www.schiedam.nl pp Mt Uittreksel of kapvergunning aanvragen? m m m gemeente Schiedam Dat kan 24 uur per dag via het Digitaal Loket op Schiedam.nl Digitaal Loket V \lF- Bouwzaken Wijzigingsprocedure artikel 11 WRO, Doeleplein 1 Kennisgeving Monumentenwet 1988 verzonden 22 mei 2007: Aanvraag exploitatievergunning Wet milieubeheer Gedachtewisseling Kennisgeving Wet milieubeheer Deze mensen lijden aan dementie. Een van hen heeft het. Stuur een Zonnebloemkaartje: een gelukwens die dubbel telt! Week 22 Woensdag 30 mei 2007 Week 22 MAASPOST 1-2-3 - XQ02 Geinteresseerden kunnen over het onderstaande en voor inzage in (archief)stukken nadere informatie verkrijgen bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, Stadswinkel, Stadserf 1, maandag van 12.00 tot 16.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur en donderdag van 8.00 tot 20.00 uur, telefoon (010) 2465565. Ingekomen aanvragen van 14 mei 2007 t/m 24 mei 2007: bouwaanvragen: V.d. Tempel Bouw verzwaarde betonvloer Ontwikkeling plaatsen Huisman Vastgoed B.V. kantoorgebouw vergroten (le fase) Fred Tessler Teken en Adviesbureau B.Jansen H. Janse J B Vastgoed B.V. Admiraal Trompstraat 2, 3115 HH Admiraal Trompstraat 2, 3115 HH Degerfors 34, 3124 RA Graaf Florisstraat 43, 3117 PJ Jan Steenstraat 83, 3117 TC Kommiezenlaan 34, 3125 AN/ Bettoweg 27, 3125 AB Lange Kerkstraat 76B, 3111 NR Noordvest 129-131, 3111 PG Oude Kerkhof 3, 3111 NT Plein Eendragt 11, 3111 AR Rustenburg 9, 3111 AK Verleende bouwvergunningen: verzonden 22 mei 2007: s-Gravelandseweg 365, 3125 BJ HSV Hamers-Spijkers Burg, van Haarenlaan 952, 3118 GL SOVOS E. Colle C. Duifhuizen M.E.M. v.d. Toorn B.F.B.S. b.v. J. Rietveld Mieriksveld 13, 3124 CK Parkweg4l5, 3121 KK Van der Leeuwlaan 3, 3118 LP verzonden 24 mei 2007: Tjotter 4,3123 BW C.W.M. de Vette R.K.S.V. Excelsior '20 SOVOS woning vergroten (2e fase) (herziene aanvraag) badkamer vergroten woning vergroten gevels gedeeltelijk vernieuwen gevel schoonmaken en nieuwe voegen (herziene aanvraag) voegen voorgevel veranderen/garagedeur voordeur vervangen (herziene aanvraag) 2 tuimeldakvensters plaatsen bedrijfsruimte tot kantoor verbouwen woning vergroten (herziene aanvraag) wijzigen van de gevel (2 voorzetdockshelters plaatsen) schoolgebouw gedeeltelijk veranderen entree vergroten houten prefab gebouw plaatsen schoolgebouw gedeeltelijk veranderen M. Schmerda R Ketting dakkapel plaatsen Geweigerde beschikkingen bouwvergunning: verzonden 23 mei 2007: Schoener 2, 3123 BP J. van de Graaf veranderen van de achtergevel van een bijgebouw op het voorerf N.B. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen een besluit (verleende/ geweigerde bouw- en sloopvergunning of -melding) binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (schriftelijk) een gemotiveerd bezwaarschrift bij bur- gemeester en wethouders indienen. U wordt verzocht om tegelijkertijd met het indienen van het bezwaarschrift een afschrift van het bestreden besluit mee te zenden. Omdat het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet schorst, kan de belanghebbende, indien hij/zij van mening is dat de behandeling van zijn/haar bezwaren onverwijlde spoed vereist, verzoeken om een voorlopige voorziening (waar- door het besluit wel geschorst kan worden). Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de Rechtbank Rotterdam (sector Bestuursrecht), t.a.v. Voorzieningenrechter, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan nadat een bezwaarschrift is ingediend. Burgemeester en wethouders van Schiedam maken bekend dat zij voornemens zijn: De bestemming "Maatschappelijke doeleinden" om te zetten in de bestemming "Stedelijke doeleinden" ten behoeve van het perceel Doeleplein 1 Het perceel Doeleplein 1 ligt in het gebied waarop bestemmingsplan "Binnenstad 2003" van toepassing is. Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 16 februari 2004 en gedeeltelijk goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 5 oktober 2004. Het perceel heeft de bestemming "Maatschappelijke doeleinden". Het omzetten van de huidige bestemming in de bestemming "Stedelijke doeleinden" kan door middel van het volgen van een wijzigingsprocedure waarin het bestemmingsplan voorziet. Ingevolge artikel 28, lid I, onder e, van de voorschriften behorende bij het bestem mingsplan "Binnenstad 2003" zijn Burgemeester en wethouders bevoegd overeenkom- stig het bepaalde in artikel 11 van de Wet op de Ruifntelijke Ordening het plan te wijzigen, voorzover de wijzi-iging betrekking heeft op het wijzigen van de bestemming "Maatschappelijke doeleinden -M-" in de bestemming "Stedelijke doeleinden SD-". Het voornemen tot toepassing van de wijzigingsbevoegdheid ligt gedurende 2 weken, met ingang van donderdag 31 mei 2007 tot en met woensdag 13 juni 2007 ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu van de stadswinkel in het stadskantoor, Stadserf 1 te Schiedam. De openingstijden van de stadswinkel zijn: maandag van 12.00 tot 16.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur en donderdag van 8.00 tot 20.00 uur. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk zienswijzen tegen het voor nemen indienen bij het college van Burgemeester en wethouders, t.a.v. het hoofd afde- ling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Ontwerpbeschikking Onderwerp Burgemeester en Wethouders van Schiedam maken bekend de navolgende aanvraag om vergunning op grond van de Monumentenwet 1988 te hebben ontvangen. Op 15 februari 2007 is een aanvraag ontvangen van Noordvest Vastgoed v.o.f. om een vergunning voor het wijzigen van het rijksmonument Lange Haven 37, 3111 CA Schiedam. De aanvraag betreft in hoofdlijnen het maken van een binnenpui op de begane grond achter de voorgevel. De bestaande deuren op de begane grond blijven gehandhaafd en zuilen zover mogelijk worden opengezet (geen wijziging aan de bestaande scharnieren). Burgemeester en Wethouders van Schiedam hebben het voornemen de gevraagde vergun ning te verlenen. Aan de vergunning zullen voorwaarden worden verbonden. Inzage U kunt de ontwerpbeschikking, de aanvraag en de overige van belangzijnde stukken van 31 mei 2007 tot en met 12 juli 2007 op werkdagen inzien: maandag van 12.00-16.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.00-16.00 uur en donderdag van 8.00 -20.00 uur. Zienswijze Wanneer u een zienswijze hebt over de inhoud van de ontwerpbeschikking kunt u deze tot en met 12 juli 2007 schriftelijk of mondeling kenbaar maken aan Burgemeester en Wethouders van Schiedam p/a Afdeling Bouwen en Milieu, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Uw persoonlijke gegevens worden niet bekend gemaakt als u hierom, bij voor- keur in een aparte brief, vraagt. Als u behoefte hebt aan een gedachtewisseling over het ontwerp van de beschikking, kunt u daarom telefonisch bij de Gemeente Schiedam verzoeken. Een verzoek om een gedachte wisseling kan tot uiterlijk een week voor het einde van de inzage termijn worden gedaan. U kunt te zijner tijd alleen beroep tegen de beschikking instellen als u belanghebbende bent en als u een zienswijze hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. Dit is ook mogelijk als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet verweten kan worden dat u geen zienswijze hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. De beschikking zal afgegeven worden met in acht name van ingediende zienswijzen. Naar aanleiding van de ter inzage legging van de ontwerpbeschikking van Stichting "De Geinteresseerden kunnen over het onderstaande en voor inzage in (archief)stukken nadere informatie verkrijgen bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, Stadswinkel, Stadserf 1, maandag van 12.00 tot 16.