schiedam SOBO bemoeit zich niet met details in wijken ZONDAG 28 JANUARI GEOPEND SCHIEDAM Ervarlng «»Kennis Huisman 2e op NK Start nieuw fonds: voor en door Schiedammers 101-jarige genoeg te heeft nog vertellen in verhuizen 'Organisator wilde zelf geen dansavonden meer' Inschattingsfout ONS zorgt voor ravage Wie heeft deze vrouw na donderdag gezien? stad Zanger, dichter of acteur? Verbazing over kwaliteitsmeting Woonbond maasstacfl Ruilbeurs GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT H. van Hike Verhuinngen ass Rectificatie Rijnmondhotel: Startblok gaat naar kinderfeest Verlengen via de website Nazorg voor veel- plegers Minder mensen in de bijstand Westblaak 180 Tel. 010-4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 eurocent p. min.) Schiedam Oplage 38.000 Totale oplage 621.385 24 januari 2007 14e Jaargang nr 4 Gratis afhalen SCHIEDAM - Met vallen en opstaan heeft het Stedelijk Overleg van Bewonersorganisaties (SOBO) zich een duidelijke positie verworven in het machtsspel tussen gemeente, Woonplus en huur- ders. Gaandeweg kon het SOBO zich ook over andere kwesties dan huurzaken uitspreken, steeds in overleg met de aangesloten bewonersverenigingen, flatcommissies en andere buurtvertegen- woordigingen. En toch, constateert de Woonbond, is het SOBO bij de Schiedammers minder bekend dan bijvoorbeeld de bewo- nersvereniging Schiedam-West. Of Zuid. Een huurder in de bin- nenstad klopt eerder aan bij de bewonersvereniging Schiedam- Centrum dan bij het SOBO. -TV 180 postbus 1685 3000 br rotterdam weekbladen w I k h U i Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokav Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Wiikaebouw De Erker Jan van Avennestraat Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hof van Spaland 6 Tabakshop Parkweq Parkweg 404 Bewonersvereniainq Schiedam-Oost Boerhavelaan 79 Prop-it Lange Kerkstraat 86 Stichtina Hoefnaael St. Luduinastraat 96A BERGWEG EN CEINTUURBAAN SCHIEDAM - In dienstencentrum De Woudhoek wordt zondag 28 januari weer een ruilbeurs georga- niseerd. Vanaf 13.00 uur kunnen belangstellenden naar binnen. Op de beurs kunnen onder andere post- zegels, munten, jokers, ansicht- en prentbriefkaarten worden geruild. Toegang en taxatie zijn gratis. Fortunaweg 8 3113 AN Schiedam 010 - 42612 24 Bel Gratis: 0800 - 022 44 42www.hvandijke.nl door Kor Kegel „En zo moet het ook," conclu- deerden de afgevaardigden uit alle wijken maandagavond. „Zo hebben we het afgesproken. De bewoners verenigingen houden zich bezig met de kwesties in hun eigen wijk en het SOBO zorgt voor uitwisseling van kennis en ervaring. Het SOBO wil vooral een koepel zijn en zich niet met alle details in wijken en buurten bemoeien." SOBO-voorzitter John van Gestel en de vertegenwoordigers van de bewonersverenigingen uit alle delen van Schiedam hebben daarom nog- al opgekeken van een kwaliteitsme ting, verricht door de Woonbond. Dit landelijke adviesorgaan voor bewoners adviseert het SOBO meer zorg te besteden aan woningonder- houd, leefbaarheid en woningtoe- wijzing alsmede aan huurverhoging en de hoogte van huren in het al- gemeen. „Maar wij willen niet op het terrein van een afzonderlijke bewonersver eniging komen. Woningonderhoud in Zuid is een zaak voor de bewonersvereniging Zuid. En particuliere woningver- betering in West is een taak voor West. Wij juichen het toe als Zuid, West en Oost de koppen bij elkaar steken en wij faciliteren dat ook, maar wij gaan het werk niet overnemen. Dat zouden de wijken ons niet in dank afnemen, want dat zou hun positie in hun wijk kunnen verzwakken." Van Gestel weet goed waar hij het over heeft, want hij is er zelf wel eens op aangesproken dat het SOBO een te grote broek aantrok. Het stedelijk overleg is er tenslotte ooit gekomen omdat Woonplus een aanspreekpunt wilde voor huurza ken, maar na verloop van tijd deed het SOBO ook uitspraken over de niet-wenselijkheid van de A4 of