www.schiedam.nl gemeente Schiedam m m Kennisgeving voornemens Vrijstelling ex. artikel 19, lid 3 WRO I Kennisgeving voornemens Vrijstelling ex. artikel 19, lid 3 WRO Wet bodembescherming Kennisgeving Monumentenwet 1988 Sloopzaken Wet bodembescherming (vervolg) Inschrijving voor drie woonwagenstandplaatsen aan de Schiekade Wet bodembescherming Wet bodembescherming Wet bodembescherming Week 16 Woensdag 18 april 2007 a a m m m fc Burgemeester en Wethouders van Schiedam maken bekend dat een vrijstelling ex. artikel 19, lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening is aangevraagd voor: Gedeeltelijk vernieuwen van de berging in de tuin aan de Warande 53 Het bouwplan ligt in het vigerende bestemmingsplan Bebouwingsvoorschriften voor de Bebouwde Kom" bestemmingen "Achtererf (overige terreinen)". Het bouwplan is in strijd met het vigerende bestemmingsplan, omdat deze gronden moeten worden aangelegd als tuin of volgens aanwijzingen van de burgemeester als stoep of erf worden verhard (artikel 25, eerste lid).Het bouwplan is daarom tevens worden aangemerkt als een verzoek om vrijstelling als bedoeld in artikel 15, 17 of 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. In artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening juncto artikel 20 van de Besluit op de ruimtelijke ordening 1995 wordt aan burgemeester en wethouders de moge- lijkheid geboden om vrijstelling te verlenen. Overwegingen: De berging is gesitueerd in de achtertuin en heeft een oppervlak van 25 m2. De berging heeft een lessenaarsdak en de hoogte ter plaatse van de achtergevel is 2,6 meter en ter plaatse van de voorgevel 2,3 meter. De bestaande berging is in het verleden zonder bouw- vergunning gebouwd, de bestaande berging is illegaal verbouwd. Ingevolge artikel 20 lid 1 sub a onder 1 van Besluit op de ruimtelijke ordening 1995 komt het bouwplan in aan- merking voor het volgen van vrijstelling ex. artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Het plan ligt hiertoe van 19 april 2007 t/m 31 mei 2007 ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, Stadswinkel, Stadserf-. 1maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.00 - 17.00 uur en donderdag van 08.00 20.00 uur, telefoon (010) 2465565. Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzage inlegging schriftelijk zijn/haar gemo- tiveerde zienswijzen tegen het voornemen tot het verlenen van de vrijstelling kenbaar maken bij het college van Burgemeester en wethouders, ter attentie van het hoofd Bouw en woningtoezicht, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Burgemeester en Wethouders van Schiedam maken bekend dat een vrijstelling ex. artikel 19, lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening is aangevraagd voor: het vergroten van de woning middels een opbouw op het huidige dakterras. Bosrand 10, 3121 XA Het bouwplan ligt in het vigerende bestemmingsplan Kethel-Oost" bestemming "een- gezinshuizen". Het bouwplan is in strijd met het vigerende bestemmingsplan, omdat er een overschrijding van de maximaal toegestane goothoogte plaatsvindt. Het bouwplan is daarom tevens worden aangemerkt als een verzoek om vrijstelling als bedoeld in artikel 15, 17 of 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. In artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening juncto artikel 20 van de Besluit op de ruimtelijke ordening 1995 wordt aan burgemeester en wethouders de moge- lijkheid geboden om vrijstelling te verlenen. Artikel 19 lid 3 wet op de Ruimtelijke Ordening juncto artikel 20 van de Besluit op de Ruimtelijke Ordening biedt de mogelijkheid om uitbreiding van de woning in de bebouwde kom, mits het aantal woningen gelijk blijft. Het voornemen voldoet aan de bovengenoemde artikel en de stedenbouwkundige overwegingen en hierbij in aanmer- king komt voor een vrijstellingprocedure artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijk Ordening. Het plan ligt hiertoe van 19 april 2007 t/m 31 mei 2007 ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, Stadswinkel, Stadserf-. 1maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.00 - 17.00 uur en donderdag van 08.00 - 20.00 uur, telefoon (010) 2465565. Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzage legging schriftelijk zijn/haar gemo- tiveerde zienswijzen tegen het voornemen tot het verlenen van de vrijstelling kenbaar maken bij het college van Burgemeester en wethouders, ter attentie van het hoofd Bouwen en Milieu, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Beschikking Onderwerp Op grond van artikel 39 lid c van de Wet bodembescherming hebben burgemeester en wethou ders van Schiedam een Evaluatieverslag ontvangen voor de locatie Meeuwensingel 84 (postcode 3121 XM), kadastraal bekend onder sectie Q, nummers 1995 en 1998 (beide gedeeltelijk) Burgemeester en wethouders van Schiedam maken bekend dat zij op basis van het evaluatiever slag hebben besloten: dat de sanering zoals verwoord in het Evaluatieverslag van 19 januari 2007 met kenmerk 06.20.1879.1293 overeenkomstig artikel 39 van de Wet bodembescherming is uitgevoerd; de bodem overeenkomstig artikel 38 van de Wet bodembescherming geschikt is voor het beoogde bodemgebruik, te weten wonen met tuin'; dat na afronding van de saneringswerkzaamheden een restverontreiniging is achtergebleven waarvoor het uitvoeren van een nazorgplan/monitoringsplan noodzakelijk is; in te stemmen met het nazorgprogramma/monitoringsplan zoals opgenomen in het Evaluatierapport van 19 januari 2007 (kenmerk 06.20.1879.1293); dat het bevoegd gezag periodiek gei'nformeerd wordt over de resultaten van de nazorg maat regelen. De eerste resultaten dienen 6 maanden na dagtekening van de beschikking aan het bevoegd gezag te zijn overgelegd; dat de locatie een gebruiksbeperking kent inhoudende dat de aangebrachte isolerende voorzie- ningen en controlepeilbuis in stand gehouden dienen te worden. Inzage U kunt de beschikking en de overige van belang zijnde stukken vanaf 18 april gedurende 6 weken op de volgende plaatsen inzien: bij de balie Bouwen Wonen en Milieu, Stadswinkel, Stadserf 1 maandag 12.00 uur tot 16.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdag van 8.00 tot 20.00 uur, telefoon (010) 2465565. De beschikking is ook digitaal te bekijken op de website van de gemeente Schiedam. Zie hier- voor www.schiedam.nl. Vervolgens klikt u onder het kopje 'snel naar' op vergunningen en bekendmakingen Bezwaarschrift Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuurs- recht bij ons een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit (verzenddatum) worden verzonden, onder vermel- ding van "Awb-bezwaar" in de linkerbovenhoek van de enveloppe en het bezwaarschrift. Dit bezwaar moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. U wordt verzocht om tegelijkertijd met het indienen van het bezwaarschrift een afschrift van het bestreden besluit mee te zenden. Krachtens artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan als tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend - ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, in verbinding met hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer, en in verbinding met artikel 36 van de Wet op de Raad van State, bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, Beschikkingen Algemeen Voor ingrepen aan beschermde monumenten is een vergunning vereist. Het is verboden zon der of in afwijking van een vergunning: een beschermd monument af te breken, te verstoren, te verplaatsen of in enig opzicht te wijzi- gen; een beschermd monument te herstellen, te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze waar- door het wordt ontsierd of in gevaar gebracht. Een vergunning moet ex.art. 12 lid 1 van de Monumentenwet 1988 worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders. De procedure voor het behandelen van de aanvraag bestaat uit twee stappen: het opstellen van een ontwerp van de vergunning (ontwerpbeschikking) en ver volgens het verlenen van de vergunning (beschikking). Onderwerp Burgemeester en Wethouders van Schiedam hebben een aanvraag om vergunning op grond van de Monumentenwet 1988 ontvangen. Op 14 december 2006 is een aanvraag ontvangen van Gemeente Schiedam, Vastgoed om een vergunning voor het wijzigen van het rijksmonument Vlaardingerdijk 50, 3117 EW Schiedam. De aanvraag betreft in hoofdlijnen het restaureren van het casco van de beheerders- woning op het begraafplaatsterrein aan de Vlaardingerdijk. Burgemeester en Wethouders van Schiedam hebben het voornemen de gevraagde vergunning te verlenen. Aan de vergunning zullen voorwaarden worden verbonden. Inzage U kunt de beschikkingen, de aanvraag en de overige van belangzijnde stukken van 26 april 2007 tot en met 7 juni 2007 op werkdagen inzien in de stadswinkel: maandag vanl2.00-16.