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur en donderdag van 8.00 tot 20.00 uur, telefoon (010) 2465565. Verleende sloopvergunningen/sloopmeldingen: verzonden 16 mei 2007: Broersveld 142, 3111 LK Gemeente Schiedam Burg, van Haarenlaan 952, 3118 GL SOVOS Fokkerstraat 550, 3125 BE Groeneweg 23A, S.J. Poot Van der Leeuwlaan 3, 3118 LP Gemeente Schiedam, afd. REO asbest verwijderen SOVOS verzonden 24 mei 2007: Bernard Zweersplein 33, 3122 TV Bek Installatiebedrijf Fazantlaan 28, 3121 XC Hargalaan 2, 3118 JA Lange Haven 65, 3111 CB MSHW Support BV Accor Business Leisure Hotels Rijksgebouwendienst, directie beheer asbest verwijderen onderwijsgebouw gedeeltelijk slopen diversen houten berg ruimten slopen schoolgebouw gedeeltelijk slopen leidingkokers/riolering/ ventilatie gedeeltelijk slopen afvoer gedeeltelijk slopen asbest gedeeltelijk verwijderen asbest verwijderen N.B. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen een besluit (verleende/geweigerde bouw- en sloopvergunning of -melding) binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (schriftelijk) een gemotiveerd bezwaarschrift bij bur gemeester en wethouders indienen. U wordt verzocht om tegelijkertijd met het indienen van het bezwaarschrift een afschrift van het bestreden besluit mee te zenden. Omdat het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet schorst, kan de belanghebbende, indien hij/zij van mening is dat de behandeling van zijn/haar bezwaren onverwijlde spoed vereist, verzoeken om een voorlopige voorziening (waar- door het besluit wel geschorst kan worden). Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de Rechtbank Rotterdam (sector Bestuursrecht), t.a.v. Voorzieningenrechter, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan nadat een bezwaarschrift is ingediend. Bij de burgemeester is een aanvraag ingediend voor het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 2.3.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Schiedam, ten behoeve van de overname van het horecabedrijf cafe Doe Rustig (voorheen cafe De Dijk), gevestigd in het pand met adres Rotterdamsedijk 146a, 3112 BJ Schiedam. De aangevraagde openingstijden van het horecabedrijf zijn: zondag t/m donderdag van 11.00 uur tot 01.00 uur, vrijdag en zaterdag van 11.00 uur tot 02.00 uur, De aangevraagde openingstijden van het terras worden geexploiteerd maandag t/m zondag van 11.00 uur tot 22.00 uur, Vanaf 30 mei 2007 ligt de aanvraag vier weken ter inzage bij het Gemeentelijk Informatiepunt in de Stadswinkel. Gedurende deze periode bestaat voor belanghebbenden de mogelijkheid mondelinge of schriftelijke zienswijzen over de aanvraag naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen onder vermelding van 'zienswijze Rotterdamsedijk 146a worden gericht aan de burgemeester van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Ontwerpbeschikking Algemeen Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroorza- ken, kunnen op grond van de Wet milieubeheer een vergunning nodig hebben. Deze ver gunning moet in veel gevallen worden aangevraagd bij de gemeente. De procedure voor het behandelen van de aanvraag bestaat uit twee stappen: het opstellen van een ontwerp van de vergunning (ontwerpbeschikking) en vervolgens het verlenen van de vergunning (beschikking). Onderwerp Burgemeester en wethouders van Schiedam hebben op 24 oktober 2006 een aanvraag om vergunning op grond van de Wet milieubeheer ontvangen. Het gaat om een aanvraag van PKS Schiedam B.V. om een vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een groothandel in onderhoudsproducten, schoonmaakmiddelen en brandstoffen aan de Fortunaweg 62-66 te Schiedam. Burgemeester en wethouders van Schiedam hebben het voornemen de gevraagde vergun ning te verlenen. Aan de vergunning zullen voorschriften worden verbonden ter bescher- ming van het milieu. Inzage U kunt de ontwerpbeschikking, de aanvraag en de overige van