www.schiedam.nl ft Wethouders starten met tramtocht aanpak laaggeletterdheid lemand nomineren voor de Bob Verbiest Cultuurprijs? waterweg De raadscommissies vergaderen Kleurrijke entree voor Schiedam Uittreksel of kapvergunning aanvragen? Zing zaterdag mee met Annie MG gemeente Schiedam Week 23 Woensdag 6 juni 2007 Lichtblauwe Brigade heeft nieuw nummer Dat kan 24 uur per dag via het Digitaal Loket DigitaalLokot op Schiedam.nl S S S S i Open dag vernieuwde VW Schiedam Maatregelen overlast Mgr. Nolenslaan bibliotheek Informatieavond over lanen in Oost Wijkoverleg Schiedam Woudhoek Agenda Commissie Samenleving en Bestuur Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer a Speelse workshops voor jong en oud Feestelijke onthulling kunstwerk Plantage Gemeenteberi Maandag 11 juni 2007: Aanvang 20.00 uur Commissie Samenleving en Bestuur seer. dhr. J. Pegtel, tel. 010-2465336 e-mail: j.pegtel@schiedam.nl Dinsdag 12 juni 2007: Aanvang 20.00 uur Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer seer. dhr. H.C. Jansson, tel. 010-2465434 e-mail: hc.jansson@schiedam.nl Tijdens deze commissievergaderingen komt onder andere aan de orde: Aanpassing Prestatieafspraken inburgering MOP 2007-2009 (VR 57/2007) Na vaststelling in november 2006 van de aanvullende prestatieafspraken inburgering bleek het noodzakelijk om de prestatieafspraken naar boven bij te stellen om het beschikbaar gestelde budget voliedig te kunnen benutten. Lokaal Educatieve Agenda Primair Onderwijs Deze agenda bevat de vijf belangrijkste beleidsthema's waaraan de gemeente en schoolbesturen van het primair onderwijs de komende jaren zullen gaan werken. De beleidsthema's zijn: Voor- en Vroegschoolse Educatie (WE), brede school, overgang primair onderwijs - voortgezet onderwijs, bevorderen integratie, voorkomen segre gate, de zorgleerling in de stad. De commissie wordt gevraagd in te stemmen met deze beleidsthema's. Ontwerp bestemmingsplan "Groene Long 2007" Het voorontwerp bestemmingsplan "Groene Long 2007" is in de ruimtelijke orde- ningsprocedure zover dat het met ingang van week 21 zes weken ter visie is gelegd. De commissie wordt gevraagd te beoordelen of de uitgangspunten in het ontwerp- bestemmingsplan voldoende zijn terug te vinden. Notitie Centrummarkt 2007-2011 "De markt van kerk tot kerk" De commissie wordt gevraagd zich uit te spreken over de voorgestelde positionering van de weekmarkt en de branchering. Ontwerp bestemmingsplan "Groene Long 2007" Het voorontwerp bestemmingsplan "Groene Long 2007" is in de ruimtelijke ordeNaar verwachting komt dit onderwerp tijdens deze commissievergadering aan de orde. Informatie Deze openbare commissievergaderingen vinden plaats in de Aleidazaal van het Stadskantoor, Stadserf 1. Raadscommissies adviseren de gemeenteraad over stukken die in de raadsvergade- ring aan de orde komen. U kunt de vergaderingen van de raadscommissies bijwonen en bij raadsvoorstellen het woord voeren. De vergaderstukken liggen ter inzage bij het Gemeentelijk Informatiepunt in de Stadswinkel. De agenda's kunt u vinden op www.schiedam.nl. Voor verdere informatie kunt u terecht bij de commissiesecretarissen. De Lichtblauwe Brigade heeft na de brand, waarbij het onderkomen aan het Broersveld voliedig werd verwoest, de draad weer snel kunnen oppakken en alle werkzaamheden worden weer zoals normaal uitgevoerd. Zolang nog geen definitieve nieuwe locatie gevonden is werkt de Lichtblauwe Brigade vanuit het Stadskantoor aan het Stadserf. Een gevolg van de verhuizing is, dat het oude telefoonnummer niet langer in gebruik is. Wie de Lichtblauwe Brigade wil berei- ken, kan bellen met (010) 246 5484. Een van de