klein 9 10 SCHIEDAM Bezwaar tegen uitbouw constructieloods Huisman Bureau Medelanders stuit op schijnpraatjes over vrije markt Roxanne Bovenberg in Oranje schiedam www.ijssalon-lavenezia.nl CAR-HIFI SHOWDAGEN BIJ CORRECT Sportieve successen Sportinstituut Schiedam Beatrixpark vooral aan rand groener maken Diamanten jubileum AUTORUIT STUK BEL: 0800-0828 rnaass ;tac9 Terug in de tijd GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT De natuur in met jeugdkamp Van Bueren in Sportclub Schiedam Rusthuis zelf betalen Steeds meer luchtvervuiling Schiedam-West De Winkel van Beukenhof Liedjes en versjes van Annie Schiedam werkt mee aan doorstart na blunder Coolsingel Spierings- hoek 50 jaar Westblaak 180 Tel. 010-4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 eurocent p. min.) Schiedam Oplage 38.000 Totale oplage 621.385 6 juni 2007 14e Jaargang nr 23 [- 24 UUR SERVICE - Gratis sterreparatie v.a. WA extra I - Rechtstreekse schade- afwikkeling met alle verzekeraars en lease maatschappijen - Maximale korting op eigen risico - Gratis vervangend vervoer tijdens reparatie Vlaardingen Hoogstad 209,3131 KX Vlaardingen Tel. (010) 460 22 33 Gratis afhalen irado -I weekbladen dan 20 vakxaken altijd bij w I a k I I e n IB Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokav Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Wiikgebouw De Erker Jan van Avennestraat Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hof van Spaland 6 Tabakshop Parkweq Parkweg 404 Bewonersvereniqinq Schiedam-Oost Boerhavelaan 79 Drop-it lange Kerkstraat 86 Stichtinq Hoefnaqel St. Luduinastraat 96A door Kor Kegel SCHIEDAM - En ditmaal is het de verlenging van de con- structieloods, waarmee Huisman-Itrec bezwaren losmaakt bij de buurtbewoners. Tijdenlang heeft het bedrijf commotie ver- oorzaakt met de spuitloods, waar oplosmiddelen en schadelijke verfstoffen werden gebruikt, wat in de directe omgeving stank- klachten veroorzaakte en vrees voor gezondheidsrisico's. En nu er schoorstenen staan - een halve oplossing, waar Huisman noch de omgeving heil in zag - en er in een wijdere omgeving in Schiedam-West metaaldeeltjes en verfspatten worden verspreid, ontstaan er nieuwe problemen. Milieudefensie heeft bij het ge- meentebestuur een bezwaarschrift ingediend tegen verlenging van de loods, waar constructies wor den samengevoegd, instrumenten worden ingebouwd en las- en ont- vettingswerk plaatsvindt. Volgens Milieudefensie zal een toename van werk en verkeer het gevolg zijn, ook al spreekt Huisman-ltrec dat tegen. „Dat een grotere loods geen personeelsuitbreiding met zich meebrengt, komt alleen maar om- dat Huisman met onderaannemers werkt. We krijgen dus wel meer ac- tiviteiten en verkeer. Nu al liggen er betonplaten in het plantsoen, omdat de parkeerdruk rond het bedrijf te groot is," zegt Fred van der Drift, contactpersoon van Milieudefensie Schiedam en bewoner van de Fran- §ois HaverSchmidtlaan, die volgens hem in de gevarenzone ligt. „Schie- dam-West wordt steeds meer be- last met luchtverontreiniging, door toenemend autoverkeer, vrachtver- keer van de Norfolkline aan de Vlaardingse kant van Vijfsluizen en de schoorstenen van Huisman," zegt hij. Milieudefensie vindt de gemeente niet daadkrachtig. Bewoners van de bedrijfswoningen aan de Jan Evert- senweg zetten daarom hun verzoek om handhaving door de DCMR Milieudienst Rijnmond door. Ze zouden het volgens Van der Drift hebben ingetrokken, als de gemeen te en Huisman een