belang zijnde stukken van 31 mei 2007 tot en met 11 juli 2007 op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur inzien in het kantoor van de DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR), 's Gravelandseweg 565 te Schiedam. Na telefonische afspraak kunnen de stukken gedurende deze periode ook buiten kantoor- uren worden ingezien in het kantoor van de DCMR, tel. (010) 2468 621. Na bovenge- noemde periode is inzage van de stukken mogelijk in het kantoor van de DCMR. Zienswijzen Wanneer u zienswijzen hebt over de inhoud van de-ontwerpbeschikking, kunt u deze tot en met 11 juli 2007 schriftelijk kenbaar maken aan burgemeester en wethouders van Schiedam, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. Uw persoonlijke gegevens worden niet bekendgemaakt als u hierom, bij voorkeur in een aparte brief, vraagt. U kunt te zijner tijd alleen beroep tegen de beschikking instellen als u belanghebbende bent en als u zienswijzen hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. Dit is ook moge lijk als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet verweten kan worden dat u geen ziens wijzen hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. Inlichtingen Voor informatie over de aanvraag en de ontwerpbeschikking kunt u zich wenden tot de heer A.M. de Reuver van de DCMR, tel. (010) 2468 340. Voor vragen over de procedure en ter inzage legging en voor kopieen (tegen betaling) van de ter inzage gelegde stukken kunt u contact opnemen met het bureau Documentaire Informatievoorziening van de DCMR, tel. (010) 2468 621. Projectnummer: 400989 Ontwerpbeschikking Artikel 8.24 8.23 Gemeente Schiedam Naar aanleiding van de ter inzage legging van de ontwerpbeschikking van Stichting "De Noletmolen" betreffende aanpassing van de vergunningvoorschriften op grond van artikel 8.24 8.23 is verzocht om een gedachtewisseling te houden. Deze gedachtewisseling wordt gehouden op donderdag 7 juni 2007, aanvang 17.00 uur, in de fdmzaal van de DCMR, 's-Gravenlandseweg 565 te Schiedam. Tijdens deze bijeenkomst zal er een toe- lichting worden gegeven op de wijziging van de vergunning en kunt u ook nog monde linge zienswijzen indienen. Een ieder is hierbij welkom. Inzage U kunt de ontwerpbeschikking, het verzoek en de overige van belang zijnde stukken van 10 mei 2007 tot en met 20 juni 2007 op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur op de volgende plaatsen inzien: het kantoor van de DCMR Milieudienst Rijnmond, 's-Gravelandseweg 565 te Schiedam. Inlichtingen Voor informatie over de gedachtewisseling en de ontwerpbeschikking kunt u zich wen den tot de heer A.M. de Reuver van de DCMR, telefoonnummer (010) 2468340. Projectnummer: 418476 Colofon Stadskantoor Tel.: (010) 246 55 55 Fax: (010) 473 70 21 E-mail: info@schiedam.nl Openingstijden Stadswinkel maandag 12.00 tot 16.00 uur dinsdag t/m vrijdag 08.00 tot 16.00 uur donderdag 08.00 tot 20.00 uur Gemeentelijk Informatiepunt Stadswinkel, Stadserf 11 Tel.: (010) 246 53 04 Postadres Postbus 1501 j 3100 EA Schiedam Buiten kantooruren voor spoedeisende veiligheidszaken Tel.: (010) 246 54 00 lies j? a Voor iedereen die met dementie te maken krijgt, is de ziekte een ramp. Of u het nu hebt of niet. Slechts een ding is zeker: u moet er mee leren leven. En daarbij kunnen wij u helpen, nu en in de toekomst. Wij zijn er voor u en we zulien u niet vergeten. Steun ons. Giro 2502, www.alzheimer-nederland.nl.Als u wilt praten over dementie, Alzheimertelefoon: (030) 656 75 11. Vergeet niemand. DEZ0NNEBLDEM Bt ffvchap' Verkrijgbaar bij onder andere kijk voor verkooppunten op www.zonnebloem.nl De Zonnebloem kleurt je wereld. m Vogelbescherming NEDERLAND De leefgebieden van onze vogels staan steeds meer onder druk. Help mee ze te beschermen, word lid. vogelbescherming.nl .V Gemeenteber"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2007 | | pagina 2