entrees van Schiedam, het Stationsplein, is sinds vorige week woens dag eeri stuk aantrekkelijker geworden. Totdat het plein definitief is opgeknapt hangen er kleurrijke doeken die met tekst en foto's verwijzen naar de aantrek- kelijke binnenstad van Schiedam en de aandacht vestigen op het in ontwikkeling zijnde Schieveste. Wethouder Maarten Groene onthulde de doeken. •on f Het probleem van laaggeletterdheid wordt regiobreed aangepakt. Met een tram tocht op vrijdag 1 juni startten wethouder Christine Daskalakis, samen met haar collega's Orhan Kaya (Rotterdam) en Annie Attema (Vlaardingen) en de ambas- sadeurs de campagne 'laaggeletterdheid'. In de tram deelden de wethouders samen met de ambassadeurs speciale folders uit aan het publiek. De schaamte onder laaggeletterden is groot. Vaak denken zij dat ze de enige zijn met dit probleem. Met ambassadeurs wordt dit probleem ook onder de aandacht gebracht. Ambassadeurs zijn mensen die tot voor kort laaggeletterd waren, maar toch de moedige stap richting een cursus hebben gezet. Via voorlichtingsbijeenkomsten motiveren zij ook anderen hun taalprobleem aan te pakken. De gemeente Schiedam is bezig met het opstellen van een 'Aanvalsplan laaggeletterdheid 2007 - 2010'. Een van de beoogde doelstellingen hierin is de bewustwording van de pro- blematiek te vergroten en taboedoorbreking rondom laaggeletterdheid. Vooruitlopend op het Schiedamse aanvalsplan wordt al aangesloten op de regionale en landelijke campag- nes, zoals deze tramactie. Van de ruim 75.000 Schiedammers in deze stad, vallen 9.800 mensen tussen de 15 en 74 jaac onder de definitie van laaggeletterdheid (17%). Landelijk ligt het percentage op 13% en voor onze stadsregio op 17%. In Rotterdam bedraagt dit percentage zelfs 22%. Door tijdig het probleem te signaleren en het taboe te doorbreken, wil de gemeente Schiedam de doelgroep stimuleren een cursus te volgen. Een van de doelstellingen is het verhogen van het aantal trajecten Nederlands die jaarlijks worden ingekocht bij het ROC Zadkine. Verschillende maatschappelijke partners worden actief geinformeerd en betrok- Wethouder Christine Daskalakis (midden) vraagt samen met onder andere haar collega Annie Attema van Vlaar dingen (links) aandacht voor laaggeletterdheid. (Foto: Bart Bos) ken bij dit onderwerp. Voor informatie hierover en aanmeldingen kan men terecht bij het ROC Zadkine aan de Liduinastraat 35 of via de telefoon nummer 010-473 3377. Ook kan het landelijke nummer 0800-023 4444 gebeld worden. De afgelopen maanden is de VW aan de Buitenhavenweg grondig verbouwd en opnieuw eigentijds ingericht. Op donderdag 7 juni aanstaande heropent wethouder Menno Siljee om 15.30 uur officieel de vernieuwde VW met een spectaculaire druk op de knop. Daarna is er voor genodigden de gelegenheid om de nieuwe VW te ontdekken. Op zaterdag 9 juni is iedereen welkom tijdens de Open Dag om een kijkje te komen nemen in de nieuw ingerichte VW. Er zijn kleurplaten voor de kinderen en er worden op verschillende tijden gratis stadswandelingen en rondvaarten aangeboden. Zo kunt u vanaf de kade of het water van Schiedam genieten. Bij de VW is een jeneverproeverij en staat La Venezia met heerlijk ijs. Iedereen is tussen 10.00 en 17.00 uur van harte welkom en ontvangt een verrassingstas met typisch Schiedamse inhoud. Wethouder Maarten Groene ontrolt een van de doeken. (Foto: Roger van der Kraan) De laatste weken is er nabij de Nolenslaan sprake van overlast van personen die alcohol drinken nabij het winkelcentrum Nolenslaan. Deze mensen geven hinder voor passanten. De Gemeente Schiedam stelt met Idem dat dergelijk overlastgevend gedrag niet acceptabel is