betere oplossing hadden bedacht. Het komende lan- delijk nummer van Milieudefen sie Magazine gaat uitvoerig in op de nalatigheden van de gemeente. „Schiedam neemt de gezondheid van de inwoners niet serieus," zegt Milieudefensie. De vereniging eist dat er een nieuwe revisievergunning komt. Door de verschillende vergunningen met on- duidelijke voorschriften, is het niet meer te controleren waar het bedrijf zich nu precies aan te houden heeft, zegt Van der Drift. „Bij hoeveel geur treedt de overheid op? Dat is niet meetbaar. Het is voor de ver- gunninghouder zelf niet duidelijk, maar ook voor de DCMR en de bewoners van Schiedam-West niet helder, wanneer er opgetreden kan worden." Milieudefensie vermoedt dat ver- groting van de constructieloods in de praktijk neerkomt op meer stra- len en verven in de spuitloods. De vereniging vindt dat de gemeente moet vragen om een logboek, waar- in staat welke verfsoorten in welke hoeveelheden worden gebruikt en hoeveel stoffen er uitgestoten worden. Ook vreest Milieudefen sie meer lawaai door toename van vrachtverkeer en van schepen in de haven. SCHIEDAM - Senioren kunnen vanaf 5 juni bij het oude Weeshuis aan de Lange Achterweg 84 terecht voor een kopje koffie, het lezen van de krant, een warme maal- tijd, een klaverjasmiddag of andere activiteiten die gewenst zijn door de bewoners van het centrum. De activiteiten zijn in verband met de verbouwing van Ontmoetingscen- trum Oost van het Ouderenwerk tij- delijk verhuisd naar het Weeshuis. Ontmoetingscentrum Oost aan de Marconiweg 2 krijgt een andere, meer herkenbare ingang en is de komende maanden tijdelijk gesloten voor bezoekers. ZATERDAG ZONDAG JUNI JUNI ZIE ONZE ADVERTENTIE Kijfc ook eeos op: De geheet vernieuwde site! WWW. irado.nl NV IRADO Van Heekstraat 15 3125 BN Schiedam Tel. 010-262 1000 e-mail info@irado.nl www.irado.nl SCHIEDAM - Lekker de natuur in en een week lang buiten spelen. Elk jaar organiseert de YMCA een kamp voor de jeugd. Daar mid den op de Utrechtse Heuvelrug ligt Leusden waar elk jaar de Schie- damse jeugd een week vakantie kan vieren voor 115 euro. Er zijn drie leeftijdsgroepen: Kinderkamp voor 6 tot 9 jaar, Middenkatnp tot 12 jaar en Tienerkamp tot en met 16 jaar. De hele week ravotten, zwemmen, spoorzoeken, disco en gezellig met leeftijdgenoten bij elkaar zijn. Op- gegeven voor het jeugdkamp voor de laatste week van augustus bij Diana Schuurmans, tel. 471 13 85. SCHIEDAM - Het programma 'Sportclub schiedam'van Radio Schiedam heeft komende zondag een bijzondere gast. Presentator Patric de Boer ontvangt van 16.00 tot 17.00 uur Sparta-prof Edwin van Bueren. De Schiedamse voetballer wordt aan de tand gevoeld over het afgelopen seizoen waarin Van Bu eren uitgroeide tot een basisspeler bij sparta en zijn eerste doelpunt in de eredivisie scoorde. Sportclub Schiedam is 10 juni te beluisteren van 15.00 tot 17.00 uur op 93.1 op de kabel, 106.7 in de ether en digi- taal op kanaal 808. SCHIEDAM - Sportinstituut Schie dam heeft de afgelopen weken verschillende sportieve successen behaald. In de vechtsport Nuncha- ku-do werden door de Schiedamse sportschool van Arthur den Hamer tijdens het onlangs gehouden Eu- ropees kampioenschap vijf bekers behaald. Bij de senioren op het onderdeel 'kumite' behaalde Atabey Senyurek een eerste plaats. Ook Vincent van de Water pakte een eerste plaats in deze discipline. Teamgenoot Melvin Leusken werd tweede en Tatjana Slegt derde. Op het onderdeel 'vrije oefening op