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.00-16.00 uur en donderdag van 8.00 —20.00 uur. Beroep Binnen zes weken, gerekend vanaf de dag na de verzenddatum van dit besluit, kan alleen beroep worden ingesteld als u belanghebbende bent en als u een zienswijze hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. Dit is ook mogelijk als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet ver- weten kan worden dat u geen zienswijze hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. Uw beroepschrift kunt u richten aan de Rechtbank Rotterdam (sector Bestuursrecht). Omdat het indienen van een beroepschrift de werking van het besluit niet schorst, kan de belanghebbende, een verzoek om voorlopige voorziening (waardoor het besluit wel geschorst kan worden) indienen. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de Rechtbank Rotterdam, t.a.v. de Voorzieningenrechter, Postbus 509513007 BM Rotterdam. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan nadat een beroepschrift is ingediend. Ge'interesseerden kunnen over het onderstaande en voor inzage in (archief)stukken nadere informa- tie verkrijgen bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, Stadswinkel, Stadserf 1, maandag van 12.00 tot 16.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur en donderdag van 8.00 tot 20.00 uur, telefoon (010) 2465565. een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Wij verzoeken u een kopie van dit verzoek om voorlopige voorziening toe te zenden aan Burgemeester en wet houders van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer A.G. van Vliet van de afdeling Bouwen en Milieu, telefonisch bereikbaar op: (010) 2465800 Wbb-code: SC060600428 Om tegemoet te komen aan de vraag van inwonende kinderen op de Schiedamse woonwagen- locaties om uitbreiding van het aantal standplaatsen is de gemeente onder een aantal randvoor- waarden bereid om 3 nieuwe standplaatsen te realiseren aan de Schiekade. Deze randvoorwaarden zijn: 1. De gemeente geeft uitsluitend een standplaats ter beschikking zonder voorzieningengebouw. 2. De afmeting van de een standplaats is 10 x 20 meter 200 m2 3. De standplaats wordt door de gemeente aangelegd aan de hand van vastgelegde minimumei- sen waaronder de gebruikelijke nutsvoorzieningen (riool, water, elektriciteit, gas, kabel, tele foon) waardoor het gebruik als standplaats wordt gewaarborgd. Ten hoogste 60% van de totale standplaats mag bebouwd worden. 4. De woonwagen wordt geplaatst op het maaiveld. 5. De bewoners schaffen zelf een woonwagen aan. Het dak (uitgangspunt is een vlak dak met een maximale hellingshoek van 30°) mag zijn afgewerkt met een zadeldak maar mag niet als woon/slaapverdieping worden gebruikt. 6. De maximale goothoogte van de woonwagen gemeten vanaf het maaiveld is 4 meter. 7. De voor- en de zijkant van de wagen mag niet binnen 1,75 meter van de erfccheiding geplaatst worden. 8. De onderlinge vrije afstand tussen twee te plaatsen wagens moet minimaal 3,5 meter zijn in verband met brandoverslag (eventuele aanbouw meegerekend). 9. Voor de plaatsing van een woonwagen moet een bouwvergunning worden aangevraagd. 