www.schiedam.nl Orpheus geeft slotconcert in Fortis Theater Het Wmo-loket van de gemeente Schiedam gemeente Schiedam Ill Verkeersbesluiten WHMHHHHH #1 I I Aanvraag uitbreiding exploitatievergunning oprich- ten terras - Koemarkt 10, "shoarma/ pizza mega" Verkeersbesluiten (vervolg) H Wet Milieubeheer Het Wmo-loket Stadswinkel Stadserf 1 3112 DZ Schiedam Telefoon: 010-246 5742 246 5827 E-mail: wmo@schiedam.nl Internet: www.schiedam.nl Openingstijden: maandag 12.00-16.00 uur dinsdag, woensdag en vrijdag 8.00-16.00 uur donderdag 8.00-17.30 uur Wet Milieubeheer (vervolg) Week 23 Woensdag 6 juni 2007 Geinteresseerden kunnen over het onderstaande en voor inzage in (archief)stukken nadere informatie verkrijgen bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, Stadswinkel, Stadserf 1, maandag van 12.00 tot 16.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8:00 tot 16.00 uur en donderdag van 8.00 tot 20.00 uur, telefoon (010) 2465565. Ingekomen aanvragen van 25 mei 2007 t/m 31 mei 2007: bouwaanvragen: 's-Gravelandseweg 404, 3125 BK Schiekade 67, 3125 KJ Schieveste Verleende bouwvergunningen: Verzonden 29 mei 2007 C. de Bourbonstraat 17, 3116 EE Jan Evertsenweg 14-16 Warande 89, 3116 CD Geweigerde beschikkingen bouwvergunningen: Geweigerd 29 mei 2007 Graaf Florisstraat 7, 3117 PJ Lange Kerkstraat 86, 3111 NR S.P.R. Coatings Gem. Schiedam, afd. Vastgoed Burgfonds B.V. P.J. Rodenburg Korndorffer Beheer B.V. J. Holierhoek M. de Waart Ph. Van Dijk bedrijfspand verbouwen romneyloods plaatsen (herziene aanvraag) kantoorgebouw stallingsgarage bouwen dakopbouw plaatsen bestaande garagedeur vergroten tuinhuis plaatsen dakkapel plaatsen dak vernieuwen N.B. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen een besluit (verleende/geweigerde bouw- en sloopvergunning of-melding) binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (schriftelijk) een gemotiveerd bezwaarschrift bij bur- gemeester en wethouders indienen. U wordt verzocht om tegelijkertijd met het indienen van het bezwaarschrift een afschrift van het bestreden besluit mee te zenden. Omdat het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet schorst, kan de belanghebbende, indien hij/zij van mening is dat de behandeling van zijn/haar bezwaren onverwijlde spoed vereist, verzoeken om een voorlopige voorziening (waar- door het besluit wel geschorst kan worden). Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de Rechtbank Rotterdam (sector Bestuursrecht), t.a.v. Voorzieningenrechter, Postbus 509513007 BM Rotterdam. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan nadat een bezwaarschrift is ingediend. Geinteresseerden kunnen over het onderstaande en voor inzage in (archief)stukken nadere informatie verkrijgen bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, Stadswinkel, Stadserf 1 maandag van 12.00 tot 16.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur en donderdag van 8.00 tot 20.00 uur, telefoon (010) 2465565. Verleende sloopvergunningen/sloopmeldingen: Verzonden 29 mei 2007 Burg. Stulemeijerlaan 101 t/m 307 Striclede adm. en seer. keukens gedeeltelijk slopen Nieuwe Damlaan 425, 3119 AJ vloerbedekking gedeeltelijk slopen Westfrankelandsestraat 24C J. de Jong asbest verwijderen N.B. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen een besluit (verleende/geweigerde bouw- en sloopvergunning of -melding) binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (schriftelijk) een gemotiveerd bezwaarschrift bij bur- gemeester en wethouders indienen. U wordt verzocht om tegelijkertijd met het indienen van het bezwaarschrift een afschrift van het bestreden besluit mee te zenden. Omdat het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet schorst, kan de belanghebbende, indien hij/zij van mening is dat de behandeling van zijn/haar bezwaren onverwijlde spoed vereist, verzoeken om een voorlopige voorziening (waar- door het besluit wel geschorst kan worden). Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de Rechtbank Rotterdam (sector Bestuursrecht), t.a.v. Voorzieningenrechter, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan nadat een bezwaarschrift is ingediend. Burgemeester en wethouders van Schiedam maken bekend, gelet op het bepaalde in arti- kel 26 BABW, dat zij op 30 mei 2007 op basis van artikel 12 BABW in het algemeen belang van het verkeer hebben besloten: 1. aan de zuidzijde van de Boterstraat (3111), tussen Broersvest en Kreupelstraat, een fietsstrook aan te wijzen ex art. 1 RW en het parkeerverbod en fietspad te verwijderen middels de borden model El en Gil bijlage I RW; 2. de voorrangskruising Westerkade/Warande (3116) in te trekken door het verwijderen van de borden model B4,B5 en B6 bijlage I RW; 3. het keren op de zuidelijke rijbaan van de Vlaardingerdijk (3115) nabij de kruising met de Burg, van Haarenlaan, te verbieden door plaatsing van het bord model F7 bijlage I RW; 4. de algemene gehandicaptenparkeerplaats nabij pand Wibautplein nr 47 (3118) in te trekken door het verwijderen van het bord model E6 bijlage I RW; 5. het gehele fietspad aan de zuidzijde van de Horvathweg 3112 te wijzigen in een fiets/bromfietspad, door wijziging van het bord model G11 in het bord model G12a bijlage I RW; 6. aan beide zijden van de Lange Nieuwstraat 3111) fietsstroken (onderbroken ter plaatse van bushaltes), ex art. 1 RW aan te wijzen; 7. op beide rijbanen van de Stadhouderslaan (3116), tussen de Willem de Zwijgerlaan en Westerhavenbrug, aan de zijde van de bebouwing, fietsstroken (onderbroken ter plaatse van bushaltes) ex art. 1 RW aan te wijzen; 8. aan beide zijden van de Lekstraat (3114), het gedeelte ten noorden van de Nw. Maasstraat, fietsstroken (onderbroken ter plaatse van bushaltes) ex art. 1 RW aan te wijzen; 9. aan beide zijden van de Rozenburgsestraat (3114) en Rozenburgerplein (3114) fiets stroken (onderbroken ter plaatse van bushaltes), ex art. 1 RW aan te wijzen; 10. aan beide zijden van de Vlaardingerdijk (3117) tussen Aleidastraat en Nw. Haven, fietsstroken (onderbroken ter plaatse van bushaltes) ex art. 1 RW aan te wijzen; 11aan beide zijden van de Aleidastraat 3117) fietsstroken (onderbroken ter plaatse van bushaltes) ex art. 1 RW aan te wijzen; 12. de voorrangskruising Vlaardingerdijk/Aleidastraat (3117) in te trekken door het verwijderen van de borden model B4,B5 en B6 bijlage I RW; 13. aan beide zijden van de Vivaldilaan (3122) tussen Van Beethovenlaan en E.v.Beinumlaan, fietsstroken (onderbroken ter plaatse van bushaltes) ex art. 1 RW aan te wijzen; 14a. aan beide zijden van de Nw. Maasstraat (3114) fietsstroken (onderbroken ter plaatse van bushaltes) ex art. 1 RW aan te wijzen; 14b. de voetgangersoversteekplaats op de Nw. Maasstraat (3114), ten westen van de Het 140-jarige Koninklijk Schiedams Mannenkoor Orpheus heeft tijdens haar feestjaar vaak van zich doen spreken met in totaal 14 succesvolle optredens. Daarvan vonden er zeven plaats in Schiedam, vijf in Canada en twee elders. Als hoogtepunt en ter afsluiting van haar jubileumseizoen zal het vijftiende optre- den plaatsvinden met een groot slotconcert in het Fortis Theater aan de Schie te Schiedam. Aan het concert wordt medewerking verleend door Chr. Harmonieorkest Harpe Davids onder leiding van Jos den Boer. De meermalen op muzikaal gebied onderscheiden bas/ bariton Hans de Vries zal als solist optreden tijdens de uitvoeringen. De voormalige diri- gent van Orpheus, Richard Ram, thans bekend professioneel