muziek' werd Bernard Roessen verrassend de derde win- naar van goud binnen het vecht- sportteam van trainer Rene de Jong. Het afgelopen weekeinde kwamen verschillende jeugdjudoka's in actie op een internationaal toernooi in Venray. Joey de Goede (tot 15 jaar en 38 kilogram) en Natasja Bastein (tot 12 jaar en 40 kilogram) behaal- den derde plaatsen. Tot slot verdiende Eri de Raad van Sportinstiuut Schiedam afgelo pen zondag zijn eerste dan bij dan examens van Nederlandse judobond in Gilze. SCHIEDAM - In Vlaardingen is het een succes. Woonzorgvoor- ziening De Oude Haven zit twee maanden na de opening al vol. Particuliere ouderenverzorging, een rusthuis dat bewoners zelf betalen, is nieuw in de regio. Daar is een markt voor, volgens ondernemers Ronald en Marieke Oostlander, die na Vlaardingen ook in Schiedam gaan beginnen. Daarvoor is een groot, statig herenhuis uit de 19e eeuw aangekocht. Op Nieuwe Ha ven 153 waar vroeger de Bouwman kliniek een dependance had en pal tegenover de Kippenbrug. Medio volgend jaar april, na een grondige verbouwing, hoopt het prive verzor- gingstehuis open te gaan Meer info: www.oudehaven.org. door Kor Kegel SCHIEDAM - Had iedereen het bes- te voor met de bomen uit Schiedam- Oost, die in het Prinses Beatrixpark een mooi plekje kunnen krijgen - en dan zou er bijna nog een misverstand ontstaan over de precieze plaats waar de bomen herplant moeten worden. „Natuurlijk niet bij het cricketveld van Excelsior '20, want dat heeft er niets mee te maken," zegt John van Gestel, voorzitter van het Stedelijk Overleg Bewonersorganisaties. Dat vond ook het bestuur van de sportclub, dat zelfs in een soort cri- sisvergadering bijeenkwam. Namens Excelsior liet Koos Gouka aan Van Gestel weten dat er grote verbazing was ontstaan. Excelsior '20 voelt eveneens voor de herplant van de bomen uit Oost, maar aan de randen van het park, waar de gemeente al lang niet in groen heeft gei'nves- teerd. De sportclub was zelfs even bevreesd dat de goede relatie met de gemeentelijke dienst Sport Recre ate een deuk zou oplopen, omdat de aanleg van het cricketveld in prima overleg tot stand was gekomen - zo- dat het raar zou zijn om nu ineens over herplantplicht te praten. John van Gestel is het daarmee eens. Hij ziet de aanleg van het cricketveld als een noodzakelijke functiewijzi- ging in het Beatrixpark. De bomen uit de Boerhaavelaan, Lorentzlaan en Prof. Kamerlingh Onneslaan zou den wat hem betreft het best aan de randen van het park kunnen komen. „De buitenrand van het Beatrixpark heeft allure nodig. De bomen kun nen het aanzicht verbeteren," zegt de SOBO-voorzitter. En hij is blij dat wethouder Yorick Haan in principe positief reageerde. De verwarring was eigenlijk ont staan doordat de herplant van de bomen uit Oost werd genoemd in een adem met een rondschrijven van de vereniging Milieudefensie, afde- ling Schiedam. In dat rondschrijven had contactpersoon Fred van der Drift een foto gezet van „kaalslag ten behoeve van het cricketveld" met daarbij een opmerking over de boomplantdag. Die combinatie was niet door het SOBO of Excelsior bedoeld. Van Gestel grijpt de discus- sie wel meteen aan om de gemeente op te roepen de recreatieve functie van het Beatrixpark volledig waar te maken. De speeltuin is weer op orde en de sport krijgt de ruimte, maar het pannekoekhuis is nog dicht, naar verluidt omdat de gevraagde huur niet haalbaar is voor gezonde exploitatie. SCHIEDAM - Begraafplaats en crematorium Beukenhof