en neemt de klachten van winkelend publiek en de winkeliers van de Mgr. Nolenslaan serieus. Het college heeft besloten om de non-alcoholbepalingen uit te breiden naar de Mgr. Nolenslaan. In en bij het winkelcentrum is het nu niet meer toegestaan om geopende verpakkingen met alcoholhoudende dranken bij zich te hebben of alcoholhoudende dranken te nuttigen in het openbaar. Personen die alcohol gebruiken zijn namelijk niet goed aanspreekbaar op hun gedragingen. Alcoholgebruik zorgt voor een verslechtering van de situ- atie. De politie heeft met dit verbod een extra middel in handen om overlast tegen te gaan. Dit verbod geldt voorlopig tot 1 november 2007. Mocht blijken dat de overlast aanhoudt, dan wordt er een vervolgbesluit genomen. De gemeente heeft in het gebied tevens maatregelen op stapel staan, die de omgeving veiliger moeten maken. Daarbij worden normen gehanteerd van het keumerk veilige omgeving. Deze normen gelden onder andere voor straatverlichting en groenvoorzieningen. De gemeente heeft in overleg met bewoners een gebied gekozen in Nieuwland, en bewoners hebben de voorkeur gegeven aan de omgeving nabij het winkelcentrum aan de Mgr. Nolenslaan. De aanpassingen aan de verlichting worden naar verwachting nog dit jaar ingepland en zullen ertoe bijdragen dat de veiligheid in dit gebied wordt verbeterd. Een kaartje waarop het gebied waarvoor de maatregelen gelden staat aangegeven, is te vinden op de website www.schiedam.nl. Natuurlijk zal het met deze extra aandacht zal het niet mogelijk zijn om 24 uur per dag elke straat in de gaten te houden. De gemeente Schiedam hecht er daarom grote waarde aan om in samenwerking met bewoners problemen aan te pakken. De politie is bereik- baar via 0900-8844. De Bob Verbiest Cultuurprijs is een van de belangrijkste en grootste cultuurprij- zen van Nederland. Het doel van deze prijs is erkenning te tonen voor beeldend kunstenaars, initiatiefnemers, podiumkunstenaars, musici, organisatoren, schrij- vers, dichters, architecten, onderzoekers, degenen die zich inzetten voor behoud en restauratie van erfgoed en anderen die zich met voile overtuiging inzetten voor de cultuur als een van de belangrijkste waarden in onze samenleving. U kunt tot half augustus een kandidaat voordragen. Kijk voor meer informatie op de website www.bobverbiestcultuurprijs.nl. Ter gelegenheid van de Annie MG Schmidt-dag in mei organiseert Bibliotheek Waterweg in samenwerking met Cultuurkring op zaterdag 9 juni 2007 een feeste- lijke middag in Bibliotheek Noord, Bachplein 589, Schiedam. Vooral ouderen worden uitgenodigd te komen. Liedjes en versjes van Annie MG staan deze middag centraal. Er zijn optredens van het kinderkoor Zing en Zo. Het koor staat onder leiding van Irma Metaal en wordt aan de piano begeleid door Daphne Metaal en op viool door Kirsten Metaal. Ze zingen en spelen veel bekende liedjes. En houdt u van zingen, natuurlijk kun nen de bekendste liedjes pieegezongen worden. De Schiedamse winnaars van de voor- leeswedstrijd, Carmen Uijterlinde en Kristina van Schie, lezen gedichten voor uit Ziezo. Ook zullen enkele ouderen van Argos Zorggroep gedichten voorlezen. De presentatie is in handen van Irma Markus. Het optreden begint om 14.30 uur. De entree bedraagt 2,50. Kaarten kunnen gekocht worden in Bibliotheek Noord, Bachplein 589, bij Boekhandel Post Scriptum, Hof van Spaland en aan de zaal. Reserveren kan ook via telefoonnummer 010-246 5724 of per e-mail op gh.v.norde@schiedam.nl (Greet van Norde). Daar is ook meer informatie te krijgen. Op zaterdag 9 juni a.s. zal in het park De Plantage ter hoogte van Tuinlaan nr. 10 het kunstwerk ANTI PODE' van kunstenaar