over consumentenzaken (sinds de opening van de Woonzorgwinkel op de Singel). De Woonbond komt in de kwali teitsmeting ook tot het idee, dat een stedelijk huuroverleg zich niet zou moeten uitspreken tegen een rijksweg zoals de A4. Maar het SOBO-bestuur kan de kritische op- merkingen van de Woonbond moei- teloos pareren. De aanleg van de A4 langs Groenoord levert immers een slooprisico op voor honderden huurwoningen in de strategische voorraad. Alleen bij een optimale inpassing van de A4 kan dat worden voor- komen. Een goede inpassing levert bovendien ruimte op voor herstruc- turering in Groenoord en Vlaardin- gen-Holy. En dus i is er een belang voor SOBO om zich ermee te be moeien. De A4 is een bovenwijkse kwestie, die meer Schiedammers aangaat dan alleen de Groenoor- ders. Ook al is de bewonersver eniging Oost helemaal niet tegen de A4." Hoe meer verkeer er aan de west- zijde van Schiedam rijdt, hoe min der aan de oostzijde, denken ze in Oost. „Los daarvan," zegt Van Gestel, „had het SOBO zich zo'n reputatie verworven dat we werden uitge- nodigd om zitting te nemen in de provinciale klankbordgroep over de A4 tussen Schiedam en Delft. Moet je nee zeggen dan, als je voor de belangen van de Schiedammers kunt opkomen?" Andere kritiekpuntjes van de Woonbond kan het SOBO eveneens weerleggen. Er worden hoge ko- pieerkosten gemaakt. Dat gebeurt omdat alle wijken dezelfde infor- matie willen krijgen. In het verleden was er wel commotie, omdat de ene wijk andere stukken van Woon plus kreeg dan de andere wijk. Het SOBO gaf dan alleen die stukken door, die voor die wijk van belang waren. Nu is de afspraak dat elke wijk hetzelfde krijgt en dat levert de vrijwilligers wel extra papierber- gen op, maar het werkt kennelijk prettiger. Het nieuwe college van burgemees- ter en wethouders is niet van plan daar op te bezuinigen. Voor 2006 was subsidie toegekend en op basis van een werkplan komt er voor 2007 meer aan. „Maar dat de bewonersverenigin gen bekender zijn dan het SOBO, klopt dus en dat blijft ook zo," zegt Van Gestel. „Het SOBO manifesteert zich niet in de wijken. Het SOBO werkt als koepel en is gericht op samen- spraak van bewonersorganisaties over beleid. Daarom ligt het voor de hand, dat de wijkbewoners een grotere binding hebben met hun eigen bewonersorganisatie dan met het SOBO." Is het SOBO representatief, vroeg de Woonbond zich nog af. Zo goed mogelijk, vindt Van Gestel. Elke aangesloten wijkorganisatie heeft inbreng. Dat werkt het best, als de verte genwoordigers van een wijk goed terugkoppelen naar hun eigen or- ganisatie. Gevoelsmatig zijn we representatief. Vergeleken met de politieke partijen en hun aantal leden functioneert het SOBO vele malen representa- tiever. En niet alleen in de witte wijken, zoals de Woonbond veron- derstelt, want juist Groenoord, Oost en Nieuwland vragen ons vaker om ondersteuning dan witte dure wij ken als Spaland en Sveaparken." In het artikel 'Waar moeten straks de voetjes van de vloer' van 10 januari is door Jan van Essen, or- SCHIEDAM - Jeffrey Huisman heeft in het Brabanse plaatsje Zee- land een tweede plaats behaald op het NK veldrijden. De jonge Schie- dammer die uitkomt bij de jongens categorie 2, begon de wedstrijd direct goed. Na de start nestelde Huisman zich als vijfde in het deel- nemersveld. Er werd door de jeugd supersnel gereden maar Jeffrey Huisman zag kans met een knappe achtervolging in twee ronden tijd op te rukken naar plaats twee. Deze ereplaats gaf het Schiedamse wie- lertalent in het vervolg van de wed strijd niet meer af. De zilveren medaille op het NK betekende meteen dat Jeffrey Huis man het KNWU-jeugdklassement bij het veldrijden als derde afsloot. ganisator van dansavonden voor senioren ten onrechte de suggestie gewekt dat een eventuele overname van Hotel Rijnmond de reden zou zijn van het niet doorgaan van de dansavonden aldaar. „Een eventuele overname van het hotel zou zo'n