Stemmen waar u wilt met de stempas Geboorteakte of parkeer- vergunning aanvragen? www.schiedam.nl Informatiebijeenkomst over zwamproblematiek Eerste lunch met het college Clienten blijven verzekerd van hulp bij het huishouden Aanpassingen Appelmarkt- brug nog niet definitief 22 november,Tweede KamerroERKIEZiNGENl Lezing over Willem Gispen tijdens Wonen met Kunst Wonen met Kunst in Schiedam gemeente Schiedam Week 44 Woensdag 1 november 2006 Nieuwe kiezers krijgen brief van burgemeester Zaterdag 4 en zondag 5 november 2006 12.00 - 17.00 uur Avondopenstelling op 28 oktober van 17.00 - 20.00 uur www.wonenmetkunstschiedam.nl Dat kan 24 uur per dag via het Digitaal Loket Digitaal Loket op Schiedam.nl v, U heeft het voor het zeggen Gemeenteberi In wijkcentrum De Erker vindt op dinsdag 7 november een informatiebijeen komst plaats over de zwamproblematiek. Deze agressieve schimmel is in delen van Schiedam-West in de kruipruimte van woningen aangetroffen. Zwam gaat dwars door funderingen en beton heen. Bestrijding van zwam is noodzakelijk omdat bewoners door de vloer kunnen zakken en omdat er besmettingsgevaar bestaat. Vooral in de omgeving van de Van Ostadelaan, Paul us Potterstraat en rondom het Frans Halsplein is het raak. In die straten zijn enkele huiseigenaren al tot zwamsanering over- gegaan. Het is van groot belang dat alle eigenaren van een door zwam aangetaste woning actie ondernemen. Zonodig kan en zal de Gemeente Schiedam eigenaren dwingen om mee te doen door middel van een aanschrijving. In het uiterste geval worden de noodza- kelijke werkzaamheden dan op kosten van de eigenaar uitgevoerd. Eigenaren van woningen waar zwam is geconstateerd, kunnen rekenen op gratis hulp en advies. Desgewenst kunnen zij voor de financiering van de zwamsanering een laagrenten- de lening afsluiten met een korting van vijf procent op de marktrente en een minimum- percentage van anderhalve procent. De bestrijding van zwam is specialistisch werk. De gemeente raadt daarom aan een gecertificeerd bedrijf in de arm te nemen, dat garanties geeft en door VROM goedgekeurde bestrijdingsmiddelen gebruikt. Tijdens de informatiebijeenkomst zijn zwamspecialisten aanwezig om alle vragen te beantwoorden. Ook zijn er medewerkers van het Servicepunt Woningverbetering, die de zwambestrijding namens de Gemeente Schiedam begeleiden. Het wijkcentrum De Erker, Jan van Avennesstraat 32, is hiervoor geopend op 7 novem ber van 17.00 tot 21.00 uur. Meer informatie is verkrijgbaar via telefoonnummer 010- 286 13 33, vragen naar Ad van Yperen. Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs het initiatief genomen om eens per maand te gaan lunchen met groepen uit de Schiedamse samenleving. Nadat burgemeester Verver hiervoor in de pers een oproep deed hebben zich verschillende belangstellenden aangemeld. Afgelopen week vond de eerste lunchbijeenkomst plaats met zes bewoners van Groenoord, die nauw betrokken zijn bij het project 'sociale actie'. De lunch verliep in een prettige, informele sfeer. Vooraf gaf de burgemeester het doel nog eens aan; het col lege wil graag bewoners opzoeken, zichtbaar en aanspreekbaar zijn. Zo wil het college in gesprek raken met allerlei groeperingen, juist ook met mensen die in de gebruikelijke overlegorganen nooit of niet vaak hun gezicht laten zien. Er mag tijdens de lunches over van alles worden gesproken; een agenda van onderwerpen opstellen mag wel, maar hoeft niet. Zo werd tijdens de eerste lunch van gedachten gewisseld over verschillende onder werpen die bewoners van Groenoord raken. Het college zal met de gemaakte opmerkin- gen