st ad Ruim twee eeuwen luchtvaart in Rotterdam Ter gelegenheid van mijne -ss LUCHTREIS, =- Ooit had Rotterdam een eigen vliegtuigfabriek Rotterdamse primeurs in de luchtvaart Over de auteur Voor het in de eerst vrij lucht ^J§§ Inhoudsopgave 'Woorden en daden' Maasstad Lezersactie WBBi Woorden en daden te ROTTERDAM. De redactie van Maasstad Weekbladen heeft achttien exemplaren van 'Woorden en daden in de geschiedenis van de Rotterdamse luchtvaart' beschikbaar voor Maasstad- lezers. Wie het boek graag in zijn eigen boekenkast ziet staan, hoeft maar een ding te doen. Stuur een mailtje naar e.meijer@maasstad.nl of een briefkaart naar Maasstad Weekbladen, t.a.v. Erik Me- ijer, Postbus 1685, 3000 BR Rotterdam. Vergeet niet naam en adres te vermelden, net als een verwijzing naar het boek. De redactie zal uit de inzen- dingen de achttien winnaars trekken. Zij krijgen het boek vervolgens toegestuurd. door Irene Boonekamp ROTTERDAM - 'Na het bom- bardement op Rotterdam is er van het militaire vliegveld Waal- haven geen enkel gebouw overge- bleven', zo vermelden de archie- ven. Niets is echter wat het lijkt: er is wel iets overeind gebleven! Jan Willem de Wijn heeft er bewijzen van: zoals een Duitse foto met loodsen die nog overeind staan. De Wijn vermeldt in zijn boek 'Woorden en daden in de geschiedenis van de Rotterdamse luchtvaart' nog veel meer onbe- kende wetenswaardigheden over Rotterdam. Wetenswaardighe den die verbazen en die allemaal in relatie staan met de luchtvaart in Rotterdam. De eerste Vliegende Hollander bij- voorbeeld, kiest in 1804 het lucht- ruim boven Rotterdam; de gemeen- te Amsterdam die graag met deze eer had gestreken, had het nakij- ken. Nog sterker: in 1783 vliegt het eerste luchtvaartuig in Nederland vanaf Rotterdamse bodem. Op- nieuw werd Amsterdam verslagen. En ook is het Rotterdam waar in 1910 de eerste echte 'startbaan' van Nederland werd aangelegd. Luchtvaart en Jan Willem de Wijn, een onafscheidelijk duo; niemand keek er dan ook van op dat Roland H.J Wondolleck, directeur Rotter dam Airport, De Wijn verzocht dit boek te schrijven. Het eerste boek in Nederland dat niet de historie van een luchthaven, maar de lucht- vaartgeschiedenis van een stad beschrijft. Geen toeval dat dit Rot terdam betreft, zoals Rotterdam op vele momenten haantje de voorste, de eerste bleek. Rotterdam gaat voor de overtreffen- de trap, met zeehaven nummer een heeft de stad voortdurend getracht om ook van de gedoodverfde twee- de luchthavenplaats af te komen. Zo blijkt uit het boek ondermeer dat er een serieus plan is geweest om vrijwel geheel Voorne-Putten om te vormen tot havenareaal en, citaat uit het boek; 'Het scheelde maar een haar of zowel Fokker als KLM hadden zich begin jaren twintig met hoofdkantoren in Rot terdam gevestigd, op basis van hun vestigingen op Waalhaven. Naarmate duidelijker werd dat de locatie Waalhaven, achteraf gezien, een planologisch ongelukkige keu- ze was en elke uitbreidingsmoge- lijkheid blokkeerde, zette men na de oorlog in op Schieveen. Bij dat project speelden dezelfde verlan- gens naar een overtreffende trap als bij de zeehaven; een luchthaven van AA-formaat, een 'mainport' avant la lettre. Feitelijk heeft Rot terdam toen zijn hand overspeeld, met als gevolg dat de toch al scep- tische houding van 'Den Haag' ten opzichte van Rotterdamse luchtha- venambities alleen nog maar ver- sterkt werd. Bij de luchthavenplannen na de oorlog worden afwisselend de pol ders Zestienhoven en Schieveen be- trokken. En weer komen gemeente Rotterdam en de rijksoverheid niet tot overeenstemming. Maar dan, in 1955, zitten beide partijen dan toch, geheel onverwacht, op dezelfde golflengte en grijpt Rotterdam deze 'Window of Opportunity', de gouden kans met beide handen aan; Luchthaven Zestienhoven/Ge- meentelijke Luchthaven Rotterdam is een feit. Vijfentwintig jaar geleden vreesde men nog dat 'Zilver Zestienhoven' het gouden jubileum niet zou ha- len. Welke Rotterdammer herin- nert zich niet de langdurige actie 'Zestienhoven nee!' Het werd: Ja! De luchthaven, later omgedoopt tot Rotterdam Airport, doet het goed, beter, steeds beter. Niet alleen bij het nog steeds stijgende aantal pas- sagiers, maar ook bij de omwonen- den van Rotterdam Airport. 