Wijkoverleg Schiedam Groenoord Trouwen in Schiedam "Schiedam onverwacht verrassend" ROGplus gesloten www.schiedam.nl Jeugdbrandweer Schiedam is op zoek naar jou! gemeente Schiedam f§ Wet milieubeheer Beschikkingen Kennisgeving Wet bodembescherming |§f De Afvalstoffenheffing lift per 1 oktober I mee met Eneco Intrekken gehandicaptenparkeerplaats Week 42 Woensdag 17 oktober 2007 1 Bewoners van de wijk Groenoord zijn van harte welkom op her wijkoverleg Groenoord Datum: donderdag 18 oktober 2007. Locatie: Van Beethovenflat, Van Beethovenplein 161 Aanvangstijd: 20.00 uur Belangrijkste agendapunten zijn: Verslag vorige vergadering en stand van zaken vragen uit de wijk Bespreking wijkbudget en behandeling van nieuwe aanvragen Themabespreking: presentatie investeringsprogramma openbare ruimte Groenoord voor de aankomende jaren. Indien u voornemens heeft deze vergadering bij te wonen of voor informatie kunt u contact opnemen met de afdeling wijkzaken, telefoonnummer 010-2465590. Algemeen Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroor- zaken, kunnen op grond van de Wet milieubeheer een vergunning nodig hebben. Deze vergunning moet in veel gevallen worden aangevraagd bij de gemeente. De procedure voor het behandelefi van de aanvraag bestaat uit twee stappen: het opstellen van een ontwerp van de vergunning (ontwerpbeschikking) en vervolgens het verlenen van de vergunning (beschikking). Onderwerp Burgemeester en wethouders van Schiedam maken bekend de navolgende aanvragen om vergunning op grond van de Wet milieubeheer te hebben ontvangen. 1. Op 2 augustus 2007 is een aanvraag ontvangen van NofaLab B.V. om een vergunning voor het uitbreiden en wijzigen van de inrichting aan de Jan van Galenstraat 41 te Schiedam. De uitbreiding betreft het uitbreiden van de inrichting met een microbiologisch en een dioxine laboratorium, het verplaatsen en uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen en het realiseren van een opslagruimte voor gevaarlijke stoffen, gevaarlijke afvalstoffen en gasflessen. 2. Op 13 oktober 2006 is een aanvraag ontvangen van Berckenrode Groep Schiedam- Grafische Groep om een vergunning voor het veranderen van een grafisch bedrijf aan de Gustoweg 45 te Rotterdam. Het betreft het uitbreiden van de bestaande grafische activiteiten met een zeefdrukkerij. Burgemeester en wethouders van Schiedam hebben op grond van de artikelen 8.2, 8.8 en 8.10 van de Wet milieubeheer besloten de gevraagde vergunningen te verlenen. Aan de vergunningen zijn voorschriften verbonden ter bescherming van het milieu. Inzage U kunt de beschikkingen, de aanvragen en de overige van belang zijnde stukken van 18 oktober 2007 tot en met 28 november 2007 op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur inzien: - in het kantoor van de DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR), 's Gravelandseweg 565 te Schiedam. - Gemeentewerken Rotterdam, sector Bijzondere Diensten, afdeling Coordinatie Milieutaken Rotterdam (CMR), Europoint III, kamer 5.04 in Rotterdam; Indien daarom telefonisch wordt verzocht, kunnen de stukken in de bovengenoemde periode ook buiten kantooruren worden ingezien in het kantoor van de DCMR, tel. (010) 2468 621. Beroep Binnen zes weken na de begindatum van ter inzage legging van een beschikking kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep worden ingesteld door: - degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de desbetreffende ontwerpbeschik king; - de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de desbetreffende beschikking; - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de desbetreffende ontwerpbeschikking. Het beroepschriff moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Wij wijzen erop dat zowel voor het instellen van beroep als voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening griffierechten verschuldigd zijn. Een beschikking wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn, tenzij gedurende die termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Een dergelijk verzoek moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuurs rechtspraak van de Raad van State. Een beschikking wordt niet van kracht voordat op het verzoek is beslist. Indien voor het veranderen van een inrichting tevens een bouwvergunning is vereist, wordt de beschikking niet eerder van kracht dan nadat de gemeente de bouwvergunning heeft verleend. Inlichtingen Voor informatie over de aanvragen en de beschikkingen kunt u zich wenden tot de heer A.M. de Reuver van de DCMR, tel.