SCHIEDAM Verkopers m Frankelandgroep wil na zege de klant de hulp laten kiezen 15%*®^ €Ui» www.ijssalon-lavenezia.nl zonder watervrees! IB ZONDAG 20 MEI GEOPEND DIGITALE FOTO-SERVICE Degradatie Excelsior'20 na een jaar hoofdklasse De Boer moet eenheid waarborgen in Oost Molendag: windkracht 5 en krakende vloeren Edah ^WERELD f^WINKEL IKdfiHHH GEVESTIGD! maassta Voile tassen voor 'n schijntje. Dinsdag 22 mei Hennep kwekerij ontmanteld Hulp bij AOW-gat Jubileum Promskoor Spirit ook kampioen Westblaak 180 Tel. 010-4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 eurocent p. min.) Oplage 38.000 Totale oplage 621.385 SCIllGCIcim 16 mei 2007 14e Jaargang nr 20 GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT BOUIVIAKM meubelen Hemelvaartsdag 17 mei open van 11.00 -17.00 uur Kijk verderop in deze krant voor meer informatie. Net snetstgroeiende sanitairroerk van Nederiand zoekt- TIJDELIJK Vanaf 11 mei kunt u ons tijdelijk vinden op de ROTTERDAMSEDIJK 441 3112 AS SCHIEDAM Het telefoonnummer is ongewijzigd: 010-2731385 VAN 12.00 UUR I TOT 17.00 UUR I Schiedam WD hoont wethouder weg: 'Mevrouw is verbaasd?' maassta Gratis afhalen Van Loenen Decokav Edah aan het Hof van Soaland in Schiedam sluit op donderdag 24 mei a.s. om 13.00 uur de deuren. Binnenkort wordt op deze locatie een nieuwe PLUS supermarkt geopend. ^Cbappend Mededeling aan onze adverteerders in prijs verlaagd! IVIDE#AUDI K\V dr buurt! IJsselmondselaan 175, Rotterdam, telefoon (010) 284 2111. U vindt ons aan de N210 Capelle a/d IJssel naastbedrijvenpark Rivium. Gratis parkeren. Bouman blijft bijzonder www.bensanitair.nl X. Jfr van er voor wereldburg dan 20 vakxakcn altijd bij www.boumanmeubelen.nl Nu gratis hoofdbord bij een complete verstelbare Lund boxspring combinatie. Of 50% korting op hoofdbord bij een vaste Lund combinatie. Er is al een Lund basic combinatie vanaf 2499,- HKpn Prof. Kam. Onneslaan 82 3112 VJ Schiedam Telefoon 010 - 415 35 53 www.tweewielerpaleis.nl Wij wensen onze lezers en adverteerders fijne feestdagen. Directie Maasstad weekbladen V e e k b I a d w e e k b I a d e Bij deze adressen: Woon-f Vaienusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadsetf 1 Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplem 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. NotenslaaMSO Wiikgebouw De Erker Jan van Avwiestraat Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hot van Spaland 6 Tabakshop Parkweq Paricweg404 Bewonersvereniqinq Schiedam-Oost Boertiavelaan 79 Drop-it Lange Kerkstraat 86 Stichtinq Hoefnaoel St. Luduinastraat 96A SCHIEDAM - Champagne bij Frankeland, azijn voor de wethou- ders. Het Gerechtshof in Den Haag veroordeelde de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis donderdag tot het definitief staken van de lopende aanbesteding van huishoudelijke hulp. Een gevoelige nederlaag want de betrokken wethouders gingen bijna tegen beter weten in door met de thuiszorg aanbesteden aan marktpartijen van elders, in plaats van aan de lokale aanbieders zoals de Frankelandgroep. Het Gerechtshof verbood de drie gemeenten de thuiszorg op dit mo ment te gunnen aan marktpartijen. De hele aanbesteding moet over. Daarmee krijgt de Frankelandgroep alsnog de kans om haar kwalitei- ten te bewijzen. „lk voorspel je: wij gaan groeien", zegt directeur beheer Ben de Koning, „want wij hebben bij de bevolking een goe- de reputatie." Terwijl wethouders Christine Daskalakis (Schiedam), Cees Oostrom (Vlaardingen) en Pieter Kromdijk (Maassluis) hun wonden likken en in een geza- menlijke persverklaring laten weten zich te beraden op de te nemen stappen, stelt Ben de Koning met- een de oplossing voor. Zijn hand- reiking is het Zeeuwse model, dat landelijk