beslist iets doen. Ook voor de maanden november en december hebben zich inmiddels belangstellenden aangemeld; een bewonersgroep en een medezeggenschapsraad van een school. Nieuwe aanmeldingen zijn altijd welkom. Het mag daarbij om allerlei groeperingen gaan, georga- niseerd of ongeorganiseerd, groepen die iets willen bespreken of iets hebben meegemaakt, jong of oud. U kunt zich aanmelden bij het bureau Communicatie via telefoonnummer 2465552 of via email: jlangstraar@schiedamnl Overigens kunnen mensen ook altijd een individuele afspraak maken als zij iets met een collegelid willen bespreken. Hiervoor staat het collegespreekuur open. Wilt u de burgemeester of een wethouder ergens over spreken, dan kunt u voor een afspraak bellen met het secretariaat, telefoonnummer 2465711 of via email: bestuurssecretari aat@schiedamnl Met de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning wordt het de verantwoor- delijkheid van de gemeenten om de hulp bij het huishouden te verzorgen. Deze wet gaat in op 1 januari 2007. Schiedam, Vlaardingen en Maassluis hebben inmiddels een verordening vastgesteld, op basis waarvan de indicatiestelling en toewijzing van de hulp bij het huishouden kan worden uitgevoerd. De ROG gaat deze taak voor de drie gemeenten op zich nemen. Schiedam, Vlaardingen en Maassluis zijn op 1 januari 2007 echter nog niet zover dat zij contracten kunnen afsluiten met aanbieders van hulp bij het huishouden. De gemeenten ondervinden vertraging omdat over de aanbesteding van de hulp bij het huishouden een geschil is ontstaan waarover de rechter uitspraak moet doen. De drie gemeenten willen nu voor een overgangsperiode afspraken maken met de instel- lingen die momenteel al de hulp bij het huishouden aanbieden. De overgangsperiode duurt tot 1 juli 2007. Iedereen kan dus gewoon blijven rekenen op hulp bij het huishou den, ook na 1 januari 2007. Met ingang van 1 juli 2007 willen de gemeenten nieuwe contracten afsluiten met aanbie ders van hulp bij het huishouden. Voor mensen die nu nog geen hulp bij het huishouden ontvangen maar daarvoor in aan- merking willen komen hebben Schiedam, Vlaardingen en Maassluis afspraken gemaakt met de ROG. De ROG gaat met ingang van 1 januari 2007 beoordelen of mensen voor hulp bij het huishouden in aanmerking komen en gaat de toewijzing daarvan verzorgen. Dit betekent dat ook de indicatiestelling en toewijzing na 1 januari gewoon doorgaan. De aanpassingen die aan de Appelmarktbrug zijn uitgevoerd zijn nog niet definitief. Er liggen nu tijdelijk platen op om de brug veilig en toegankelijk te houden, totdat er begin volgend jaar een definitieve opknapbeurt volgt. Op woensdag 22 november worden de verkiezingen voor de Tweede Kamer gehouden. De manier waarop u kunt stemmen is deze keer anders dan u tot nu toe gewend was. Voor het eerst mag u namelijk stemmen in een willekeurig stemlokaal. Gewoonlijk ontving u enkele weken voor de verkiezingen een oproepingskaart. Daarop stond vermeld in welk stemlokaal u uw stem kon uitbrengen. Voortaan bent u vrij in de keuze voor een stembureau. U mag dus ook gaan stemmen bij een stembureau in een heel andere wijk. Om dit stemmen bij een willekeurig stembureau mogelijk te maken is de oproepingskaart vervangen door een zogenaamde stempas. Rond 3 november zullen de stempassen bij alle stemgerechtigden in Schiedam worden bezorgd. Als u geen pas heeft ontvangen Als u stemgerechtigd bent, maar u heeft op dinsdag 7 november nog geen stempas ont vangen, dan is er bij de verzending of bezorging iets mis gegaan. In dat geval kunt u zich melden bij het Gemeentelijk Informatie