'Woorden en daden in de geschie denis van de Rotterdamse lucht vaart' wordt door Rotterdam Air port uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van deze luchthaven. Het boek staat bol van opzienbarende feiten, interessante verhalen, anekdotes en veel uniek fotomateriaal. Een boek waarin de geschiedenis verder teruggaat dan vijftig jaar, tot 1783. Lees, kijk, verwonder en bewon- der 21 November 1783: Het lukt Fran cois Pilatre de Rozier in Parijs om met een ballon van Montgolfier een luchtreis te maken met aan boord markies d'Arlandes. Nog geen week later zet ook Nederland de eerste schreden richting (onbe- mande) luchtvaart. In: Rotterdam, jawel! Leden van het Natuurkun- dig genootschap, onder leiding van 'stadsmedicinaaldoctor' Johannis van Noorden, experimenteren met een heteluchtballon aan een kabel. een zogeheten 'Luchtweerkundige Bol', die zij op 27 november op- laten bij de hofstede Rosenhof. De Rotterdamsche Courant doet verslag: „Een proef wordt geno- men met een luchtbal of eivormig lichaam, gemaakt van dun taf, van binnen met postpapier bekleed en van buiten goed gevernist. De luchtbal stijgt, met ontvlambare lucht gevuld zijnde, tot een hoogte van 2.000 voeten, waarna dezelve weder naar beneden getrokken wordt." Op 1 december, vier dagen later, wordt de proef herhaald, de pi- oniers moeten echter hun ballon laten gaan: voor het eerst in de geschiedenis vliegt een door men- sen gemaakt voorwerp vrij boven Nederland. Vanuit Rotterdam nog wel, verdikkeme! 400 pagina's 27 hoofdstukken 529 personen en 143 luchtvaartmaatschappijen 189 pull quotes 1.567 noten(achterin) 486 afbeeldingen, waarvan - 307 foto's - 46 luchtfoto's - 34 schilderijen, posters etc - 31 (topografische) kaarten - 27 grafieken - 26 maquettes - 15 krantenkoppen Dat Misgunst hare Tartden scherpe; 't Aangrijrr/.en van de Lasterzucht, Brengt thans, hoe zcer die Roede snerpe, Mijn Luchtbal in veel reiner lucht. 'k fvlim op, ten spijt van Tegenstanders, Verhef mij, boven Wolk en Zwerk; Ziet ntt, gij spijtige Eer-aanranders Mijn Luchtreis, als de proef op 't Wcrk. 'k Bedoel geen Gunst, geen Geld, geen Voordeel Mijn schae duidt ed'ter oogwit aan; Dat ntt een ieder beter oordeel: Want Hopman heeft de Reis gedaan. Hier drijve ik. schoon miskend, [hoog, boven u verheven, 'k Vcrloor. bij Amstels Volk. [onschuldig, Nnam en Ker; Doch vinde in Rottes stad, [ook met gevaar van 't leven, .Mijn Naam, mijn Roent, mijn Ker, [Gezondheid, alles weer. A. Hopman. In de Haagse fabriek van de Na tional Vliegtuig Industrie (NVI) worden vliegtuigen gebouwd die op luchthaven Waalhaven geassem- bleerd en ingevlogen worden. Nadat deze zieltogende NVI halverwege de jaren twintig van de vorige eeuw haar productie staakt, grijpt oud NVI-ontwerper Frits Koolhoven zijn kans om in de lege NVI-hangar op Waalhaven een nieuwe, Rot terdamse, vliegtuigfabriek te ves- tigen. Het is in deze loods dat de nieuwe 'NV Koolhoven Vliegtui gen' z'n eerste kleine open tweezits 'FK30 Toerist' bouwt. Die al na zeven maanden het Rotterdamse luchtruim kiest. Helaas, er blijkt geen markt voor het toestel. Ook niet voor het tweede ontwerp, de 'FK40', door de KLM besteld voor de binnenlandse luchtvaart. Maar dan is het bij nummer drie, de 'FK41' toch 'even' raak: in Neder land worden zeven stuks besteld en ook Engeland toont belangstelling. Door de wereldwijde economische