Trouwen in het stadhuis- vroeger en nu Draag een kandidaat voor voor de Bob Verbiest Cultuurprijs www.schiedam.nl Het Ondernemersloket Wijkoverleg Centrum Afsluiting Kreupelstraat - Lange Kerkstraat - Baan De Parade 2007/2008 is uit! Herinnering: 1 juni 2007 sluiting indieningstermijn evenementensubsidies Paspoort of rijbewijs aanvragen? Maak een afspraak! gemeente Schiedam Week 22 Woensdag 30 mei 2007 voor alle (startende) ondernemers in Schiedam Stadserf 1 3112 DZ Schiedam 010-246 5304 info@schiedam.nl Openingstijden: maandag 12.00 uur -16.00 uur dinsdag, woensdag, vrijdag 8.00 -16.00 uur donderdag 8.00 uur - 20.00 uur Op dinsdag 5 juni komt het wijkoverleg voor Centrum bij elkaar. De bewoners van het Centrum zijn van harte welkom. Wilt u aanwezig zijn bij deze vergadering, bij deze het verzoek om dit vooraf te mel- den bij de afdeling Wijkzaken, tel. nr.: 010 - 2465590. I I Bouwplan binnenplanse vrijstelling (artikel 15 WRO) m Tijdelijke vrijstelling bestemmingsplan (artikel 17 WRO) De Bob Verbiest Cultuurprijs is een van de belangrijkste en grootste cujtuurprijzen van Nederland. Het doel van deze prijs is erkenning te tonen voor beeldend kunstenaars, initiatiefnemers, podiumkunstenaars, musici, organisatoren, schrijvers, dichters, architecten, onderzoekers, degenen die zich inzetten voor behoud en restauratie van erfgoed en anderen die zich met voile overtuiging inzetten voor de cultuur als een van de belangrijkste waarden in onze samenleving. Deze cultuurprijs die tweejaarlijks wordt uitgereikt, is een initiatief van de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen en het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Bijzonder aan de Bob Verbiest Cultuurprijs is dat iedereen in de genoemde gemeenten een voordracht mag doen. De winnaar van de Bob Verbiest Cultuurprijs ontvangt op 12 oktober 2007 een oorkonde en een bedrag van 25.000 euro. De beoordeling Het stichtingsbestuur toetst en beoordeelt de inzendingen. De genomineerde kandidaten worden vervolgens voorgelegd aan de jury. Bij de beoordeling wordt gelet op conceptuele kwaliteiten; oorspronkelijkheid; voorbeeldwerking ten aanzien van anderen en de mate waarin de aandacht buiten de stads- en regiogrenzen is getrokken. De Bob Verbiest Cultuurprijs is geen oeuvreprijs en ook geen onderscheiding voor werk dat al langer geleden is uitgevoerd, gepubliceerd of opgevoerd. Hoe een voordracht indienen? Tot half augustus mag iedere inwoner van Maassluis, Schiedam en Vlaardingen een kandidaat voordragen. Dat kan per post (Bureau Bob Verbiest Cultuurprijs, Broersvest 75-77, 3111 LD Schiedam), via de bibliotheek of via de website waarop ook de formulieren zijn te downloaden. www.bobverbiestcultuurprljs.nl Kennisgeving voornemens Vrijstelling ex. artikel 19, lid 3 WRO W 1 5 Gemeenteberi Op vrijdag 1 juni en zaterdag 2 juni is de kruising Kreupelstraat/Lange Kerkstraat/Baan afgesloten voor verkeer vanwege straatwerkzaamheden. De afsluiting zal daadwerkelijk starten op vrijdag 1 juni na afloop van de markt om 16.00 uur. De verwachting is dat de werkzaamheden zaterdag 2 juni om 21.00 zijn afgerond Indien de werkzaamheden eerder zijn afgerond wordt de afsluiting opgeheven. Mocht blijken dat de werkzaamheden meer tijd vergen dan zal de kruising zondag 3 juni ook nog zijn afgesloten. Tijdens de afsluiting blijft gebruik van de garage aan de Kreupelstraat mogelijk. Deze is bereikbaar via de Boterstraat. De Parade, het onderwijsaanbod voor alle scholen voor basis- en voortgezet onderwjjs, is vanaf nu te bekijken op www.paradeschiedam.nl. Het betreft hier het aanbod voor het nieuwe schooljaar 2007/2008. Scholen kunnen zich gratis of tegen een klein bedrag inschrijven op vele projecten en excursies. Het aanbod bestaat uit kunst- en cultuureducatie, natuur- en milieueducatie, informatica- en techniekeducatie. Behalve dit aanbod via afdeling Educatie bieden ook een aantal ove- rige aanbieders, zoals de Bibliotheek, de GGD Rotterdam Rijnmond, de politie, Bureau Halt en Perspectief Schiedam een veelheid van projecten aan. Aan het programma "De Parade" werken vele Schiedamse en regionale instellingen mee, onder regie van de afde ling Educatie van de gemeente Schiedam. Burgemeester en wethouders maken bekend dat vergunning is aangevraagd voor Verbouwen van winkelpand Bas van der Heijden Broersveld 68-70, 3111 LJ, en het bouwen van woningen aan het Herenpad Het bouwplan is in strijd met het vigerende bestemmingsplan "Binnenstad 2003 Het bouwplan moet daarom tevens worden