10. De grond van de standplaats wordt uitsluitend in erfpacht uitgegeven. De uitgifteprijs bedraagt 100.000,- per standplaats. De erfpacht kan voor 50 jaar in een keer afgekocht worden of kan betaald worden door middel van een jaarlijkse canon. De kosten bedragen dan eenmalig 16.000,— en jaarlijks 6.000,— 11. Bij de hierboven genoemde kosten wordt nog een voorbehoud gemaakt, nl.: op de standplaats wordt een put aangebracht waarin de hoofdkabels en leidingen worden aangebracht voor de nutsvoorzieningen(gas, water, licht, cai en telefoon). In de bovenstaande erfpachtsom is ervan uitgegaan dat er maximaal 25 meter kabels en/of leidingen nodig zijn vanaf het hoofdleidingennet. Als er bij de realisatie van de standplaats blijkt dat er meer kabels en/of leidingen nodig zijn kan dit het erfpachtbedrag ook be'fnvloeden. De aansluit kosten van de put naar de woonwagen en de meterkast zijn niet in de erfpacht meegerekend. Deze kosten komen voor rekening van de bewoner. De toewijzing van de standplaatsen. Iedereen die in aanmerking wil komen voor deze standplaatsen dient dit schriftelijk kenbaar te maken aan de afdeling Wonen, Stadserf 1te Schiedam. De volgordebepaling vindt plaats op volgorde van leeftijd. Bij meerdere inschrijvingen is de toe- wijzingsvolgorde als volgt: 1als eerste komen de inwonende kinderen boven de 18 jaar, die wonen op de woonwagen- locatie waar de standplaats vrijkomt, in aanmerking op volgorde van leeftijd; 2. daarna komen de inwonende kinderen boven de 18 jaar van de andere Schiedamse woonwa- genlocatie aan de beurt op volgorde van leeftijd; vervolgens komen de overige woningzoekenden aan de beurt op volgorde van leeftijd. De gemeente gaat pas over tot de aanleg van de standplaatsen als voor alle drie de standplaatsen voorlopige erfpachtcontracten zijn getekend. De inschrijving op de standplaatsen sluit 30 april 2007. Voor meer informatie: Afdeling Wonen, mevr. G. Hesseling, tel. (010) 2465637 (aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag). Beschikking Onderwerp Op grond van artikel 39c lid 1 van de Wet bodembescherming hebben burgemees ter en wethouders van Schiedam een Evaluatieverslag ontvangen voor de locatie Karel Doormanweg 47 (postcode 3115 JD kadastraal bekend onder sectie N, nummer 845 (gedeeltelijk) Burgemeester en wethouders van Schiedam maken bekend dat zij op basis van het evaluatieverslag hebben besloten: Ingekomen aanvragen van 3 f/m 13 april 2007: sloopaanvraag/sloopmeldingen: Koggeschip 60, 3123 BK R Fortuin Maasboulevard 32, 3114 L. Plant Swammerdamsingel 75B M. Sandivort asbest verwijderen asbest verwijderen asbest verwijderen N.B. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen een besluit (verleende/geweigerde bouw- en sloopvergunning of -melding) binnen zes weken na de verzend datum van het besluit (schriftelijk) een gemotiveerd bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders indienen. U wordt verzocht om tegelij kerti jd met het indienen van het bezwaarschrift een afschrift van het bestreden besluit mee te zenden. Omdat het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet schorst, kan de belang hebbende, indien hij/zij van mening is dat de behandeling van zijn/haar bezwaren onverwijlde spoed vereist, verzoeken om een voorlopige voorziening (waardoor het besluit wel geschorst kan worden). Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de Rechtbank Rotterdam (sector Bestuursrecht), t.a.v. Voorzieningenrechter, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan nadat een bezwaarschrift is ingediend. Beschikking Onderwerp Op grond van artikel 29, lid 1 van de Wet bodembescherming hebben burgemeester en wet houders van Schiedam een nader bodemonderzoek ontvangen voor de locatie Westmolenstraat 5 e.o., (Postcodes, 3111 BE, 3111BH, 3111BS, 3111BH), kadastraal bekend onder sectie C, nummers 1513, 810 en 1611 (gedeeltelijk) en nummers 809, 972, 1125, 1380, 1639, 1505, 1624, 1583, 1621, 1465, 1127, 1275 (alien gedeeltelijk). Burgemeester en wethouders van Schiedam maken bekend dat zij met het nader bodemon derzoek hebben ingestemd en hebben besloten dat: op de locatie sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging als bedoeld in artikel 29, lid 1 van de Wet bodembescherming; sprake is van zodanige risico's voor mens plant en dier als bedoeld in artikel 37, lid 1 van de Wet bodembescherming dat spoedige sanering noodzakelijk is; de sanering zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 jaar na het van kracht worden van deze beschikking moet zijn aangevangen; vanwege de