activiteit niet in de weg staan", zegt mede-eigenaar J.W. van der Plas van het Rijnmond Hotel. Na twee gesprekken die we hebben gehad, waarin wat dingen werden besproken naar aanleiding van een bijeenkomst op Tweede Kerstdag is Van Essen zelf met het voorstel gekomen dat we beter niet verder konden gaan." "7% -V" A SCHIEDAM - De storm die in de voorbije week over ons land trok spaarde niemand. Aan het De Biepad bij winkelcentrum Spaland werd een bejaarde dame door woeste windvlagen voor de tram geworpen. Gelukkig bleef het leed beperkt, al kreeg de geschrokken trambestuurder het even te kwaad. Brandweerlieden hielpen in de razende storm bij het opruimen van haar spulletjes. Ver kwamen ze daarna met, want in de Mozartlaan iagen de eerste bomen al weer over de weg. fo(o; Roger van der Kraan SCHIEDAM - De vrijwilligers van kinderboerderij de Gorzen kunnen de ONS wel schieten. Reden voor deze boosheid is een 'foutje' van een aantal medewerkers van ONS, waardoor bij hun kinderboerderij een kleine ravage is veroorzaakt. Maandagochtend werd besloten een aantal bomen nabij de kinderboer derij en speelplaats om te zagen nadat er een aantal takken waren afgewaaid door de storm van afge- lopen donderdag. Door een inschat tingsfout werd er verkeerd gezaagd waardoor de boom de verkeerde kant op viel. Een kleine ravage in de speelplaats die ook wekelijks wordt bijgehouden door de vrijwilligers van de kinderboerderij, was het gevolg. Het toeval wil dat zij juist de zondag ervoor hard bezig waren geweest de rommel van de storm op te ruimen, wat nu dus allemaal voor niets blijkt te zijn geweest. De ravage die nu is veroorzaakt Foto: Bart Bos valt niet op te ruimen door de vrijwilligers; hekken zijn verfrom- meld, bankjes zijn gesplitst en een aanwezige prullenbak is voor de helft in de grond verdwenen. Foutje, bedankt! SCHIEDAM - Groep 6 van basis- school Het Startblok gaat woens- dag 24 januari naar de feestelijke opening van het Kinderjury-project 2007. Op uitnodiging van ABN- AMRO bezoeken de kinderen het feest in de Ridderzaal. Naast allerlei bekende schrijvers is ook Paul de Leeuw aanwezig als presentator. De kinderen zijn gevraagd in konink- lijke kleding te verschijnen. Christina de Boer-de Jong. SCHIEDAM - De 48-jarige Chris tina de Boer-de Jong wordt sinds afgelopen donderdag vermist. De vrouw verliet rond vijf uur's mid- dags in verwarde toestand haar woning in Schiedam. Sindsdien is niets meer van haar vernomen. De politie wil graag in contact komen met personen die de vrouw SCHIEDAM - Leners van Bibli- otheek Waterweg kunnen per 1 februari hun geleende media ook verlengen via de website. Via www. bibliotheekwaterweg.nl is het mo gelijk 24 uur per dag en 7 dagen per week te verlengen. Voor het verlengen via de website gelden de bestaande tarieven voor verlengen. na donderdagmiddag nog hebben gezien. Zij worden verzocht contact op te nemen met de recherche via telefoonnummer 0900-8844. SCHIEDAM - De gemeente heeft afgelopen donderdag samen met een aantal andere partijen het Convenant Nazorg Veelplegers ondertekend. Hier- in staat beschreven op welke manier (ex-)gedetineerden extra aandacht kunnen krijgen, om te voorkomen dat ze snel na hun vrijlating weer in crimineel ge- drag vervallen. Schiedam heeft te maken met een aantal mensen, die zich bij herhaling schuldig maken aan het plegen van strafbare feiten. Gebleken is dat deze mensen na een detentieperiode moeite hebben met het nemen van ver- antwoordelijkheid buiten de mu- ren. Vaak hangt hun crimineel ge- drag samen met zaken als hard- drugsverslaving, problematisch alcoholgebruik, een psychische stoornis of dak- en thuisloos- heid. Met de aanpak die in het con venant wordt beschreven moet worden voorkomen dat mensen snel na hun invrijheidstelling weer op het verkeerde pad ko men. Door de realisatie van preven- tieve maatregelen en een slui- tend systeem van nazorg moet een situatie geschapen