Punt in de Stadswinkel op het Stadserf. Daar kunt u een vervangende pas aanvragen. Mocht de oorspronkelijke pas later alsnog opdui- ken, dan kan deze niet meer worden gebruikt, omdat hij na uitgifte van een vervangende pas als ongeldig zal worden geregistreerd. U kunt dus met slechts een pas uw stem uit brengen. Zonder pas niet stemmen Anders dan bij de oproepingskaart kunt u zonder stempas niet uw stem uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de stempas goed bewaart en meeneemt naar het stem lokaal van uw keuze. Verder moet u bij het stemmen een identiteitsbewijs (een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) meenemen. De voorzitter van het stembureau kan u daarom vragen. Met de stempas kunt u alleen terecht in de stemlokalen in Schiedam. Als u uw stem liever in een andere gemeente wilt uitbrengen kan dat ook, maar dan heeft u een 'kiezerspas nodig. Die kunt u bij de Stadswinkel schriftelijk aanvragen tot en met 8 november of, als u persoonlijk in de Stadswinkel langskomt, tot en met 17 november. Stemmen bij volmacht Als u geen kans ziet om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u iemand anders machti- gen. In het verleden moest dat iemand zijn, die zijn of haar stem uitbracht bij hetzelfde stembureau als u. Dat is nu niet meer nodig. Woont degene die namens u gaat stemmen in Schiedam, dan hoeft u alleen de achterkant van de stempas in te vullen en uw hand- tekening te zetten. Degene die u machtigt kan dan bij elk stembureau binnen Schiedam met uw pas voor u stemmen. Gaat het om iemand die buiten Schiedam woont, dan moet u de volmacht regelen via een formulier dat verkrijgbaar is bij het Gemeentelijk Informatiepunt in de Stadswinkel. Dat kan tot uiterlijk 8 november. Geef uw volmacht alleen maar mensen aan die u goed kent en vertrouwt. Voor het eerst stemmen Een bijzondere groep stemgerechtigden wordt gevormd door de jongeren, die kort gele- den 18 jaar zijn geworden. Die mogen nu voor het eerst stemmen. Lang niet alle jongeren hebben meteen interesse voor politiek en een aantal is misschien niet eens van plan om te gaan stemmen. Toch is het van belang dat ook jongeren hun stem laten horen. Op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs, gezondheidszorg, werkgelegenheid, veiligheid en studiefinanciering worden in Den Haag beslissingen genomen, die belangrijk zijn voor jongeren. Burgemeester Verver-Aartsen hoopt dat veel nieuwe stemgerechtigden hun stem zullen gebruiken. Zij zal daarom aan alle jongeren die voor het eerst mogen gaan stem- men een brief sturen, waarin zij uitlegt waarom ook jongeren gebruik moeten maken van hun stemrecht. Grote letters voor slechtzienden Speciale aandacht is er verder voor slechtzienden. In Schiedam wordt ervoor gezorgd dat alle stemlokalen goed toegankelijk zijn voor mindervaliden. De gebruikelijke kandida- tenlijsten zijn voor slechtzienden echter vaak moeilijk leesbaar. Daarom zijn de kieslijsten voor deze groep ook afgedrukt in een groter lettertype. Stemwijzer Als u nog niet weet op wie u gaat stemmen, kunt u bij het bepalen van uw keuze de hulp inroepen van de 'Stemwijzer' op internet. Aan de hand van een dertigtal vragen krijgt u een inzicht in welke politieke partij het best past bij uw mening op een groot aantal gebie- den. Kijk op www.stemwiizer.nl. Voor meer informatie over de verkiezingen kunt u ook terecht op de website van de gemeente Schiedam www.schiedam.nl. Volgende week: Extra stembureau bij station Schiedam-Centrum Oefenen met de stemmachine Openingstijden stembureaus Wonen met Kunst heeft ook het eerste weekend van november