www.schiedam.nl Herken dementie 93 poeziemiddag Een Koninklijke onderscheiding? Nu aanvragen! gemeente Schiedam Week 16 Woensdag 18 april 2007 Bouwzaken Vrijstelling ex artikel 19 lid 2 WRO Vrijstelling ex artikel 19 lid 2 WRO Informatieweek 21 tot en met 27 april Geen aanvragen paspoort en identiteits- kaart mogelijk op 26 april Vrijstelling ex artikel 19 lid 2 WRO (vervolg) Bouwplan binnenplanse vrijstelling (artikel 15 WRO) Ontheffing geluidhinder I Zondag 22 april 2007 Gemeenteber Geinteresseerden kunnen over het onderstaande en voor inzage in (archief)stukken nadere informatie verkrijgen bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, Stadswinkel, Stadserf 1 maandag van 12.00 tot 16.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur en donderdag van 8.00 tot 20.00 uur, telefoon (010) 2465565. Ingekomen aanvragen van 3 april 2007 t/m 6 april 2007: bouwaanvragen: Broersveld 104B, 3111 LK Graaf Florisstraat 7, 3117 PJ Hoefsmidstraat 10, 3123 PM Karel Doormanweg 47, 3115 JD Land van Belofte 12-14, 3111 NW Noordvest 89A, 3111 PG Parkweg4l5, 3121 KK Punter 34, 3123 BM Schoener 2, 3123 BP Schubertplein 1-240, 3122 NA Tollensstraat 37A+39A, 3117 SW Verleende bouwvergunningen: Verzonden 5 april 2007 Hoogstraat 145, 3111 HE Hoogstraat 157, 3111 HG Kerkweg 48, 3124 KE Verzonden 12 april 2007 Broersveld 113B, 3111 LE M. Marras M. de Waart H. El Mimouni Mammoet Holding Architectenbureau Van Rutte Q. Brok R.K.S.V. Sportpark Therlede Th. V.d. Raaf J. v.d. Graaf Woonplus VvE Beheer M. Brouwer Jan den Boer Holding B.V. CaiW Holding B.V. J. Klanderman R. Bijl Voorberghlaan 35, 3123 AX Argos Zorggroep G. Blankenheymstraat 15, 3117 ZA J. Schmidt G. Blankenheymstraat 17, 3117 ZA F. Elsendoorn Geweigerde beschikkingen Bouwvergunningen: Verzonden 4 april 2007 Marconiweg 2,3112 EP Verzonden 5 april 2007 Hoefsmidstraat 10, 3123 PM Woonplus Schiedam H. El Mimouni 2 dakkapellen gedeeltelijk vergroten dakkapel plaatsen 2 dakkapellen plaatsen opslagtent plaatsen (voor de duur van 4 jaar) 2 woningen samenvoegen functie wijziging houten prefab gebouw plaatsen dakkapel plaatsen achtergevel bijgebouw gedeeltelijk veranderen kleurstelling galerij- hekken wijzigen bovenverdieping 2 woningen vergroten pand verbouwen woon-winkelpand gedeeltelijk veranderen (verleend met vrijstel- ling art. 19.3 WRO) woning bouwen veranderen/vernieu- wen van de deur/pui fietsenstalling plaatsen deur in achtergevel plaatsen en het neer- zetten van een balkon- hek (van rechtswege) deur in achtergevel plaatsen en het neer- zetten van een balkon- hek (van rechtswege) gevelkozijnen vernieuwen dakkapel in voor- als achterdakvlak plaatsen N.B. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen een besluit (verleende/geweigerde bouw- en sloopvergunning of -melding) binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (schriftelijk) een gemotiveerd bezwaarschrift bij bur- gemeester en wethouders indienen. U wordt verzocht om tegelijkertijd met het indienen van het bezwaarschrift een afschrift van het bestreden besluit mee te zenden. Omdat het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet schorst, kan de belanghebbende, indien hij/zij van mening is dat de behandeling van zijn/haar bezwaren onverwijlde spoed vereist, verzoeken om een voorlopige voorziening (waar- door het besluit wel geschorst kan worden). Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de Rechtbank Rotterdam (sector Bestuursrecht), t.a.v. Voorzieningenrechter, Postbus 509513007 BM Rotterdam. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan nadat een bezwaarschrift is ingediend. Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam hebben het voornemen om met toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling te verlenen voor: Het wijzigen van twee wooneenheden naar een galerie en drie ateliers op de Hoofdstraat 42-46, 3114 GG te Schiedam De gronden waarop het vrijstellingsverzoek betrekking heeff vallen binnen het gebied waarop het bestemmingsplan "Binnenstad 2003", vastgesteld door de raad bij besluit van 16 februari 2004 en goedgekeurd door gedeputeerde staten bij besluit van 4 oktober 2004, van toepassing is. Het verzoek om vrijstelling met bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit liggen 6 weken met ingang van donderdag 19 april 2007 tot en met woensdag 30 mei 2007, ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu van de stadswinkel in het stadskantoor, Stadserf 1 te Schiedam. De openingstijden van de stadswinkel zijn: maandag van 12.00 tot 16.