opent zaterdag 16 juni om 13.00 uur officieel de deuren van haar win kel: De Winkel van Beukenhof. Beukenhof komt met De Winkel tegemoet aan de behoefte van nabestaanden: de aanwezigheid van een centrale plek waar men met alle wensen terecht kan. De winkel wordt beheerd door twee medewerksters die informa- tie geven over alle onderwerpen die met overlijden en de dood te maken hebben. Ook geven zij ad vies over en begeleiding bij de uitvaart. Men kan er terecht voor onder andere grafmonumenten, sierurnen, gedenkartikelen en herinneringsieraden. Maar ook voor rijmkaarten en natuurlijk de lang brandende kaarsen. De Winkel geeft ook vergunningen af voor de plaatsing van ge- denkmonumenten en is open van maandag tot en met zaterdag. SCHIEDAM - Ter gelegenheid van de jaarlijkse Annie M.G. Schmidtdag organiseert de bibi- liotheek op 9 juni een dag rond deze Nederlandse kinderboeken- schrijfster. Er zijn dan optredens van kinderkoor Zing en Zo. De Schiedamse winnaars van de voorleeswedstrijd, Carmen Uij- terlinde en Kristina van Schie, lezen gedichten voor uit Ziezo. Het optreden begint om 14.30 uur, de entree is 2,50. Kaarten kunnen gekocht worden in Bibli- otheek Noord, Bachplein 589, bij Boekhandel Post Scriptum, Hof van Spaland en aan de zaal. SCHIEDAM - Voor Paul Willy Karl Jerdamski en Bastiaantje van de Grijp was het 29 mei een bij zondere dag: die van het diaman ten huwelijksjubileum. Zestig jaar geleden traden de twee geboren en getogen Gorzenezen met elkaar in het huwelijk. Het echtpaar kreeg een zoon en een dochter en een zoon is helaas op zeer jonge leeftijd Foto: Roger van der Kraan overleden. Inmiddels heeft het stel ook 5 kleinkinderen. Meneer Jerdamski verdiende de kost als bankwerker bij Scheeps- werf De Nieuwe Waterweg, zijn vrouw serveerde koffie bij Vendu inboedelveiling. Nog altijd is het echtpaar zeer actief in Zuid. Ze staan bekend als sociaal bewogen en zijn van alles op de hoogte. w W A* door Kor Kegel SCHIEDAM - Bureau Mede landers krijgt deze week van de curator te horen, of de honder- den cursisten en stagiairs door kunnen gaan met hun inbur- gering en leerwerkbedrijven. De gemeente Schiedam werkt volop mee aan een doorstart. In Rotterdam is het de vraag, of GroenLinks-wethouder Or- han Kaya een blunder onge- daan wil maken. Kaya beeindigde onmiddellijk het contract, toen hij van het faillis- sement van Bureau Medelanders hoorde, maar dat kan de gemeente Rotterdam geld kosten. Want als de 452 cursisten hun inburgerings- programma niet voltooien, kan Rot terdam het gei'nvesteerde geld niet terughalen bij de rijksoverheid. De Coolsingel heeft er dus ook baat bij, dat Bureau Medelanders overleeft, heeft curator Bert Verburg het ge- meentebestuur van Rotterdam dui delijk proberen te maken. Kaya handelde formeel wel juist; hij had de bevoegdheid. Maar het was niet slim, vinden gemeenteraads- leden, zeker niet omdat Rotterdam op I april nog anderhalf miljoen euro in de opleidingstrajecten had gestoken. Een groot rei'ntegratiebedrijf, dat in twintig steden in Nederland actief is, overweegt Bureau Medelanders voort te zetten „met behoud van zo veel mogelijk van de 120 per- soneelsleden en met behoud van missie en visie," zoals directeuren Erik Dijkhuizen en Bea Oomens het noemen. Tot die visie behoort de opvatting, dat inburgeringscursus- sen gecombineerd moeten worden met ervaring in leerwerkbedrijven. Dijkhuizen: „Je ziet veel te vaak, dat mensen na hun inburgerings- cursus weer