worden, waarin iemand zijn of haar leven op een normale manier kan op- pakken. SCHIEDAM - Het aantal Schie dammers met een bijstandsuit- kering daalt fors. De gemeente Schiedam is de op een na sterk- ste daler onder alle gemeenten in Nederland met meer dan 60.000 inwoners. Gekeken is naar de periode 1 januari 2006 tot 1 oktober 2006. Daarin daalde het aantal mensen in de bijstand met 12 procent. Het landelijk gemiddelde lag in die periode op 7 procent. Het totale klantenbestand daalde in deze periode met bijna 300 klan- ten. Uit cijfers van de gemeente blijkt dat deze daling zich ook in het vierde kwartaal van 2006 heeft voortgezet. SCHIEDAM - Het eerste geld is al binnen. En dat terwijl toch pas vrijdagmiddag de eerste presenta- tie van het fonds plaatsvindt. Een nieuw fonds speciaal voor noodlij- dende projecten -een school, een voorstelling of een sportclub- die dan in deze stad toch door kunnen gaan. „De overheid trekt zich terug en heeft minder geld voor nieuwe initiatieven. De overheid kan niet meer voor alles zorgen. We gaan steeds meer naar een Angelsaksi- sche manier van 'charity' of steun. Meer geld van burgers en minder door de overheid. En dit Fonds is er alleen voor Schiedam en door Schiedammers", zegt voorzitter Ad van Leeuwen nadrukkelijk. Waarom weer een nieuw fonds? We hebben al het VSB-fonds, A. De Grootfonds en de Lindenhof? En landelijk is er het Prins Bernard- fonds, Anjerfonds en zoveel andere fondsen. „Nee, dit fonds is anders", zegt Van Leeuwen. „Alleen Schiedams geld en louter voor Schiedamse goede doelen." De ex-brandweercomman- dant werd door oud-burgemeester Scheeres gepolst voor het bestuur. „Wij moeten opboksen tegen grote fondsen, spelers op de markt als de Hart- of Nierstichting. Die krijgen veel geld binnen net als Lotto en anderen. Wij willen ook graag een stuk van dat geld krijgen." Belangrijkste voordeel is dat als iemand geld schenkt, die er ook ze- ker van is dat het op de goede plek terechtkomt. Wij controleren heel precies dat er niets aan de strijkstok blijft hangen. Er is dus al de eerste donatie en vrij- dag kunnen ook al vier Schiedamse instellingen een donatie van het nieuwe Gemeentefonds verwachten. Een school voor moeilijk lerende kinderen, een nieuwe ontmoetings- ruimte in de bieb, twee jeugdhon- ken van de Stichting Welzijn en schaatsbaan 'Winterhart' krijgen financiele steun. De Stichting wil een vliegwiel zijn waardoor het geld van legaten, tes- tamenten en bijvoorbeeld een ju- bilerend bedrijf dat iets wil doen voor Schiedam, geld kan geven. De gever kan zelf bepalen waar het geld heen moet gaan. De Stichting zorgt voor de administratie en dat het geld op de goede plek komt. Vrijdagmiddag 26 januari vindt om 16.00 uur in het jenevermuseum de oprichting plaats. Met burgemeester Verver en profes sor T. Schuyt (VU) de landelijke initiator van de Lokale Gemeen- schapsfondsen. SCHIEDAM - Stilzitten is er voor de heer Schuitman, die afgelopen donderdag zijn lOle verjaardag vierde, nooit bij geweest. Op zijn kamer in woon- en zorgcentrum De Harg/Spaland zijn verschillende beelden, schilderijen, kaarsenstan- daards. boekensteunen en zelfs een schemerlamp te vinden die herinne- ren aan de hobby's van deze kwieke senior. Hij had dus genoeg te bepraten met burgemeester Verver toen die hem op zijn verjaardag persoonlijk kwam feliciteren. Geboren is de heer Schuitman niet in Schiedam. Rotterdam Charlois staat op zijn ge- boortebewijs, maar in de jaren der- tig verhuisde het gezin Schuitman, dat destijds acht kinderen telde, Foto: Roger van der Kraan naar Schiedam. Ook na zijn huwe- lijk blijft hij de stad trouw en het gezin Schuitman voedt er de twee zonen en dochter op die het krijgt. Maar liefst 41 jaar werkte hij als constructiewerker bij Swarttouw. Daarnaast had hij verschillende hobby's, zoals schilderen, dammen en boetseren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2007 | | pagina 1