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdag van 08.00 tot 20.00 uur. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zienswijzen tegen het bouwplan indie nen bij het college van Burgemeester en wethouders, t.a.v. het hoofd afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Ook het indienen van mondelinge zienswijzen is mogelijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur, uiterlijk een week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak te worden gemaakt met de heer M. de Jong, afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, telefonisch bereikbaar op nummer (010) 24655523. Burgemeester en wethouders van Schiedam maken bekend dat een bouwaanvraag is ingediend voor: De verbouwing van een woonhuis met prakrijkruimte tot twee appartementen aan de Warande 117 (3116 CE) Dit bouwplan wordt aangemerkt als een verzoek om vrijstelling. Wij zijn voornemens hieraan medewerking te verlenen, op grond van artikel 19 lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening. Het bouwplan is in strijd met het vigerende bestemmingsplan 'Bebouwingsvoorschriften voor de Bebouwde Kom' (BBK), vastgesteld door de burgemeester op 8 augustus 1944, goedgekeurd door de commissaris van de koningin van de provincie Zuid-Holland op 3 Van 21 tot en met 27 april wordt een informatieweek gehouden voor mensen met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers Waar kunt u in de buurt terecht met geheugenklachten? Welke ondersteuning is er bij dementie, in het begin en later Hoe kunt u omgaan met het veranderde gedrag bij dementie Dementie is een aangrijpende ziekte, die zowel voor patient als familie grote gevolgen heeft. Verschillende organisaties in de regio kunnen u hierbij ondersteunen. Gezamenlijk organiseren zij een week, waarin u informatie krijgt over geheugenproblemen en dementie en alles wat daarbij komt kijken. Voorlichtingsmiddag van de Geheugenpoli VlietlandZiekenhuis Vlaardingen- zaterdag21 april- 13-00 tot 16.00 uur De geheugenpoli onderzoekt de oorzaak van uw geheugenklachten. Arisen geven infor matie over dementie en de verschillende behandelnlogelijkheden. U kunt zich inschrijven tot en met uiterlijk 20 april bij het Patienten Service Bureau Vlietland Ziekenhuis, tele foon (010) 249 38 50 of (010) 204 43 16. Informatiemarkt Schiedam, Theater a/d Schie, Stadserf 1 Dinsdag 24 april— 10.00 tot 16.00 uur Tijdens de informatiemarkt krijgt u antwoord op vragen over de mogelijke ondersteuning bij geheugenklachten of dementie en de hulp voor partner en familie. Allemaal in een ontspannen sfeer. Er zijn ook lezingen en workshops. Deze zijn vrij toegankelijk. 10.00 uur Officiele opening door wethouder mevrouw C.A.C. Daskalakis 10.00 - 16.00 uur Informatiemarkt Herken Dementie 11.00 uur Lezing/workshop geheugenspellen (Probiblio) 14.00 uur Lezing Cora van der Kooy over omgang met dementerenden Start Alzheimer Cafe In navolging van het Alzheimer Cafe Vlaardingen (elke eerste dinsdag van de maand in het Zonnehuis in Vlaardingen), start woensdag 25 april om 19.00 uur het Alzheimer Cafe Schiedam in Zorgcentrum Francois HaverSchmidt, Willem de Zwijgerlaan 35, Schiedam. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. Meer informatie Voor meer informatie over deze week en opvang voor een dementerende partner kunt u bellen naar Careyn Contact (voorheen TNWN), (088) 123 99 88. De Week van de Dementie is een initiatief van Argos Zorggroep, Careyn, Frankeland, Regionale Commissie Gezondheidszorg NWN, Riagg Rijnmond, Vlietland Ziekenhuis en Zorgcombinatie Nieuwe Maas. Donderdag 26 april 2007 wordt in de Stadswinkel aan het Stadserf de appa ratus, die gebruikt wordt voor de aanvragen van paspoorten en Nederlandse Identiteitskaarten vervangen. Dit gebeurt in het kader van een landelijke actie, waarbij de datum waarop de apparatuur wordt vervangen bepaald is door de lan delijke overheid. Als gevolg hiervan gelden op donderdag 26 april de volgende beperkingen: Er kunnen geen aanvragen voor paspoorten en Nederlandse Identiteitskaarten worden ingediend. Paspoorten en Nederlandse Identiteitskaarten, die een week eerder zijn aangevraagd, kunnen wel worden uitgereikt, mits zij door de Stadswinkel al ontvangen zijn. De op