opzien baart en ook door staatssecretaris Jet Bussemaker van Volksgezondheid wordt geprezen. Hierbij stelt de gemeente een bestek vast en kunnen thuiszorgaanbieders bewijzen dat ze aan de kwaliteits- criteria voldoen. Vervolgens kan elke klant kiezen uit die aanbieders. „Iedere individuele klant kan dan zelf uitmaken door welke organi- satie de thuiszorg wordt geleverd. Ben de Koning: „Dat is voor alle partijen de beste manier: voor de klant, want die heeft invloed op de zorg die nodig is; en voor de ge meente, want die stelt zelf de prijs vast; en voor ons, want ik verzeker je dat heel veel mensen ons wil- len voor de huishoudelijke hulp. Vanuit onze aanleunwoningen en servicecomplexen hoorden wij de laatste maanden grote zorgen: het KOOP ONS IEEC! blijft toch allemaal wel zoals het is? Welzeker: het blijft zoals het is, wij laten niemand de dupe worden van ons conflict met de gemeenten. Juist in de zorg was alles nu zo goed geregeld in Schiedam, Vlaardin gen en Maassluis. Wij hebben ons nog nooit zo beledigd gevoeld, als toen de gemeenten zeiden dat wij niet geselecteerd waren omdat we onvoldoende ervaring hebben." De Koning vindt de wijze, waarop de Frankelandgroep werd gepasseerd, niet goed voor de persoonlijke ver- houdingen. „We kregen een formele brief dat we niet in aanmerking kwamen. Een koude douche. De contacten zijn toch van dien aard, dat de wethouder even de telefoon kan pakken om te zeggen: je krijgt een formeel briefje? Zodat je er over kunt praten? Wij helpen de gemeente toch ook? Door het fail- lissement van Thurlede te voorko- men hebben wij de gemeente van een miljoenenverlies bevrijd want de gemeente stond garant voor de leningen. Dan verwacht je toch ook dat de gemeente netjes omgaat met lokale partners? Dat is niet gebeurd en dat doet pijn. Ik heb nog geen wethouder horen zeggen: wat ver- velend wat er gebeurd is. Maar toch zeggen wij: laten we gezamenlijk verder gaan en de thuiszorg ook voor de toekomst perfect regelen." In de Schiedamse gemeenteraad heeft de WD het feist kritiek ge leverd op de eigenzinnigheid van burgemeester en wethouders, die aan de Frankelandgroep voorbij gingen. „We zijn terug bij af, terug bij de situatie van mei 2006", zeg gen VVD-raadsleden Ad Mostert en Rob Oosthof. „Eind augustus kwamen we tot de ontdekking dat de lokale aanbieders uitgesloten dreigden te worden. De WD heeft toen geprobeerd het college om te krijgen. Dat lukte niet, want wet houder Daskalakis zei geen tijd te hebben. De aanbesteding moest per 1 januari 2007 geregeld zijn. De gemeente Schiedam moest zo nodig de eerste in Nederiand zijn, die de Wet Maatschappelijke Ondersteu- ning op dit punt uitvoerde. De WD pleitte daarna opnieuw om de aan- bestedingsprocedure direct stop te zetten en opnieuw te beginnen. De gemeenteraad steunde op 6 novem- ber onze motie hierover. Maar de wethouder ging door en waar staat Schiedam nu? Ruim tien maanden vertraging, verstoorde verhoudin- gen, veel dure tijd van ambtenaren en raadsleden verkwanseld. En ge- meenschapsgeld verkwist, omdat de gemeenten nu veroordeeld zijn om de kosten te betalen van het kort geding en het hoger beroep." De WD is honend over de uitspraak van wethouder Daskalakis, dat zij verbaasd is dat de aanbesteding he- lemaal overnieuw moet. „Mevrouw is verbaasd? Hadden we iets anders kunnen verwachten dan deze bla- mage? Mogen we nu eindelijk eens de moed hebben om zinnige be- sluiten te nemen?" zeggen Mostert en Oosthof. De WD stelt dat een inkoopbeleid meer vergt dan alleen maar zoeken naar de goedkoopste aanbieder. En dat de Frankeland groep niet in aanmerking mocht ko- men omdat de Europese regelgeving dat zou verhinderen, vindt de WD getuigen van bestuurlijk-politieke