aangemerkt als een verzoek om vrijstelling als bedoeld in artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. In artikel 1 5 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening wordt aan burgemeester en wet houders de mogelijkheid geboden om in het bestemmingsplan een mogelijkheid op te nemen om van bepaalde voorschriften vrijstelling te verlenen. In het van toepassing zijnde bestemmingsplan is voorzien in een dergelijke vrijstellings- mogelijkheid. Burgemeester en wethouders overwegen voor het bouwplan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 3 lid 3 en 7 uit de voorschriften van het bestemmingsplan "Binnenstad 2003". Het plan ligt hiertoe van 31 mei t/m 13 juni 2007 ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, Stadswinkel, Stadserf 1, maandag 12.00 tot 16.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdag van 08.00 tot 20.00 uur, tel. (010) 2465565. Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzage legging schriftelijk zijn/haar gemoti- veerde zienswijzen tegen het verlenen van de vrijstelling kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van het hoofd afdeling Bouwen en Milieu, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Burgemeester en wethouders maken bekend dat een tijdelijke vrijstelling van het geldende bestemmingsplan "Bijdorp is gevraagd voor nabij Schiedamseweg, 3121 KH, het tijdelijk (6 maanden) aanbrengen van een afvoer- leiding t.b.v. het gemaal. Burgemeester en wethouders overwegen om, met gebruikmaking van het bepaalde in arti kel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de gevraagde vrijstelling te verlenen. Het vrijstellingsverzoek ligt hiertoe van 31 mei 2007 t/m 12 juli 2007 ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, Stadswinkel, Stadserf 1, maandag 12.00 tot 16.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdag van 08.00 tot 20.00 uur, tel. (010) 2465565. Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzage legging schriftelijk zijn/haar gemoti- veerde zienswijzen tegen het verlenen van de vrijstelling kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van het hoofd van de afdeling Bouwen en Milieu, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Al eeuwenlang is het Schiedamse stadhuis de trouwlocatie van de stad. Het Gemeentearchief Schiedam brengt dat met de nieuwste fototentoonstelling in beeld. Glasplaten, stereonegatieven, dia's, gewone of digitale foto's, de geschiedenis van de foto- grafie is terug te zien in de omvangrijke collectie van het Gemeentearchief Schiedam. Ook de keuze voor de onderwerpen is veranderd. Begin 1900 was nog sprake van gebruiksfo- tografie: portretten, foto's van gezinnen of feesten en verenigingen, voor in het familie- album of op de schoorsteenmantel. De mensen op die 'photographieen' werden toen nog afgebeeld met 'tafeltje-kleedje-stoef. De foto's die we in het Gemeentearchief bewaren, zijn op verschillende manieren bij ons terechtgekomen. Uit de professionele hoek hebben we bijvoorbeeld het beeldarchief van het tijdschrift De Schiedamse Gemeenschap. Ook hebben verschillende (pers)fotografen hun archieven aan ons geschonken. Veel van de foto's die makelaars gebruikten om pan- den te adverteren, zijn ook in onze collectie opgenomen, en deze geven vaak een interes- sant beeld van de geschiedenis van een huis. Van een heel andere orde zijn de verschillende kiekjes (vernoemd naar de Nederlandse fotopionier Israel David Kiek, 1811-1899) van particulieren of bedrijven. Die bieden een inkijkje in het dagelijks leven van Schiedammers van vroeger en nu. Tezamen maakt dat een onschatbare rijkdom aan beelden. Zo kan een foto van een verjaardag of een trouwerij nu misschien niet interessant lijken voor iemand buiten uw familie, al na het moment van de opname is het een tijdsbeeld van een situatie die er niet meer is! De komende fototentoonstelling die het Gemeentearchief organiseert, is daar een goed voorbeeld van. Op onze oproep voor oude of nieuwe trouwfoto's waarin het stadhuis een rol speelt, zijn aardig wat reacties binnengekomen. De verschillende opnamen naast elkaar geven een goed beeld van veranderingen in de samenleving. De foto's varieren van het tra- ditionele plaatje, de bruidegom met jacquet en hoge hoed en bruid met jurk en sleep, tot nu-ook-al-niet-meer-zo moderne modebeelden zoals een bruidegom met lang haar of een bruid met een hip broekpak. Op 2 juli 1941 trouwt voorslager Johannes Cornells Driel met Margaretha Noordijk. Vrienden en buurtgenoten