woensdag 25 april 2007 met spoed aangevraagde paspoorten en Nederlandse Identiteitskaarten kunnen niet eerder dan op vrijdag 27 april worden afgehaald. De vervanging van bovengenoemde apparatuur heeft geen invloed op de aanvragen voor rijbewijzen. Stadswinkel Schiedam februari 1945. Op basis van de bijzondere verldaring van geen bezwaar van de provincie Zuid-Holland is het mogelijk vrijstelling als bedoeld in artikel 19, lid 2 WRO te verlenen. Informatie omtrent het plan ligt gedurende 6 weken, met ingang van donderdag 19 april 2007 tot en met 30 mei 2007 ter inzage bij de balie Bouwen Wonen en Milieu van de Stadswinkel van het Stadskantoor, Stadserf 1 te Schiedam. Openingstijden: maandag van 12.00 tot 16.00, dinsdag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 16.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur. Gedurende deze termijn kan een ieder tegen het voornemen schriftelijk zienswijzen indienen bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. het hoofd Ruimtelijke Economische Ontwikkeling, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Burgemeester en wethouders maken bekend dat vergunning is aangevraagd voor Algerastraat 26, 3125 BS Het bouwplan is in strijd met het vigerende bestemmingsplan "Spaanse Polder en s Gravenland 2004 Het bouwplan moet daarom tevens worden aangemerkt als een ver zoek om vrijstelling als bedoeld in artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. In artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening wordt aan burgemeester en wet houders de mogelijkheid geboden om in het bestemmingsplan een mogelijkheid op te nemen om van bepaalde voorschriften vrijstelling te verlenen. In het van toepassing zijnde bestemmingsplan is voorzien in een dergelijke vrijstellings- mogelijkheid. Burgemeester en wethouders overwegen voor het bouwplan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 35, lid b uit de voorschriften van het bestemmingsplan "Spaanse Polder en s Gravenland 2004". Het plan ligt hiertoe van 19 april 2007 t/m 3 mei 2007 ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, Stadswinkel, Stadserf 1, maandag 12.00 tot 16.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdag van 08.00 tot 20.00 uur, tel. (010) 2465565. Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzage legging schriftelijk zijn/haar gemoti- veerde zienswijzen tegen het verlenen van de vrijstelling kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van het hoofd afdeling Bouwen en Milieu, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op woensdag 28 maart 2007 hebben besloten aan KWS/VRS&T ontheffing te verlenen van het verbod toestellen of geluidsap- paraten in werking te hebben voor of handelingen te (laten) verrichten waardoor voor omwonenden of de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt (artikel 4.1.5. APV) voor de navolgende locaties op de volgende dagen en tijdstippen: Week 21 zo/ma 20-04-2007, ma/di 21-04-2007, di/wo 22-04-2007, wo/do 23-04-2007 (01:00-05:00 uur) Tramsporen op de Burg, van Haarenlaan voor tramhalte Parkweg richting Woudhoek Het besluit kan gedurende de bezwaartermijn worden ingezien bij het Gemeentelijke Informatie Punt aan het Stadserf 1 te Schiedam. Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van Schiedam, postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Daarnaast kunnen belanghebbenden indien de behandeling van de bezwaren onverwijlde spoed vereist - bij de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. lemand kan in aanmerking worden gebracht voor een Koninklijke onderscheiding op grond van zijn of haar bijzondere inzet voor de maatschappij. In Schiedam zijn honderden vrijwilligers actief. Daar zijn ongetwijfeld vrouwen en mannen bij die volgend jaar bij de lintjesregen ter gelegenheid van de viering van Koninginnedag hiervoor in aanmerking komen. Ook mensen die in hun werk een bijzondere prestatie hebben geleverd kunnen een lintje krijgen. Kent u iemand in uw omge ving die wellicht in aanmerking komt voor een onderscheiding dan kunt u die- gene voordragen. Koninklijke onderscheidingen Omdat aan de aanvraag van een Koninklijke onderscheiding een lange procedure verbon- den is, moeten een dergelijke aanvraag ten behoeve van de volgende algemene decora- tieverlening op 29 april 2008 voor 18 augustus 2007 bij de burgemeester zijn ingediend. Het kabinet van