malaise eind jaren twintig komen er geen nieuwe bestellingen. De 'FK42' bouwt Koolhoven in 1929 dan ook voor zichzelf en voor de Franse piloot Rene Paulhan in 1931 een 'FK45'. Twee jaar later nemen de opdrachten een positieve vlucht: in opdracht van Albert Plesman levert Koolhoven vier 'FK43' toe- stellen (luchttaxi annex lesvliegtuig met dubbele besturing), waarvan drie aan de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij. De KLM geeft ge- woontegetrouw ieder toestel een vogelnaam, vanwege het erg kleine formaat krijgen de 'FK43's echter de namen van insecten: Juffertje, Libel en Krekel. De luchttaxi's blij- ken efficient, een gevlogen kilome ter kost slechts 22 cent, de KLM bestelt er nog eens drie. Het gaat NV Koolhoven Vliegtui gen voor de wind, Frits Koolhoven krijgt vleugeltjes. In 1933 bouwt hij de 'FK46' tweedekker waarvan 13 stuks worden besteld door de Na tional Luchtvaart School (NVL) als standaardlesvliegtuig. Het toe stel blijkt uiterst veilig, de start en landing zonder rernmen geschiedt over 120 tot 130 meter afstand. Ook Eindhovens ir. Frits J. Philips bestelt een exemplaar. De 'FK44', een zakenvliegtuigje waarin de op- drachtgever wijzigingen kan aan- geven, wordt eveneens een suc- ces. Uitkomst voor de Rotterdamse bankier Jacob Mees (Bank Mees Hope) die twee deurtjes aan de vlie- gerskant wenst, zodat hij met zijn, eveneens, fortuinlijke lichaamsom- vang makkelijker de cockpit in en uit kan. In September 1931 slaat deze 'Koolmees' van de grootaan- deelhouder en president-commis- saris over de kop. Mees zelf blijft ongedeerd, evenals zijn vertrouwen in de producten van Koolhoven. Het hoofdstuk. dat leest als een spannende roman, is nog lang niet uit en eindigt met de in beslagname van de vestigingfabriek in Frankrijk door de Duitsers die de fabrieken in Nederland en Belgie op 10 mei 1940 bombarderen. 'S j/, 1783: Het eerste luchtvaartuig, heteluchtballon zonder mand, vliegt vrij boven Rotterdam. 1804: Na een mislukte poging in Amsterdam vliegt de eerste vliegende Hollander, Abraham Hopman, in een ballon boven Rotterdam. 1910: Aanleg van de eerste echte 'startbaan' in Nederland te Rotterdam. 1919: Start aanleg van de eerste als zodanig ontworpen burgerluchthaven van Europa te Waalhaven, Rotterdam. 1922: Eerste luchthaven in Nederland met gecombineerde functies water- vliegveld en landvliegveld (beide Waalhaven) in gebruik genomen. 1925: Eerste keer dat in Nederland een nachtvlucht met reclamedoel wordt gehouden: Fokker F2 vanaf Waalhaven met lichtjes onder de vleugel: Blue Band. 1926: Eerste (en enige) lijndienst met een watervliegtuig in Nederland: Deutsche Lufthansa Keulen-Duisburg-Rotterdam (Waalhaven). 1927: De eerste en enige stad in Nederland die een buitenlandse luchtlijn sponsort (Rotterdam met de Duitse Lufthansa en de Franse Lignes Far- man). 1928: Eerste landing van een autogirovliegtuig in Nederland op Waalha ven. Engelse Cierva van Duitsland naar Nederland. 1929: Voor de eerste keer laat de politie in Nederland luchtfoto's maken t.b.v. moordonderzoek. Door KLM in de zaak van een vermoorde jongen in Polder Blijdorp. Vanaf Waalhaven 1929: Voor het eerst wordt een vliegtuig in Nederland als ambulance gebruikt. I.A. Aler van KLM haalt zieke voor operatie in Rotterdam van eiland Goeree (januari 1929). Internationaal haalt dezelfde piloot in juni Meteen al Rotterdam - Amsterdam - Ballonnen 1783-2004 Rotterdams eerste 'vlieg'velden - Vliegvertoningen 1910-1914 Watervliegtuigen en hydrohaven - Van Berkel's Patent 1918-1921 'Het luchtverkeer komt er' - Aanloop naar een luchthaven 1919 Europa's eerste echte luchthaven - De start van Waalhaven 1920 Net geen hoofdkantoren - KLM en Fokker 1921-1923 'Zoo keurig, zdo practisch...' - Waalhaven 1920-1925 Hoe tijdelijk definitief werd - De Vliegveldkwestie 