vervoeren het paar onder grote belangstelling in een versierde fietscarrier vanaf Kreupelstraat 58 naar het stadhuis op de Grote Markt. (Skopeo beeldnummer 11019) Op 6 juni opent wethouder van cultuur Menno Siljee de nieuwe fototentoonstelling Trouwen en het stadhuis in de Stadswinkel aan het Stadserf. De tentoonstelling is uiter- aard voor iedereen kosteloos te bezoeken tijdens de openingstijden van de Stadswinkel! Het Gemeentearchief Schiedam is iedere werkdag geopend van 9 tot 17 uur en gevestigd op de derde verdieping van de nieuwbouw van het Stadskantoor, Stadserf 1Bezoek ook de webstek archief.schiedam.nl en de tentoonstellingen in de Stadswinkel. Het Gemeentearchief bewaart informatie over Schiedam en Schiedammers van 1286 tot gisteren en stelt deze gratis beschikbaar. ICULTU BOB VERBIEBTl CULTUURPRIJS Burgemeester en Wethouders van Schiedam maken bekend dat een vrijstelling ex. artikel 19, lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening is aangevraagd voor: Vergroten van de woning gefegen op het perceel De Akkers 4, 3124 AD Schiedam Het bouwplan ligt in het vigerende bestemmingsplan "Spaland West, 1 e herziening". Het bouwplan is in strijd met het vigerende bestemmingsplan, omdat op de gronden waarop de uitbouw wordt gerealiseerd, geen bouwwerken mogen worden gerealiseerd; Het bouwplan is daarom tevens worden aangemerkt als een verzoek om vrijstelling als bedoeld in artikel 15, 17 of 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. In artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening juncto artikel 20 van de Besluit op de ruimtelijke ordening 1995 wordt aan burgemeester en wethouders de moge lijkheid geboden om vrijstelling te verlenen. Artikel 19 lid 3 wet op de Ruimtelijke Ordening juncto artikel 20 lid le van de Besluit op de Ruimtelijke Ordening biedt de mogelijkheid om uitbreiding van de woning in de bebouwde kom, mits het aantal woningen gelijk blijft. Het voornemen tot vergroten van de woning gelegen op het perceel De Akkers 4 voldoet aan deze criteria en hierbij in aan- merking komt voor een vrijstellingprocedure artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijk Ordening. Het plan ligt hiertoe van 31 mei 2007 t/m 12 juli 2007 ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, Stadswinkel, Stadserf, 1, maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.00 - 17.00 uur en donderdag van 8.00 - 20.00 uur, telefoon 2465565. Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzage legging schriftelijk zijn/haar gemo- tiveerde zienswijzen tegen het voornemen tot het verlenen van de vrijstelling kenbaar maken bij het college van Burgemeester en wethouders, ter attentie van het hoofd Bouwen en Milieu, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Zoals in de aangepaste Evenementennota 2006-2009/2 is opgenomen, dienen subsidieaanvragen voor evenementen die plaatsvinden in het tijdvak 1 okto ber tot en met 13 december 2007 uiterlijk voor 1 juni a.s. in ons bezit te zijn. Aanvragen die na deze datum worden ingediend kunnen helaas niet meer in behandeling worden genomen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Afdeling Cultuur, mevrouw J. Heskes. T~ De Stadswinkel is weer gestart met de afsprakenbalie voor het aanvragen van paspoort, Nederlandse identiteitskaart en rijbewijs. Nu de zomer er aankomt, neemt het aantal aanvragen toe en dat kan leiden tot langere wachttijden. Om te voorkomen dat u lang op uw beurt moet wachten biedt de Stadswinkel, net als vorig jaar, de mogelijkheid om een afspraak te maken. U belt met de Stadswinkel en maakt een afspraak. Als u op het afgesproken tijdstip langs- komt voor uw aanvraag bent u meteen aan de beurt en hoeft u niet te wachten. Het kost u dus veel minder tijd! U kunt afspraken maken voor de dinsdag, woensdag en donder dag vanaf 10.00 uur. De woensdagmiddag wordt speciaal gereserveerd voor ouders met schoolgaande kinderen. Voor het maken van een afspraak kunt u op werkdagen tussen 8.00 en 16.00 uur bellen naar telefoonnummer 010-246 5805. Coiofon Stadskantoor Tel.: (010) 246 55 55 Fax: (010) 473 70 21 E-mail: info@schiedam.nl Openingstijden Stadswinkel maandag 12.00 tot 16.00 uur dinsdag t/m vrijdag 08.00 tot 16.00 uur donderdag 08.00 tot 20.00 uur Gemeentelijk Informatiepunt Stadswinkel, Stadserf 11 Tel.: (010) 246 53 04 Postadres Postbus 15011 3100 EA Schiedam Buiten kantooruren voor spoedeisende velligheidszaken Tel.: (010) 246 54 00 4

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2007 | | pagina 3