een uitgebreid programma met tentoonstellingen, workshops en lezingen in het teken van Licht. Henny van Leeuwen geeft rondleidingen en workshops bij Galerie van Loenen, in het Stedelijk Museum Schiedam zijn instaprondleidingen en op zondag 5 novem ber geeft dr. Andre Koch hier om 15.00 de lezing 'Gisolampen, op het breukvlak van de oude naar de nieuwe tijd'. Koch promoveerde in 1988 op een proefschrift over industrieel ontwerper Willem Gispen en is universitair docent aan de opleiding Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Leiden. Vanaf 1926 bracht Gispen de gisolampen op de markt. Hiermee zorgde hij voor een grote omwenteling: het industriele ontwerp werd in grote producties voor een breed publiek bereikbaar. In de lezing komen het proces naar deze omslag, en de factoren die een rol speelden in de wordingsgeschiedenis, aan bod. Daarnaast maakt Koch duidelijk wat Gispens aandeel was in de design wereld. Rondreis met Henny van Leeuwen Het tweede weekend van Wonen met Kunst begint op zaterdag 4 november om 12.00 uur. De route loopt vanaf Artoteek Schiedam, de Galleryshop naar Galerie Jacques Tange. Via 300procent kunstgalerie en de Co-Operatie Woon- en Werkkunst, kan het publiek bij Galerie van Loenen werk zien van kunstenaar Henny van Leeuwen. Van Leeuwen hield een aquareldagboek bij tijdens zijn reizen in Tunesie en Turkije. Op zaterdag en zondag geeft hij rondleidingen en workshops. In Pand Paulus viert Stichting Kunstwerkt haar vijftienjarig bestaan met de tentoonstelling 'Atilla Jozsef— Piet Paaltjens, een poetische ontmoeting: licht en duisternis'. Kunstenaars reageren in deze tentoonstelling met beel- dende, literaire en theatrale uitingen op het werk van Atilla Jozsef, een van de grootste Hongaarse dichters en Francois HaverSmidt, alias Piet Paaltjens. Pand Paulus was de kerk waar HaverSmidt als dominee preekte. Voor een heerlijk diner kunnen liefhebbers terecht bij Lepels Eten Drinken aan de gedekte tafel van vormgevers Ben Oostrum en Emile Estourgie. Ontwerper Bertjan Pot viert bij Galerie Emmy Miltenburg feest met 'Its my party and I cry if I want to!'. Lichtsculpturen geladen met energie Het thema van Wonen met Kunst, 'Licht', komt volledig tot zijn recht bij de olielampen- winkel van Nico van der List. Hij nodigde ontwerpers Astrid van Deusen en Joni Deelen uit om hun fascinatie voor licht te laten zien. Bij Van Dop Mathot architecten is een selectie van interieurprojecten te zien. Beeldend kunstenaar Frans Huisman toont lichts culpturen in zijn atelier. De lichtsculpturen zijn samengesteld uit ijle glazen buizen gevuld met neongas en zware houten onderdelen. Het gas is onder hoogspanning gebracht en de lichtontlading van het gas laat een intens rode gloed ontstaan over het gepolijste en door- tekende hout. De tekeningen op hout zijn letterlijk geladen met energie. Aan het einde van de route laat Sjef van Duin werk zien bij Van Meurs Binnenhuisadviseurs en bij Chris Coppens Slaapcomfort kunnen kinderen luisteren naar verhaaltjes. Ontwerp: Willem Gispen Lezing over Gisolampen in Stedelijk Museum Schiedam tijdens Wonen met Kunst Colofon Openingstijden Stadswinkel Gemeentelijk Informatiepunt Stadswinkel, Stadserf 11 Tel.: (010) 246 53 04 Stadskantoor Tel.: (010) 246 55 55 Fax: (010) 473 70 21 maandag 12.00 tot 16.00 uur Postadres Postbus 15011 3100 EA Schiedam E-mail: info@schiedam.nl dinsdag t/m vrijdag 08.00 tot 16.00 uur donderdag 08.00 tot 20.00 uur Buiten kantooruren voor spoedeisende veiligheidszaker Tel.: (010) 246 54 00 x

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2006 | | pagina 3