organist/pianist zal een deel van het programma begeleiden. Het gehele muzikale optreden staat onder leiding van de dirigent van Orpheus Jos Vranken Jr. Het programma bestaat uit drie onderdelen: - Orpheus zingt vierstemmige koormuziek van onder andere Liszt, Mendelssohn, Smetana en Sjostakovitch. - Harpe Davids verzorgt een spetterende uitvoering van onder andere muziek uit The Lord of the Rings en de musical The Phantom of the Opera. - Koor en orkest musiceren ook samen, onder meer in Faust's Soldatenkoor van Gounod en Grieg's Landerkennung. Het concert vindt plaats op donderdag 21 juni en begint om 20.00 uur in het Fortis Theater aan de Schie, Stadserf 1 Schiedam. Kaarten kosten 15 euro en zijn verkrijgbaar aan de kassa van het theater (010 - 246 7467) en bij de Orpheus bestuursleden Hans Olde Monnikhof (010 - 465 8109) en Jan Kemps (010 - 470 0793) Perenlaan 4 Schiedam. Si Bij de burgemeester is een vergunning aangevraagd op grond van artikel 2.3.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Schiedam 2005 voor het oprichten van een terras behorend bij het horecabedrijf "shoarma/ pizza Mega", gevestigd in het pand met adres Koemarkt 10, 3111 JH te Schiedam. De aangevraagde openingstijden van het terras zijn maandag t/m zondag van 12.00 uur tot 1.00 uur. Vanaf 13 juni 2007 ligt de aanvraag vier weken ter inzage bij het Gemeentelijk Informatiepunt in de Stadswinkel. Gedurende deze periode bestaat voor belanghebben den de mogelijkheid mondelinge of schriftelijke zienswijzen over de aanvraag naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de Burgemeester van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. J Middelharnissestraat, te wijzigen in: ten oosten van de Middelharnissestraat; Wij wijzen U erop dat U op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht (art. 7:1) tegen deze besluiten binnen zes weken na de dag van deze bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders (adres: postbus 1501, 3100 EA Schiedam) kunt indienen. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval: 1naam en adres van indiener 2. dagtekening 3. omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt 4. de gronden van het bezwaar Indiening van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het bestreden besluit. Als U dat wilt bereiken, bestaat de mogelijkheid in geval van onverwijlde spoed en gelet op de betrokken belangen een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank, d.t.v. de sector Bestuursrecht, postbus 3981, 3003 BB Rotterdam. Informatie kan worden ingewonnen bij de heer Braam, tel.nr. 2465404. Het besluit kan worden ingezien op het Gemeentelijk Informatiepunt in de Stadswinkel van het Stadskantoor gedurende een termijn van 6 weken na de dag van deze bekendmaking. Schiedam, 6 juni 2007 namens burgemeester en wethouders van Schiedam, het hoofd van de afdeling REO (Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling) a.i. Mw. Drs. J. de Haan. Verklaring inzake melding artikel 8.19 Algemeen De meeste bedrijven die nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroorzaken, vallen onder de Wet milieubeheer. Voor een groot aantal gevallen betekent dit dat deze bedrijven een vergunning moeten hebben. Een verleende vergunning geldt in principe ook voor veranderingen van de inrichting die geen, dan wel uitsluitend gunstige gevolgen hebben voor het milieu. Voor een dergelijke verandering hoeft dan geen vergunning te worden aangevraagd, maar kan volstaan worden met een melding hiervan aan het bevoegd gezag. Verklaring inzake melding artikel 8.19 Onderwerp Burgemeester en wethouders van Schiedam hebben op 22 maart 2007 een melding op grond van artikel 8.19 van de Wet milieubeheer ontvangen. Het