Uittreksel of kapvergunning aanvragen? www.schiedam.nl unicef gemeente Schiedam Week 44 Woensdag 1 november 2006 Dat kan 24 uur per dag via het Digitaal Loket Digitaal Loket op Schiedam.nl 111 Bouwzaken Kennisgeving Wet milieubeheer Bestemmingsplan abtswoude 2004 (onherroepelijk) Kennisgeving voornemens Vrijstelling ex. artikel 19, lid 3 WRO Welstands- en Monumentencommissie Aanwijzing gehandicaptenparkeerplaatsen Kennis en kwaliteiten zijn nodig voor de groei en ontwikkeling van een samenle- ving. Toch gaan wereldwijd 115 miljoen kinderen niet naar school. Meer dan 62 miljoen zijn meisjes. Ter- wijl juist voor hen onderwijs heel be- langrijk is; zij gebruiken de opgedane kennis bij de opvoeding van hun kinde ren en geven het aan hen door. Unicef, de kinderrechtenorganisatie van de Verenig- de Naties, zorgt wereldwijd samen met lokale organisaties en met overheden voor meer en beter onderwijs. Afghanistan In Afghanistan gaan 1,4 miljoen meisjes niet naar school. Dat komt omdat er wei- nig scholen zijn, ouders onderwijs onbe- langrijk vinden voor hun dochter of de school ver weg is. Unicef steekt de han- den uit de mouwen en zet hier in dorpen kleine schooltjes op. Nu de school zo dichtbij is, gaan veel meisjes die normaal gesproken niet gaan, nu wel. Daarnaast krijgen leraren trainingen en lesmateria- len en er wordt voorlichting gegeven over het belang van scholing voor meisjes. Mede door de inzet van Unicef krijgen straks 500.000 meer meisjes educatie. Help elk meisje naar school, alleen dan hebben ze een toekomst Word lid! Voor 10,- per maand wordt u lid van Unicef. Daarvan kan Unicef in Afghanistan jaarlijks een hele klas van 20 meisjes naar school helpen. Kijk op www.unicef.nl KINDEREN EERST Gemeenteberi Geinteresseerden kunnen over het onderstaande en voor inzage in (archief)stukken nadere informatie verkrijgen bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, Stadswinkel, Stadserf 1, maandag van 12.00 tot 16.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur en donderdag van 8.00 tot 20.00 uur, telefoon (010) 2465565. Ingekomen aanvragen van 23 oktober 2006 t/m27 oktober 2006: Bouwaanvragen: G. Blankenheymstraat 1,3117 ZA S. Ceskin G. Blankenheymstraat 16, 17 en 29/ Gemeente Schiedam, W. Hasekampstr. 1, 15 en 28 MH.M.H. Coenradistraat 3, 3123 CM Oosterstraat 49, 3112 SE Overschiesestraat 1-3, 3111 GB Populierenlaan 68, 3121 AP Schiekade 80, 3125 KJ Singel 76, 3112 GR afd. REO R. v.d. Heiden A. Bijtenhoorn Ver. H. de Keyser M. Baas W. Janssen Maissan Planadviezen B.V. dakkapel plaatsen erfafscheidingen kopwoningen plaatsen Van Leeuwenhoeckstraat 42, 3112SV H. Reisler Woudweg 2, 3123 KB Sloopaanvragen/sloopmeldingen: F. Haverschmidtlaan 5, 3116 JJ Klaas Katerstraat N. Dillenburgstraat 20, 3116 EM Sint Liduinastraat 29B, 3117 CN Parkweg Noordoost Strijensestraat 17, 3114 PS Verleende bouwvergunningen: Verzonden 23 oktober 2006 Broersvest tussen Boterstraat en Lange Kerkstraat D. Bosboom A. de Koning ONS IBOR M. Agtenberg C. Maas Gem. Schiedam, afd. Vastgoed D. Ilmer ABN Amro Bank N.V. Korte Kerkstraat 3, 3111 JN J. Kerklaan Baas Groen Sveadal Verleende sloopvergunningen/sloopmeldingen: Verzonden 23 oktober 2006: Korte Kerkstraat 3, 3111 JN J. Kerklaan woning vergroten interieur veranderen schuur plaatsen dakvlakken wijzigen binnenruimten veranderen en raamkozijn aanbrengen ramen en kozijnen vernieuwen stalgedeelte vernieuwen (herziene aanvraag) asbest verwijderen trafostation slopen asbest verwijderen asbest verwijderen 11 flat appartementen slopen asbest bekleding cv-ruimte verwijderen commerciele ruimte indelen en enige wijzigingen aan de gevel van het pand gedeeltelijk voorgevel- kozijn en achtergevel veranderen 18 woningen bouwen balkon achtergevel slopen N.B. Op grand van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen een besluit (verleende/ geweigerde bouw- en sloopvergunning of -melding) binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (schriftelijk) een gemotiveerd bezwaarschrift bij bur- gemeester en wethouders indienen. U wordt verzocht om tegelijkertijd met het indienen van het bezwaarschrift een afschriff van het bestreden besluit mee te zenden. Omdat het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet schorst, kan de belanghebbende, indien hij/zij van mening is dat de behandeling van zijn/haar bezwaren onverwijlde spoed-vereist, verzoeken om een voorlopige voorziening (waar- door het besluit wel geschorst kan worden). Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de Rechtbank Rotterdam (sector Bestuursrecht), t.a.v. Voorzieningenrechter, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan nadat een bezwaarschrift is ingediend. Burgemeester en wethouders van Schiedam maken ingevolge het bepaalde in artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening het volgende bekend. Door de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak d.d.25 oktober 2006, nr. 2005- 02-2/1 tegen het besluit van Gedeputeerde staten van Zuid-Holland d.d. 20 September 2005, kenmerk DRM/ARB/05/2041A, strekkende tot goedkeuring van het bestemmings plan Abtswoude 2004, is na de uitspraak met uitzondering van artikel 12, lid 26 aanhef en onder b, van de planvoorschriften het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad bij besluit d.d. 1 februari 2005 nr. VR. 3. Het plangebied ligt binnen het deelplan Abtswoude' en is onderdeel van het Reconstructiegebied Midden-Delfland Het betreft hier uitsluitend het deel van Abtswoude dat is gelegen op het grondgebied van Schiedam. De begrenzing van dit plan is als volgt. Het trace van de geprojecteerde Rijksweg A4 vormt de zuidwestelijke begrenzing van het plangebied, tevens gemeentegrens met Vlaardingen. In het zuiden wordt het gebied begrensd door de woonwijk Woudhoek en de woonwijk Spaland (Sveaparken). De spoorlijn Schiedam-Delft vormt de noordooste- lijke begrenzing en is tevens de gemeentegrens met Rotterdam. De noordelijke grens wordt gevormd door de gemeentegrens met Delft. Tenslotte vormt de gemeentegrens met de gemeente Midden-Delfland, evenwijdig aan de Harreweg, en de Zweth de overige begrenzingen van het plangebied. Het bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel, Stadserf 1 te Schiedam, bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu. Openingstijden: maandag van 12.00 - 16.00 uur; de overige werkdagen van 8.00 - 16.00 uur (donderdags tot 20.00 uur). Ontwerpbeschikking Artikel 8.26 Algemeen Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) veroorzaken heb- ben meestal een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer. Op verzoek van de vergun- ninghouder heeft het bevoegd gezag de mogelijkheid op grand van artikel 8.26 van de Wet milieubeheer de vergunning in te trekken indien van de vergunning geen gebruik meer wordt gemaakt en als het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet. De behandeling van deze procedure bestaat uit twee stappen: het opstel- len van het ontwerp van de intrekking van de vergunning (ontwerpbeschikking) en vervolgens het nemen van een besluit ten aanzien van het intrekken van de vergunning (beschikking). Onderwerp Burgemeester en Wethouders van Schiedam hebben op 22 September 2006 een verzoek om intrekken van de vergunning op grand van artikel 8.26 van de Wet milieubeheer ont- vangen. Het gaat om een verzoek van Boers Co B.V. voor het intrekken van de op 7 juli 1997 verleende vergunning voor de inrichting aan de s-Gravelandseweg 399, 3125 BJ te Schiedam. Inzage U kunt de ontwerpbeschikking, de aanvraag en de overige van belang zijnde stuk- ken van 2 november 2006 tot en met 14 