onkunde. De WD roept op tot een extra commissievergadering over de thuiszorg: „Laten we nu eindelijk maar eens op basis van gezond ver- stand besluiten nemen in plaats van via gerechtelijke procedures. Dan gaat het hopelijk sneller." Kor Kegel SCHIEDAM - Kinderen en de welzijnsorganisatie Thuis Op Straat gingen afgelopen vrijdag in een protesttocht tegen zinloos geweld de straat op. De bonte stoet ging onder meer door Nieuwland. De kinderen werden muzikaal begeid door en Iuidruchtige brassband. Na afloop lieten de deenemende kinderen witte ballonnen op. TOS wil de prostesttocht jaarlijks houden. „Het is goed regelmatig aandacht te besteden aan zinloos geweld. Ook onder kinderen gebeurt natuurlijk wel eens wat", vertelt Dineke van Leeuwen over de aanleiding. De TOS-vrouw genoot vrijdag van de optocht. „Het zag er prachtig uit. Volgend jaar weer en dan weer wat groter." Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Met onmiddellijke ingang is Dennis van den Berg opgestapt als voorzitter van de be- wonersvereniging Schiedam-Oost. Hij ging volgens een verklaring van het bestuur weg omdat hij de functie niet meer kon combineren ..met de toenemende drukte in zijn persoonlijke leven", maar op de achtergrond speelde dat Dennis van den Berg geregeld de tijd niet nam om draagvlak te vinden voor zijn uitgesproken standpunten. Daardoor werd de bewonersver- eniging Schiedam-Oost (BVSO) te vaak vereenzelvigd met de persoon Van den Berg en kwamen nuan ces van andere bestuursleden on voldoende uit de verf. Bestuurslid Tjalling de Boer is door de leden aangezocht om meteen de fakkel over te nemen. Met Tailing de Boer als voorzitter moeten de eenheid en eensgezindheid in Schiedam-Oost terugkomen. De probleemwijk is gebaat bij een goede gezamenlijke inzet van alle betrokkenen, vinden de leden. Dennis van den Berg was ook niet meer voor een andere bestuursfunc- tie beschikbaar. „Hij was ook bezig met de camping en allerlei andere dingen en er zou voor Schiedam- Oost steeds minder tijd beschikbaar zijn," vat een woordvoerder in Klu- phuis Oost aan de Boerhaavelaan de kwestie samen. Het nieuwe bestuur prijst overigens zijn inzet en het af- scheid van Van den Berg verliep in vriendelijke sfeer. Dennis van den Berg heeft op zijn specifieke wijze veel voor de bewonersvereniging betekend, is het welgemeende com- mentaar. Jan Visser en Niels Puister zijn als nieuwe bestuurleden in het bestuur van de BVSO gekozen. Mi randa Geervliet blijft onverminderd actief in het bestuur en bestuursle den Van Boekel en Van Oudenaarde werden herkozen. Kor Kegel SCHIEDAM - Op grond van de opiumwet werd afgelopen woens- dag door de politie een onderzoek gedaan in een woning aan de Van Haarenlaan. Ter plaatse werd een hennepkwekerij aangetroffen met ruim 400 planten. De ROTEB heeft de kwekerij inmiddels ontmanteld. De politie stelt een onderzoek in naar de eigenaar van de kwekerij. Op de tweede jeneverreunie komt maar een enkeling opdagen. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - De windkracht 5 van zaterdagmiddag was een lekker windje voor de molenaars. Voor de gewone bezoeker van de Molen dag voelde het echter meer als een storm. Vandaar misschien dat er maar weinig bezoekers afkwamen op de feestelijke dag rond de Schie damse 'reuze'-molens die alien na tuurlijk op voile kracht draaiden. Het thema dit jaar was 'flourpower' oftewel 'meelkracht' maar meteen ook een verwijzing naar de mu- ziek en kleding van de jaren'60. Met hippies, peace, love en cabines maar feitelijk met de haren erbij gesleept door de Schiedamse Mo- lenstichting. Met hippie-artiesten die buiten haast niet boven de wind uitkwamen. De meeste bezoekers trok het jenevermuseum met een gratis proeverij