Lon Pennock worden onthuld. Pennock heeft een lange staat van dienst. Hij maakt al sinds eind jaren zestig constructies van ongelijkzijdige, rechthoekige platen uit zink of staal, in ritmische combinaties of stapelingen. Met deze beelden probeert hij 'de ruimte om het beeld zicht- baar te maken' en creeert hij een contrast met het landschap of de stedelijke omgeving waarin ze staan. In Rotterdam en omstre- ken is hij waarschijnlijk het meest- bekend met zijn twintig meter hoge zwarte rechthoe- ken op de Blaak in Rotterdam. Ze torenen hoog uit boven de bebouwing en vervullen zo een signaalfunctie in de stad. Het werk dat in De Plantage komt te staan is overigens van bescheide- ner omvang. Gei'nspireerd op de thematiek van het werk van Pennock worden twee speelse en creatieve work shops in de Plantage aangeboden, die gratis toegankelijk zijn en geschikt zijn voor alle leeftijden. Kunstwerk van Lon Pennock op De Blaak Programma 9 juni Locatie: De Plantage ter hoogte van Tuinlaan 10 te Schiedam 10.30 uur Officiele onthulling door wethouder Menno Siljee 10.45 uur Korte toelichting op het kunstwerk door Lon Pennock. 11.00 uur Start workshops Gei'nspireerd op de thematiek van het werk van Pennock worden twee speelse en creatieve workshops in de Plantage aangeboden: - Er is een workshop "Vorm en Evenwicht' waarbij kinderen met verschillende materialen zullen worden uitgedaagd om de meest spannende evenwicht-constructies te vervaardigen. - 'Balance' is een balansspel voor ouders en/of kinderen. Vanuit twee pijlers wordt een brug naar elkaar toe gebouwd met elementen van hout. Een spannend spel voor jong en oud! Beide workshops worden begeleid door kunstenaar Roel Crul i.s.m. Ineke Hagen. De workshops zijn gratis toegankelijk en geschikt voor alle leeftijden. 13.00 uur Einde programma De plaatsing van het kunstwerk van Lon Pennock is tot stand gekomen door inzet van de Belangen- en Bewonersvereniging De Plantage en professor P. Sanders. Mocht u hierover nader geinformeerd willen worden, dan kunt u contact opnemen met de afdeling cultuur via ch.mullier@schiedam.nl of 010 - 246 5470. De gemeente heeft geld vrijgemaakt om de komende drie jaar de lanen in Schiedam-Oost, de Professor Kamerlingh-Onneslaan, de Boerhaavelaan en de Lorentzlaan in te richten. In overleg met de verkeerswerkgroep van de BVSO zijn plannen uitgewerkt voor de nieuwe inrichting van de lanen. Tot en met woensdag 20 juni 2007 liggen de plannen ter visie bij het gemeentelijk infor matiepunt van het Stadskantoor en kunnen inspraakreacties worden gegeven. Woensdag 6 juni is een informatieavond over de plannen in Wijkcentrum Oost, Boerhaavelaan 79. De aanvang is 20.00 uur. Na de inspraakperiode zullen de plannen definitief worden gemaakt en door de gemeen teraad worden behandeld en vastgesteld. Derde wijkoverleg in 2007 van de wijk Woudhoek zal plaatsvinden op: Datum: dinsdag 12 juni 2007 Locatie: de Stuurhut, Nijhofplein 1 Aanvangstijd: 19.30 uur (tot uiterlijk 22.00 uc Bewoners van Woudhoek zijn van harte welkom. Indien u voornemens heeft deze vergadering bij te wonen of voor informatie kunt u contact opnemen met de afdeling wijkzaken tel. 010-2 46 55 90. Colofon Stadskantoor Tel.: (010) 246 55 55 Fax: (010) 473 70 21 E-mail: info@schiedam.nl Openingstijden Stadswinkel maandag 12.00 tot 16.00 uur dinsdag t/m vrijdag 08.00 tot 16.00 uur donderdag 08.00 tot 20.00 uur Gemeentelijk Informatiepunt Postadres Buiten kantooruren voor spoedeisende veiligheidszaken Tel.: (010) 246 54 00 Stadswinkel, Stadserf 11 Tel.: (010) 246 53 04 Postbus 1501 j 3100 EA Schiedam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2007 | | pagina 3