1923-1932 Zeppelins Blimps - Luchtschepen 1925-2004 Steeds sneller, groter, beter en vreemder - Waalhaven 1925-1930 Een nationale school... - RAC en NLS 1926-1936 'Boten met vleugel... - Aviolanda te Papendrecht 1927-1944 Een vliegtuigenfabriek beginnen - Vliegtuigbouwer Koolhoven 1927- 1940 Een piek en twee dalen - Waalhaven 1930-1940 Zestienhoven vs. Leiderdorp - Alternatieven voor Waalhaven 1934- 1938 Militairen op Waalhaven - Luchthaven als militaire basis 1936-1940 Rotterdam onder vuur - Tweede wereldoorlog 1940-1945 Ja of neen voor Schieveen? - Naar een nieuwe luchthaven? 1945-1950 Heliport als opstap naar luchthaven - De Katshoek 1953-1966 Primeur voor straalheli - SOBEH en NHI 'Kolibrie'1955-1959 Naar een feestelijke opening - Zestienhoven 1953-1956 Terminal of verlengde baan? - Zestienhoven 1957-1966 Omslag in het denken over luchtvaart - Zestienhoven 1967-1971 Rotterdam versus Rijk - Zestienhoven 1972-1981 De kansen keren - Zestienhoven 1982-1989 Samenwerking met Amsterdam - Rotterdam Airport 1990-1999 De 21ste eeuw: een nieuw hoofdstuk - Rotterdam Airport 2000-2006 en verder Zijn hele leven al bevlogen van vliegtuigen en de luchtvaart. „Ooit schrijf ik er een boek over." In 2006 schrijft Jan Willem de Wijn het eer ste boek dat ooit verschenen is over een stad en haar luchtvaart. „Geschiedenis is mijn passie, met als specialisatie luchtvaart." Zo wel op lokaal historisch als op luchtvaarthistorisch gebied heeft De Wijn, als auteur en co-auteur, een aantal publicaties op zijn naam staan. In 2005 is hij begonnen aan een studie geschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. De research voor de totstandko- ming van dit boek en het schrij ven ervan maken onderdeel uit van deze studie. Waarbij namens de VU begeleid door prof. dr. James Ken nedy, hoogleraar contemporaine geschiedenis. Bijna twintig jaar werkte De Wijn bij NV Luchhaven Schiphol, ge- durende de laatste jaren als Hoofd In- en Externe betrekkingen. Ook was hij enkele jaren commercieel directeur bij het Nationaal Lucht- vaartmuseum Aviodome. Pikant detail: Jan Willem de Wijn is geboren en getogen in Amsterdam. Roland Wondolleck is Rotterdam mer in hart en nieren. 'Meteen al: Amsterdam - Rotterdam', luidt de titel van het eerste hoofdstuk. Aan de totstandkoming van dit boek ligt nu eens geen concurrentie maar juist teamwork tussen 020 en 010 ten grondslag. Het kan verkeren. '30 een zieke uit Salzburg naar Rotterdam. 1931: De eerste binnenlandse lijndienst in Nederland: Rotterdam-Haamste- de. Op dat moment de kortste luchtlijn ter wereld. 1932: De eerste landing van een luchtschip (Zeppelin) in Nederland vindt plaats op Waalhaven. Op uitnodiging van de Rotterdamsche Aeroclub. 1953:Dde eerste civiele heliport van Nederland. Bij de Katshoek (Hof- dijk). 1953: Eerste internationale helikopterlijndienst ter wereld: Brussel -Ant- werpen-Rotterdam. Door SABENA met Sikorsky S55. 1962: De eerste landing in Nederland van een helikopter op het dak van een gebouw. Een Hughes 269 landt op het kantoor van de NV PHS van Ommeren aan de Westerlaan. 1983: Start van de eerste luchtvaartmaatschappij, genoemd naar een Nederlandse stad: Rotterdam Airlines Na al eerder, in 1921: Eerste Rot terdamsche Luchtvaart Onderneming; ERLO). 1990: Eerste Economische Effectrapportage in Nederland in kader van (de luchthaven in) het Integraal Plan Noordrand Rotterdam (IPNR). 1998: Rotterdam is de eerste regionale luchthaven in Nederland met een milieuzorgsysteem. 2005: Rotterdam is het toneel van de eerste Air Race (Red Bull) in Ne derland. 2006: Het eerste boek in Nederland over een stad en zijn luchtvaartgeschie- denis, waarbij aspecten in lagen worden uitgediept. Naar aanleiding van 50 jaar Rotterdam Airport A f. a*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2007 | | pagina 16