door jeneverfabri- kanten, optredens in hippiestijl en een jeneverreunie. Alles door el- kaar. Door de krakende vloeren en de Iuidruchtige proevers was de lezing evenwel niet te verstaan. Een beroemd genealoog vertelde in deze lezing over zijn zoektocht naar een familielid en distillateur A. Houtman. „De rondleiding door Hulskamp -een verklede museum- vrijwilliger— gaat zo beginnen", een stem als op een perron schalt. Ook op de tweede jeneverreunie komt maar een enkeling opdagen. De pers die zich met vragen stort op de oud-werkers van de jeneverindu- strie lijkt in de meerderheid. Frank Willemse SCHIEDAM - In de Tweede Ka- mer was onlangs het AOW-gat dat sommige ouderen in Neder iand treft, aan de orde. Met name allochtone ouderen zijn hiervan de dupe. Deze migranten zijn weliswaar in de jaren zestig al naar Nederiand gekomen maar zijn pas op latere leeftijd premie gaan betalen. Daardoor hebben zij onvoldoen de AOW-rechten opgebouwd. Het gevolg is dat zij nu met een AOW-gat zitten. In Schiedam is dit probleem al langer bekend en de gemeente werkt samen met de stichting Ouderenwerk om hier wat aan te doen. Sinds 2001 worden door de adviseurs van Ouderenwerk huisbezoeken afgelegd bij 65- plussers met een laag inkomen. In 2006 zijn bijvoorbeeld 240 huishoudens geinformeerd over de nieuwe zorgverzekeringswet en de mogelijkheid om via de gemeente Schiedam een collec- tief'aanvullende verzekering af te sluiten. De mensen krijgen niet alleen informatie maar ook hulp bij het invullen van de formulieren. Als tijdens het huisbezoek aanvul- lende vragen op het gebied van wonen. gezondheid en welzijn blijken te leven dan volgt een tweede bezoek van een oude- renadviseur om de antwoorden te geven. SCHIEDAM - Het Promskoor Schiedam viert op 15 juni het eerste lustrum met een jubileum- concert in De Ark in Schiedam. In 2000 en 2002 als projectkoor voor de eerste Schiedam Prom- sen begonnen, werd vervolgens doorgestart als officieel Proms koor Schiedam. Het koor is een onderdeel van muziekvereniging Sint Radboud. Het 5-jarige koor bestaat uit vijf- tig mannen en vrouwen die alien auditie hebben gedaan om toe- gelaten te worden tot het koor. Op het jubileumconcert, dat het thema 'Tijd' heeft meegekregen, zal het koor zich van verschil- lende, soms verrassende, kanten laten zien. Pop, klassiek, musi cal, close harmony en muziek van vroeger en nu, alles komt 15 juni voorbij. De muziekavond wordt gehou- den in De Ark aan het Hargplein 101 in Schiedam. Aanvang 20.00 uur. Kaarten kosten 5,00 euro. Informatie: www.sintradboud.nl of 010-473 8188. In verband met Pinksteren zijn onze kantoren op maandag 28 mei de gehele dag gesloten. Graag verzoeken wij onze adverteerders om het materiaal voor de kranten van 30 en 31 mei uiterlijk vrijdag 25 mei om 12.00 uur aan te leveren. Digitaal formaat 11,4 x 15,2 cm 50 stuks SCHIEDAM - De mannen van hockeyclub Spirit promoveerden reeds twee weken geleden naar de eerste klasse maar de Schie- dammers konden afgelopen zondag opnieuw de champagne ontkurken. Met de winst op Hoeksche Waard, 3-0, werd ook het kam- pioenschap in de tweede klasse A veilig gesteld. Stadgenoot Asvion was minder succesvol en verspeelde zondag haar goede uitgangspunt op het kammpioenschap in de eerste klasse. De ploeg van Ronald Jacobs speelde in de uitwedstrijd bij Aeolus gelijk, 1-1, en zagen daar door concurrent Push de koppo- sitie overnemen. Om alsnog het kampioenschap te pakken dient Asvion nu komende zondag te winnen van MOP. Push moet op dat moment dan wel punten morsdn tegen Cartouche. *alle artikelen m.u.v. rookwaren, statiegeld, postzegels, beltegoed- en strippenkaarten (OP=OP)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2007 | | pagina 1