gaat om een melding van Mammoet Holding B.V. voor de verandering van de inrichting. De melding heeft betrekking op de aan de inrichting verleende vergunningen van 5 Sep tember 2000, 4 januari 2006 en 4 januari 2007. De voorschriften die verbonden zijn aan de vigerende vergunning, waarborgen voldoende bescherming van het milieu. De inrichting is gevestigd aan de Karel Doormanweg 47, 3115 JD te Schiedam. Inzage U kunt de ingediende melding, de verklaring inzake melding (beschikking) en de overige van belang zijnde stukken van 7 juni 2007 gedurende zes weken inzien in het kantoor van de DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR), 's Gravelandseweg 565 te Schiedam, op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. Sinds dit jaar moet u voor informatie, advies en alle vragen en aanvragen over zorg en welzijn bij de gemeente zijn. Dit betekent dat u onder andere voor het aanvragen van voorzieningen voor gehandicapten, zoals speciaal vervoer (de Tele-taxi), rolstoelen en scootmobielen en aanpassingen in de woning terecht kunt bij het Wmo-loket in de Stadswinkel aan het Stadserf 1. Indien daarom telefonisch wordt verzocht, kunnen de stukken in de bovengenoemde periode ook buiten kantooruren worden ingezien in het kantoor van de DCMR, tel. (010) 2468 621. Bezwaar en beroep Volgens artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen deze beschikking. Het bezwaar dient te geschieden door het indienen van een bezwaarschrift bij ons college. Een bezwaarschrift kan worden ingediend gedurende een termijn van zes weken na de datum van verzending van de verklaring inzake melding (beschikking) aan Mammoet Holding B.V. Wij wijzen erop dat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is gekoppeld aan de datum van verzending van de beschikking, die mogelijk niet samenvalt met de termijn van terinzagelegging. De exacte verzenddatum kunt u opvragen bij de DCMR, tel. (010) 2468 621. Een bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende omvatten: - de naam van de indiener; - de dagtekening; een omschrijving van deze beschikking waartegen bezwaar wordt gemaakt; de grond van het bezwaar; - de ondertekening. Een bezwaarschrift moet worden gericht aan het Secretariaat Commissie voor bezwaar en Beroepschriften, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. De beschikking wordt van kracht met ingang van de dag na het einde van de bezwaar- termijn, tenzij voor deze datum bezwaar is gemaakt en met toepassing van artikel 36 van de Wet op de Raad van State, juncto artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek is gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dit verzoek is beslist". Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Wij verzoeken u een kopie van het bezwaarschrift en indien van toepassing het verzoek om voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. Inlichtingen Voor informatie over de beschikking kunt u zich wenden tot de heer A.M. de Reuver van de DCMR, tel. (010) 2468 340. Voor vragen over de procedure en terinzagelegging en voor kopieen (tegen betaling) van de stukken kunt u contact opnemen met het bureau Documentaire Informatievoorziening van de DCMR, tel. (010) 2468 621. Projectnummer: 412926 Colofon Openingstijden Stadswinkel Gemeentell]k Informatiepunt Stadswinkel, Stadserf 11 Tel.: (010) 246 53 04 Stadskantoor Tel.: (010) 246 55 55 Fax: (010) 473 70 21 maandag 12.00 tot 16.00 uur Postadres Postbus 150113100 EA Schiedam E-mail: info@schiedam.nl dinsdag t/m vrijdag 08.00 tot 16.00 uur Buiten kantooruren voor donderdag 08.00 tot 20.00 uur spoedeisende veillgheldszaken Tel.: (010) 246 54 00 Gemeenteber"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2007 | | pagina 2