(010) 2468 340. Voor vragen over de procedure en ter inzage legging en voor kopieen (tegen betaling) van de ter inzage gelegde stukken kunt u contact opnemen met het bureau Documentaire Informatievoorziening van de DCMR, tel. (010) 2468 621. Projectnummers: 420481 en 314201. Met een speciaal voor Schiedam ontwikkeld recept voor Ontdekschiedam.nu pannen- koeken, won Riet van Noordennen uit Rozenburg een arrangement voor twintig per- sonen tijdens de Libelle Zomerweek in mei. Hier had Regio VW Nieuwe Waterweg Wesdand samen met Ontdekschiedam.nu een promotiestand. Zaterdag 13 oktober kwam Van Noordennen met negentien collega's van gemeente Brielle de stad ontdek- ken. De groep was positief verrast over wat Schiedam te bieden heeft. Bezoekers van de Libelle Zomerweek kregen een speciaal zakje Ontdekschiedam.nu pan- nenkoekenmix van Molen De Walvisch uitgereikt. Ook werd hen gevraagd een lekkere topping te bedenken. Uit de honderden inzendingen koos de jury Riet van Noordennen als prijswinnaar. De jury, bestaande uit de molenaar van Molen De Walvisch, ondernemer Aubainmarie en een vertegenwoordiger van VW Schiedam, vond de topping voor een pannenkoek met sinaasappelplakken, honing, citroensap, slagroom, sinaasappellikeur en walnotencrunch een goede combinatie door de afwisseling van structuur. De topping werd als "Een prima wintercombinatie, goed geschikt voor kerst" omschreven in het juryrap- port. Voor herhaling vatbaar Van Noordennen won met de topping een speciaal Ontdekschiedam.nu-arrangement voor twintig personen. Zij werden ontvangen met koffie en gebak in het Proeflokaal van het Jenevermuseum, kregen vervolgens een rondleiding bij Molen de Walvisch, maakten een rondvaart met de Fluisterboot en sloten de dag af met een kookworkshop bij Aubainmarie. Van Noordennen was verbaasd over de stad Schiedam: "Ik heb mijn mening over Schie dam volledig moeten bijstellen na dit bezoek. Ik kom vaak langs Schiedam met de trein, maar heb nooit bedacht dat ik hier wilde uitstappen. Ik vond het altijd een beetje onbe- stemd. Maar het was zo verrassend! Je gaat niet zomaar naar een molen, het jenevermu seum of een kookworkshop volgen. We hebben Schiedam van een hele andere kant gezien, zeker vanaf de Fluisterboot was het verrassend. Maar ook Aubainmarie. Het is alsof je daar een kajuit van een schip binnenstapt. Deze dag uit is echt aanleiding om gewoon nog eens een keer naar Schiedam te gaan." Ontdekschiedam.nu Schiedam lanceerde in 2006 de toeristische promotiecampagne OntdekSchiedam.nu. Naast een uitgebreide campagne met trams, folders, abri's en een gelijknamige website, zijn er twee succesvolle gidsen uitgebracht, de winkelgids en de horecagids. Met de rugzak op de website Ontdekschiedam.nu stellen bezoekers van Schiedam gemakkelijk hun eigen dagje uit samen. Ook was Ontekschiedam.nu samen met de Regio VW Nieuwe Water- weg/Westland dit jaar onder meer aanwezig op de Libelle Zomerweek en de Vijftigplus- beurs. Meer informatie over Schiedam: www.ontdekschiedam.nu. Het ROGplus is op donderdagmiddag 25 oktober 2007 vanaf 13.00 uur gesloten is. Vrijdag 26 oktober is ROGplus vanaf 8.30 tot 12.00 uur weer telefonisch bereikbaar. Onderwerp Burgemeester en wethouders van Schiedam maken bekend dat de volgende melding als bedoeld in de artikelen 28 en 39b van de Wet bodembescherming is ontvangen van: 1Gemeente Schiedam, Afdeling Vastgoed en Grondbedrijf d.d. 9 oktober 2007. Deze melding betreft het voornemen de bodem op de locatie Overschiesestraat 26-42 (postcode 3112 HG) kadastraal bekend gemeente Schiedam sectie I nummers I 4673, 4962, 4961, 4850, 4963, 3103 en 5850 (ged.) bekend onder de code SC060600121 te saneren volgens het Besluit uniforme saneringen categorie Indien de melding in overeenstemming is met het Besluit Uniforme Saneringen kunnen de saneringswerkzaamheden binnen 5 weken na ontvangst van de melding aanvangen tenzij binnen een termijn van circa 4 weken na ontvangst van de melding schriftelijk is medegedeeld dat de melding niet in overeenstemming is met het Besluit uniforme sanerin gen. Indien de melding in overeenstemming is met het Besluit uniforme saneringen moet de saneerder uiterlijk 6 maanden na ontvangst van de melding zijn aangevangen met de saneringswerkzaamheden. Deze mededeling betreft geen beschikking in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het Besluit uniforme saneringen kent geen inspraak-, terinzage- leggings-, zienswijzen-, bezwaar- en beroepsprocedure naar aanleiding van de melding. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw ing. N. Pluim van de afdeling Bouwen en Milieu, telefoon (010) 246 5780 Wbb-code: SC060600121 De gemeente Schiedam gaat voor de heffing en inning van afvalstoffenheffing gebruik maken van de diensten van ENECO Energie Services B.V.. Een en ander als gevolg van de overname van N.V. ONS Energie door ENECO. Inmiddels heeft de ONS alle huis- houdens afgerekend. Vanaf 1 oktober zal het bedrag van de afvalstoffenheffing, dat tot nu toe via de maandelijkse voorschotnota's van de ONS in rekening werd gebracht, u via ENECO in rekening gebracht worden. Algemeen De afvalstoffenheffing is een belasting die betaald wordt voor het ophalen en verwerken van huisvuil. In 2007 bedraagt het jaartarief voor eenpersoonshuishoudens 227,04 en voor meerpersoonshuishoudens 267,72. Wijzigingen in uw situatie, bijvoorbeeld uw huishouden wijzigt van een een- in een meer- persoonshuishouden of andersom, kunnen schriftelijk worden doorgegeven aan: Gemeen te Schiedam, Team Heffingen en Debiteurenbeheer, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Burgemeester en wethouders van Schiedam maken bekend, gelet op het bepaalde in artikel 26 BABW, dat zij, op basis van artikel 12 BABW in het algemeen belang van het verkeer hebben besloten: Onderstaande gehandicaptenparkeerplaats voor een bepaald voertuig in te trekken door het verwijderen van het bord model E6 bijlage I RW met onderbord: a. Besloten op 11 oktober 2007: Lekstraatnabij pand nr. 54b, 3114 SK Wij wijzen U erop dat U op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht tegen deze beslui- ten binnen zes weken na de dag van deze bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders kunt indienen. Indiening van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het bestreden besluit. Als U dat wilt bereiken, bestaat de mogelijkheid in geval van onverwijlde spoed en gelet op de betrokken belangen een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank, d.t.v. de sector Bestuursrecht, postbus 3981, 3003 BB Rotterdam. Informatie kan worden ingewonnen bij dhr. P. Pollen, tel.nr. 2465801. Het besluit kan worden ingezien op het Gemeentelijk Informatiepunt in de Stadswinkel van het Stadskan- toor gedurende een termijn van 6 weken na de dag van deze bekendmaking. Schiedam, 12 oktober 2007 namens burgemeester en wethouders van Schiedam, Het hoofd Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling (a.i.), Ing. K.P. Rijke Colofon Openingstijden Stadswinkel Gemeentelijk Informatiepunt Stadswinkel, Stadserf 11 Tel.: (010) 246 53 04 Stadskantoor Tel.: ,010) 246 55 55 Fax: (010) 4T3 70 21 maandag 12.00 tot 16.00 uur Postadres Postbus 15011 3100 EA Schiedam E-mail: info@schiedam.nl dinsdag t/m vrijdag 08.00 tot 16.00 uur Buiten kantooruren voor donderdag 08.00 tot 20.00 uur spoedeisende veiligheidszaken Tel.: (010) 246 54 00 Gemeenteber De Jeugdbrandweer Schiedam is op zoek naar actieve jongens en meisjes van tussen de 12 en 15 jaar. In januari 2008 wil de Jeugdbrandweer Schiedam van start onder leiding van een aantal enthousiaste brandweermensen. De Jeugdbrandweer leert diverse vaardig- heden, die de 'echte' brandweer ook beoefent. Je kunt daar bij denken aan vattmsmmtmai Hoe maak je een deur open waarachter brand woedt. Hoe loop je door een ruimte als je niks kunt zien. Hoe communiceer je met elkaar en hoe zoek je in een brandend huis een slachtoffer. Gebruik je water, schuim of poeder bij het blussen van een brand. Hoe kan je snel slangen uitrollen en hoe koppel je ze aan elkaar. Regelmatig worden er onderlinge wedstrijden gehouden. Daar meten de jongeren hun prestaties ten opzichte van jeugdbrandweren uit de omgeving. Als je lid wordt krijg je een complete brandweeruitrusting in bruikleen. Daarbij horen een bluspak, laarzen, hand- schoenen en een helm. Na de jeugdbrandweerperiode kun je bij gebleken geschiktheid doorstromen naar de vrijwillige brandweer of er zelfs je beroep van maken. Voor de gei'nteresseerden wordt eind november een informatiemiddag gehouden. Je moet je hiervoor wel even vooraf aanmelden. Vraag een formulier aan via info@brandweer-waterweg.nl of per telefoon 010-446 8100. Vlaardingen heeft al een enthousiaste jeugdbrandweer. v

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2007 | | pagina 3