december 2006 op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur inzien in het kantoor van de DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR), 's Gravelandseweg 565 te Schiedam. Na telefonische afspraak kunnen de stukken gedurende deze periode ook buiten kantoor- uren worden ingezien in het kantoor van de DCMR, tel. (010) 2468 621. Na bovenge- noemde periode is inzage van de stukken mogelijk in het kantoor van de DCMR. Zienswijzen Schriftelijke zienswijzen kunt u tot en met 14 december 2006 indienen bij Burgemeester en Wethouders van Schiedam, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. Uw persoonlijke gegevens worden niet bekendgemaakt als u daarom in een aparte brief bij de van persoonlijke gegevens ontdane bedenkingen vraagt. U kunt te zijner tijd alleen beroep tegen de beschikking instellen als u belanghebbende bent en als u zienswijzen hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking, of als u kunt aan- tonen dat u redelijkerwijs niet tot het inbrengen van zienswijzen in staat bent geweest. Inlichtingen Voor informatie over de aanvraag en de ontwerpbeschikking kunt u zich wenden tot de heer A.M. de Reuver van de DCMR, tel. (010) 2468 340. Voor vragen over de procedure en ter inzage legging en voor kopieen (tegen betaling) van de ter inzage gelegde stukken kunt u contact opnemen met het bureau Documentaire Informatievoorziening van de DCMR, tel. (010) 2468 621. Projectnummer: 314336 Burgemeester en Wethouders van Schiedam maken bekend dat een vrijstelling ex.artikel 19, lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening is aangevraagd voor: Gedeeltelijk veranderen van voor- en achtergevel op het perceel Newtonstraat 9b Het bouwplan ligt in het vigerende bestemmingsplan Bebouwingsvoorschriften voor de Bebouwde Kom" bestemming "Bouwstrook van bebouwingsklasse AN". Het bouwplan is in strijd met het vigerende bestemmingsplan, omdat uitbreiding van de woning d.m.v. het dichtbouwen van het balkon aan de achterzijde buiten de geldende bouwstrook valt. Het bouwplan is daarom tevens worden aangemerkt als een verzoek om vrijstelling als bedoeld in artikel 15, 17 of 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. In artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening juncto artikel 20 van de Besluit op de ruimtelijke ordening 1995 wordt aan burgemeester en wethouders de moge lijkheid geboden om vrijstelling te verlenen. Artikel 19 lid 3 wet op de Ruimtelijke Ordening juncto artikel 20 lid le van de Besluit op de Ruimtelijke Ordening biedt de mogelijkheid om uitbreiding van de woning in de bebouwde kom, mits het aantal woningen gelijk blijft. Het voornemen tot uitbreiding van woning op het perceel aan de Newtonstraat 9b voldoet aan deze criteria en hierbij in aanmerking komt voor een vrijstellingprocedure artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijk Ordening. Het plan ligt hiertoe van 2 november 2006 t/m 14 december 2006 ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, Stadswinkel, Stadserf 1maandag, dinsdag, woensdag en vrij dag van 8.00 - 17.00 uur en donderdag van 08.00 - 20.00 uur, telefoon 2465565. Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzage inlegging schriftelijk zijn/haar gemo- tiveerde zienswijzen tegen het voornemen tot het verlenen van de vrijstelling kenbaar maken bij het college van Burgemeester en wethouders, ter attentie van het hoofd Bouw en woningtoezicht, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. De volgende plannen zijn geagendeerd voor de openbare vergadering van de Welstands- en Monumentencommissie Schiedam in kamer 1.02 van het Stadskantoor, Stadserf 1Schiedam. Datum: 5 november 2006 vanaf 09.30 uur Achter Makkerstraat 3 en 5 Fortress De Vlinderhoven 44, 3124 BT E. Meijer Hoogstraat 13A, 3111 HB Orange