verspreidingsrisico's de omvang van de grondwaterverontreiniging geactua- liseerd moet worden indien de saneringswerkzaamheden meer dan een jaar na afgifte van de beschikking aanvangen; vanwege de aanwezigheid van onacceptabele risico's het treffen van tijdelijke beveiligings- maatregelen in de vorm van het plaatse van een hekwerk, noodzakelijk is instemming te verlenen met het saneringsplan als bedoeld in artikel 39, lid 2 van de Wet bodembescherming onder het stellen van een aanvullende voorwaarde. Inzage U kunt de beschikking en de overige van belang zijnde stukken vanaf 18 april 2007 gedurende 6 weken op de volgende plaatsen inzien: - bij de balie Bouwen Wonen en Milieu, Stadswinkel, Stadserf 1 maandag 12.00 uur tot 16.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdag van 8.00 tot 20.00 uur, telefoon 010 - 2465565. De beschikking is ook digitaal te bekijken op de website van de gemeente Schiedam. Zie hiervoor www.schiedam.nl. Vervolgens klikt u onder het kopje 'snel naar' op vergunningen en bekendmakingen Beroep Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Geen beroep kan worden ingesteld door diegene die redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijze tegen de ontwerpbeschikking te hebben ingediend. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt 6 weken. De termijn voor het indienen van een beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Krachtens artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan - als tegen dit besluit beroep wordt ingesteld - ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht in verbinding met hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer en in verbinding met artikel 36 van de Wet op de Raad van State, bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Wij verzoeken u een kopie van dit verzoek om voorlopige voorziening toe te zenden aan bur gemeester en wethouders van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer A.G. van Vliet van de afdeling Bouwen en Milieu, telefonisch bereikbaar op: 010 - 246 5800 Wbb-code: SC060600473 Ontwerpbeschikking Onderwerp Op grond van artikel 28 van de Wet bodembescherming hebben burgemeester en wethouders van Schiedam een nader bodemonderzoek ontvangen voor de locatie Overschiesestraat 60 (postcode: 3112 HH), kadastraal bekend onder sectie I, nummers 1358 en 1483 (beide gedeeltelijk). Burgemeester en wethouders van Schiedam maken bekend dat zij het voornemen hebben om te besluiten dat: op de locatie sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging als bedoeld in artikel 29, lid 1 van de Wet bodembescherming; geen sprake is van zodanige risico's als bedoeld in artikel 37, lid 1 van de Wet bodembescherming dat spoedige sanering noodzakelijk is. Inzage U kunt de ontwerpbeschikking en de overige van belang zijnde stukken vanaf 18 april 2007 gedu rende 6 weken op de volgende plaatsen inzien: bij de balie Bouwen Wonen en Milieu, Stadswinkel, Stadserf 1 maandag 12.00 uur tot 16.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdag van 8.00 tot 20.00 uur, telefoon 010 - 2465565. De beschikking is ook digitaal te bekijken op de website van de gemeente Schiedam. Zie hiervoor www.schiedam.nl. Vervolgens klikt u onder het kopje snel naar' op vergun ningen en bekendmakingen Zienswijzen Belanghebbenden kunnen gedurende de bovengenoemde termijn hun zienswijze over de ontwerp beschikking zowel schriftelijk als mondeling kenbaar maken aan burgemeester en wethouders van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met AG. van Vliet van de afdeling Bouwen en Milieu, telefonisch bereikbaar op: 010 246 5800. Wbb-code: SC060600182 Colofon Openingstijden Stadswinkel Gemeentelljk Informatiepunt Stadswinkel, Stadserf 11 Tel.: (010) 246 53 04 Stadskantoor Tel.: (010) 246 55 55 Fax: (010) 473 70 21 maandag 12.00 tot 16.00 uur Postadres Postbus 150113100 EA Schiedam E-mail: info@schiedam.nl I dinsdag t/m vrijdag 08.00 tot 16.00 uur donderdag 08.00 tot 20.00 uur Buiten kantooruren voor spoedeisende veiligheldszaker Tel.: (010) 246 54 00 Gemeenteber

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2007 | | pagina 4