achter de geraniums belanden en niets kunnen doen met wat ze geleerd hebben. Dan kun je opnieuw beginnen." Bij de leerwerkbedrijven van Bureau Medelanders behoren de restau rants PAN in Schiedam-Nieuwland en Wijn of Water op de Lloydpier, aannemerij BM, een modebedrijf met atelier op de Nieuwe Binnen- weg en artiestenbemiddeling. „Wij kunnen erop bogen dat uit kans- arme stagiairs de beste talenten zijn bovengekomen," zegt Erik Dijk huizen. De opleidingen zijn goed en effectief. „Van de 147 cursisten in Schiedam hebben we halverwege het programma nog nul procent uitval," zegt Bea Oomens. Dat Bureau Medelanders na dertien succesvolle jaren toch afstevende op een bankroet, komt door de grillen van de politiek, zegt Dijk huizen. De Tweede Kamer wilde de inburgering van nieuwkomers meer georganiseerd zien door de vrije markt. „Merkwaardig genoeg zijn toen voor ons als bedrijf de proble men ontstaan," zegt Dijkhuizen. De regionale opleidingscentra (ROC's), die ook inburgeringscursussen op- zetten, zagen de vrije markt opdoe- men en bedongen 25 miljoen euro aan transitiegeld. „Maar daarmee zijn ze met dumpprijzen onder de vrije markt gaan zitten," zegt Dijk huizen. „Ineens zagen we geen of- ferte meer gehonoreerd. We waren actief van Den Haag tot Arnhem, van Zeist tot Roosendaal, maar het liep ineens terug. Hoewel we op alle punten uitstekend scoren: kwaliteit, netwerk, effectiviteit, slaagkans, doorstroming - gingen de meeste gemeenten voor domweg de laag- ste tarieven. In Schiedam draaiden we fantastisch, maar nu voor het eerst is de inburgering uitbesteed aan ROC Zadkine samen met een bedrijf in Breda dat in Schiedam geen contacten heeft en waarvan je je kunt afvragen of het effectief zal zijn." Taal leren is een ding, zeg- gen Dijkhuizen en Oomens. „De taal vervolgens ook toepassen is van groter belang. Bij de overheid ligt de nadruk op taal leren, liefst in zo hoog mogelijke kwantiteit, en daarna zien we wel. Over een paar jaar zal een parlementaire enquete wel uitwijzen, hoe het toch kon dat miljarden inburgeringsgeld in het water werden gegooid." SCHIEDAM - Scholengemeen- schap Spieringshoek viert don- derdag 7 en vrijdag 8 juni haar 50-jarig bestaan. Op 7 juni wor den random de school allerlei feestactiviteiten georganiseerd, op 8 juni verplaatst het feestge- beuren zich naar de Polderpoort waar een mega sportfestijn voor de 1400 leerlingen wordt geor ganiseerd. 's Avonds worden de festiviteiten afgesloten met een Radio 538 Mega-disco. Op 16 juni wordt tenslotte een grote reiinie georganiseerd voor alle leerlingen en medewerkers die de afgelopen jaren de school be- zocht hebben. Op dit moment is Spieringshoek nog hard op zoek naar oud-leerlingen en oud-me- dewerkers. Alle informatie is te vinden op de site van de school. Via die site kun je ook inschrijven. SCHIEDAM - Jeugd tussen de 7 en 21 jaar kon afgelopen zaterdag een kijkje nemen in de wereld van toneel, zang en dans bij Jeugdtheaterschool De Teerstoof. Tijdens de Open Dag werd er les gegeven en kon er worden gesnuffeld aan alles wat met theater te maken heeft. Het Jeugdtheater heeft inmiddels alweer bijna 200 leerlingen en groeit nog steeds. Toch is het in verhouding nog een vrij kleine theaterschool. Dat de aandacht voor theater groot is, bleek ook zaterdag weer. Het theater was twee uur lang goed gevuld met Schiedamse talentjes-in-de-dop. Foto: Roger van der Kraan

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2007 | | pagina 1