Ned. Hoogstraat 145, 311 HE JandenBoer Holding Hugo de Grootstraat 4-6, 3119 HA SOVOS Laan van Bol'es 23122 AE Nieuwe Haven 115, 3116 AC Nw. Mathenesserstraat 73 Oostsingel 69, 3112 GD Oude Sluis 11, 3111 PK Royaardsplein 13, 3123 AK Saffraanveld 24, 3124 VJ Strickledeweg 13, 3125 AT Sveadal Tjotter 28, 3123 BW Tuinlaan 8, 3111 AT Van Heekstraat 31, 33 en 35, 3125 BN J. v.d. Heijden M. Polderman ING Bank Northwood Bouw H. Steenbergen A. de Mol A. de Jong P. Rodenburg V.d. Tempel Bemog Projectontwikkelingen Mulder Kozijnen L. Thijssen Voorberghlaan 35, 3123 AX Warande 117, 3116 CE Argos Zorggroep Northwood Bouw 2 pakhuizen slopen dakopbouw slopen pand verbouwen pand verbouwen ondergrondse cv-ruimte plaatsen reclame veranderen ING Gevelindicatie plaatsen bedrijfspand bouwen woning vergroten balkon en balustrade bouwen dakkapel plaatsen woning vergroten bedrijfspand verbouwen 117 woningen bouwen dakkapel plaatsen bedrijfspand verbouwen gevels en inrichting kantoor/bedrijfshal veranderen verdieping gedeeltelijk veranderen renovatie cv-ruimte 2 appartementen Realiseren Belanghebbenden die daar prijs op stellen kunnen in de gelegenheid worden gesteld zich in de vergadering van de commissie te laten horen over vorenstaande. Nadere inlichtingen - waaronder het tijdstip van behandeling - kunt u krijgen bij het secretariaat, tel. (010) 2465487 of (010) 2465883. Burgemeester en wethouders van Schiedam maken bekend, gelet op het bepaalde in artikel 26 BABW, dat zij, op basis van artikel 12 BABW in het algemeen belang van het verkeer hebben besloten: 1de onderstaande plaatsen aan te wijzen als een gehandicaptenparkeerplaats voor een bepaald voertuig, aan te geven door plaatsing van het bord model E6 bijlage I RVV met onderbord: a. Besloten op 23 oktober 2006: Willem de Zwijgerlaan, voor pand nr. 35 Wij wijzen U erop dat U op grand van de Algemene Wet Bestuurs-irecht tegen deze besluiten binnen zes weken na de dag van deze bekendmaking een gemotiveerd bezwaar schrift bij burgemees-iter en wethouders kunt indienen. Indiening van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het bestreden besluit. Als U dat wilt bereiken, bestaat de mogelijk-iheid in geval van onverwijlde spoed en gelet op de betrokken belangen een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de president van de Arrondisse-imentsrechtbank, d.t.v. de sector Bestuursrecht, postbus 3981, 3003 BB Rotterdam. Informatie kan worden ingewonnen bij dhr. W.M van Beers, tel.nr. (010) 2465801. Het besluit kan worden ingezien op het Gemeentelijk Informatie-ipunt in de Stadswinkel van het Stadskan-itoor gedurende een termijn van 6 weken na de dag van deze bekendma-iking. Schiedam, 23 oktober 2006 namens burgemeester en wethouders van Schiedam, Het hoofd Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, mr. W.J. Sanders Colofon Stadskantoor Tel.: (010) 246 55 55 fax: (010) 473 70 21 E-mail: info@schiedam.nl Openingstijden Stadswinkel maandag 12.00 tot 16.00 uur dinsdag t/m vrijdag 08.00 tot 16.00 uur donderdag 08.00 tot 20.00 uur Gemeentelijk Informatiepunt Stadswinkel, Stadserf 11 Tel.: (010) 246 53 04 Postadres Postbus 150113100 EA Schiedam Buiten kantooruren voor spoedeisende veiligheidszaken Tel.: (010) 246 54 00 Alle meisjes moeten naar school Wie niet naar school gaat, kan zich niet optimaal ontwikke- len. Want op school ontdek- ken kinderen hun kwaliteiten, zodat zij zich later, als volwas- senen, verder kunnen ont- plooien. Het Afghaanse, tienjarige meisje Shamila heeft een fikse dagtaak. Zij weeft zes uur per dag tapijten en helpt met het huishouden. Gelukkig gaat ze sinds kort ook naar school; elke dag zit ze twee uur lang in de klas van het speciale Unicef-gemeenschapsschooltje in de dorpsmoskee.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2006 | | pagina 2