de burgemeester begeleidt zo'n aanvraag vanaf het eerste begin, zodat die aan alle regels voldoet. Hiervoor zijn speciale formulieren beschikbaar. Deze formulieren kunt u downloaden via www.lintjes.nl. Formulieren zijn ook op te vragen bij het kabinet van de burgemeester, telefoonnummer 010-246 5477 of per e-mail jhg.brouwer@schie- dam.nl. Verder is er een informatiefolder beschikbaar met als titel ere wie ere toekomfuitge- geven door het Kapittel voor de Civiele Orden. Deze informatiefolder en overige infor matie zijn eveneens verkrijgbaar bij het kabinet. Zoals al uit de benaming blijkt, worden Koninklijke onderscheidingen toegekend door Hare Majesteit de Koningin. Daarnaast zijn er ook gemeentelijke onderscheidingen. Gemeentelijke onderscheidingen De gemeente Schiedam kent twee gemeentelijke onderscheidingen namelijk De Aleidapenning en de M.C.M. de Grootspeld. De Aleidapenning zal slechts toegekend kunnen worden aan natuurlijke personen, die zich gedurende een groot aantal jaren in zeer hoge mate persoonlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de stad Schiedam en haar inwoners. De M.C.M. de Grootspeld kan worden toegekend aan natuurlijke personen, die zich gedurende langere tijd verdienstelijk hebben gemaakt voor de stad Schiedam op sociaal maatschappelijk, cultureel, economisch of sportief gebied. De Aleidapenning is van een hogere orde dan de M.C.M. de Grootspeld. Beide onder scheidingen worden bij besluit van het College van Burgemeester en Wethouders toege kend. Wanneer u van mening bent dat iemand voor een van deze onderscheidingen in aanmerking kan worden gebracht, dan kunt u daarvoor een schriftelijk en gemotiveerd verzoek indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders. Hiervoor zijn geen formulieren beschikbaar. Ook voor deze onderscheidingen kunt u nadere informatie verkrijgen bij het kabinet van de burgemeester, telefoon 010-246 5477 of e-mail: jhg.brouwer@schiedam.nl. In de week van de poezie organiseren Galerie 93 en Stichting Kunstwerkt op zondag 22 april een speciale Poeziemiddag bij de Galerie 93 tentoonstelling in Pand Paulus. Deze middag kunt u kijken en luisteren naar voordrachten en performances van Mark Boog, Jet Crielaard, F. van Dixhoorn, Arnoud Rigter, Olaf Risee, PJ Roggeband, Bram Uil en Peggy Verzett. De presentatie is in handen van Tine Moniek. Aanvang 15.00 uur. Toegang gratis. Van Marc Boog, Arnoud Rigter, Olaf Risee en Bram Uil is op de tentoonstelling e-poezie te bewonderen en van Jet Crielaard en PJ Roggeband is er beeldend werk te zien. Van 1 april t/m 13 mei 2007 is het Nederlands/Belgische initiatief Galerie 93 te gast in Pand Paulus. Galerie 93 stelt zich tot doel het initieren en organiseren van tentoonstellin- gen en projecten waarbij beeldende kunst en taal (poezie) een relatie met elkaar aangaan. Voor de tentoonstelling in Pand Paulus heeft Galerie 93 kunstenaars uitgenodigd die taal gebruiken of reageren op het fenomeen taal. Doordat de meeste gevraagde kunstenaars in meerdere kunstdisciplines actief zijn heeft dit in de voorruimte van het pand geresulteerd in een tentoonstelling waar beeld, woord en geluid nauw met elkaar verbonden zijn. In de achterruimte is een projectie te zien van zgn. e-poezie, d.w.z. poezie die gevisualiseerd is voor presentatie via video, dvd of computer. Voor deze projectie is het begrip e-poezie zeer breed genomen en omvat zowel bewegende gedichten van o.a. Tonnus Oosterhoff en Xavier Roelens als filmische gedichten van o.a. Mark Boog en Arnoud Rigter. Bij de ten toonstelling hoort een digitale catalogus, deze is te vinden op: http://galerie93.risee.net Tijdens deze tentoonstelling is Pand Paulus ook op afspraak te bezoeken. Voor afspraken kunt u bellen met 06-14863549 Pand Paulus Korte Haven 125, 3111 BH Schiedam, Tel 06-22158622 (tijdens openingstijden) Geopend: vr zo 13 - 17 uur. En op afspraak: 06-14863549 Colofon Stadskantoor Tel.: (010) 246 55 551 Fax: (010) 473 70 21 E-mail: info@schiedam.nt Openingstijden Stadswinkel maandag 12.00 tot 16.00 uur dinsdag t/m vrijdag 08.00 tot 16.00 uur donderdag 08.00 tot 20.00 uur Gemeentelijk Informatlepunt Postadres Buiten kantooruren voor spoedelsende veiligheidszaken Tel.: (010) 246 54 00 Stadswinkel, Stadserf 11 Tel.: (010) 246 53 04 Postbus 15011 3100 EA Schiedam ■y

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2007 | | pagina 2