac- ties college. Aanvang: 18.00 uur Donderdag 9 november: Algemene Beschouwingen in tweede termijn, reacties van de fracties op elkaar, reactie college, gevolgd door stemming over moties (verzoek tot wijziging), amendementen (voorstel tot wijziging) en de begroting in totaal. Aanvang 18.00 uur Tel.: (010) 246 55 55 I Fax: (010) 473 70 21 E-mail: info@schiedam.nl Informatienummer stadswinkel: (010) 246 54 57 Gemeentelijk Informatiepunt Postadres Eindredactie Stadswinkel, Stadserf 1 Tel.: (010) 246 53 04 Postbus 1501 3100 EA Schiedam Gemeente Schiedam Bureau Communicatie Gemeenteberi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2006 | | pagina 11